[Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp
Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp

Download


Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp

 1. Tên đơn vị:… Mẫu biểu số 12.1
  Chương:…

  DỰ TOÁN THU, CHI THEO LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP…(1) NĂM…
  (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài
  chính cùng cấp)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Năm…. (năm hiện
  Dự toán năm…. (năm kế hoạch)
  hành)
  STT CHỈ TIÊU Thực hiện năm….
  Ước thực
  (năm trước) Dự toán
  hiện
  A B 1 2 3 4
  A Các đơn vị sự nghiệp công
  I Tổng nguồn tài chính của đơn vị (=1+2+3+4)
  1 Thu sự nghiệp, dịch vụ
  Thu từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do
  1.1
  nhà nước định giá
  Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình
  điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định
  Thu từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của
  1.2
  pháp luật
  1.3 Kinh phí nhà nước đặt hàng
  2 Nguồn thu phí được để lại
  3 Nguồn ngân sách nhà nước
  3.1 Ngân sách trong nước
  – Kinh phí thường xuyên
  Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước;
  – nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính
  sách, nhiệm vụ)
  Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực
  hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng
  các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm

  quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp
  có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm
  vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;…)
  3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Nguồn thu hợp pháp khác
  II Chi từ nguồn tài chính của đơn vị (=1+2+3+4)
  1 Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
  1.1 Chi tiền lương
  1.2 Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý

 2. 1.3 Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
  1.4 Chi đầu tư phát triển theo quy định
  1.5 Chi khác theo quy định
  Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy
  1.6
  định
  2 Chi từ nguồn thu phí được để lại
  2.1 Kinh phí thường xuyên
  2.2 Kinh phí không thường xuyên
  3 Chi từ nguồn ngân sách nhà nước
  3.1 Ngân sách trong nước
  3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
  B Các đơn vị khác (nếu có) (2)
  I Dự toán thu
  1 Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
  2 Nguồn NSNN
  2.1 Ngân sách trong nước
  Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước;
  – nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính
  sách, nhiệm vụ)
  Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực
  hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng
  các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm

  quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp
  có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm
  vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;…)
  2.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  3 Nguồn thu hợp pháp khác
  II Dự toán chi
  1 Kinh phí nhà nước đặt hàng
  2 Chi từ nguồn NSNN
  2.1 Ngân sách trong nước
  2.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  3 Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
  Dự toán chi NSNN thực hiện các nhiệm vụ, đề án
  C
  khác (nếu có) (4)
  Ghi chú:
  (1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục – …., ngày… tháng… năm ……
  đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa (Ký tên, đóng dấu)
 3. thông tin; Phát thanh, truyền hình,
  thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm xã
  hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt động
  kinh tế.
  (2) Cơ quan hành chính đoàn thể nhưng
  được giao nhiệm vụ thực hiện thuộc lĩnh
  vực sự nghiệp (ví dụ: Văn phòng Bộ A
  được giao kinh phí nghiên cứu khoa học,
  đào tạo, bồi dưỡng CBCC;…)
  (3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục
  dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn
  giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công
  để xác định dự toán kinh phí)
  (4) Các nhiệm vụ, đề án… đang trình
  cấp có thẩm quyền quyết định, dự kiến
  thực hiện trong năm dự toán.

  Tên đơn vị……. Mẫu biểu số 12.2
  Chương……….

  DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC ….. (1) NĂM ……….
  (Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (2) báo cáo cơ quan quản lý cấp
  trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Thực hiện năm…. Năm…. (năm hiện
  Dự toán năm….(năm kế hoạch)
  (năm trước) hành)
  STT CHỈ TIÊU
  Ước thực
  Dự toán
  hiện
  A B 1 2 3 4
  I Tổng nguồn tài chính của đơn vị (1+2+3+4)
  1 Thu sự nghiệp, dịch vụ
  Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do
  1.1
  nhà nước định giá
  Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ
  trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định
  Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của
  1.2
  pháp luật
  1.3 Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
  2 Nguồn thu phí được để lại
  3 Nguồn ngân sách nhà nước
  3.1 Ngân sách trong nước
  – Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước;
  nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng

 4. chính sách, nhiệm vụ)
  Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực
  hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng
  các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm
  – quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được
  cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện
  nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền
  giao;…)
  3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Nguồn thu hợp pháp khác
  II Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị
  1 Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
  1.1 Chi tiền lương
  1.2 Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
  1.3 Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
  1.4 Chi đầu tư phát triển theo quy định
  1.5 Chi khác theo quy định
  Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy
  1.6
  định
  2 Chi từ nguồn thu phí được để lại
  2.1 Kinh phí thường xuyên
  2.2 Kinh phí không thường xuyên
  3 Chi từ nguồn ngân sách nhà nước
  3.1 Ngân sách trong nước
  3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
  Ghi chú:
  (1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục – …., ngày… tháng… năm ……
  đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa (Ký tên, đóng dấu)
  thông tin; Phát thanh, truyền hình,
  thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm
  xã hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt
  động kinh tế.
  (2) Bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp
  công thuộc sự nghiệp khác được giao
  thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp báo cáo
  (Ví dụ: Viện Chiến lược phát triển
  thuộc lĩnh vực KH&CN được giao thực
  hiện nhiệm vụ đào tạo,….).
  (3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục
  dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn
  giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp
 5. công để xác định dự toán kinh phí)

  Chương:… Mẫu biểu số 12.3

  DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC……… (1) NĂM ……
  (Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (2) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự
  toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Thực hiện năm…. Năm…. (năm hiện
  Dự toán năm … (năm kế hoạch)
  (năm trước) hành)
  STT CHỈ TIÊU
  Ước thực
  Dự toán
  hiện
  A B 1 2 3 4
  I Tổng nguồn tài chính của đơn vị
  1 Thu sự nghiệp, dịch vụ
  Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do
  1.1
  nhà nước định giá
  Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ
  trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định
  Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của
  1.2
  pháp luật
  1.3 Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
  2 Nguồn thu phí được để lại
  3 Nguồn ngân sách nhà nước
  3.1 Ngân sách trong nước
  Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước;
  – nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính
  sách, nhiệm vụ)
  Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực
  hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng
  các dự án ODA theo quyết định của cấp có thẩm
  – quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được
  cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện
  nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền
  giao;…)
  3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Nguồn thu hợp pháp khác
  II Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị
  1 Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
  1.1 Chi tiền lương
  1.2 Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý

 6. 1.3 Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
  1.4 Chi khác theo quy định
  Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy
  1.5
  định
  2 Chi từ nguồn thu phí được để lại
  2.1 Kinh phí thường xuyên
  2.2 Kinh phí không thường xuyên
  3 Chi từ nguồn ngân sách nhà nước
  3.1 Ngân sách trong nước
  3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
  Ghi chú:
  (1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục – …., ngày… tháng… năm ……
  đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa (Ký tên, đóng dấu)
  thông tin; Phát thanh, truyền hình,
  thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm
  xã hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt
  động kinh tế.
  (2) Bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp
  công thuộc sự nghiệp khác được giao
  thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp báo cáo
  (Ví dụ: Viện Chiến lược phát triển
  thuộc lĩnh vực KH&CN được giao thực
  hiện nhiệm vụ đào tạo,….).
  (3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục
  dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn
  giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp
  công để xác định dự toán kinh phí)

  Tên đơn vị:… Mẫu biểu số 12.4
  Chương:…

  DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC ……….(1) NĂM ……
  (Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (2) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;
  đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Năm…. (năm hiện
  Dự toán năm…. (năm kế hoạch)
  Thực hiện năm…. hành)
  STT CHI TIẾT
  (năm trước) Ước
  Dự toán
  thực hiện
  A B 1 2 3 4
  I Tổng nguồn tài chính của đơn vị

