[Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu
Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

Download


Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

 1. Tên đơn vị……. Mẫu biểu số 11.1
  Chương……….

  DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
  (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và
  đầu tư cùng cấp)
  Đơn vị: Triệu đồng
  Ước thực
  Dự toán
  hiện năm…
  Chương năm… (năm Dự toán năm….(năm kế hoạch)
  (năm hiện
  trình mục hiện hành)
  hành)
  tiêu quốc
  STT
  gia, Chương Gồm Tổng số Gồm Tổng số Gồm
  trình mục
  Chi Chi
  tiêu Chi thường
  Chi ĐTPT thường Chi ĐTPT thường Chi ĐTPT
  xuyên
  xuyên xuyên
  Tổng số
  A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9
  Tổng số
  A Chương trình mục tiêu quốc gia
  1 Chương trình MTQG……..
  Nguồn trong nước
  Nguồn ngoài nước
  a Dự án/Nội dung…
  Nguồn trong nước
  Nguồn ngoài nước
  b Dự án/Nội dung…

  2 Chương trình MTQG….
  ………………….

 2. B Chương trình mục tiêu
  Nguồn trong nước
  Nguồn ngoài nước
  1 CTMT ……
  Nguồn trong nước
  Nguồn ngoài nước
  a Dự án/Nội dung…
  Nguồn trong nước
  Nguồn ngoài nước
  b Dự án/Nội dung…

  2 CTMT……..
  ….

  …., ngày… tháng… năm ……
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

  Tên đơn vị……. Mẫu biểu số 11.2
  Chương……….

  DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
  (Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương và UBND các địa phương báo cáo cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; cơ
  quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
  Đơn vị: Triệu đồng
  STT Chương Dự toán Ước thực Lũy kế từ Dự toán năm… (năm kế hoạch
  trình mục năm…(năm hiện năm… khi thực
  tiêu quốc hiện hành) (năm hiện hiện đến
  gia, Chương hành) cuối năm…

 3. (năm hiện
  hành)
  Tổng số Gồm Tổng số Gồm Tổng số Gồm Gồm
  trình mục
  tiêu Chi
  thư Tổng số
  Chi thường Chi thường Chi thường
  Chi ĐTPT Chi ĐTPT ờng Chi ĐTPT Chi ĐTPT
  xuyên xuyên xuyên
  xuy
  ên

  A B 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12

  Tổng số
  Chương trình mục tiêu quốc
  A
  gia
  I Chương trình MTQG ….
  – Ngân sách Trung ương
  + Nguồn trong nước
  + Nguồn ngoài nước (vốn vay
  và viện trợ)
  – Ngân sách địa phương
  – Nguồn huy động hợp pháp
  khác
  a Dự án/Nội dung …..
  – Ngân sách Trung ương
  + Nguồn trong nước
  + Nguồn ngoài nước (vốn vay
  và viện trợ)
  – Ngân sách địa phương
  – Nguồn huy động hợp pháp
  khác
  b Dự án/Nội dung …..
  ………
  2 Chương trình MTQG…..

 4. …………
  B Chương trình mục tiêu
  – Ngân sách Trung ương
  + Nguồn trong nước
  – Nguồn ngoài nước (vốn vay và
  viện trợ)
  – Ngân sách địa phương
  – Nguồn huy động hợp pháp
  khác
  1 CTMT……..
  a Dự án/Nội dung……….
  – Ngân sách Trung ương
  + Nguồn trong nước
  + Nguồn ngoài nước (vốn vay
  và viện trợ)
  – Ngân sách địa phương
  – Nguồn huy động hợp pháp
  khác
  b Dự án /Nội dung……
  …….
  2 CTMT….

  …., ngày… tháng… năm ……
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu File Word, PDF về máy