[Download] Tải Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên – Cách nhìn mới cho nhà quản lý – Tải về File Word, PDF

Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên – Cách nhìn mới cho nhà quản lý

Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên – Cách nhìn mới cho nhà quản lý
Nội dung Text: Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên – Cách nhìn mới cho nhà quản lý

Download


Bài viết trên cơ sở phân tích báo cáo dòng tiền của DN dệt may, so sánh với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo mẫu quản trị để mở ra hướng tiếp cận mới trong sử dụng thông tin về dòng tiền doanh nghiệp đối với Nhà quản lý.

Bạn đang xem: [Download] Tải Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên – Cách nhìn mới cho nhà quản lý – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên – Cách nhìn mới cho nhà quản lý File Word, PDF về máy

Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên – Cách nhìn mới cho nhà quản lý

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên – Cách nhìn mới cho nhà quản lý

 1. ISSN 2354-0575

  BÁO CÁO DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP DỆT MAY
  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN
  – CÁCH NHÌN MỚI CHO NHÀ QUẢN LÝ

  Đào Thị Thanh
  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 05/10/2018
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 02/11/2018
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 16/11/2018

  Tóm tắt:
  Đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dệt may nói riêng thông tin về dòng tiền giúp
  xác định lượng tiền do các hoạt động kinh doanh mang lại trong kỳ và dự đoán các dòng tiền trong tương
  lai; đánh giá khả năng thanh toán nợ vay (gốc và lãi) và khả năng trả cổ tức bằng tiền; chỉ ra mối quan
  hệ giữa lãi, lỗ ròng và việc thay đổi tiền của doanh nghiệp. Tiếp cận và sử dụng Báo cáo dòng tiền theo
  mẫu kế toán quản trị sẽ tạo ra cách nhìn đơn giản và chân thực cho nhà quản lý trong các doanh nghiệp
  dệt may. Nó đã giúp nhà quản lý thấy rõ hơn về các nguồn tiền thu vào, chi ra của hoạt động sản xuất kinh
  doanh, cung cấp thông tin về tỷ trọng các luồng tiền thu, chi của từng hoạt động. Từ Báo cáo dòng tiền lập
  theo mẫu kế toán quản trị này đã cung cấp thông tin chi tiết hơn, dễ hiểu hơn cho nhà quản lý. Nhà quản lý
  sẽ có những thông tin cần thiết để phân tích, đánh giá nhanh từ đó điều tiết luồng tiền trong DN một cách
  hợp lý nhất.
  Từ khóa: Báo cáo dòng tiền, báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu quản trị.

