[Download] Tải Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế – Tải về File Word, PDF

Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế

Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế
Nội dung Text: Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế

Download


Bài viết nhằm tìm hiểu các quy định hiện hành về lập và trình bày báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam hiện nay, đối chiếu với quy định của chuẩn mực kế toán công quốc tế để trên cơ sở đó tìm ra những điểm tương đồng, những sự khác biệt làm căn cứ để đề xuất các khuyến nghị giúp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế File Word, PDF về máy

Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế

 1. ISSN 1859-3666

  MỤC LỤC

  KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  1. Nguyễn Đức Trung, Lê Hoàng Anh và Đinh Thị Phương Anh – Dự báo tăng trưởng kinh tế và
  lạm phát Việt Nam: một so sánh giữa mô hình VAR, LASSO VÀ MLP. Mã số 154.1Deco.11 3
  Forecasting Economic Growth and Inflation in Vietnam: A Comparison Between the Var
  Model, the Lasso Model, and the Multi-Layer Perceptron Model
  2. Hà Văn Sự và Lê Nguyễn Diệu Anh – Các yếu tố tác động đến phát triển thương mại đáp ứng yêu
  cầu phát triển bền vững ở Việt Nam. Mã số 154.1Deco.12 14
  The Study on Factors Affecting Trade Development Meeting the Requirements for Sustainable
  Development in Vietnam
  3. Nguyễn Văn Huân và Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Nghiên cứu Mô hình Z-Score vào
  cảnh báo sớm rủi ro hoạt động kinh doanh tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
  Mã số 154.1FiBa.11 28
  Studying Z-Score Model in Early Warnings of Credit Risk at Vietnam Commercial Banks

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

  4. Nguyễn Thu Thuỷ và Nguyễn Văn Tiến – Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các
  doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số 154.2FiBa.22 36
  Some Factors Influencing Dividend Policy of the Real Estate Companies Listed on
  Vietnamese Stock Market
  5. Nguyễn Thị Minh Nhàn và Phạm Thị Thanh Hà – Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến trả công
  lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam. Mã số 154.2HRMg.21 49
  Research on Factors Affecting Wage Labour in the Joint Stock Commercial Bank for
  Investment and Development of Vietnam
  6. Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Trần Thị Thanh Phương – Tác động của thực tiễn quản trị nguồn
  nhân lực đến hiệu quả công việc của nhân viên ngành tài chính tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Mã số 154.2.HRMg.21 65
  The Impact of Empirical Human Resource Management on Job Performance of Employees in
  the Consumer Finance Sector in Ho Chi Minh City

  khoa học
  Số 154/2021 thương mại 1

  1

 2. ISSN 1859-3666

  7. Ngô Mỹ Trân, Trần Thị Bạch Yến và Lâm Thị Ngọc Nhung – Ảnh hưởng của quản trị
  chéo đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  Mã số 154.2FiBa.21 80
  Effect of Multiple Directorships on Financial Performance of Listed Companies: The
  Case of the Vietnamese Stock Market
  8. Kiều Quốc Hoàn – Nghiên cứu định lượng tác động của quản trị nhân sự số đến hiệu quả hoạt
  động doanh nghiệp. Mã số 154.2HRMg.22 94
  The Impact of Digital Human Resource Management on Firm Peformance: An Empirical
  Study on Vietnam

  Ý KIẾN TRAO ĐỔI

  9. Nguyễn Thị Minh Giang và Hoàng Thị Bích Ngọc – Báo cáo tài chính khu vực công
  Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế.
  Mã số 154.3BAcc.31 107
  Vietnamese Sector Public Financial Reporting – Some Similarities and Differences
  Between International Public Sector Accounting Standards

  khoa học
  2 thương mại Số 154/2021

 3. Ý KIẾN TRAO ĐỔI

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VIỆT NAM
  – NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG
  VÀ KHÁC BIỆT SO VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ
  Nguyễn Thị Minh Giang
  Trường Đại học Thương mại
  Email: minhgiangktcb@gmail.com
  Hoàng Thị Bích Ngọc
  Trường Đại học Thương mại
  Email: bichngocbtl@gmail.com

  Ngày nhận: 03/04/2021 Ngày nhận lại: 11/05/2021 Ngày duyệt đăng: 17/05/2021

  T rong bối cảnh hội nhập kinh tế nói chung cũng như hội nhập về kế toán nói riêng, các yêu cầu về
  thông tin kế toán cung cấp phải đảm bảo theo quy định của thông lệ quốc tế là đòi hỏi ngày càng
  trở nên cấp thiết, đặc biệt đối với khu vực công. Trước đòi hỏi này, kế toán khu vực công Việt Nam cũng đã
  có những sự thay đổi để đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, phù hợp và minh bạch hơn theo yêu cầu hội
  nhập. Tuy nhiên thực tế vẫn còn những sự khác biệt theo quy định của thông lệ quốc tế. Bài viết nhằm tìm
  hiểu các quy định hiện hành về lập và trình bày báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam hiện nay, đối chiếu
  với quy định của chuẩn mực kế toán công quốc tế để trên cơ sở đó tìm ra những điểm tương đồng, những
  sự khác biệt làm căn cứ để đề xuất các khuyến nghị giúp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính khu vực
  công Việt Nam.
  Từ khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất, khu vực công, chuẩn mực kế toán công quốc tế.

