[Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế
Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế

Download


Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế

 1. Tên đơn vị ……………. Mẫu biểu số 21
  Chương: ……………….

  DỰ TOÁN CHI TIẾT THU, CHI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM …..
  (Dùng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt
  Nam báo cáo Bộ Tài chính)
  ĐỐI
  TƯỢNG SỐ TIỀN (triệu đồng)
  (người)
  Dự toán
  Năm… Năm…
  năm…
  STT Chỉ tiêu (năm hiện (năm hiện Dự toán năm… (năm kế hoạch)
  (năm kế
  hành) hành)
  Thực hiện hoạch) Thực hiện
  năm… năm…
  Ước Ước
  (năm Dự (năm Dự
  thực thực
  trước) toán trước) toán
  hiện hiện
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  TỔNG SỐ THU (A+B)
  Số người tham gia BHYT so
  dân số
  Tiền đóng BHYT
  A
  (I+II+III+IV+V)
  Nhóm do NLĐ và NSDLĐ
  đóng (chi tiết các đối tượng
  I
  đóng theo quy định của pháp
  luật)
  1 Đối tượng …….
  2 Đối tượng ……..
  … ……………….
  Nhóm do tổ chức BHXH
  đóng (chi tiết các đối tượng
  II
  đóng theo quy định của pháp
  luật)
  1 Đối tượng …….
  2 Đối tượng ……..
  … ……………….
  Nhóm do NSNN đóng (chi
  III tiết các đối tượng đóng theo
  quy định của pháp luật)
  1 Đối tượng …….
  2 Đối tượng ……..
  … ……………….
  IV Nhóm được NSNN hỗ trợ

 2. (chi tiết các đối tượng đóng
  theo quy định của pháp luật)
  1 Đối tượng …….
  2 Đối tượng ……..
  … ……………….
  Nhóm tham gia theo hộ gia
  đình (chi tiết các đối tượng
  V
  đóng theo quy định của pháp
  luật)
  1 Đối tượng …….
  2 Đối tượng …….. ….
  … ……………….
  Tiền lãi phạt chậm đóng
  B
  BHYT
  TỔNG SỐ CHI
  Chi tiết theo từng nội dung chi
  theo quy định của pháp luật
  I Nội dung……….
  II Nội dung……….
  … ………….

  …., ngày … tháng … năm …
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế File Docx, PDF về máy