[Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai

Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai
Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai

Download


Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai

 1. CƠ QUAN BÁO CÁO Mẫu biểu số 67

  THUYẾT MINH
  CHI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI NĂM…….
  (Dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp)
  Đơn vị: triệu đồng
  NS
  cấ
  STT Nội dung Tổng số p NS cấp huyện NS xã
  tỉn
  h
  A B 1 2 3 4
  A Tổng nguồn
  I Nguồn trong nước
  1 Trung ương bổ sung
  2 Các tổ chức, cá nhân trong nước ủng hộ
  3 Nguồn của NSĐP
  Tr.đó: – Từ nguồn dự phòng
  – Từ quỹ dự trữ tài chính
  – Từ nguồn tăng thu
  – Từ nguồn thưởng vượt thu
  – Từ nguồn khác
  4 Các nguồn khác
  II Nguồn viện trợ nước ngoài
  Tổng kinh phí sử dụng đã được quyết toán chi
  B
  NSĐP
  I Chi đầu tư XDCB
  II Chi thường xuyên
  1 Chi sự nghiệp kinh tế
  2 Chi giáo dục

 2. 3 Chi y tế
  4 Chi đảm bảo xã hội
  ….

  …., ngày tháng năm….
  CÁN BỘ TRÌNH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI CHÍNH
  (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai File Docx, PDF về máy