Tài Liệu

[Download] Tải BIỂU MẪU ” HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA” – Tải về File Word, PDF

BIỂU MẪU ” HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA”

BIỂU MẪU ” HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA”
Nội dung Text: BIỂU MẪU ” HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA”


Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc tặng cho quyền sử dụng đât và tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 10/HĐTA

Bạn đang xem: [Download] Tải BIỂU MẪU ” HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA” – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu BIỂU MẪU ” HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA” File Word, PDF về máy

BIỂU MẪU ” HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA”

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: BIỂU MẪU ” HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA”

 1. Mẫu số 10/HĐTA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  H Ợ P Đ Ồ N G T Ặ N G C HO QUY Ề N S Ử D Ụ N G Đ Ấ T
  VÀ T ÀI S Ả N G Ắ N LI Ề N V Ớ I Đ Ấ T

  Chúng tôi gồm có:
  Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
  với đất theo các thoả thuận sau đây :

  ĐIỀU 1
  QUY Ề N S Ử D Ụ N G Đ Ấ T VÀ T ÀI S Ả N
  G Ắ N L I Ề N V Ớ I Đ Ấ T T Ặ N G C HO

  1. Quyền sử dụng đất
  Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo …………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………. (2),
  cụ thể như sau:
  – Thửa đất số: ……………………………………………
  – Tờ bản đồ số:…………………………………………..
  – Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………….
  – Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ……………………………………….)
  – Hình thức sử dụng:
  + Sử dụng riêng: ………………………………. m2
  + Sử dụng chung: ……………………………… m2
  – Mục đích sử dụng:……………………………………
  – Thời hạn sử dụng:…………………………………….
  – Nguồn gốc sử dụng:…………………………………
  Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nêu co): …………………………………………..
  ́ ́
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Tài sản gắn liền với đất là (3) :…………………….
  ………………………………………………..
  ……………………………………………….
  ……………………………………………….
  ……………………………………………….
  ……………………………………………….

 3. ……………………………………………….
  Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: …………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………(4)
  Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là …………………….
  ………………………………………. đồng
  (bằng chữ: ……………………………………………………………………….đồng Việt Nam)
  ………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………(6)

  ĐIỀU 2
  V I Ệ C GI A O V À ĐĂ N G KÝ QU Y Ề N S Ử D Ụ N G Đ Ấ T , ĐĂ N G KÝ
  QU Y Ề N S Ở H Ữ U T À I S Ả N G Ắ N L I Ề N V Ớ I Đ Ấ T

  1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của
  Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản
  gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……………………………………………………
  2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản
  gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 3
  T R ÁC H N HI Ệ M N Ộ P T HU Ế , L Ệ PHÍ

  Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
  với đất theo Hợp đồng này do bên ……………………….. chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 4
  PH ƯƠ N G T H Ứ C GI Ả I QUY Ế T T R AN H C H Ấ P H Ợ P Đ Ồ N G

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng
  nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong
  trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu
  cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 5
  CA M Đ OA N C Ủ A C ÁC B Ê N

 4. Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
  1. Bên A cam đoan:
  1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi
  trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định
  của pháp luật;
  1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
  a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
  b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm
  thi hành án;
  1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị
  ́ ̣
  ep buôc;
  1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  2. Bên B cam đoan:
  2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1
  của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
  liền với đất;
  2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị
  ép buộc;
  2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  Đ I Ề U ……. (10)
  . . . . ……………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 5. Đ I Ề U …….
  ĐI Ề U KHO Ả N C U Ố I C ÙN G

  Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp
  lý của việc giao kết Hợp đồng này.

  Bên A Bên B
  (Ký và ghi rõ họ tên)(11) (Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 6. L Ờ I C H Ứ N G C Ủ A C ÔN G C H Ứ N G VI Ê N

  Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ………………………………………..)
  tại ………………………………………………………………………………………………………(12),
  tôi ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ……….,
  tỉnh/thành phố ……………………………………….

  C ÔN G C H Ứ N G:

  – Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao
  kết giữa bên A là ……………………………………………………………………………………….. và
  bên B là ……..……………………………………………………………..……………………………..;
  các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
  – Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi
  dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  – Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của
  pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
  – …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..(13)
  – Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm …….
  tờ, …….. trang), giao cho:
  + Bên A …… bản chính;
  + Bên B ……. bản chính;
  Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
  Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

  CÔNG CHỨNG VIÊN
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu BIỂU MẪU ” HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA” File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button