[Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí
Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí

Download


Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí

 1. Tên đơn vị:… Mẫu biểu số 07
  Chương:…

  DỰ TOÁN THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM…
  (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài
  chính cùng cấp)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Năm…. (năm hiện
  Dự toán năm…(năm kế hoạch)
  hành)
  STT Chỉ tiêu Thực hiện năm….
  Ước thực
  (năm trước) Dự toán
  hiện
  A B 1 2 3 4
  I Số thu lệ phí (chi tiết tên từng loại lệ phí)
  – Lệ phí ………..
  – Lệ phí ………….
  …………..
  II Số thu phí
  1 Tổng số thu phí (chi tiết tên từng loại phí)
  – Phí ………….
  – Phí …………
  ………….
  Chi từ nguồn thu phí được để lại (chi tiết
  2
  tên từng loại phí của từng lĩnh vực)
  a Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề
  – Phí ………
  – Phí ………
  ……………..
  Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà
  b
  nước, đảng, đoàn thể
  – Phí ………
  – Phí ………
  ………
  c Chi….
  Số phí nộp ngân sách nhà nước (chi tiết
  3
  tên từng loại phí)
  – Phí ………
  – Phí ………
  ………

 2. Tổng số thu lệ phí, phí nộp ngân sách
  III
  nhà nước (I+II.3)

  ….., ngày… tháng… năm….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí File Word, PDF về máy