[Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể
Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

Download


Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

 1. CƠ QUAN BÁO CÁO Mẫu biểu số 66
  THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM ………
  (Dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp)
  Đơn vị: triệu đồng
  Trong đó Ghi chú
  Nội dung Tổng số NS cấp
  NS cấp tỉnh NS xã
  huyện
  A B 1=2+3+4 2 3 4 5
  Số quyết toán chi tăng, giảm so
  với dự toán
  1 Do chính sách thay đổi
  – Phụ cấp đặc biệt
  – Phụ cấp khu vực

  Nhiệm vụ chi đột xuất được bổ
  2
  sung


  3 Tăng, giảm biên chế so với dự toán
  – Số biên chế tăng, giảm
  – Số kinh phí tăng, giảm
  4 Mua sắm tài sản
  Trong đó: – Số ô tô
  – Số kinh phí
  5 Sửa chữa trụ sở làm việc
  ….

  Ghi chú: Trường hợp (giảm) thì ghi số âm (có dấu trừ ở trước)
  …., ngày tháng năm….
  CÁN BỘ TRÌNH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI CHÍNH

 2. (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể File Word, PDF về máy