[Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội
Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội

Download


Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội

 1. Tên đơn vị………. Mẫu biểu số 20
  Chương:…………

  DỰ TOÁN CHI TIẾT THU, CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM….
  (Dùng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt
  Nam báo cáo Bộ Tài chính)
  ĐỐI
  TƯỢNG
  SỐ TIỀN (triệu đồng)
  (lượt
  người)
  Dự toán
  Năm… Năm…
  Số TT Chỉ tiêu năm…
  (năm hiện (năm hiện Dự toán năm… (năm kế hoạch)
  (năm kế
  hành) hành)
  Thực hiện hoạch) Thực hiện
  năm … năm…
  Ước Ước
  (năm Dự (năm Dự
  thực thực
  trước) toán trước) toán
  hiện hiện
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  A TỔNG SỐ THU (I+II)
  Số người tham gia BHXH so LLLĐ
  Tiền đóng theo quy định (chi tiết
  I các đối tượng đóng theo quy định
  của pháp luật)
  1 Đối tượng ……….
  2 Đối tượng ………
  … ………………..
  II Tiền lãi phạt chậm đóng BHXH
  B TỔNG SỐ CHI (I+II)
  Chi từ nguồn NSNN cấp (chi tiết
  I các khoản chi theo quy định của
  pháp luật)
  1 Nội dung ………..
  2 Nội dung ………..
  … …………………
  II Chi từ quỹ BHXH
  Quỹ ốm đau, thai sản (chi tiết các
  1 nội dung theo quy định của pháp
  luật)
  1.1 Nội dung …………
  1.2 Nội dung ………..
  … …………………..
  2 Quỹ tai nạn lao động-BNN (chi

 2. tiết các nội dung theo quy định của
  pháp luật)
  2.1 Nội dung …………
  2.2 Nội dung ………..
  … …………………..
  Quỹ hưu trí và tử tuất (chi tiết các
  3 nội dung theo quy định của pháp
  luật)
  3.1 Nội dung …………
  3.2 Nội dung ………..
  … …………………..

  …., ngày … tháng … năm …
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội File Word, PDF về máy