  JEL Classifications: Z23, H83, M41
  1. Đặt vấn đề công và báo cáo tài chính Nhà nước là vấn đề quan
  Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trọng và cần phải được nghiên cứu.
  đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Việc gia nhập các Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng
  tổ chức kinh tế thế giới đòi hỏi Việt Nam phải cung phương pháp nghiên cứu tài liệu và tham khảo ý
  cấp thông tin có tính chuẩn mực và được quốc tế kiến chuyên gia. Nhóm tác giả tiến hành tổng hợp
  thừa nhận. Việc này đòi hỏi kế toán Việt Nam nói tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu gồm hệ
  chung và kế toán khu vực công nói riêng phải trình thống chuẩn mực kế toán công quốc tế, quy định của
  bày và công bố thông tin kế toán đảm bảo tính so chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chế độ kế toán
  sánh và phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính vì vậy, ngân sách và tài chính xã, chế độ kế toán ngân sách
  việc lập và trình bày báo cáo tài chính khu vực công Nhà nước và nghiệp vụ kho bạc Nhà nước, quy định
  gồm báo cáo tài chính tại các đơn vị thuộc khu vực tài chính của Việt Nam,… Trên cơ sở những tài liệu,
  khoa học !
  Số 154/2021 thương mại 107

 4. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  thông tin đã tổng hợp được, nhóm tác giả sẽ tiến tích những điểm khác biệt giữa chuẩn mực kế toán
  hành phân tích, so sánh, đối chiếu giữa những quy công quốc tế (IPSAS) và chế độ kế toán hành chính
  định của kế toán khu vực công Việt Nam và quy sự nghiệp về các nội dung liên quan đến phạm vi, số
  định của chuẩn mực kế toán công quốc tế nhằm tìm lượng báo cáo, về việc ghi nhận thu, chi phí. Bên
  ra những điểm tương đồng và khác biệt làm cơ sở cạnh đó, bài viết đề cập đến mô hình báo cáo tài
  đánh giá. Tiếp đó, nhóm tác giả tham vấn ý kiến chính theo chuẩn mực kế toán công quốc tế ở một số
  chuyên gia là các nhà nghiên cứu, các chuyên gia nước trên thế giới (Úc, Mỹ, Nam Phi) và bài học
  thực hành kế toán tại các đơn vị thuộc khu vực công kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả Nguyễn Thị
  để đề xuất các khuyến nghị nhằm thúc đẩy nhanh Hoài (2017) đề cập một số tồn tại, hạn chế của kế
  tiến trình hội tụ giữa kế toán khu vực công Việt Nam toán hành chính, sự nghiệp về việc lập và trình bày
  và kế toán công quốc tế trong vấn đề lập và trình bày báo cáo tài chính các đơn vị kế toán cấp cơ sở, báo
  báo cáo tài chính khu vực công. cáo tài chính các đơn vị cấp trên. Trên cơ sở những
  2. Tổng quan nghiên cứu về báo cáo tài chính hạn chế này, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn
  khu vực công ở Việt Nam thiện hệ thống báo cáo tài chính: xác định cơ sở ghi
  Nhu cầu cung cấp thông tin kế toán của khu vực nhận kế toán và danh mục báo cáo tài chính, các quy
  công là nhu cầu tất yếu trong bối cảnh hội nhập như định về yêu cầu thông tin trình bày,… để hướng đến
  hiện nay. Tuy nhiên, đặc thù của khu vực công Việt mục tiêu tổng hợp thông tin tài chính của toàn bộ
  Nam tương đối phức tạp với nhiều loại hình đơn vị khu vực Nhà nước. Các nghiên cứu này được thực
  tổ chức, khác nhau như: đơn vị hành chính, sự hiện dựa trên cơ sở chế độ kế toán hành chính sự
  nghiệp, xã, phường, Kho bạc Nhà nước,… với đặc nghiệp theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC hiện nay đã
  điểm hoạt động, cơ chế quản lý tài chính khác nhau. không còn hiệu lực.
  Chính vì vậy, vấn đề cung cấp thông tin trên báo cáo Nghiên cứu về báo cáo tài chính Nhà nước có tác
  tài chính khu vực công là vấn đề phức tạp và được giả Vũ Thị Thu Trang (2018) với đề tài nghiên cứu
  nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu. khoa học do Cục Kế toán Kho bạc Nhà nước là đơn
  Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền (2015) nghiên cứu vị chủ trì nghiên cứu đã hệ thống hóa các vấn đề cơ
  kiểm định các nhân tố tác động đến việc cải cách kế bản về tổng kế toán nhà nước, báo cáo tài chính nhà
  toán khu vực công Việt Nam theo hướng chuyển đổi nước, trong đó nêu rõ khái niệm, ý nghĩa, phạm vi,
  kế toán khu vực công Việt Nam sang cơ sở dồn tích, đối tượng và nội dung của báo cáo tài chính nhà
  trên cơ sở đó tạo tiền đề cho việc hoàn thiện báo cáo nước đã được quy định tại các văn bản pháp lý.
  tài chính khu vực công để báo cáo tài chính khu vực Ngoài ra, đề tài đã nêu các nội dung cơ bản của
  công Việt Nam cung cấp thông tin hữu ích và phù chuẩn mực kế toán công quốc tế liên quan đến báo
  hợp với thông lệ kế toán quốc tế. Tuy nhiên, về cáo tài chính công; Quy trình tổng hợp báo cáo tài
  phạm vi, luận án chỉ tập trung nghiên cứu hệ thống chính nhà nước được đề cập căn cứ nội dung chuẩn
  báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp, mực và Luật Kế toán năm 2015. Về cơ sở thực tế, đề
  chưa đề cập đến các đơn vị kế toán thuộc khu vực tài đã nêu các đặc điểm về công tác lập, tổng hợp
  công khác như: kho bạc, phường xã,… báo cáo tài chính tại các đơn vị kế toán nhà nước,
  Nghiên cứu trên góc độ tìm hiểu phương pháp thực trạng công tác lập tổng hợp báo cáo tại Kho bạc
  lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính của một Nhà nước, trong đó đi sâu vào các nội dung liên
  loại hình đơn vị cụ thể có tác giả Nguyễn Thị Thu quan đến quy định, hướng dẫn, tổ chức bộ máy, ứng
  Hà (2017), trong bài viết của mình tác giả đã phân dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, đối với từng
  khoa học !
  108 thương mại Số 154/2021
 5. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  đối tượng khác nhau, đề tài đã đưa ra các đánh giá – Báo cáo tài chính khu vực công cho mục đích
