[Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề
Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề

Download


Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính về tổng nguồn tài chính của đơn vị, chi từ nguồn thu được để lại, chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề

 1. Bộ, cơ quan Trung ương: …………….. Mẫu biểu số 38
  Chương: ………………………………….

  THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
  (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Ước thực hiện năm…. (năm hiện hành)

  Chi Chênh lệch thu – chi
  Tổng
  nguồn tài Chi từ Chi từ
  chính của nguồn thu nguồn
  đơn vị được để NSNN hỗ
  lại trợ

  Chi phí
  Kinh phí
  chưa kết
  thực hiện
  Chi cấu trong Chi không
  Chi không các chính
  thường giá, phí thường
  TX sách cho
  xuyên dịch vụ sự xuyên
  học sinh,
  nghiệp
  sinh viên
  công

  Thu từ các
  hoạt động
  cung cấp
  Thu dịch
  Dự toán dịch vụ
  Tổng cộng vụ tuyển
  NSNN giao công theo
  sinh
  khung giá
  NN quy
  định

  STT Tên đơn vị

  Các
  Thu từ các
  Đề án
  hoạt động
  Tổng cộng Tổng cộng được
  dịch vụ Chính
  Thủ
  khác Chi hoạt Chi hoạt sách
  tướng
  động động khác Hỗ trợ KP
  Cấp bù kinh phí Chính
  Quỹ chuyên chuyên được Vốn đối ứng không
  Quỹ lương sinh viên sư phủ
  lương môn, chi môn, chi nhà các dự án ODA thường
  phạm giao
  phí quản phí quản nước xuyên khác
  (chi
  lý lý cấp kinh
  tiết
  phí….
  từng
  Đề
  án)

  A B 1=2+3+ 2 3 4 5 6=7-8+9 7 8 9 11 12 14 16 17 18 19 20
  4+5

 2. TỔNG CỘNG

  Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên
  I
  và chi đầu tư

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

  II Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

  III Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

  IV Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

  V Các đơn vị khác

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

  Bộ, cơ quan Trung ương: …………….. Mẫu biểu số 38
  Chương: ………………………………….

  THUYẾT MINH PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
  (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
  Đơn vị: Triệu đồng
  STT Tên đơn vị Dự toán năm nay

  I. Tổng II. Dự toán
  Dự kiến chênh lệch thu – chi
  nguồn tài chi
  chính của
  đơn vị Chi từ Chi từ
  nguồn thu nguồn
  được để NSNN hỗ

 3. lại trợ

  Thu từ các Chi phí
  Kinh phí
  hoạt động chưa kết
  thực hiện
  cung cấp Chi cấu trong Chi không
  Dự toán Chi không các chính
  Tổng cộng dịch vụ thường Tổng cộng giá, phí thường
  NSNN giao TX sách cho
  công theo xuyên dịch vụ sự xuyên
  học sinh,
  khung giá nghiệp
  sinh viên
  NN quy công
  định

  C
  h
  í
  n
  h

  s
  á
  c
  h
  Thu từ các
  Thu dịch Các Đề
  hoạt động
  vụ tuyển Tổng cộng c án
  dịch vụ
  sinh h được
  khác Chi hoạt Cấp bù
  Cấp bù o Thủ
  động học phí Vốn đối Hỗ trợ KP
  kinh phí Chính sách khác tướng
  Quỹ chuyên cho học ứng không
  Quỹ lương sinh h được nhà nước Chính
  lương môn, chi sinh, các dự thường
  viên sư ọ cấp kinh phí…. phủ
  phí quản sinh án ODA xuyên khác
  phạm c giao
  lý viên
  (chi tiết
  s từng
  i Đề án)
  n
  h

  d
  â
  n

  t

  c

  2
  6
  =
  2
  7
  21=21+… 3
  A B 22 23 24 + 27 29 30=31+…39 31 32 33 34 36 37 38 39 40
  +24 5
  2
  8
  +
  2
  9

  TỔNG CỘNG

  Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt
  I
  động thường xuyên và chi đầu tư

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

 4. Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt
  II
  động thường xuyên

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

  Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh
  III
  phí hoạt động

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

  Đơn vị do NSNN đảm bảo kinh phí
  IV
  hoạt động

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

  V Các đơn vị khác

  1 Đơn vị A

  2 Đơn vị B

  … ……..

Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề File Docx, PDF về máy