[Download] Tải Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương – Tải về File Word, PDF

Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương

Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương
Nội dung Text: Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương

Download


Nội dung nghiên cứu tài liệu này nhằm thiết kế sơ đồ phân cấp chức năng FHD; các kiểu thực thể và mô hình ER; thiết kế Database vật lí; thiết kế các thuật toán cho hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương File Word, PDF về máy

Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
  KHOA KẾ TOÁN
  *****************

  BÀI TẬP CÁ NHÂN
  MÔN :HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

  ĐỀ TÀI:    PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
  THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN LÍ NHÂN SỰ
  VÀ TIỀN LƯƠNG

  GV: NGUYỄN QUANG ÁNH 
  SV : NGUYỄN NGỌC HẢI MY
  LỚP : B25KDN

  1

 2. Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 12 năm 2020

  2

 3. KHẢO SÁT THỰC TẾ:
  GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 
  ­ Tên công ty: CÔNG TY THƯƠNG MẠI LED HOÀNG GIA 
  ­ Địa chỉ: 507 Đ. Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phố, Tp. Hội An, Quảng Nam
  ­ Ngành nghề kinh doanh:  Phân phối và buôn bán thiết bị điện tử
  ­ Mã số thuế: 4000100178
  ­ Điện thoại: 05103­874642/874168
  ­ Fax: 05103­874136
  ­ Sản phẩm, dịch vụ: Cung cấp đèn LED
  ­ Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT­ 
  BTC.
  ­ Kỳ lập báo cáo : Quý 1 năm 2020 (Từ 01/03/2020 đến 31/03/2020)

  I. Thiết kế sơ đồ phân cấp chức năng FHD : 
          Chu trình quản lí nhân sự và tiền lương là quá trình quản lý nhân sự ,tính 
  lương ,trả lương và báo là hoạt động của bất cứ một doanh nghiệp nào.Trong quản 
  lí nhân sự và tiền lương có hoạt động quản lí nhân sự tại bộ phận này có 3 bộ 
  phận :quản lí phòng ban,quản lí nhân viên , quản lí công việc .Hoạt động tính 
  lương có 5 hoạt động : lương cơ bản ,phụ cấp ,thưởng , tạm ứng và các khoản 
  giảm trừ .Hoạt dộng trả lương và báo cáo gồm có 4 hoạt động : phiếu xác nhận 
  sản phẩm , bảng chấm công , bản thanh toán tiền lương , và phiếu lương.
          Sau đây là sơ đồ phân cấp chức năng FHD chu trình tiền lương tại công ty 
  THƯƠNG MẠI LED HOÀNG GIA 
       Khi nhân viên được công ty tuyển dụng, kế toán sẽ cập nhật thông tin nhân viên 
  vào máy tính để quản lý. Công ty sẽ chấm công nhân viên mỗi ngày và trả lương 
  cho nhân viên vào cuối thang hay đầu tháng kế tiếp.  Hồ sơ nhân viên được quản lý 
  ở phân hệ “Quản lý nhân viên”. Từ phân hệ này cũng cho ta biết nhân viên đó làm 
  việc toàn thời gian hay bán thời gian. Như vậy các phân hệ khác cũng có thể sử 
  dụng thông tin của phân hệ này. Mọi công việc của nhân viên bán thời gian đều 

  3

 4. được quản lý ở phân hệ “Quản lý công việc” này. Nhờ phân hệ này mà ta có thể 
  thực hiện chấm công, tính lương cho các nhân viên làm việc bán thời gian ấy.
  Ngoài ra hệ thống còn cho phép thực hiện các chức năng như tìm kiếm, trích 
  xuất báo, thống kê cáo theo yêu cầu.
    