  về thực trạng. Trên cơ sở thực trạng đã khảo sát, đề chung: là báo cáo tài chính công bố cho những
  tài đã đưa ra các giải pháp về quy trình tổng hợp báo người sử dụng nhưng không có khả năng yêu cầu
  cáo tài chính nhà nước để thực hiện chức năng Tổng các thông tin tài chính cụ thể nhằm thỏa mãn nhu
  kế toán nhà nước tại Kho bạc Nhà nước, bao gồm cầu cá nhân riêng của họ. Người sử dụng trong
  cách thức tổng hợp báo cáo, quy trình tổng hợp báo trường hợp này có thể là công dân, đại diện dân cử
  cáo theo từng cấp từ trung ương đến địa phương, và các đối tượng công chúng khác.
  trách nhiệm của các đơn vị có liên quan. Đề tài cũng – Báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt: là báo
  đưa ra các nội dung điều kiện để triển khai quy trình cáo tài chính được lập cho các đối tượng khác như
  tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước tại Kho bạc cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý, cơ quan thực
  Nhà nước. Lê Thị Minh Ngọc (2018) cũng nghiên hiện chức năng giám sát, những người có quyền yêu
  cứu theo hướng tiếp cận này, tác giả đã trình bày quy cầu báo cáo tài chính phải được lập để cung cấp
  trình lập báo cáo tài chính Nhà nước, các chỉ tiêu những thông tin thỏa mãn nhu cầu riêng của họ.
  của báo cáo tài chính Nhà nước theo quy định hiện Quy định của IPSAS về báo cáo tài chính chỉ áp
  hành, quy định về báo cáo cung cấp thông tin tài dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực công, không áp
  chính của các cơ quan, đơn vị phục vụ tổng hợp lập dụng cho các đơn vị kinh doanh bằng vốn Nhà
  báo cáo tài chính Nhà nước. nước. Theo đó, các đơn vị kinh doanh bằng vốn
  Tóm lại, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu đề cập Nhà nước sẽ phải tuân thủ theo các chuẩn mực kế
  đến báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam, tuy toán quốc tế (IAS).
  nhiên, trong số đó có nhiều nghiên cứu đã cũ so với Theo IPSAS, một bộ báo cáo tài chính hoàn
  các quy định kế toán, tài chính hiện hành. Ngoài ra, chỉnh gồm:
  nhiều nghiên cứu chỉ tập trung vào báo cáo tài chính + Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị.
  của đơn vị hành chính, sự nghiệp. Một số công trình + Báo cáo kết quả hoạt động.
  nghiên cứu về báo cáo tài chính Nhà nước, tuy nhiên + Báo cáo sự thay đổi về tài sản thuần/vốn chủ
  lại không đề cập cụ thể đến phương pháp hợp nhất sở hữu.
  báo cáo. + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  2. Báo cáo tài chính khu vực công theo quy + Chính sách kế toán và giải trình báo cáo tài chính.
  định của chuẩn mực kế toán công quốc tế Trong trường hợp báo cáo tài chính được lập trên
  Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) là một cơ sở tiền mặt, báo cáo tài chính chủ yếu là báo cáo
  hệ thống những quy định và hướng dẫn về những thu, chi tiền mặt.
  nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kế Về nội dung báo cáo tình hình tài chính:
  toán cơ bản, chung nhất và đầy đủ, làm cơ sở ghi Báo cáo tình hình tài chính phải trình bày được
  chép kế toán và lập báo cáo tài chính nhằm đạt được các khoản mục: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố
  sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực định vô hình, tài sản tài chính, các khoản đầu tư
  trạng tài chính và kết quả hoạt động của các đơn vị được xác định theo phương pháp giá gốc, hàng tồn
  kế toán trong lĩnh vực công. kho, những khoản thu từ các giao dịch một chiều
  Chuẩn mực kế toán công quốc tế phân biệt hai (bao gồm thuế, thu chuyển giao), các khoản thu
  loại báo cáo tài chính khác nhau cho khu vực công được từ các giao dịch trao đổi, tiền và các khoản
  đó là: Báo cáo tài chính cho mục đích chung và báo tương đương tiền, các khoản phải trả về các giao
  cáo tài chính cho mục đích đặc biệt. dịch trao đổi, các khoản dự phòng, nợ phải trả dài
  khoa học !
  Số 154/2021 thương mại 109
 6. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  hạn, lợi ích của cổ đông thiểu số, tài sản thuần/vốn Thông thường, các báo cáo tài chính được lập ít
  chủ sở hữu. nhất là hàng năm. Trong một số trường hợp có thể
  Về nội dung báo cáo kết quả hoạt động: thay đổi ngày lập báo cáo và báo cáo được lập cho
  Báo cáo kết quả hoạt động phải phản ánh được một kỳ kế toán dài hơn hoặc ngắn hơn một năm và
  các khoản mục: doanh thu từ hoạt động thông trong trường hợp này đơn vị phải giải trình lý do và
  thường của đơn vị, thặng dư hoặc thâm hụt từ các thực tế số liệu có thể so sánh được với các báo cáo
  hoạt động, chi phí tài chính, phần thặng dư hoặc trước đó, những sự thay đổi về tài sản thuần, các
  thâm hụt thuần của các đơn vị liên doanh, liên kết luồng tiền và những điểm chú ý liên quan đến việc
  tính theo phương pháp vốn chủ sở hữu, các khoản không so sánh được.
  mục bất thường, phần lợi ích của cổ đông thiểu số Theo IPSAS, sự hữu ích của báo cáo tài chính sẽ
  trong thặng dư hoặc thâm hụt thuần, tổng số thặng bị giảm nếu như chúng không tới được người sử
  dư hoặc thâm hụt thuần của đơn vị trong kỳ kế toán. dụng theo đúng thời gian hợp lý sau ngày kết thúc
  Trong báo cáo kết quả hoạt động, các khoản mục kỳ kế toán. Một đơn vị cần phải phát hành báo cáo
  chi phí được phân loại chi tiết để chỉ rõ từng loại chi tài chính trong vòng 6 tháng sau ngày kết thúc kỳ kế
  phí cho từng hoạt động, chương trình nhất định hoặc toán. Những nhân tố như sự phức tạp của các hoạt
  các bộ phận tương ứng của từng đơn vị báo cáo. động của đơn vị không phải là lý do chính đáng của
  Những thông tin này có thể được cung cấp bằng một việc lập báo cáo chậm.
  trong 2 phương pháp: phương pháp phân loại theo – Bên cạnh báo cáo tài chính, IPSAS yêu cầu khi
