[Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường
Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường

Download


Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính về kinh phí nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí chi hoạt động thường xuyên bộ máy,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường

 1. Bộ, cơ quan Trung ương: …… Mẫu biểu số 44.1
  Chương: ……

  THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM ……
  (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị tính: Triệu đồng
  Ước thực hiện Dự toán giao
  STT Nội dung
  năm trước năm…
  A B 1 2
  Tổng chi
  I Kinh phí chi thường xuyên
  Kinh phí nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự
  1 nghiệp công sử dụng NSNN (theo số lượng, khối lượng và đơn
  giá sản phẩm được cấp có thẩm quyền quyết định)
  Kinh phí chi hoạt động thường xuyên bộ máy (theo số lượng viên
  2 chức, định mức phân bổ dự toán theo quyết định của cấp có thẩm
  quyền)
  II Kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên
  Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ
  1
  về bảo vệ môi trường (1)
  a Dự án chuyển tiếp
  – Dự án A
  – Dự án….
  b Dự án mở mới
  – Dự án A
  – Dự án….
  Hỗ trợ xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
  2 thuộc khu vực công ích theo quyết định của cấp có thẩm
  quyền (1)
  a Dự án chuyển tiếp
  – Dự án A
  – Dự án…
  b Dự án mở mới
  – Dự án A
  – Dự án….
  3 Chi các hoạt động khác (2)
  1 Vốn đối ứng dự án bảo vệ môi trường
  2 …

  Ghi chú:
  (1) Thuyết minh từng dự án/nhiệm vụ: Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, thời gian thực hiện, tổng
  mức kinh phí được phê duyệt, lũy kế kinh phí đã bố trí đến hết năm hiện hành.

 2. (2) Thuyết minh chi tiết theo từng nội dung cụ thể.

  Bộ, cơ quan Trung ương: …… Mẫu biểu số 44.2
  Chương: ……

  THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ
  NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM….
  (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Số lượng, Đơn giá sản Dự toán giao
  Đơn vị khối lượng phẩm (đơn chi thường
  STT Chỉ tiêu
  tính dịch vụ sự vị tính xuyên (đơn vị
  nghiệp công đồng) tính đồng)
  A B 1 2 3 4=2×3
  Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và
  I
  chi đầu tư
  1 Đơn vị…
  a Danh mục A
  ….
  2 Đơn vị…
  a Danh mục A

  II Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên
  1 Đơn vị…
  a Danh mục A
  ….
  2 Đơn vị…
  Danh mục A

  Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường
  III
  xuyên
  1 Đơn vị…
  Danh mục A (NSNN hỗ trợ phần chi phí
  a
  chưa kết cấu trong giá)
  Danh mục B (NSNN hỗ trợ phần chi phí
  b
  chưa kết cấu trong giá)
  c …
  2 Đơn vị…
  ….
  Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường
  IV
  xuyên (1)
  1 Đơn vị…

  Ghi chú (1): Cột 4. Dự toán giao chi thường xuyên = Số lượng người làm việc theo quyết định của cấp có thẩm

 3. quyền x Định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp môi trường File Docx, PDF về máy