  1. Đặt vấn đề 1.2. Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên
  1.1. Tính cấp thiết của nghiên cứu cứu
  Năng lực tài chính của một doanh nghiệp * Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích
  cần được xem xét, đánh giá dựa trên việc tổng hợp, báo cáo dòng tiền của DN dệt may, so sánh với Báo
  phân tích các chỉ tiêu tài chính. Bên cạnh việc xem cáo lưu chuyển tiền tệ theo mẫu quản trị để mở ra
  xét đánh giá các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh hướng tiếp cận mới trong sử dụng thông tin về dòng
  doanh thì cần phải quan tâm, kiểm soát được nguồn tiền doanh nghiệp đối với Nhà quản lý.
  tiền hiện có để thực sự có được một bức tranh tài * Đối tượng nghiên cứu: Báo cáo dòng tiền
  chính rõ nét. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp theo mẫu kế toán quản trị
  thông tin về xu hướng tài chính trong mỗi doanh * Phạm vi nghiên cứu: Tại các doanh nghiệp
  nghiệp tốt hơn các báo cáo tài chính khác vì nó có dệt may trên địa bàn Huyện Mỹ Hào Tỉnh Hưng Yên
  thể loại trừ ảnh hưởng của các hoạt động không cốt * Phương pháp nghiên cứu:
  lõi và báo cáo này dựa trên cơ sở tiền. Nó giúp các – Thống kê chọn mẫu để chọn 1 doanh
  đối tượng sử dụng thông tin biết DN đã tạo tiền từ nghiệp dệt may lấy báo cáo phân tích
  nguồn nào và chi tiêu tiền cho mục đích gì.Vì vậy – Phương pháp so sánh để so sánh 2 loại
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cung cấp những thông báo cáo dòng tiền.
  tin bổ xung để đánh giá hiệu quả hoạt động trong
  kỳ hiện tại và dự báo dòng tiền của doanh nghiệp 2. Kết quả nghiên cứu
  trong tương lai. 2.1. Một số khái niệm có liên quan
  Tuy nhiên vai trò của báo cáo lưu chuyển * Khái niệm về Báo cáo lưu chuyển tiền
  tiền tệ chưa thật sự được phát huy khi đa số các nhà tệ. Theo chuẩn mực kế toán VN số 24 đưa ra khái
  quản lý trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn niệm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận
  Huyện Mỹ Hào Tỉnh Hưng Yên chưa thật sự quan hợp thành của BCTC. Nó cung cấp thông tin giúp
  tâm đến vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Một người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản
  phần lý do là nội dung của báo cáo chưa thực sự dễ thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài
  hiểu cho nhà quản lý. Nếu sử dụng mẫu Báo cáo lưu sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của
  chuyển tiền tệ của kế toán quản trị thì các nhà quản DN tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động.
  lý sẽ có cách tiếp cận mới hơn trong cung cấp và sử Khái niệm về tiền: Tiền bao gồm tiền tại
  dụng thông tin dòng tiền DN. quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không

  Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology 81

 2. ISSN 2354-0575

  kỳ hạn. công ty cổ phần thì các cổ đông chủ yếu là mối quan
  Khái niệm về tương đương tiền: Là các hệ quen biết và không niêm yết cổ phiếu trên thị
  khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng chuyển đổi dễ trường chứng khoán nên các nhà quản lý cũng như
  dàng thành một lượng tiền xác định và không có các cổ đông cũng chưa thật sự quan tâm và hiểu rõ
  nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. được các thông tin trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  Khái niệm về luồng tiền: Là luồng vào và Đây là vấn đề cần nhìn nhận cho các nhà quản lý
  luồn ra của tiền và tương đương tiền, không bao cũng như các cổ đông trong tương lai.
  gồm chuyển dịch nội bộ giữa các khoản tiền và
  tương đương tiền trong DN. 2.2.2. Thực trạng việc lập báo cáo lưu chuyển
  tiền tệ của các doanh nghiệp dệt may trên địa
  Khái niệm về hoạt động kinh doanh: Là
  bàn huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
  các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của DN và
  * Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh
  các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu
  doanh: Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh trong
  tư hay hoạt động tài chính.
  các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ
  Khái niệm về hoạt động đầu tư: Là các
  Hào, Tỉnh Hưng Yên bao gồm: Luồng tiền thu từ
  hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng
  tiền thuê gia công, từ bán hàng hóa, cung cấp dịch
  bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác
  vụ, thu từ phí ủy thác, hoa hồng được hưởng do
  không thuộc các khoản tương đương tiền.
  nhận ủy thác xuất khẩu, thu từ phạm vi phạm hợp
  Khái niệm về hoạt động tài chính: Là các đồng….; Luồng tiền chi trả nhà cung cấp: nguyên
  hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu phụ liệu mua trong nước, thiết bị phụ tùng thay
  của vốn chủ sở hữu và vốn vay của DN [1]. thế, chi mua bao bì, thùng carton, chi thuê tiền vận
  chuyển, làm các thủ tục xuất nhập khẩu, chi trả tiền
  2.2. Thực trạng việc lập báo cáo lưu chuyển tiền thuê lao động, thưởng, phụ cấp… cho người lao
  tệ của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn động; Chi trả tiền lãi vay chủ yếu cho các ngân hàng
  Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên thương mại; Chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
  2.2.1. Đặc điểm các doanh nghiệp dệt may trên vào ngân sách nhà nước; Chi trả tiền phạt do vi phạm
  địa bàn Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên hợp đồng kinh tế với các đối tác… Đây là nguồn tiền
  Dệt may là ngành công nghiệp sản xuất hàng chính và chiếm tỷ trọng cao nhất trong lưu chuyển
  tiêu dùng tạo ra nhiều hàng hóa phục vụ cho nhu tiền thuần của toàn doanh nghiệp dệt may.
  cầu đời sống của người dân, góp phần nâng cao đời * Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư
  sống và tạo ra nguồn thu nhập từ việc xuất khẩu. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư phản ánh
  Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực
  Dệt may vì có nguồn lao động dồi dào, chi phí nhân tiếp đến hoạt động đầu tư của DN. Đối với doanh
  công thấp. Các Công ty SX Dệt may thường mang nghiệp dệt may trên địa bàn Huyện Mỹ Hào, Tỉnh
  lại lợi nhuận vững chắc và khá ổn định. Với loại Hưng Yên luồng tiền từ hoạt động đầu tư bao gồm:
  hình chủ yếu của các công ty trên địa bàn là gia Luồng tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố
  công hàng dệt may, theo đó các công ty tiến hành định và các tài sản dài hạn khác; tiền thu hồi khoản
  ký kết các hợp đồng gia công với các đối tác nước cho vay; tiền thu hồi khoản góp vốn vào doanh
  ngoài, nhận nguyên, phụ liệu từ các đối tác, tiến nghiệp khác; tiền thu lãi khoản cho vay, cổ tức và
  hành thuê nhân công và tổ chức gia công hàng may lợi nhuận được chia từ các công ty khác. Luồng tiền
  mặc, sau đó thì xuất trả hàng cho đối tác khi hoàn chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản
  thiện và nhận được khoản tiền công gia công. Do dài hạn; tiền chi cho vay, tiền chi mua cổ phiếu, trái
  có truyền thống từ lâu đời và hoạt động có uy tín phiếu; tiền chi góp vốn vào doanh nghiệp khác.
  và hiệu quả nên các doanh nghiệp gia công hàng * Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài
  may mặc ngày càng được mở rộng và phát triển, chính Luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tài
  mang lại thu nhập cho bộ phận lớn lao động tại địa chính được xác định bằng cách phân tích và tổng
  bàn và đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Số hợp trực tiếp các khoản thu vào và chi ra liên quan
  liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ công ty TNHH trong đến vốn chủ sở hữu của DN và các khoản vay.
  ngành dệt may trên địa bàn Huyện Mỹ Hào Tỉnh Luồng tiền từ các hoạt động tài chính rất hữu dụng
  Hưng Yên chiếm khoảng 40%, công ty cổ phần trong việc dự đoán các khoản phát sinh trong tương
  khoảng 50%, còn lại là các loại hình doanh nghiệp lai của các nhà cung cấp vốn. Luồng tiền phát sinh
  khác. Thực tế cho thấy trong các công ty TNHH thì từ các hoạt động tài chính bao gồm: Tiền ròng thu
  chủ doanh nghiệp hầu hết ít quan tâm đến báo cáo được từ phát hành cổ phiếu, traí phiếu, và các khoản
  lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp mình, việc lập vay ngắn hạn, dài hạn, tiền trả cho chủ sở hữu để
  báo cáo lưu chuyển tiền tệ là thủ tục. Còn trong các thanh toán các cổ phiếu của DN.

