[Download] Tải Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
Nội dung Text: Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

Download


Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước về tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, dự toán chi ngân sách nhà nước cho quản lý hành chính, nghiên cứu khoa học,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

 1. Bộ, Cơ quan Trung ương:………………….. Mẫu biểu số 37
  Chương:……………………………………….

  PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …
  (Kèm theo quyết định (theo mẫu A) số: ……… của ……….)
  (Dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước)
  Đơn vị: triệu đồng
  Chi tiết theo đơn vị sử dụng (1)
  STT Nội dung Tổng số Đơn vị
  Đơn vị A Đơn vị B
  ….
  A B 1 2 3 4
  I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
  1 Số thu phí, lệ phí
  1.1 Lệ phí
  Lệ phí A
  Lệ phí B
  ……………….
  1.2 Phí
  Phí A
  Phí B
  …………
  2 Chi từ nguồn thu phí được để lại
  2.1 Chi sự nghiệp …………………………
  a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  2.2 Chi quản lý hành chính
  a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
  b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
  3 Số phí, lệ phí nộp NSNN
  3.1 Lệ phí
  Lệ phí A
  Lệ phí B
  ………….
  3.2 Phí
  Phí A
  Phí B
  …………………..

 2. II Dự toán chi ngân sách nhà nước (2)
  1 Chi quản lý hành chính
  1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
  1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
  2 Nghiên cứu khoa học
  2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
  – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
  – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
  – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
  2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
  2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
  3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
  4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  5 Chi bảo đảm xã hội
  5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  6 Chi sự nghiệp kinh tế
  6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
  7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
  8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
  9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
  10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
  10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
  …………….
 3. Mã số đơn vị sử dụng NSNN
  Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch
  Ghi chú:
  (1) Nếu số đơn vị trực thuộc nhiều, có thể đổi chỉ tiêu theo cột ngang thành chỉ tiêu theo hàng dọc, tổng hợp cả
  số phân bổ của các đơn vị tổ chức theo ngành dọc đã ủy quyền cho các đơn vị cấp II phân bổ và giao dự toán
  ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.
  (2) Đối với các nhiệm vụ chi cấp phát bằng hình thức lệnh chi tiền phải chi tiết vào từng lĩnh vực chi, phần kinh
  phí không thực hiện tự chủ (kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên)

Download tài liệu Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước File Word, PDF về máy