[Download] Tải Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước – Tải về File Docx, PDF

Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước

Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước
Nội dung Text: Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước

Download


Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính để thống kê về mức thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước File Docx, PDF về máy

Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước

 1. UBND TỈNH, THÀNH PHỐ………….. Mẫu biểu số 31

  BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM ……..
  (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Dự toán năm … Thực hiện năm …
  Dự toán năm… (năm kế hoạch)
  (năm hiện hành) (năm hiện hành)
  Trong
  đó: Thu
  do
  Trong đó: Thu UBND Trong đó: Thu do
  STT Nội dung do UBND tỉnh, tỉnh, UBND tỉnh, thành
  Thu trên địa Thu trên địa Dự toán thu trên
  thành phố trực thành phố trực tiếp tổ
  bàn bàn địa bàn
  tiếp tổ chức phố chức thực hiện
  thực hiện (1) trực tiếp (1)
  tổ chức
  thực
  hiện (1)
  A B 1 2 3 4 5 6
  TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
  (I+II+III)
  I THU NỘI ĐỊA
  Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà
  1
  nước do Trung ương quản lý
  – Thuế giá trị gia tăng
  Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò,
  khai thác dầu, khí
  – Thuế thu nhập doanh nghiệp
  – Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập
  khẩu tiếp tục bán ra trong nước
  – Thuế tài nguyên
  Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí
  Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà
  2
  nước do địa phương quản lý
  – Thuế giá trị gia tăng

 2. – Thuế thu nhập doanh nghiệp
  – Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập
  khẩu tiếp tục bán ra trong nước
  – Thuế tài nguyên
  Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn
  3
  đầu tư nước ngoài
  – Thuế giá trị gia tăng
  Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và
  khai thác dầu, khí
  – Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và
  khai thác dầu, khí
  – Thu từ khí thiên nhiên
  – Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Trong đó: – Thu từ cơ sở kinh doanh
  nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
  – Thuế tài nguyên
  Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí
  – Tiền thuê mặt đất, mặt nước
  Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và
  khai thác dầu, khí
  Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc
  4
  doanh
  – Thuế giá trị gia tăng
  – Thuế thu nhập doanh nghiệp
  – Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập
  khẩu tiếp tục bán ra trong nước
  – Thuế tài nguyên
  5 Lệ phí trước bạ
  6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
  7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 3. 8 Thuế thu nhập cá nhân
  9 Thuế bảo vệ môi trường
  Trong đó: – Thu từ hàng hóa nhập khẩu
  – Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước
  10 Phí, lệ phí
  Bao gồm: – Phí, lệ phí do cơ quan nhà
  nước trung ương thu
  – Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa
  phương thu
  Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với
  khai thác khoáng sản
  11 Tiền sử dụng đất
  Trong đó: – Thu do cơ quan, tổ chức,
  đơn vị thuộc Trung ương quản lý
  – Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
  địa phương quản lý
  12 Thu tiền thuê đất, mặt nước
  13 Thu tiền sử dụng khu vực biển
  Trong đó: – Thuộc thẩm quyền giao của
  trung ương
  – Thuộc thẩm quyền giao của địa
  phương
  14 Thu từ bán tài sản nhà nước
  Trong đó: – Do trung ương quản lý
  – Do địa phương quản lý
  Thu từ tài sản được xác lập quyền sở
  15
  hữu của nhà nước
  Trong đó: – Do trung ương xử lý
  – Do địa phương xử lý
  Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc
  16
  sở hữu nhà nước
  17 Thu khác ngân sách
  Trong đó: – Thu khác ngân sách trung
 4. ương
  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng
  18
  sản
  Trong đó: – Giấy phép do Trung ương
  cấp
  – Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp
  tỉnh cấp
  Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa
  19
  lợi công sản khác
  Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa
  20
  phương hưởng 100%)
  Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể
  21
  cả hoạt động xổ số điện toán)
  II THU TỪ DẦU THÔ
  THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP
  III
  KHẨU
  1 Thuế xuất khẩu
  2 Thuế nhập khẩu
  3 Thuế tiêu thụ đặc biệt
  4 Thuế bảo vệ môi trường
  5 Thuế giá trị gia tăng
  Ghi chú: (1) Bao gồm các khoản thu NSĐP hưởng 100%, các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP.

  …., ngày … tháng … năm …
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước File Docx, PDF về máy