[Download] Tải Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy xúc – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy xúc

Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy xúc
Nội dung Text: Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy xúc

Download


Biểu mẫu “Hợp đồng thuê máy xúc” căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam, căn cứ Luật Thương mại số 35/2005/QH 11. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy xúc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy xúc File Word, PDF về máy

Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy xúc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy xúc

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY XÚC
  Số:……/HĐTM          

  ­  Căn cứ vào Bộ  luật dân sự  số  91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 của Quốc  
  hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam.
  ­ Căn cứ Luật Thương mại số 35/2005/QH 11, ngày 14/6/2005 của Quốc hội  
  nước cộng hòa XHCN Việt Nam.
  ­  Căn cứ vào  nhu cầu thực tế và khả năng của hai bên.

  Hôm nay, ngày… tháng … năm 2016, tại ………………………………….
  ……
  ………………………………………………………………. chúng tôi gồm có: 
  BÊN CHO THUÊ MÁY (BÊN A): 
  Đại diện: Ông Chức vụ: Giám đốc
  Địa chỉ: Số 
  Điện thoại: 
  Tài khoản: 
  Mã số thuế: 
  BÊN THUÊ MÁY (BÊN B): 
  Đại diện: Ông (bà):  Chức vụ:  
  Địa chỉ:  
  Mã số thuế: 
  Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:
  Bên B đồng ý thuê của bên A 01 máy xúc, nội dung cụ thể:
  1. Thiết bị: 
  2. Đơn giá: ……đ/giờ (ba trăm nghìn đồng) đơn giá trên bao gồm chi phí 
  nhiên liệu, phụ liệu, chi phí lái máy, chưa bao gồm thuế VAT.
  3. Thời gian: Thời gian thuê máy bắt đầu tính từ….giờ…phút  ngày …. 
  Tháng…năm 20….thời gian thuê máy trên phụ thuộc nhu cầu thực tế của bên B (có 
  biên bản xác nhận thời gian kèm theo)
  4. Địa điểm thi công:…………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………
  ĐIỀU I: ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN
  1.1 Phương thức thanh toán:  Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  1.2 Lập biên bản xác nhận khối lượng:  Sau khi kết thúc công việc hai bên 
  xác lập biên bản nghiệm thu số giờ làm việc.

 2. 1.3 Thanh toán: Bên B có trách nhiệm thanh toán 100% giá trị hợp đồng tương ứng 
  với số giờ làm việc của máy được hai bên xác nhận bằng biên bản xác nhận khối lượng khi 
  kết thúc công việc.
  ĐIỀU II: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN.
  2.1 Trách nhiệm, quyền hạn của bên A:
  ­ Thiết bị  đưa tới công trường phải trong điều kiện hoạt động bình thường 
  tại mọi chế độ.
  ­ Thợ vận hành máy phải luôn có mặt tại công trường trong giờ làm việc.
  ­ Đảm bảo máy luôn vận hành tốt. Nếu do lỗi thiết bị, máy phải ngừng hoạt động 
  trên 30 phút thì bên A có trách nhiệm làm bù giờ cho những giờ máy ngừng hoạt động. 
  ­ Đảm bảo tính hợp pháp của thiết bị  khi các cơ  quan có trách nhiệm kiểm 
  tra.
  ­ Tuyệt đối tuân thủ  và tự  chịu trách nhiệm về  an toàn lao động trong quá  
  trình vận hành máy tại công trường.
  ­ Cùng bên B lập biên bản xác nhận thời gian thuê máy thực tế để làm cơ sở 
  thanh toán và thanh lý hợp đồng.
  2.2 Trách nhiệm, quyền hạn của bên B:
  ­ Bố trí mặt bằng, địa hình tốt để máy hoạt động đảm bảo an toàn.
  ­ Sắp xếp lịch làm việc hợp lý để đảm bảo sức khỏe thợ lái máy. 
  ­ Thanh toán tiền thuê máy đúng hạn và tuân thủ  các điều khoản của hợp 
  đồng.
  ­ Xác lập lập biên bản xác nhận thời gian thuê thực tế để làm cơ sở thanh toán.
  ­ Cam kết sử dụng máy đúng mục đích thuê.
  ĐIỀU III: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.
  ­ Hợp đồng được hai bên nhất trí thông qua và cam kết thực hiện đúng, đủ 
  các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Bên nào vi phạm sẽ  phải chịu trách  
  nhiệm theo quy định của pháp luật.
  ­ Mọi thay đổi hoặc bổ sung được cụ thể thông qua các phụ lục hợp đồng.
  ­ Hợp đồng có giá trị  từ ngày hai bên ký hợp đồng, Hợp đồng hết giá trị  khi 
  hai bên làm xong thủ tục quyết toán công nợ.
  ­ Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý  
  như nhau.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Download tài liệu Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy xúc File Word, PDF về máy