[Download] Tải Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan
Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Download


Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm kế toán nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, kế toán nghiệp vụ tiền, các nguyên tắc kế toán, phương pháp lãi gộp, đối chiếu kế toán,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

 1. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Giảng viên:
  TS.Đỗ thị Tuyết Lan

  C3. Kế toán các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu
  (Accounting for essential transactions)
  1. Kế toán tiền (Accounting for 2. Kế toán hàng hóa (Accounting
  cash): for merchandise inventories)
  11. Kế toán tiền 21. Các nguyên tắc kế toán
  111. Đặc điểm 22. Các phương pháp ước tính giá
  112. Phương pháp kế toán trị tồn kho
  12. Kế toán quỹ lặt vặt 221. Phương pháp giá lẻ
  121. Đặc điểm 222. Phương pháp lãi gộp
  122. Phương pháp kế toán 23. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh
  13. Kế toán khoản thừa, thiếu tiền thương mại theo kê khai
  thường xuyên
  231. Kế toán nghiệp vụ mua

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 194

  C3- Nội dung
  232.Kế toán nghiệp vụ bán và 25. Bản nháp và Báo cáo
  khóa sổ
  thu nhập của doanh
  233.Đối chiếu kế toán VN
  24. Kế toán nghiệp vụ kinh
  nghiệp thương mại
  doanh thương mại theo 251.Bản nháp theo kê
  kiểm kê định kỳ: khai thường xuyên
  241.Kế toán nghiệp vụ mua
  242.Kế toán nghiệp vụ bán và
  252.Bản nháp theo kiểm
  khóa sổ kê định kỳ
  243.Đối chiếu kế toán VN 253.Báo cáo thu nhập
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 195

  GV: TS.ĐTTLan 1

 2. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  C3-Nội dung
  3. Kế toán tài sản cố định 33. Kế toán nghiệp vụ sửa
  hữu hình (Accounting chữa và đổi mới tài sản
  for plant & equipment):
  31. Đặc điểm ghi sổ 331.Sửa chữa thường
  32. Kế toán nghiệp vụ khấu xuyên
  hao 332.Sửa chữa định kỳ
  321.Những vấn đề chung 333.Đổi mới, nâng cấp
  322.Phương pháp kế toán
  323.Đối chiếu kế toán VN 334.Đối chiếu kế toán VN

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 196

  C3-Nội dung
  33. Kế toán nghiệp vụ giảm 42. Kế toán thương phiếu phải
  331.Do bán thu
  332.Do thanh lý 421.Nguyên tắc ghi nhận
  333.Đối chiếu kế toán VN 422.Phương pháp kế toán
  4. Kế toán khoản phải thu 5. Kế toán khoản phải trả
  (Accounting for 51. Kế toán phải trả người bán
  receivables): 511.Nguyên tắc ghi nhận
  41. Kế toán phải thu thanh toán 512.Phương pháp kế toán
  bằng thẻ tín dụng
  411.Nguyên tắc ghi nhận
  412.Phương pháp kế toán
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 197

  C3-Nội dung
  52. Kế toán thương phiếu phải trả
  521.Nguyên tắc ghi nhận
  522.Phương pháp kế toán
  6. Kế toán vốn chủ sở hữu (Accounting for owner’s
  equity):
  61. Đối với doanh nghiệp 1 chủ (sole proprietorship)
  62. Đối với doanh nghiệp hợp danh (partnership)
  63. Đối với doanh nghiệp cổ phần (corporation)

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 198

  GV: TS.ĐTTLan 2

 3. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  I. Kế toán nghiệp vụ tiền (accounting
  for cash)
  • Đặc điểm
  11.Kế toán tiền • Phương pháp kế toán

  12.Kế toán • Đặc điểm
  quỹ lặt vặt • Phương pháp kế toán

  13.Kế toán • Chênh lệch thừa
  chênh lệch tiền • Chênh lệch thiếu

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 199

  11.Kế toán tiền
  111.Đặc điểm:

