[Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc
Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc

Download


Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc được sử dụng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc

 1. Tên đơn vị:… Mẫu biểu số 06
  Chương:…

  DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM… CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch
  và đầu tư cùng cấp)
  Đơn vị: Triệu đồng
  TỔNG SỐ Đơn vị ….. Đơn vị ….
  Dự
  toán
  Ước thực Ước thực
  STT CHỈ TIÊU Dự toán năm…. Ước thực hiện Dự toán
  hiện năm…. hiện năm….
  năm…. (năm (năm năm…. (năm hiện năm…. (năm
  (năm hiện (năm hiện
  kế hoạch) kế hành) kế hoạch)
  hành) hành)
  hoạch
  )
  A B 1 2 3 4 5 6
  A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
  1 Số thu phí, lệ phí
  Chi từ nguồn thu phí được để lại (Chi tiết theo
  2
  từng lĩnh vực chi)
  – Giáo dục – đào tạo và dạy nghề
  – Khoa học và công nghệ
  – …………….
  3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
  B Dự toán chi ngân sách nhà nước
  I Chi đầu tư phát triển
  Chi đầu tư các dự án, chương trình theo các lĩnh
  1
  vực
  – Quốc phòng

 2. – An ninh và trật tự, an toàn xã hội
  – Giáo dục – đào tạo và dạy nghề
  – Khoa học và công nghệ
  – Y tế, dân số và gia đình
  – Văn hóa thông tin
  – Phát thanh, truyền hình, thông tấn
  – Thể dục thể thao
  – Bảo vệ môi trường
  – Các hoạt động kinh tế
  Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,

  đảng, đoàn thể
  – Bảo đảm xã hội
  – Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
  Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
  cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước
  2 đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính
  của Trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà
  nước vào doanh nghiệp theo quy định
  3 Chi đầu tư phát triển khác
  II Chi dự trữ quốc gia
  III Chi thường xuyên theo các lĩnh vực
  1 Quốc phòng
  2 An ninh và trật tự, an toàn xã hội
  3 Giáo dục – đào tạo và dạy nghề
  4 Khoa học và công nghệ
  5 Y tế, dân số và gia đình
  6 Văn hóa thông tin
  7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn
 3. 8 Thể dục thể thao
  9 Bảo vệ môi trường
  10 Các hoạt động kinh tế
  Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,
  11
  đảng, đoàn thể
  12 Chi bảo đảm xã hội
  13 Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương
  IV
  trình mục tiêu
  1 Chương trình mục tiêu quốc gia
  – Chi đầu tư phát triển
  – Chi thường xuyên
  2 Chương trình mục tiêu
  – Chi đầu tư phát triển
  – Chi thường xuyên

  …. ngày… tháng… năm…
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo đơn vị trực thuộc File Docx, PDF về máy