  tính chất của chi phí và phương pháp phân loại chi một đơn vị kiểm soát một hoặc nhiều đơn vị khác sẽ
  phí theo chức năng. phải lập báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó quyền
  Ví dụ cách trình bày báo cáo kết quả phân loại kiểm soát được hiểu như sau: Một đơn vị được ghi
  chi phí theo tính chất của chi phí: nhận là kiểm soát đơn vị khác khi đơn vị đó có
  Doanh thu X quyền, có lợi ích từ đơn vị được kiểm soát cũng như
  Chi phí tiền lương X có khả năng ảnh hưởng đến số lượng lợi ích đó
  Chi phí khấu hao và hao mòn X thông qua quyền của đơn vị đối với đơn vị được
  Chi phí khác X kiểm soát.
  Tổng chi phí (X) Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính
  Thặng dư (thâm hụt) X của một đơn vị kinh tế trong đó tài sản, nợ phải trả,
  Ví dụ cách trình bày báo cáo kết quả phân phân tài sản ròng/vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và
  loại chi phí theo chức năng dòng tiền của đơn vị kiểm soát và đơn vị bị kiểm
  Doanh thu X soát được trình bày như của một đơn vị kinh tế độc
  Các chi phí: lập. Việc hợp nhất sẽ bắt đầu kể từ ngày đơn vị có
  – Chi cho y tế (X) được quyền kiểm soát đơn vị khác và chấm dứt khi
  – Chi cho giáo dục (X) đơn vị này mất quyền kiểm soát đối với đơn vị bị
  – Chi khác (X) kiểm soát.
  Thặng dư (thâm hụt) X Nguyên tắc hợp nhất:
  Về nội dung báo cáo lưu chuyển tiền tệ: (a) Tổng hợp các khoản mục tài sản, nợ phải trả,
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo các luồng tài sản ròng/vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và
  tiền trong kỳ được phân loại theo các hoạt động kinh dòng tiền của đơn vị kiểm soát và của các đơn vị
  doanh, đầu tư và tài chính. được kiểm soát.
  khoa học !
  110 thương mại Số 154/2021
 7. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  (b) Loại trừ giá trị ghi sổ của khoản đầu tư của Trong trường hợp nếu đơn vị kiểm soát mất
  đơn vị kiểm soát vào các đơn vị bị kiểm soát và quyền kiểm soát đối với đơn vị bị kiểm soát, đơn vị
  phần tài sản ròng/vốn chủ sở hữu của đơn vị được kiểm soát sẽ:
  kiểm soát. (a) Ghi nhận tài sản và nợ phải trả của đơn vị
  (c) Loại trừ toàn bộ tài sản, nợ phải trả, tài sản được kiểm soát cũ từ báo cáo tình hình tài chính hợp
  ròng/vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và dòng nhất;
  tiền liên quan đến các giao dịch nội bộ giữa các đơn (b) Ghi nhận lãi hoặc lỗ liên quan đến việc mất
  vị kinh tế. Các khoản lỗ nội bộ của đơn vị kinh tế quyền kiểm soát gây ra.
  có thể cần được ghi nhận trong báo cáo tài chính Ngoài ra, nếu một đơn vị mất quyền kiểm soát đối
  hợp nhất. với một đơn vị được kiểm soát, thì phải nhận biết:
  Nếu một đơn vị thành viên sử dụng các chính + Tài sản (bao gồm cả lợi thế thương mại) và nợ
  sách kế toán khác với các chính sách kế toán được phải trả của đơn vị được kiểm soát với giá trị ghi sổ
  áp dụng trong báo cáo tài chính hợp nhất thì các tại ngày mất quyền kiểm soát;
  điều chỉnh thích hợp sẽ được thực hiện đối với báo + Giá trị ghi sổ của bất kỳ lợi ích không kiểm
  cáo tài chính của thành viên đó khi lập báo cáo tài soát nào trong đơn vị được kiểm soát cũ tại ngày
  chính hợp nhất để đảm bảo sự phù hợp về chính quyền kiểm soát bị mất (bao gồm cả lãi hoặc lỗ được
  sách kế toán. ghi nhận trực tiếp vào tài sản ròng/vốn chủ sở hữu
  Đơn vị kiểm soát ghi nhận doanh thu và chi phí thuộc về họ).
  của đơn vị được kiểm soát trong báo cáo tài chính + Ghi nhận bất kỳ khoản chênh lệch nào dẫn đến
  hợp nhất kể từ ngày đơn vị đó giành được quyền thặng dư hoặc thâm hụt thuộc về đơn vị kiểm soát.
  kiểm soát cho đến ngày đơn vị không còn quyền Nếu đơn vị kiểm soát mất quyền kiểm soát đối
  kiểm soát đối với đơn vị được kiểm soát. Doanh thu với đơn vị bị kiểm soát, đơn vị kiểm soát phải hạch
  và chi phí của đơn vị được kiểm soát được xác định toán tất cả các khoản trước đây được ghi nhận trực
  dựa trên số lượng tài sản và nợ phải trả được ghi tiếp vào tài sản ròng/vốn chủ sở hữu liên quan đến
  nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày mua. đơn vị bị kiểm soát đó trên cơ sở bắt buộc nếu đơn
  Theo quy định, báo cáo tài chính của đơn vị kiểm vị kiểm soát đã trực tiếp thanh lý các tài sản hoặc
  soát và đơn vị được kiểm soát được sử dụng để lập nợ có liên quan. Nếu thặng dư đánh giá lại trước
  báo cáo tài chính hợp nhất phải được lập tại cùng đây được ghi nhận trực tiếp trong tài sản ròng/vốn
  ngày báo cáo. Trong trường hợp nếu ngày báo cáo chủ sở hữu sẽ được chuyển thẳng vào thặng
  của đơn vị kiểm soát khác với thời điểm của đơn vị dư/thâm hụt lũy kế khi xử lý tài sản, đơn vị kiểm
  được kiểm soát, đơn vị kiểm soát có thể: soát sẽ chuyển thặng dư đánh giá lại trực tiếp thành
  – Thu thập thông tin tài chính bổ sung vào cùng thặng dư/thâm hụt lũy kế khi đơn vị bị kiểm soát
  ngày với báo cáo tài chính của đơn vị kiểm soát; mất quyền kiểm soát.
  hoặc là; 4. Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam
  – Sử dụng báo cáo tài chính gần đây nhất của đơn 4.1. Những điểm tương đồng với quy định của
  vị được kiểm soát đã điều chỉnh theo ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán công quốc tế
  các giao dịch hoặc sự kiện trọng yếu xảy ra giữa Thứ nhất, về đối tượng lập báo cáo:
  ngày lập báo cáo tài chính và ngày lập báo cáo tài Cũng tương tự như IPSAS, kế toán Việt Nam
  chính hợp nhất. quy định: Các đơn vị thuộc khu vực công sẽ tiến
  hành lập báo cáo tài chính của đơn vị theo quy định
  khoa học !
  Số 154/2021 thương mại 111
 8. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  của chế độ kế toán hiện hành. Như vậy, bản thân Thứ hai, về các thành phần trong báo cáo tài chính:
  từng đơn vị thuộc công như: các đơn vị thuộc hệ Trước yêu cầu hội nhập kế toán quốc tế, sau
  thống cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương khi một loạt chế độ kế toán được thay đổi theo
  đến địa phương, các định chế tài chính trung gian, hướng tuân thủ Luật kế toán và phù hợp với thông
  đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể lệ quốc tế (chế độ kế toán đơn vị hành chính sự
  xã hội,… sẽ lập báo cáo tài chính của đơn vị mình. nghiệp, chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và
  Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm lập hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, chế độ kế
  báo cáo tài chính Nhà nước. toán ngân sách và tài chính xã, chế độ kế toán bảo
  Đối với báo cáo tài chính Nhà nước: Kho bạc hiểm xã hội,…), hiện nay Báo cáo tài chính khu
  Nhà nước cấp tỉnh lập báo cáo tài chính Nhà nước vực công Việt Nam cũng tương tự như hệ thống
  tỉnh, Kho bạc Nhà nước lập báo cáo tài chính Nhà báo cáo tài chính theo quy định của IPSAS, gồm
  nước toàn quốc. Báo cáo tài chính Nhà nước sẽ được có: Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả
  Kho bạc Nhà nước lập trên cơ sở báo cáo tài chính, hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết
  báo cáo tài chính tổng hợp của các đơn vị. Ngoài ra, minh báo cáo tài chính. Các báo cáo này có thể là
  một số đơn vị khác sẽ lập báo cáo cung cấp thông tin các báo cáo riêng biệt hoặc được tích hợp chung
  tài chính cho Kho bạc, cụ thể: trong một báo cáo (theo quy định của chế độ kế
  + Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính: toán hành chính sự nghiệp, chế độ kế toán ngân
  lập báo cáo cung cấp thông tin phản ánh vốn của nhà sách và tài chính xã). Hiện nay trong báo cáo tài
  nước tại doanh nghiệp do trung ương quản lý tại thời chính khu vực công của Việt Nam chưa có báo cáo
  điểm kết thúc năm báo cáo. riêng về sự thay đổi về tài sản thuần/vốn chủ sở
  + Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức hữu như quy định của IPSAS 1.
  tài chính – Bộ Tài chính: lập báo cáo phản ánh vốn Thứ ba, về nội dung báo cáo tài chính:
  của nhà nước tại ngân hàng và các tổ chức tài Báo cáo tình hình tài chính của các đơn vị khu
  chính do trung ương quản lý tại thời điểm kết thúc vực công phản ánh tình hình tài sản, nợ phải trả,
  năm báo cáo. nguồn vốn; trong đó tài sản được phân loại thành tài
  + Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính: lập báo sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
  cáo phản ánh thông tin tài chính nhà nước liên quan Đối với báo cáo kết quả hoạt động: phản ánh
  đến tài sản công theo từng địa bàn (trung ương, tỉnh, doanh thu, chi phí và thặng dư (thâm hụt) từ các
  huyện) được Cục theo dõi, quản lý trong cơ sở dữ hoạt động trong đơn vị. Hiện nay các chỉ tiêu chi phí
  liệu quốc gia về tài sản công. trên báo cáo tài chính của đơn vị cũng như báo cáo
  + Sở Tài chính: lập báo cáo phản ánh thông tin tài chính Nhà nước được trình bày theo cách phân
  tài chính nhà nước liên quan đến vốn của nhà nước loại chi phí theo tính chất của chi phí.
  tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ: tuỳ theo đặc
  chính khác (nếu có) do địa phương quản lý. điểm đơn vị, báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm phản
  Như vậy, các doanh nghiệp (DN) vốn Nhà nước ánh tình hình lưu chuyển tiền từ các hoạt động
  sẽ lập báo cáo tài chính theo quy định của DN, tuy chính, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính và cũng
  nhiên, phần vốn của Nhà nước tại DN sẽ được Cục tương tự như quy định của chuẩn mực kế toán công
  Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính và Sở Tài quốc tế, các đơn vị có thể lựa chọn lập theo phương
  chính cung cấp thông tin cho KBNN phục vụ lập pháp trực tiếp hoặc gián tiếp.
  BCTC Nhà nước.
  khoa học !
  112 thương mại Số 154/2021
 9. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  4.2. Những sự khác biệt với quy định của Trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chi
  chuẩn mực kế toán công quốc tế phí thu mua công cụ dụng cụ nhập kho được ghi
  Bên cạnh những điểm tương đồng với IPSAS, nhận vào chi phí liên quan đến việc sử dụng công cụ
  báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam cũng có dụng cụ, trong khi chi phí thu mua nguyên liệu, vật
  những điểm khác biệt với quy định của thông lệ liệu lại được tính vào giá trị hàng mua. Việc ghi
  quốc tế. nhận như quy định hiện nay không đảm bảo sự
  – Về đặc điểm thông tin trình bày trên báo cáo thống nhất trong nguyên tắc ghi chép, không tuân
  tài chính theo nguyên tắc giá gốc, làm cho thông tin kế toán
  + Trong báo cáo tình hình tài chính của đơn vị, khó so sánh và không phù hợp với thông lệ quốc tế.
  khoản mục Nợ phải trả không được phản ánh theo Trong chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã,
  thời hạn nợ (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn). Việc không quy định khấu hao tài sản cố định dùng cho các hoạt
  phân loại nợ phải trả theo quy định của các chế độ động chưa tuân theo nguyên tắc phù hợp khi không
  kế toán khu vực công hiện nay gây khó khăn cho tính giá trị hao mòn vào chi phí trong kỳ mà được
  việc lập báo cáo tài chính Nhà nước bởi theo quy ghi giảm nguồn hình thành tài sản cố định.
  định hiện hành, báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh và + Nhiều thông tin được ghi nhận và xử lý theo
  báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc lại trình bày các cách khác nhau, không đảm bảo tính so sánh
  chi tiết nợ phải trả ngắn hạn và nợ phải trả dài hạn. như trong trường hợp tài sản công được sử dụng cho
  + Nhiều đối tượng kế toán hiện nay chưa được các mục đích khác nhau thì việc ghi nhận hao