  Không phân chia tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

  Bút toán ghi sổ nghiệp vụ thu-chi tiền căn cứ vào các
  chứng từ về tiền như sec, ủy nhiệm chi, thẻ tín dụng … đã
  nhận hoặc đã phát hành (không chờ chứng từ NH)
  Cuối mỗi tháng lập Bảng điều chỉnh số dư Tiền (bank
  reconciliation) để điều chỉnh số dư trên sổ với số dư trên
  bản sao kê NH (bank statement)
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 200

  112.Phương pháp kế toán
  Doanh thu
  Tiền (Cash) 1) Thu tiền:
  Revenues earned
  (1a)
  Doanh thu chưa TH
  Unearned revenue
  (1b)
  Phải thu khách hàng
  Accounts receivable
  (1c)
  Thương phiếu phải thu
  Notes receivable
  (1d)

  …..

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 201

  GV: TS.ĐTTLan 3

 4. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  112.Phương pháp kế toán
  Phải trả người bán 2) Chi tiền:
  Tiền (Cash) Accounts payable
  (2a)
  Phải nộp thuế, PTNV
  Taxes; Salaries payable
  (2b)
  CP; Vật dụng; Trả trước
  Exp.; Sup.; Prepaid assets
  (2c)

  Thương phiếu phải trả
  Notes payable
  (2d)

  …..
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 202

  12. Kế toán quỹ lặt vặt (petty cash)
  121.Đặc điểm:
  Được hình thành để chi tiêu các khoản lặt vặt
  (tem, bì thư, báo, điện tín, bao gói, dây cột …)

  Hình thành lần đầu theo định mức sử dụng đã
  ước tính

  …………………………………………………
  …………………………………………………
  …………………………………………………
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 203

  12.Kế toán quỹ lặt vặt

  • Quá trình sử dụng thực tế, không ghi nhận
  Đặc thay đổi trên TK “Quỹ lặt vặt”, mà ghi trực
  điểm tiếp giảm TK “Tiền”, thông qua bút toán tái
  bổ sung (reimburse) quỹ lặt vặt

  • Sec tiền mặt
  Chứng
  • Bảng tổng hợp chi quỹ lặt vặt
  từ (summary of petty cash)

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 204

  GV: TS.ĐTTLan 4

 5. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Bảng tổng hợp chi Quỹ lặt vặt
  (summary of petty cash)
  -Freight-in (Chi phí mua hàng):
  Date …, delivery of M. purchased: …..
  Date …, delivery of M. purchased: …..
  … ….. …..
  -Delivery expense (Chi phí giao hàng):
  Date …, package delivered: …..
  … ….. …..
  -Expense … (chi phí …) …..
  -Office sup. (Vật dụng văn phòng) …..
  -Total (Cộng): …..

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 205

  122.Phương pháp kế toán
  Tiền (cash) Quỹ lặt vặt (Petty cash)
  (1)
  Hình thành QLV
  VD (supplies)

  CP giao hàng
  (2) (Delivery exp.)

  CPMH (freight-in)

  CP bảo trì
  (Maintenance exp.)

  ….. …..
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 206

  122.Phương pháp kế toán
  Tiền (cash) Quỹ lặt vặt (Petty cash)

  CL tăng QLV
  VD (supplies)
  (3)
  CP giao hàng
  (Delivery exp.)

  CPMH (freight-in)

  CP bảo trì
  (Maintenance exp.)

  ….. …..
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 207

  GV: TS.ĐTTLan 5

 6. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  122.Phương pháp kế toán
  QLV (Petty cash) VD (supplies)

  CP giao hàng
  Tiền (cash)
  (Delivery exp.)
  (4)
  CPMH (freight-in)

  CP bảo trì
  (Maintenance exp.)