  II. Biểu dồ phân luồng dữ liệu DFD :
  1. Mức khung /mức cảnh (mức o)
  Chu trình quản lí nhân sự và tiền lương ở mức khung / bối cảnh được miêu tả 
  bằng sơ đồ sau :

   

  4

 5. Hình 1 .Sơ đồ thể hiện hoạt động quản lí nhân sự và tiền lương ở mức 
  khung /bối cảnh (mức 0)
  2. DFD Mức dỉnh (Mức 1) :

               
  5

 6. III. Các kiểu thực thể và mô hình ER (Entity Relationship)

  6

 7. IV. Thiết kế Database vật lí 

  Bảng NHANVIEN cung cấp những thông tin liên quan đến nhân viên gồm :MANV 
  ,HOLOT, TENNV, PHAI , MAPB , DCHI , DIENTHOAI 

  Field Name Data Type        Description Field Properties
  MANV Text Mã nhân viên Field size 5
  Format >
  Input Mark LL000
  Required Yes
  Indexed Ye

  Text 30
  HOLOT Họ lót nhân viên Field size
  Text 50
  TENNV Tên nhân viên Field size
  PHAI Yes/No 15
  Giới tính nhân viên Field size
  Text 30
  MAPB Mã phòng ban Field size
  Text 30
  DCHI Địa chỉ nhân viên Field size
  Number 30
  DIENTHOAI Số điện thoại nhân viên Field size

  7

 8. Bảng PHONGBAN cung cấp những thông tin liên quan đến phòng ban gồm : 
  MAPB , TENPB,GHICHU

  Field Name Data Type Description Field Properties
  MAPB Text Mã phòng ban Field size 5
  Format >
  Input Mark LL000
  Required Yes
  Indexed Yes

  TENPB Text Tên phòng ban Field size 30
  GHICHU Text Ghi chú Field size 50

  Bảng PHUCAPCHUCVU cung cấp thông tin liên quan đến phụ cấp chức vụ 
  gồm : MAPCCV ,CHUCVU ,TIENPCCV .

  Field Name Data Type Description Field Properties
  MAPCCV Text Mã phụ cấp chức  Field size 5
  vụ Format >
  Input Mark LL000
  Required Yes
  Indexed Yes

  TENPB Text Tên phòng ban Field size 30

  TIENPCCV Number Tiền phụ cấp chức  Field size 30
  vụ

  8

 9. Bảng LUONG cung cấp những thông tin liên quan đến tiền lương gồm : 
  MANV ,MAHSL , MAPCCV ,THANG .

  Field Name Data Type Description Field Properties
  MANV Text  Mã nhân viên Field size 5
  Format >
  Input Mark LL000
  Required Yes
  Indexed Yes
  MAHSL Text Mã hệ số lương Field size 30

  MAPCCV Text Mã phụ cấp chức  Field size 5
  vụ Format >
  Input Mark LL000
  Required Yes
  Indexed Yes

  THANG Date/Time Tháng năm cấp  Format dd/mm/yy
  lương Input mask 99/99/9999
  Validation  Yes
  Rule >=01/01/1900
  Validation  #
  Text and

 10. Bảng HESOLUONG cung cấp thông tin liên quan đến hệ số lương của nhân viên 
  gồm : MAHSL ,TDHV ,HSL.

  Field Name Data Type Description Field Properties
  MAHSL Text Mã hệ số lương Field size 5
  Format >
  Input Mark LL000
  Required Yes
  Indexed Yes
  TDHV Text  Trình độ học vấn Field size 15

  HSL Doulbe Hệ số lương Field size 15

   
  Bảng NGAYCONG cung cấp thông tin liên quan đến ngày công làm việc của 
  nhân viên

  Field Name Data Type            Description                Field Properties
  MaNV Text Mã nhân viên làm việc Field size 5
  Format >
  Input Mark LL000
  Required Yes
  Indexed Yes
  SoNgayLam Integer Số ngày công mà nhân 
  viec viên đó làm

  10

 11. 11
 12. Bảng CONGVIEC cung cấp thông tin liên quan đến công việc mà nhân viên 
  phải làm