  theo dõi cũng như chưa có hướng dẫn cụ thể trong mòn/khấu hao khác nhau.
  việc ghi chép nên chưa được trình bày trên báo cáo Bên cạnh đó, việc ghi nhận các khoản mục ngoại
  tài chính, cụ thể: tệ, đánh giá và phản ánh chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
  Tại một số đơn vị công có phát sinh các hoạt cuối năm tài chính trong khu vực công hiện nay
  động sản xuất kinh doanh và có thể phát sinh các cũng đang rất khác nhau: Chế độ kế toán hành chính
  trường hợp nợ phải thu khách hàng khó đòi, sự suy sự nghiệp quy định ghi nhận các nghiệp vụ ngoại tệ
  giảm giá trị hàng tồn kho so với giá thị trường,… liên quan đến hoạt động hành chính sự nghiệp theo
  Tuy nhiên, do chế độ kế toán khu vực công hiện nay tỷ giá do Bộ Tài chính công bố, nếu liên quan đến
  không đề cập đến quy định về trích lập dự phòng hoạt động sản xuất kinh doanh thì sử dụng tỷ giá do
  nên hiện nay báo cáo tình hình tài chính không phản Ngân hàng công bố, cuối kỳ đơn vị chỉ đánh giá lại
  ánh các khoản dự phòng (dự phòng nợ phải thu khó đối với khoản mục tiền tệ ngoại tệ nguồn gốc từ hoạt
  đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng động sản xuất kinh doanh, không đánh giá lại đối
  giảm giá chứng khoán kinh doanh). Ngoài ra, tại với các khoản mục tiền tệ ngoại tệ có nguồn gốc
  các đơn vị công hiện chưa theo dõi tài sản cố định ngân sách Nhà nước. Kế toán ngân sách Nhà nước
  thuê tài chính, chưa có quy định về vốn hóa chi phí và nghiệp vụ kho bạc Nhà nước lại quy định: ngày
  đi vay,… đầu tháng sau, kho bạc Nhà nước cấp huyện, cấp
  + Thông tin trên báo cáo tài chính của các đơn vị tỉnh, Sở giao dịch kho bạc Nhà nước ghi nhận chênh
  thuộc khu vực công Việt Nam hiện nay chưa thật sự lệch tỷ giá khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ
  hợp lý, chính xác do nhiều nghiệp vụ được ghi nhận ngoại tệ và cuối năm tất cả số liệu chênh lệch tỷ giá
  chưa phù hợp với nguyên tắc kế toán, thông lệ kế được chuyển về Cục kế toán Nhà nước và Cục kế
  toán quốc tế và chưa phản ánh đúng bản chất, ý toán Nhà nước sẽ ghi nhận chênh lệch tỷ giá vào thu,
  nghĩa của nghiệp vụ, cụ thể: chi ngân sách Nhà nước.
  khoa học !
  Số 154/2021 thương mại 113
 10. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  Những quy định này khác với quy định của tài chính nhà nước. Các giao dịch nội bộ phải loại
  chuẩn mực kế toán công quốc tế, theo IPSAS tỷ giá trừ khi lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc
  hối đoái sử dụng để ghi nhận các nghiệp vụ được bao gồm:
  xác định căn cứ theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh. + Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục
  Các khoản mục tiền tệ ngoại tệ cuối kỳ được đánh tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí giữa ngân sách cấp
  giá lại theo tỷ giá tại ngày báo cáo. Trung ương và ngân sách cấp tỉnh.
  Những sự khác biệt này sẽ dẫn đến thông tin + Vay từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân
  trên báo cáo tài chính khó so sánh, không phù hợp sách qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ.
  với thông lệ quốc tế, gây khó khăn cho quá trình + Cho ngân sách địa phương vay lại từ nguồn
  tổng hợp thông tin phục vụ lập báo cáo tài chính vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
  Nhà nước. + Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng,
  – Về vấn đề công khai báo cáo tài chính ứng trước kinh phí chương trình dự án, kinh phí đầu
  Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam hiện tư xây dựng cơ bản,… từ nguồn ngân sách nhà nước
  nay không quy định rõ là báo cáo tài chính cho mục cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách
  đích chung hay mục đích đặc biệt. Báo cáo tài chính cấp trung ương.
  của các đơn vị thuộc khu vực công đã phần nào cung + Giao dịch nội bộ giữa các quỹ tài chính nhà
  cấp thông tin mang tính giải trình, cụ thể về tình nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý với các
  hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, kết quả hoạt cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách các cấp;
  động, lưu chuyển tiền tệ của đơn vị. Đối với báo cáo giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức
  tài chính nhà nước tỉnh, BCTC Nhà nước toàn quốc thuộc các cấp ngân sách với nhau.
  do UBND tỉnh và Bộ Tài chính sẽ công khai tình – Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo
  hình tài sản, công nợ, các khoản phải trả của Nhà cáo tài chính nhà nước tỉnh bao gồm:
  nước, nguồn vốn, tình hình doanh thu, chi phí và kết + Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục
  quả hoạt động; tình hình lưu chuyển tiền tệ, trừ số tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí giữa ngân sách cấp
  liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự tỉnh và ngân sách cấp huyện.
  trữ quốc gia + Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng,
  – Về báo cáo tài chính hợp nhất ứng trước kinh phí chương trình dự án, kinh phí đầu
  Bên cạnh các báo cáo của từng đơn vị thuộc khu tư xây dựng cơ bản… cho các cơ quan, đơn vị, tổ
  vực công, hiện nay, việc hợp nhất để lập báo cáo tài chức thuộc ngân sách cấp tỉnh.
  chính Nhà nước được quy định như sau: + Giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ
  * Đối với báo cáo tình hình tài chính Nhà nước, chức thuộc cùng phạm vi lập Báo cáo tài chính nhà
  Báo cáo kết quả hoạt động tài chính Nhà nước, nước tỉnh.
  nguyên tắc lập như sau: – Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo
  – Tổng hợp số liệu các chỉ tiêu liên quan (tài sản, cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện bao gồm:
  nợ phải trả, nguồn vốn, doanh thu, chi phí,..) được + Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục
  trình bày trên các báo cáo được sử dụng làm căn cứ tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí giữa ngân sách cấp
  lập Báo cáo tài chính nhà nước. huyện và ngân sách cấp xã.
  – Loại trừ các giao dịch nội bộ. + Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng,
  Giao dịch nội bộ là giao dịch giữa các cơ quan, ứng trước kinh phí chương trình dự án, kinh phí đầu
  đơn vị, tổ chức trong cùng phạm vi lập Báo cáo tư xây dựng cơ bản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị
  khoa học !
  114 thương mại Số 154/2021
 11. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc riêng và báo cáo tài chính khu vực công nói riêng
  ngân sách cấp huyện. phải tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện, cụ thể:
  + Giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ Thứ nhất, cần bổ sung, hoàn thiện và thống nhất
  chức thuộc cùng phạm vi lập Báo cáo tổng hợp nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ sao cho phù hợp
  thông tin tài chính huyện. với thông lệ quốc tế.
  * Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: xác + Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cần thống
  định lưu chuyển tiền từ hoạt động chủ yếu, hoạt nhất nguyên tắc giá gốc trong việc ghi nhận công cụ
  động đầu từ, hoạt động tài chính. dụng cụ nhập kho tương tự như đối với quy định
  Quá trình hợp nhất để lập báo cáo tài chính Nhà nguyên vật liệu nhập kho: chi phí vận chuyển công
  nước hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do sự khác cụ dụng cụ cần được ghi nhận vào giá trị thực tế
  biệt trong nhiều vấn đề, cụ thể: nhập kho thay vì ghi nhận vào chi phí như quy định
  + Hiện nay, kế toán khu vực công Việt Nam chưa hiện nay.
  có các quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến + Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã cần
  việc lập báo cáo tài chính hợp nhất: xác định quyền thống nhất nguyên tắc ghi nhận hao mòn/tính khấu
  kiểm soát, công bố thông tin khi mất quyền kiểm hao tài sản cố định, cần ghi nhận vào chi phí của đơn
  soát, ngày báo cáo,… vị thay vì ghi giảm nguồn kinh phí hình thành tài sản
  + Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ: theo quy cố định như quy định hiện hành.
  định hiện hành, các đơn vị có thể lựa chọn lập theo + Cần có quy định và nguyên tắc hạch toán đối
  phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp (theo chế độ kế với vấn đề như: trích lập dự phòng, ghi nhận tài sản
  toán hành chính sự nghiệp) hoặc phải lập theo cố định thuê tài chính,… trong các đơn vị thuộc khu
  phương pháp trực tiếp (theo chế độ kế toán ngân vực công.
  sách và tài chính xã). Việc các đơn vị lựa chọn các Thứ hai, cần hoàn thiện hệ thống báo cáo tài
  phương pháp lập khác nhau sẽ gây khó khăn cho chính tại các đơn vị thuộc khu vực công để đảm bảo
  việc tổng hợp, hợp nhất số liệu để lập báo cáo lưu tính thống nhất phục vụ cho việc cung cấp thông tin
  chuyển tên của Nhà nước do báo cáo tài chính Nhà lập báo cáo tài chính Nhà nước:
  nước toàn quốc lại chỉ lập báo cáo lưu chuyển tiền Để phục vụ cho việc tổng hợp thông tin và hợp
  tệ theo phương pháp gián tiếp. nhất báo cáo, cần có sự thống nhất trong mẫu biểu
  5. Khuyến nghị hoàn thiện hệ thống báo cáo báo cáo tài chính; Khoản mục Nợ phải trả trên báo
  tài chính khu vực công Việt Nam cáo tính hình tài chính cần được phân loại theo thời
  Trong bối cảnh hội nhập, để đáp ứng yêu cầu hạn nợ (Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn), quy định về
  cung cấp thông tin, kế toán Việt Nam đã có những phương pháp lập và trình bày báo cáo lưu chuyển
  sự thay đổi căn bản theo hướng tiếp cận với thông lệ tiền tệ cần thống nhất tránh trường hợp các đơn vị tự
  quốc tế. Tuy nhiên, giữa báo cáo tài chính khu vực lựa chọn phương pháp lập như hiện nay sẽ làm cho
  công Việt Nam và quy định của chuẩn mực kế toán thông tin cung cấp không thống nhất về loại thông
  công quốc tế vẫn còn những sự khác biệt do nhiều tin, nội dung thông tin, sẽ gây khó khăn cho quá
  nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau trình tổng hợp thông tin.
  như: đặc điểm hoạt động của nền kinh tế, đặc điểm Thứ ba, cần hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất
  và cơ chế quản lý tài chính công,… Chính vì vậy, để + Cần xác định thời điểm hợp nhất báo cáo,
  thông tin cung cấp mang tính so sánh và phù hợp với phạm vi các đơn vị được hợp nhất vào báo cáo tài
  thông lệ quốc tế đòi hỏi kế toán khu vực công nói chính Nhà nước, các cấp hợp nhất.
  khoa học !
  Số 154/2021 thương mại 115
 12. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  + Xác định các loại giao dịch phải loại trừ khi bạc Nhà nước, Đề tài nghiên cứu khoa học Cục Kế
  hợp nhất, cách loại trừ giao dịch nội bộ và trình bày toán KBNN.
  thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất. 10. IPSASB (2020), Handbook of International
  6. Kết luận public sector accounting pronouncement, Volume I.
  Nhìn chung, để tiến đến xóa bỏ khoảng cách 11. IPSASB (2020), Handbook of
  giữa quy định của kế toán Việt Nam và quốc tế, để International public sector accounting pro-
  thông tin cung cấp minh bạch, đầy đủ và phù hợp nouncement, Volume II.
  với thông lệ quốc tế, Việt Nam cần ban hành hệ 12. IPSASB (2020), Handbook of
  thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam để thống International public sector accounting pro-
  nhất các nguyên tắc ghi nhận sao cho phù hợp với nouncement, Volume III.
  thông lệ quốc tế để đảm bảo thông tin thống nhất và
  có thể so sánh.! Summary