  ….. …..
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 208

  Ví dụ 1
  ● Giám đốc tài chính căn cứ nhu cầu chi tiền mặt tại
  doanh nghiệp, ngày 1/3 đã ký sec tiền mặt $250
  giao cho thủ quỹ quản lý chi tiêu và báo cáo 2 tuần
  1 lần.
  ● Ngày 12/3: thủ quỹ lập bảng tổng hợp chi quỹ lặt
  vặt, gồm mua vật dụng văn phòng $68, chi phí bảo
  trì thiết bị văn phòng $40, chi phí vận chuyển hàng
  hóa vào kho $35, trả tiền điện của Công ty $84,
  tiền điện thoại nhà riêng của chủ Doanh nghiệp
  $21.
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 209

  Ví dụ 1 (tt)
  ● Ngày 13/3: Giám đốc tài chính đã viết sec
  tiền mặt tái bổ sung quỹ lặt vặt, đồng thời
  tăng định mức tồn quỹ lên $300 thay vì $250
  như trước
  ● YÊU CẦU: Ghi bút toán sổ nhật ký tình
  hình trên

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 210

  GV: TS.ĐTTLan 6

 7. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  13. Kế toán khoản thừa, thiếu tiền
  (Accounting for cash over and short)

  • Căn cứ kết quả kiểm kê, phản ánh
  Phương chênh lệch thừa, hoặc thiếu tiền
  pháp • Sử dụng TK “Tiền thừa hoặc thiếu”
  ghi: (Cash over and short account)
  • ………………………………………

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 211

  13. Kế toán khoản thừa, thiếu tiền
  (Accounting for cash over and short)
  XĐKQ Tiền thừa hoặc thiếu
  (Income summary) (Cash over and short) Tiền (Cash)

  (1b) (1a)

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 212

  13. Kế toán khoản thừa, thiếu tiền
  (Accounting for cash over and short)
  Tiền thừa hoặc thiếu XĐKQ
  Tiền (Cash) (Cash over and short) (Income summary)

  (2a) (2b)

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 213

  GV: TS.ĐTTLan 7

 8. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Bài tập 3.1
  214

   Ngày 1/6: Giám đốc tài chính ký sec tiền mặt hình thành quỹ lặt vặt
  giao cho thủ quỹ số tiền $300 để sử dụng và lập bảng tổng hợp chi
  quỹ vào cuối mỗi tháng.
   Ngày 22/6: Thủ quỹ đã lập bảng tổng hợp chi quỹ lặt vặt gồm: vận
  chuyển hàng hóa nhập kho $78, mua vật dụng cửa hàng $48, phí
  bảo trì xe công ty $55, rửa xe riêng của chủ doanh nghiệp $20 và
  chi tiền bốc xếp hàng hóa đem bán là $65. Quỹ lặt vặt hiện còn $30
   Ngày 28/6: Giám đốc tài chính đã viết sec tái bổ sung quỹ lặt vặt và
  tăng định mức tồn quỹ lên $350 thay vì $300 như trước.
   YÊU CẦU: Ghi bút toán sổ nhật ký

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Bài tập 3.2
  215

   Ngày 1/4 giám đốc tài chính ký sec tiền mặt hình thành quỹ
  lặt vặt là $250. Cuối tháng còn tồn quỹ là $60.
   Thủ quỹ đã lập bảng tổng hợp chi quỹ lặt vặt gồm: chi mua
  báo là $33, bơm mực máy photocopy là $25, chi tiền bốc
  xếp, vận chuyển hàng hóa tiêu thụ là $89 và mua thẻ điện
  thoại cho vợ của chủ doanh nghiệp là $40.
   Ngày 30/4: đã rút sec tái bổ sung quỹ lặt vặt đồng thời giảm
  định mức tồn quỹ còn $200.
   YÊU CẦU:Ghi bút toán sổ nhật ký nghiệp vụ hình thành,
  sử dụng và tái bổ sung quỹ lặt vặt.