  82 Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology

 3. ISSN 2354-0575

  LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) (Mẫu số B-03/DN)
  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
  Năm 2017
  Người nộp thuế: Công ty TNHH Việt Anh
  Mã số thuế: 0900195288

  Tên đại lý thuế (nếu có):
  Mã số thuế:
  1 Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước
  Đơn vị tính: VND

  Mã Thuyết
  CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước
  số minh
  1 2 3 4 5
  I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
  1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và
  01 53,066,709,006 40,960,513,897
  doanh thu khác
  2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và
  02 (56,889,476,681) (38,868,432,489)
  dịch vụ
  3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (2,522,942,089) (5,859,960,653)
  4. Tiền lãi vay đã trả 04 (119,632,317) (140,095,219)
  5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 (25,006,246) 0
  6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 5,135,248,953 3,907,727,944
  7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (1,373,483,065) (1,821,653,130)
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
  20 (2,728,582,439) (1,821,899,650)
  (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

  II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

  1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các
  21 0 (32,424,000)
  tài sản dài hạn khác
  2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các
  22 0 0
  tài sản dài hạn khác
  3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn
  23 0 0
  vị khác
  4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ
  24 0 0
  của đơn vị khác
  5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 0
  6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0
  7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được
  27 0 0
  chia

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
  30 0 (32,424,000)
  (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

  Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology 83

 4. ISSN 2354-0575

  III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
  1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp
  31 0 0
  của chủ sở hữu
  2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua
  32 0 0
  lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
  3. Tiền thu từ đi vay 33 11,456,125,000 9,341,470,000
  4. Tiền trả nợ gốc vay 34 (8,763,579,118) (9,062,567,904)
  5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 0 0
  6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 0
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
  40 2,692,545,882 278,902,096
  (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

  Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (36,036,557) (1,575,421,554)

  Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 2,998,102,509 4,645,575,780
  Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi
  61 0 (72,051,717)
  ngoại tệ
  Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =
  70 2,962,065,952 2,998,102,509
  50+60+61)

  Ngoài các luồng tiền phát sinh từ hoạt động bộ báo cáo tài chính theo quy định, chưa quan tâm
  kinh doanh, luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu nhiều đến vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  tư, luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính thì trong quản lý.
  trong DN còn phát sinh luồng tiền từ những khoản Thứ ba: Về việc sử dụng thông tin trên báo
  thu bất thường hay những trường hợp được xem cáo lưu chuyển tiền tệ
  là đặc biệt. Các khoản này thường được trình bày Các nhà quản lý chưa thật sự hiểu về vai trò
  riêng trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ nhằm giúp của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mặc dù có rất nhiều
  người sử dụng hiểu được bản chất và ảnh hưởng của nhà quản lý luôn kiểm soát các hoạt động thu chi
  chúng tới luồng tiền DN trong hiện tại và tương lai. hàng ngày hoặc định kỳ, nhưng lại chưa có một cái
  Nhận xét chung về thực trạng lập và trình nhìn tổng thể về các luồng tiền trong doanh nghiệp
  bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các doanh mình. Do đó chưa khai thác hết vai trò của các
  nghiệp dệt may trên địa bàn Huyện Mỹ Hào, thông tin về dòng tiền trong quản lý cũng như ra các
  Tỉnh Hưng Yên quyết định. Đặc biệt các Doanh nghiệp chưa xây
  Thứ nhất: Về cách lập và nguồn số liệu lập dựng cho mình được một kế hoạch tài chính trong
  báo cáo lưu chuyển tiền tệ tương lai dựa trên những thông tin về luồng tiền mà
  Chủ yếu các doanh nghiệp đều lập báo cáo kế toán cung cấp trong quá khứ. Một phần cũng do
  lưu chuyển tiền tệ theo đúng mẫu quy định của chế công tác quản trị tài chính trong các doanh nghiệp
  độ kế toán. Nguồn số liệu chủ yếu để lập báo cáo này còn chưa có hệ thống, chủ yếu vẫn do các cấp
  lưu chuyển tiền tệ là từ bảng cân đối kế toán và báo quản lý tự kiểm soát dựa trên kinh nghiệm là chính
  cáo kết quả kinh doanh và được lập chủ yếu theo nên hiệu quả chưa cao.
  phương pháp trực tiếp dưới sự hỗ trợ chủ yếu của
  phần mềm kế toán. Điều này làm cho kế toán phụ 2.3. Lập báo cáo dòng tiền cho các doanh nghiệp
  thuộc nhiều vào phần mềm kế toán và rất ít khi kiểm dệt may trên địa bàn Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng
  tra lại các số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ Yên cho mục đích quản lý
  được lập ra bởi phần mềm kế toán Nhằm mục đích cung cấp các thông tin về
  Thứ hai: Về mục đích lập báo cáo lưu chuyển dòng tiền một cách dễ hiểu nhất cho các nhà quản lý
  tiền tệ doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên,
  Hầu hết các doanh nghiệp dệt may trên địa dựa trên những phân tích về thực trạng lập báo cáo
  bàn huyện mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên đều lập báo lưu chuyển tiền tệ của các doanh nghiệp đó, tác giả
  cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm mục đích hoàn thiện mạnh dạn đưa ra mẫu báo cáo dòng tiền sau đây:

  84 Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology

 5. ISSN 2354-0575

  BÁO CÁO DÒNG TIỀN – MẪU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  Năm 2017
  Đơn vị tính: Đồng
  Mã Thuyết
  Chỉ tiêu Năm nay Năm trước
  số minh
  1 2 3 4 5
  I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (2,728,582,439) (1,821,899,650)
  1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ 1 53,066,709,006 40,960,513,897
  a. Tiền thu từ bán hàng thu tiền ngay 01a 16,786,762,022 11,410,901,673
  b. Tiền thu từ khoản nợ, ứng trước của khách 01b 36,279,946,984 29,549,612,224
  hàng mua hàng hóa, dịch vụ
  2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và 2 (56,889,476,681) (38,868,432,489)
  dịch vụ
  a. Tiền chi mua hàng tồn kho thanh toán ngay 02a (2,327,321,810) (1,986,347,420)
  b. Tiền chi trả cho các chi phí hoạt động sản xuất, 02b (50,239,985,796) (32,783,425,526)
  kinh doanh
  c. Tiền chi trả nợ, ứng trước cho nhà cung cấp 02c
  hàng hóa, dịch vụ (4,322,169,075) (4,098,659,543)
  3. Tiền chi trả cho người lao động 3 (2,522,942,089) (5,859,960,653)
  4. Tiền lãi vay đã trả 4 (119,632,317) (140,095,219)
  5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 (25,006,246) 0
  6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 5,135,248,953 3,907,727,944
  7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 (1,373,483,065) (1,821,653,130)
  a. Tiền chi nộp thuế GTGT 07a (187,339,563) (258,367,490)
  b. Tiền chi nộp bảo hiểm XH, BHYT, BHTN, 07b (417,324,071) (536,289,274)
  KPCĐ
  c. Tiền chi nộp phạt 07c
  d. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07d (768,819,431) (1,026,996,366)
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (2,728,582,439) (1,821,899,650)
  II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
  1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài 21 (32,424,000)
  sản dài hạn khác
  2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các 22
  tài sản dài hạn khác
  3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn 23
  vị khác
  4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 24
  đơn vị khác
  5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
  6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
  7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 27
  chia
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (32,424,000)
  III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
  1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 31
  của chủ sở hữu
  2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại 32
  cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
  3. Tiền thu từ đi vay 33 11,456,125,000 9,341,470,000
  4. Tiền trả nợ gốc vay 34 (8,763,579,118) (9,062,567,904)
  5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35
  6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 2,692,545,882 278,902,096

  Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology 85

 6. ISSN 2354-0575

  Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (36,036,557) (1,575,421,554)
  Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 2,998,102,509 4,645,575,780
  Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 61 – (72,051,717)
  ngoại tệ
  Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 2,962,065,952 2,998,102,509
  Lập, ngày … tháng … năm …
  Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Để phục vụ cho việc lập báo cáo dòng tiền 3. Kết luận
  theo mẫu kế toán quản trị này đồng thời lập báo Dòng tiền là nguồn lực quan trọng của các
  cáo lưu chuyển tiền tệ đảm bảo đúng quy định thì doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc ra
  kế toán nên thiết lập các mã khoản mục thu chi bao các quyết định tài chính và quản trị tài chính. Báo
  gồm: Khoản mục thu, chi từ hoạt động sản xuất cáo dòng tiền lập theo mẫu quản trị sẽ giúp các nhà
  kinh doanh, khoản mục thu chi từ hoạt động đầu tư, quản lý phân loại được các luồng tiền thu, chi từ
  khoản mục thu chi của hoạt động tài chính. Trong các hoạt động cụ thể, kết hợp với các công cụ phân
  quá trình ghi chép sổ sách thu chi tiền sẽ ghi chi tiết tích tài chính sẽ cung cấp cho nhà quản trị dễ dàng
  theo mã từng khoản mục thu hoặc chi tương ứng biết được tỷ trọng của từng luồng tiền của doanh
  của giao dịch theo đúng khái niệm về luồng tiền từ nghiệp, từ đó sẽ có căn cứ, cơ sở để xây dựng kế
  các hoạt động. Khi cần lập báo cáo dòng tiền hoặc hoạch thu chi trong tương lai để cân đối các nguồn
  báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì sẽ tổng hợp theo các lực tài chính. Để giúp công tác quản lý, mỗi DN cần
  khoản mục thu, chi theo từng hoạt động và lên báo sử dụng thêm Báo cáo dòng tiền lập theo mẫu kế
  cáo một cách dễ dàng, thuận lợi và đảm bảo quy toán quản trị nhằm có những thông tin cần thiết cho
  định. Với mẫu kế toán quản trị, Báo cáo dòng tiền phân tích, đánh giá nhanh từ đó điều tiết luồng tiền
  đã giúp nhà quản lý thấy rõ hơn về các nguồn tiền trong doanh nghiệp một cách hợp lý nhất.
  thu vào, chi ra của hoạt động sản xuất kinh doanh,
  cung cấp thông tin về tỷ trọng các luồng tiền thu, Lời cảm ơn
  chi của từng hoạt động. Từ Báo cáo dòng tiền lập Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung tâm
  theo mẫu kế toán quản trị này đã cung cấp thông tin Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ,
  chi tiết hơn, dễ hiểu hơn cho nhà quản lý. Nhà quản Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên thông
  lý sẽ có những thông tin cần thiết để phân tích, đánh qua đề tài mã số UTEHY.T004.P1718.04.
  giá nhanh từ đó điều tiết luồng tiền trong DN một
  cách hợp lý nhất.

  Tài liệu tham khảo
  [1]. Bộ Tài chính, VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, 2002.
  [2]. Doanh nghiệp dệt may, Báo cáo tài chính, 2017.
  [3]. Trần Xuân Nam, Kế toán tài chính, tập 1, 2, NXB Tài chính, 2015.
  [4]. Ngân hàng thế giới, Chuẩn mực kế toán quốc tế, NXB Chính trị quốc gia, 2000.

  REPORTING THE CASH FLOW OF TEXTILE AND GARMENT ENTERPRISES
  IN THE MY HAO DISTRICT, HUNG YEN PROVINCE
  – A NEW VISION FOR MANAGEMENT
  Abstract:
  For businesses in general and textile enterprises in particular, information on cash flow helps
  determine the amount of money brought by business activities in the period and predicts future cash
  flows; assessing the ability to pay debts (principal and interest) and the ability to pay dividends in cash;
  indicates the relationship between net profit and loss and the change in money of the business. Access
  to and use of cash flow reports in the form of management accounting will create a simple and honest
  view for managers in textile enterprises. It has helped managers see more clearly about the sources of
  revenue and expenditure of production and business activities, providing information on the proportion of
  revenue and expenditure streams of each activity. From the Cash Flow Report made according to this form
  of management accounting, it provides more detailed and easy-to-understand information for managers.
  Managers will have the necessary information to analyze and evaluate quickly, thereby regulating cash
  flow in the business in the most reasonable way.
  Keywords: cash of flow report, cash of flow report for management.

  86 Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology

Download tài liệu Báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên – Cách nhìn mới cho nhà quản lý File Word, PDF về máy