[Download] Tải Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 3 – Tải về File Word, PDF

Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 3

Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 3
Nội dung Text: Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 3

Download


Được lợi về TS không có căn cứ luật định là TN bồi thường thiệt hại ngoài HĐ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 3 – Tải về File Word, PDF

SAI: Vì trách nhiệm chỉ phát sinh khi có đủ 4 điều kiện (NQ03/2006) 2. Trách nhiệm DS là bồi thường TH ngoài HĐ

SAI: Vì có nhiều loại trách nhiệm DS : trách nhiệm trong HĐ, trách nhiệm ngoài HĐ

3. Bất kỳ người nào gây thiệt hại đều phải bồi thường

SAI: Vì phải có lỗi hoặc nếu luật có qui định 4. BTTH do súc vật gây ra là trường hợp của BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra SAI:…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 3 File Word, PDF về máy

Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 3

 1. Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm

  dân sự ngoài hợp đồng – 3

  1. Được lợi về TS không có căn cứ luật định là TN bồi thường thiệt hại ngoài HĐ.

  SAI: Vì trách nhiệm chỉ phát sinh khi có đủ 4 điều kiện (NQ03/2006)

  2. Trách nhiệm DS là bồi thường TH ngoài HĐ

  SAI: Vì có nhiều loại trách nhiệm DS : trách nhiệm trong HĐ, trách nhiệm ngoài

  3. Bất kỳ người nào gây thiệt hại đều phải bồi thường

  SAI: Vì phải có lỗi hoặc nếu luật có qui định

  4. BTTH do súc vật gây ra là trường hợp của BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ

  gây ra

  SAI: BTTH do súc vật gây ra không phải là BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ

  gây ra vì theo định nghĩa nguồn nguy hiểm cao độ tại K1-Đ623 thì súc vật không

  phải. BTTH do súc vật gây ra được qui định tại Đ625

 2. 5. Khi thiệt hại do nhiều người gây ra thì những người này phải liên đới BT

  SAI: Còn trường hợp nhiều người cùng gây ra thiệt hại nhưng chịu trách nhiệm

  riêng rẽ

  6. Người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành TT gây thiệt hại thì cơ quan tiến

  hành TT ấy phải BTTH

  SAI: Chỉ bồi thường khi người đó có lỗi torng việc tiến hành TT mà thôi

  7. TN bồi thường của cha mẹ đối với thiệt hại do con chưa thành niên gây ra là

  trách nhiệm của người giám hộ đương nhiên

  SAI: Vì phải xem thiệt hại đó xảy ra lúc nào, ở đâu. Vì nếu xảy ra thiệt hại khi

  đang ở trường học, bệnh viện và các cơ quan này cũng có lỗi thì các cơ quan đó

  phải chịu TNBT. Chỉ khi nào các cơ quan này không có lỗi thì cha mẹ, người GH

  mới đương nhiên phải bồi thường.

  8. Khi người bị thiệt hại cũng có lỗi thì họ chỉ được BT 1 phần thiệt hại

  SAI: Vì còn phải xác định mức độ lỗi của các bên mới quyết định được, Nếu lỗi

  chủ yếu là do người gây TH thì người này phải BT toàn bộ. Nếu lỗi chủ yếu bởi

  người bị TH thì người này phải tự chịu TN về TH của mình. Nếu xacá định được

  mức độ lỗi của cả 2 thì mỗi người phải BT tương xứng với phần lỗi của mình. Nếu

  không xác định được thì bồi thường phần bằng nhau.

 3. 9. BTTH do CC-VC, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành TT gây ra là

  BTTH do người của pháp nhân gây ra

  ĐÚNG: Vì các cơ quan tố tụng có đầy đủ các yếu tố của 1 PN như : được cơ quan

  NN có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận; có TS độc lập với cá nhân và tổ

  chức khác; được nhân danh mình tham gia vào các quan hệ PL

  10. Pháp nhân BTTH bao nhiêu thì người của PN đó phải hoàn trả bấy nhiêu

  SAI : Chỉ hoàn trả tương xứng với mức độ lỗi của cá nhân

  11. Nếu pháp nhân có lỗi thì người của PN cũng có lỗi

  SAI: Trong trường hợp người của PN thực hiện đúng qui định của PN nhưng vẫn

  gây ra TH thì PN đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm BTTH.

  12. Trách nhiệm BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là trách nhiệm ngoại

  trừ yếu tố lỗi

  ĐÚNG : Ở đây không xem xét đến yếu tố lỗi. Có lỗi hay không không ảnh h ưởng

  đến trách nhiệm BTTH (ngoại trừ khác loại trừ)

  13. Khi một người thực hiện hành vi gây thiệt hại cho người khác thì hành vi đó là

  trái PL

 4. SAI: Nếu thực hiện hành vi gây thiệt hại để giảm bớt một thiệt hại khác lớn hơn

  trong tình thế cấp thiết; hoặc gây thiệt hại trong phạm vi ph òng vệ chính đáng thì

  hành vi đó không trái PL

  14. Gây TH mà có sự đồng ý của người bị hại là không trái PL

  SAI: Nếu sự đồng ý đó là trái PL thì hành vi đó vẫn là trái PL

Download tài liệu Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng – 3 File Word, PDF về máy