[Download] Tải Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế
Nội dung Text: Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế

Download


Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế dùng cho cơ quan thuế các cấp báo cáo: cơ quan thuế cấp trên, UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cung cấp được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế

 1. Tên đơn vị: ………. Mẫu biểu số 02

  TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM…
  (Dùng cho cơ quan thuế các cấp báo cáo: cơ quan thuế cấp trên, UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cung cấp)
  Dự Ước
  toán thực
  năm… hiện
  …. năm… Dự toán năm… (năm kế hoạch)
  (năm (năm
  hiện hiện
  hành) hành)
  Bao Tổng Bao Tổng
  Bao gồm
  gồm số gồm Số
  Tổng
  số

  Nội
  STT
  dung
  Th
  khu Khu Thu khu u khu Khu Thu
  Thu Các Thu từ Thu Các
  Khu vực vực từ Khu vực từ Khu vực vực từ
  từ khoản hoạt Các khoản từ khoản
  vực DN có kinh hoạt vực DN có dầ vực DN có kinh hoạt
  dầu thu động thu khác dầu thu
  DNNN vốn tế động DNNN vốn u DNNN vốn tế động
  thô khác XSKT thô khác
  ĐTNN NQD XSKT ĐTNN th ĐTNN NQD XSKT
  ô

  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  TỔNG THU NSNN
  I Các khoản thu từ thuế
  Thuế GTGT thu từ hàng hóa
  1
  sản xuất kinh doanh trong nước
  Thuế TTĐB thu từ hàng hóa
  2
  sản xuất trong nước
  3 Thuế BVMT thu từ hàng hóa

 2. sản xuất kinh doanh trong nước
  4 Thuế thu nhập doanh nghiệp
  5 Thuế thu nhập cá nhân
  6 Thuế tài nguyên
  II Các khoản phí, lệ phí
  1 Lệ phí trước bạ
  2 Các loại phí, lệ phí
  Thu cổ tức, lợi nhuận được
  III chia, lợi nhuận sau thuế,
  chênh lệch thu, chi của NHNN
  Thu cổ tức, lợi nhuận được
  1
  chia, lợi nhuận sau thuế
  Thu chênh lệch thu, chi của
  2
  NHNN
  IV Các khoản thu về nhà đất
  Thuế sử dụng đất phi nông
  1
  nghiệp
  2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
  Thu tiền cho thuê đất, mặt
  3
  nước, mặt biển
  4 Thu tiền sử dụng đất
  Thu tiền cho thuê và tiền bán
  5
  nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
  V Thu khác
  Thu cấp quyền khai thác
  1
  khoáng sản
  2 Thu bán tài sản nhà nước
  3 Các khoản thu khác còn lại

  …., ngày … tháng … năm ….
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế File Docx, PDF về máy