[Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Download


Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp dùng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 1. Tên đơn vị:… Mẫu biểu số 22
  Chương:…

  DỰ TOÁN CHI TIẾT THU, CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM….
  (Dùng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính)
  ĐỐI TƯỢNG
  SỐ TIỀN (triệu đồng)
  (người)
  Dự toán
  Năm… (năm Năm… (năm
  STT Chỉ tiêu năm… (năm Dự toán năm… (năm kế hoạch)
  hiện hành) hiện hành)
  kế hoạch)
  Thực hiện Thực hiện
  năm… (năm Ướcnăm…
  thực (năm Ước thực
  Dự toán Dự toán
  trước) hiệntrước) hiện
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  TỔNG SỐ THU (I+II+III)
  Số người tham gia BHTN so LLLĐ
  Người LĐ và người SĐLĐ đóng (chi
  I tiết từng đối tượng theo quy định của
  pháp luật)
  1 Đối tượng ………….
  2 Đối tượng ………….
  … ……………………..
  II Tiền lãi phạt chậm đóng
  III Ngân sách nhà nước hỗ trợ
  TỔNG SỐ CHI
  1 Đóng BHYT
  2 Trợ cấp thất nghiệp
  3 Hỗ trợ học nghề
  4 Hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm
  5 Chi chế độ khác theo quy định

  …., ngày … tháng … năm …

 2. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp File Word, PDF về máy