[Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội
Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội

Download


Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội

 1. Bộ, cơ quan Trung ương: …… Mẫu biểu số 47.1
  Chương: ……

  THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ĐẢM BẢO XÃ HỘI NĂM….
  (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: triệu đồng
  Nhóm
  Nhóm
  đơn vị tự
  đơn vị tự
  đảm bảo
  đảm bảo
  chi hoạt
  một phần
  động Nhóm đơn vị do NSNN bảo đảm chi hoạt động thường xuyên
  chi hoạt
  thường
  động
  TỔNG xuyên (và
  thường
  CỘNG cả đầu tư
  xuyên
  NỘI nếu có)
  STT
  DUNG

  Đơn vị Đơn vị Đơn vị Đơn Đơn vị Đơn vị Đơn vị
  Cộng Đơn vị C Cộng Cộng Đơn vị…
  A B C vị… A B C

  A B D 3 Đ 5 6 7 8 E 9 10 11 12

  TỔNG CỘNG (I+II)
  I Chi cho đối tượng (2+3+4+5)
  1 Số đối tượng nuôi dưỡng thường xuyên
  – Đối tượng thương binh, bệnh binh, thân
  nhân liệt sỹ
  – Đối tượng bảo trợ xã hội
  2 Chi điều trị
  – Đối tượng thương binh, bệnh binh, thân
  nhân liệt sỹ
  – Đối tượng bảo trợ xã hội
  3 Chi các chính sách, chế độ cho đối

 2. tượng
  – Quà và ăn thêm ngày lễ tết
  – Hỗ trợ nhà ở cho thương binh về gia đình
  – Các chế độ khác của thương bệnh binh
  (DCCH, trung cấp đặc biệt, chi tiền tàu, xe
  cho thương binh, bệnh binh về thăm gia
  đình, sách báo…)
  – Hỗ trợ nhà ở cho thương binh về gia đình
  4 Chi phục vụ đối tượng
  – Điện, nước, vệ sinh môi trường, vật tư
  chuyên dùng, xăng dầu…
  Chi mua sắm TSCĐ, trang thiết bị y tế, sửa
  chữa lớn
  Trong đó:
  – Mua tô tô
  Chi thăm hỏi, đón tiếp đối tượng, thân
  5
  nhân NCC
  II Chi của đơn vị (3+4)
  1 Số biên chế được giao
  Số người lao động có mặt thực tế tại
  2
  thời điểm lập dự toán
  – Số biên chế có mặt
  – Số người lao động HĐ 68
  – Số lao động hợp đồng khác
  3 Chi nhiệm vụ thường xuyên
  Trong đó:
  Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng
  a
  góp theo lương
  b Chi thường xuyên theo định mức
  4 Chi nhiệm vụ không thường xuyên
  – Mua sắm, sửa chữa TSCĐ
  – Vốn đối ứng dự án
  – Nhiệm vụ…
  – Nhiệm vụ…
 3. Bộ, cơ quan Trung ương:………….. Mẫu biểu số 47.2
  Chương:………………………………

  THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM…………
  (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: triệu đồng
  Số TT ĐƠN CHI
  VỊ, ĐỊA TRẢ
  PHƯƠ TRỢ
  CHI CÔNG VIỆC
  NG TỔNG CẤP
  DỰ ƯU
  TOÁN ĐÃI
  PHÂN Trợ Trợ Trợ Dụng Điều Hoạt
  BỔ Cộng Sách
  cấp cấp cấp ưu Bảo cụ trị, động
  Quà báo Mộ –
  tiền trợ hàng một đãi hiểm y chỉnh điều Khu Công tác quản lý
  Lễ, Tết cán bộ NTLS
  cấp tháng lần giáo tế hình dưỡng TB
  LTCM
  dục
  Tổng Trợ cấp ƯCác khoản trợ Cộng Điều trị Điều Cộng KĐTX Mua Hỗ trợ Cộng Theo Hỗ trợ
  1 lần u cấp khác ĐTĐD dưỡng sắm, tiền tỷ lệ khác
  theo (Thăm viếng, sửa điện, quy
  chế độ đ đón tiếp, phí chữa nước định
  thường ã giám định theo
  xuyên i CĐHH và hỗ TT13
  trợ khác cho
  k thân nhân)
  h
  á
  c

  c
  h
  o

  T
  B
  B

  (
  g

  m

  T
  i

  n

  x

 4. e

  k
  h
  á
  m

  b

  n
  h
  ,

  p
  h
  í

  g
  i
  á
  m

  đ

  n
  h

  y

  k
  h
  o
  a
  ,

  h

  t
  r

  k
  h
  á
  c

  c
  h
  o

  T
  B
  )

 5. 4= 13= 17=18+19 21=
  A B 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23
  5+6+7 14+15 +20 22+23
  Dự toán BTC
  I
  giao
  II Chưa phân bổ
  III Phân bổ lần…
  Cục Người có
  1
  công
  Tên địa
  1
  phương
  2
  63

  Bộ, cơ quan Trung ương:………….. Mẫu biểu số 47.3
  Chương:………………………………

  THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM ……
  (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: triệu đồng
  ƯỚC THỰC HIỆN
  NĂM …. (NĂM DỰ TOÁN NĂM ……. (NĂM PHÂN BỔ)
  HIỆN HÀNH)
  TT Nội dung chi Số người Dự toán Số người hưởng Mức chi bình
  Mức chi bình quân một Dự toán
  hưởng chế độ phân bổ chế độ bình quân một tháng
  tháng theo dự toán phân bổ theo
  bình quân theo các quân năm… theo dự toán
  được giao các chế độ
  năm… (người) chế độ (người) được giao
  A B 1 2 3 4 5 6
  1 BHYT cho đối tượng BHXH
  2 Lương hưu
  3 Công nhân cao su
  4 Mất sức lao động, trợ cấp 91
  TN LĐ-BNN và NPV người bị
  5
  TN
  6 Trợ cấp tuất

 6. 7 Trợ cấp mai táng
  Cấp phương tiện trợ giúp,
  8
  DCCH
  9 Trợ cấp hàng tháng QĐ 613
  10 Trợ cấp khu vực
  11 Chi phí chi trả
  Cộng:

Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực đảm bảo xã hội File Word, PDF về máy