  Tài liệu thảm khảo: In the context of economic integration in general
  as well as the integration of accounting in particular,
  1. Bộ Tài chính (2017), Thông tư 107 hướng dẫn the requirements of accounting information provid-
  Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. ed in accordance with the provisions of international
  2. Bộ Tài chính (2017), Thông tư 77 hướng dẫn practice are increasingly urgent. especially for the
  Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động public sector. Facing this requirement, Vietnamese
  nghiệp vụ kho bạc Nhà nước. public sector accounting have also made changes to
  3. Bộ Tài chính (2018), Thông tư 133 hướng dẫn ensure more accurate, relevant and transparent
  lập báo cáo tài chính Nhà nước. information according to integration requirements.
  4. Bộ Tài chính (2019), Thông tư 70 hướng dẫn However, in reality there are still differences
  Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. according to the provisions of international practice.
  5. Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Chuẩn mực kế The article aims to find out the current regulations
  toán công về báo cáo tài chính: một số mô hình trên on preparing and presenting Vietnamese public sec-
  thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí công tor financial statements, comparing with the provi-
  thương, số tháng 4. sions of international public accounting standards to
  6. Nguyễn Thị Thu Hiền (2015), Hoàn thiện báo find out the similarities, the differences as a basis for
  cáo tài chính khu vực công Việt Nam, Luận án Tiến proposing recommendations to help improve the
  sỹ, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí minh financial reporting system of the public sector of
  7. Nguyễn Thị Hoài (2017), Hoàn thiện hệ thống Vietnam.
  báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự
  nghiệp, Tạp chí Tài chính số tháng 7.
  8. Lê Thị Minh Ngọc (2018), Một số vấn đề
  trong lập báo cáo tài chính Nhà nước, Tạp chí Tài
  chính kỳ 2 số tháng 9.
  9. Vũ Thị Thu Trang (2018), Xây dựng quy
  trình tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước để thực
  hiện chức năng tổng kế toán nhà nước của Kho
  khoa học
  116 thương mại Số 154/2021

Download tài liệu Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam – những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế File Word, PDF về máy