[Download] Tải Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương – Tải về File Docx, PDF

Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương

Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương
Nội dung Text: Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương

Download


Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương dùng cho Ủy ban nhân dân cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương File Docx, PDF về máy

Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương

 1. UBND …… Mẫu biểu số 60

  CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ……
  (Dùng cho Ủy ban nhân dân cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp)
  Đơn vị: triệu đồng
  C
  h
  i
  N
  S
  Thu NS Chi NS c
  Thu NS Thu Tổng
  Phần thu Tổng số cấp Phần chi cấp ấ Chi NS xã
  cấp tỉnh NS xã số
  huyện tỉnh p
  h
  u
  y

  n
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Tổng số thu Tổng số chi
  A Tổng số thu
  cân đối ngân A Tổng số chi cân đối ngân sách
  sách
  1 Các khoản
  thu NSĐP 1 Chi đầu tư phát triển
  hưởng 100%
  2 Các khoản
  thu phân chia 2 Chi trả nợ lãi, phí tiền vay
  theo tỷ lệ %
  3 Thu từ quỹ
  3 Chi thường xuyên
  dự trữ tài chính
  4 Thu kết dư
  4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
  năm trước
  5 Thu chuyển
  nguồn từ năm 5 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
  trước sang

 2. 6 Thu viện trợ 6 Chi chuyển nguồn sang năm sau
  7 Thu bổ sung
  từ ngân sách
  cấp trên
  Tr.đó: – Bổ
  sung cân đối
  ngân sách
  – Bổ
  sung có mục
  tiêu
  – Kết dư ngân
  sách năm
  quyết toán =
  (thu – chi)
  – Bội chi = chi
  – thu1
  B Vay của
  ngân sách cấp B Chi trả nợ
  tỉnh1 (chi tiết gốc (chi tiết
  theo mục đích từng nguồn
  vay và nguồn trả nợ gốc)1
  vay)

  Ngày tháng năm Ngày tháng năm …., ngày tháng năm
  GIÁM ĐỐC KBNN……. CƠ QUAN TÀI CHÍNH/KẾ TOÁN TM. UBND …..
  (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
  Ghi chú: Đây là mẫu chung cho cấp tỉnh, huyện, xã, khi báo cáo, dùng và in các chỉ tiêu thuộc phạm vi được giao quản lý của cấp tương ứng; 1 Ngân sách cấp
  huyện và ngân sách cấp xã không có nội dung này.
  (Cơ quan tài chính ký đối với ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, kế toán đối với NS cấp xã)

Download tài liệu Biểu mẫu: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương File Docx, PDF về máy