  Field Name Data Type            Description                Field Properties
  MaCV Text Mã công việc Field size 5
  Format >
  Input Mark LL000
  Required Yes
  Indexed Yes
  MANV Text Mã nhân viên làm việc Field size 5
  Format >
  Input Mark LL000
  Required Yes
  Indexed Yes
  SOLUONGCONG Text Số lương công việc  Field size 50
  VIEC phải làm
  THANGNAM Data/time Thời gian làm việc Field size 50

  12

 13. V. Thiết kế các thuật toán 
      
  1. Sơ đồ khối thể hiện hoạt động tính lương :

     BEGIN

  TÊN NV, MANV

  NGÀY CÔNG ,HỆ 
  SỐ LƯƠNG

  S

  KIỂM TRA

  Đ

   LƯƠNG CƠ BẢN =NGÀY   
  CÔNG *HỆ SỐ LƯƠNG

  TỔNG LƯƠNG =LCB + PHỤ CẤP 
  +PHÚC LỢI – CÁC KHOẢN 
  GIẢM TRỪ

  CÒN LẠI =TỔNG LƯƠNG ­            
              TẠM ỨNG

       

        END
  13

 14.                                      

                                                                  
                                                                 
  2. Sơ đồ khối thể hiện hoạt động tìm kiếm thông tin về nhân viên :

          Begin

  Ma NV,Tên NV

                   Truy vấn vào CSDL

        Tìm
  F

        Có mã NV trong 
  CSDL

               Chọn nhân viên 
                                      
                 

                    Thông tin về 
                                                                                      NV đó

               End

  14

 15. VI. Thiết kế Form nhập dữ liệu  :

                                     DANH  SÁCH  PHÒNG  BAN

                    Mã phòng ban :
              
                   Tên phòng ban:            
                   
                   Ghi chú           :

  Về trước  Về sau Thêm  Xoá Thoát

  15

 16. 16
 17.                Công Ty Thương Mại Led Hoàng Gia         
                                              PHIẾU LƯƠNG

       
            Tên nhân viên :     
            
             Phòng ban      :      

                  Khoản mục lương                      

            Lương cơ bản :

            Các khoản phụ cấp :

            Các khoản khấu trừ :

            Tạm ứng                  :

  Tổng                         :

  Về trước  Về sau Thêm  Xoá Thoát
             

                                                                                                                     
  17

 18. VII.    Thiết kế báo cáo :
  Công Ty Thương Mại Led Hoàng Gia         
  Đơn vị :
  Bộ phận :
  PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HAY
  CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
  ngày …tháng …năm …
        Tên đơn vị (cá nhân):………………………………………………………………………….
        Theo hợp đồng số:……………………………………………………………………………..

  STT TÊN SP  ĐV  SỐ  ĐƠN  THÀNH  GHI CHÚ
  CÔNG  TÍNH LƯỢNG GIÁ TIỀN
  VIỆC

        Tổng số tiền bằng chữ:

  18

 19.  Người giao          Người nhận              Người kiểm                     Người duyệt
         việc                     việc                       chất lượng

  Công Ty Thương Mại Led Hoàng Gia         
  Đơn vị :
  Bộ phận :    
  PHIẾU BÁO LÀM THÊM
  NGÀY… THÁNG…NĂM…
     HỌ TÊN :…………………………………………………………………………………
     NƠI CÔNG TÁC:…………………………………………………………………….

  NGÀY  NHỮNG  THỜI GIAN LÀM  ĐƠ THÀNH  GHI CHÚ
  THÁNG CÔNG VIỆC  THÊM N  TIỀN
  ĐàLÀM  GIÁ

  TỪ  ĐẾN  TỔNG 
  GIỜ GIỜ  SỐ 
  GIỜ

  19

 20. Tổng số tiền :                                                                                        
  Người duyệt           Người kiểm tra            Người báo làm thêm giờ

  20

Download tài liệu Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương File Word, PDF về máy