 7. 1 Thu sự nghiệp, dịch vụ
  Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do nhà
  1.1
  nước định giá
  Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ trình điều
  chỉnh giá dịch vụ theo quy định
  Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp
  1.2
  luật
  1.3 Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
  2 Nguồn thu phí được để lại
  3 Nguồn NSNN
  3.1 Ngân sách trong nước
  Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ được

  cấp có thẩm quyền giao
  Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước;
  – nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính
  sách, nhiệm vụ)
  Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện
  chương trình, dự án, đề án; kinh phí đối ứng các dự án
  ODA theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm

  trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê
  duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ
  quan có thẩm quyền giao;…)
  3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Nguồn thu hợp pháp khác
  II Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị
  1 Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
  1.1 Chi tiền lương
  1.2 Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
  1.3 Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
  1.4 Chi khác theo quy định
  1.5 Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định
  2 Chi từ nguồn thu phí được để lại
  2.1 Kinh phí thường xuyên
  2.2 Kinh phí không thường xuyên
  3 Chi từ nguồn NSNN
  3.1 Ngân sách trong nước
  3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
  Ghi chú:
  (1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục – …., ngày… tháng… năm ……
 8. đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa (Ký tên, đóng dấu)
  thông tin; Phát thanh, truyền hình,
  thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm
  xã hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt
  động kinh tế.
  (2) Bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp
  công thuộc sự nghiệp khác được giao
  thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp báo cáo
  (Ví dụ: Viện Chiến lược phát triển
  thuộc lĩnh vực KH&CN được giao thực
  hiện nhiệm vụ đào tạo,….).
  (3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục
  dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn
  giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp
  công để xác định dự toán kinh phí)

  Tên đơn vị:… Mẫu biểu số 12.5
  Chương:…

  DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC ………..(1) NĂM ……..
  (Dùng cho đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (2) báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;
  đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Năm…. (năm hiện
  Dự toán năm…. (năm kế hoạch)
  Thực hiện năm…. hành)
  STT CHỈ TIÊU
  (năm trước) Ước thực
  Dự toán
  hiện
  A B 1 2 3 4
  I Tổng nguồn tài chính của đơn vị
  1 Thu sự nghiệp, dịch vụ
  Từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do
  1.1
  nhà nước định giá
  Trong đó: Phần thu tăng thêm do thực hiện lộ
  trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định
  Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định
  1.2
  của pháp luật
  1.3 Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)
  2 Nguồn thu phí được để lại
  3 Nguồn NSNN
  3.1 Ngân sách trong nước
  NSNN cấp chi thường xuyên trên cơ sở số
  – lượng người làm việc và định mức phân bổ dự
  toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 9. Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà
  – nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết
  từng chính sách, nhiệm vụ)
  Các nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí
  thực hiện chương trình, dự án, đề án; kinh phí
  đối ứng các dự án ODA theo quyết định của cấp
  – có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự
  án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí
  thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có
  thẩm quyền giao;…)
  3.2 Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Nguồn thu hợp pháp khác
  II Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị
  1 Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
  1.1 Chi tiền lương
  1.2 Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý
  1.3 Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
  1.4 Chi khác theo quy định
  Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy
  1.5
  định
  2 Chi từ nguồn thu phí được để lại
  2.1 Kinh phí thường xuyên
  2.2 Kinh phí không thường xuyên
  3 Chi từ nguồn NSNN
  a Ngân sách trong nước
  b Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật
  4 Chi từ nguồn thu hợp pháp khác
  Ghi chú:
  (1) Chi tiết từng lĩnh vực: Giáo dục – …., ngày… tháng… năm ……
  đào tạo và dạy nghề; Khoa học và công THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  nghệ; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa (Ký tên, đóng dấu)
  thông tin; Phát thanh, truyền hình,
  thông tấn; Thể dục, thể thao; Bảo đảm
  xã hội; Bảo vệ môi trường; Các hoạt
  động kinh tế.
  (2) Bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp
  công thuộc sự nghiệp khác được giao
  thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp báo cáo
  (Ví dụ: Viện Chiến lược phát triển
  thuộc lĩnh vực KH&CN được giao thực
  hiện nhiệm vụ đào tạo,….).
  (3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục
  dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn
  giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp
 10. công để xác định dự toán kinh phí)

Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp File Word, PDF về máy