[Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao
Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao

Download


Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương báo cáo Bộ Tài chính về tổng nguồn tài chính của đơn vị, cộng chi thường xuyên, 1uỹ lương, nhiệm vụ chuyển tiếp của năm trước,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao

 1. Bộ, cơ quan Trung ương: ……. THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC, THỂ THAO Mẫu biểu số 43
  NĂM……..
  Chương:….
  (Dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

  Đơn vị: triệu đồng
  Ước thực hiện năm trước

  Tổng
  nguồn
  Dự toán
  tài chính III. Chênh lệch thu-chi
  chi
  của đơn
  vị
  Nội Trong
  dung đó

  Chi
  Chi
  không
  thường
  STT thường
  xuyên
  xuyên
  Tổng số
  Ngân
  Thu phí Các Các Nhiệm
  Tổng sách Cộng Nhiệm
  được để khoản Cộng khoản vụ
  cộng nhà chi vụ phát
  Đơn vị lại thu khác chi Quỹ chi chuyển
  nước không sinh mới
  thường lương thường tiếp của
  thường trong
  xuyên xuyên năm
  xuyên năm
  khác trước

  Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn
  NSNN thu phí Nguồn NSNN Nguồn thu phí được Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn
  cấp được để thu khác cấp để lại thu khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác
  lại lại lại lại lại lại

  Tổng dự
  toán
  A
  được
  giao

  Tổng
  B kinh phí
  phân bổ

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  3 Đơn vị C

  Tổng dự
  toán
  C
  chưa
  phân bổ

  Tổng
  cộng

  (*) Thuyết minh chi tiết từng nhiệm vụ; cung cấp quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và các hồ sơ có liên quan

 2. Mẫu biểu số 43
  THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC, THỂ THAO NĂM……..
  (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: triệu đồng
  Dự toán phân bổ

  Tổng
  nguồn
  Dự toán
  tài chính III. Chênh lệch thu-chi
  chi
  của đơn
  vị

  Trong
  đó

  Chi
  Nội
  Chi không
  dung
  thường thường
  xuyên xuyên
  Tổng số (*)

  Các Nhiệm
  STT Cộng Nhiệm
  Cộng khoản vụ
  chi vụ phát
  chi Quỹ chi chuyển
  không sinh mới
  Ngân thường lương thường tiếp của
  Thu phí Các thường trong
  Tổng sách xuyên xuyên năm
  được để khoản xuyên năm
  cộng nhà khác trước
  lại thu khác
  nước
  Đơn vị N
  g
  u

  Nguồn Nguồn n Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn
  NSNN Nguồn thu phí được Nguồn NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí t NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn thu NSNN thu phí Nguồn NSNN thu phí Nguồn
  cấp để lại thu khác cấp được để thu khác cấp được để h cấp được để thu khác cấp được để khác cấp được để thu khác cấp được để thu khác
  lại lại u lại lại lại lại
  k
  h
  á
  c

  Tổng dự
  toán
  A
  được
  giao

  Tổng
  B kinh phí
  phân bổ

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  3 Đơn vị C

  Tổng dự
  toán
  C
  chưa
  phân bổ

  Tổng
  cộng

Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán thu, chi sự nghiệp thể dục, thể thao File Word, PDF về máy