[Download] Tải Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương – Tải về File Word, PDF

Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương

Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương
Nội dung Text: Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương

Download


Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính để thống kê về mức chi cân đối ngân sách địa phương, chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương File Word, PDF về máy

Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương

 1. UBND TỈNH, THÀNH PHỐ …….. Mẫu biểu số 32

  BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM ………….
  (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Dự toán Ước TH Dự toán
  STT Nội dung năm… (năm năm… (năm năm…. (năm
  hiện hành) hiện hành) kế hoạch)
  A B 1 2 3
  A TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II)
  I CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
  Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương tính tỷ lệ
  điều tiết, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương
  cho ngân sách địa phương (1)
  1 Chi đầu tư phát triển
  Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp
  sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ
  1.1
  chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo
  quy định của pháp luật
  1.2 Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)
  Trong đó:
  1.2.1 Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn
  a Chi đầu tư XDCB vốn trong nước
  b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
  c Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
  d Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
  1.2.2 Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực
  a Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề
  b Chi khoa học và công nghệ
  c Chi quốc phòng
  d Chi an ninh
  đ Chi y tế, dân số và gia đình
  e Chi văn hóa thông tin
  g Chi phát thanh, truyền hình
  h Chi thể dục thể thao
  i Chi bảo vệ môi trường
  k Chi hoạt động kinh tế
  l Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
  m Chi bảo đảm xã hội

 2. n Chi khác
  2 Chi thường xuyên
  a Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề
  b Chi khoa học và công nghệ
  c Chi quốc phòng
  d Chi an ninh
  đ Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
  e Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
  g Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình
  h Chi sự nghiệp thể dục thể thao
  i Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
  k Chi hoạt động kinh tế
  l Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
  m Chi bảo đảm xã hội
  n Chi khác
  3 Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay
  4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
  5 Dự phòng ngân sách
  6 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
  II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
  1 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
  Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm
  2
  vụ khác
  Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách
  3
  theo quy định
  BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN
  B
  SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
  CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH
  C
  ĐỊA PHƯƠNG

  Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí và chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi (nếu có).

  …., ngày … tháng … năm …
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương File Word, PDF về máy