[Download] Tải Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia – Tải về File Word, PDF

Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia

Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia
Nội dung Text: Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia

Download


Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách ở trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia File Word, PDF về máy

Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia

 1. Tên đơn vị: … Mẫu biểu số 16
  Chương: …

  CƠ SỞ TÍNH CHI MUA BỔ SUNG HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM ……..
  (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách ở trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương báo cáo Bộ Tài
  chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
  Tổng mức
  Ước thực Tồn kho đến
  Kế hoạch dự trữ theo
  hiện năm…. 31/12 năm….
  năm…. (năm quyết định Kế hoạch năm… (năm kế hoạch)
  (năm hiện (năm hiện
  hiện hành) của cấp có
  TT Mặt hàng Đơn vị tính hành) hành)
  thẩm quyền
  Thành tiền Thành tiền Thành tiền
  Số lượng (Triệu Số lượng (Triệu Số lượng (Triệu
  đồng) đồng) đồng)
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số
  1 Mặt hàng ………….
  2 Mặt hàng ………….
  3 …………………….

  …., ngày … tháng … năm …
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia File Word, PDF về máy