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Câu hỏi trắc nghiệm – 3.1
  311) Giám đốc tài chính công ty Z viết sec rút $200
  tiền mặt giao cho thủ quỹ chi tiêu lặt vặt hàng
  ngày. Cuối tháng thủ quỹ lập báo cáo tổng hợp
  chi quỹ tiền mặt gồm chi phí vận chuyển hàng
  bán $81, chi phí điện thoại văn phòng $55, tiền
  điện nước nhà riêng chủ công ty $60. Giám đốc
  tài chính đã viết sec tái bổ sung quỹ và tăng
  định mức để lại lên $50. Bút toán tái bổ sung
  quỹ ghi:
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 216

  GV: TS.ĐTTLan 8

 9. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Câu 3.1 (tt)
  a. C. “Quỹ lặt vặt”: $196
  b. C. “Tiền”: $196
  c. N. “Quỹ lặt vặt”: $250
  d. Cả 3 đều sai

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 217

  Câu 3.11 (tt)
  312)Giám đốc tài chính công ty Z viết sec rút $200 tiền
  mặt giao cho thủ quỹ chi tiêu lặt vặt hàng ngày. Cuối
  tháng thủ quỹ lập báo cáo tổng hợp chi quỹ tiền mặt
  gồm chi phí vận chuyển hàng bán $81, chi phí điện
  thoại văn phòng $55, tiền điện nước nhà riêng chủ
  công ty $60. Giám đốc tài chính đã viết sec tái bổ
  sung quỹ và tăng định mức để lại lên $50. Số tiền tái
  bổ sung trong kỳ là:
  a. $246 c. $196
  b. $250 d. $50
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 218

  II. Kế toán nghiệp vụ hàng hóa (Accounting
  for merchandise inventories)
  21.Các nguyên tắc kế toán
  22.Các phương pháp ước tính giá hàng
  tồn kho
  Nội 23.Kế toán hàng tồn kho theo kê khai
  dung thường xuyên
  24.Kế toán HTK theo kiểm kê định kỳ

  25.Bản nháp và báo cáo tài chính
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 219

  GV: TS.ĐTTLan 9

 10. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  21.Các nguyên tắc kế toán
  Nguyên tắc • Đòi hỏi kế toán phải xác định đầy đủ
  giá vốn của hàng bán ra, tương ứng với
  phù hợp doanh thu phát sinh trong kỳ

  Nguyên tắc • Được vận dụng trong việc tính toán
  phần chi phí mua hàng cho hàng tiêu
  trọng yếu thụ và hàng tồn kho

  Nguyên tắc • Yêu cầu kế toán không được thay đổi
  phương pháp tính giá tồn kho trong kỳ
  nhất quán kế toán
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 220

  21.Các nguyên tắc kế toán
  • Yêu cầu phải trình bày đầy đủ rõ ràng trên
  báo cáo tài chính các thông tin về hàng tồn
  Nguyên kho.
  tắc • Nếu có sự thay đổi phương pháp đánh giá
  tồn kho cũng phải được thông tin ở phần
  công ghi chú (footnotes) của báo cáo, và có thể
  khai cung cấp thông tin so sánh kết quả của
  doanh nghiệp giữa hai phương pháp đánh
  giá tồn kho cũ và mới.

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 221

  21.Các nguyên tắc kế toán
  • Yêu cầu hàng tồn kho phải được trình
  bày trên báo cáo tài chính ở giá thị
  Nguyên trường khi giá đó thấp hơn giá ghi sổ.
  tắc • Sử dụng nguyên tắc LCM “giá thấp hơn
  thận trong 2 giá” (the lower of cost and
  trọng market) để trình bày thông tin về tồn
  kho trên Bảng cân đối kế toán (Balance
  sheet).

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 222

  GV: TS.ĐTTLan 10

 11. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  22. Các phương pháp ước tính tồn kho
  (estimating inventory methods)

  Mục tiêu:
  • Phục vụ yêu cầu quản lý kịp thời
  • Để lập báo cáo tài chính giữa kỳ

  Hai phương pháp:
  • Phương pháp giá lẻ (Retail method)
  • Phương pháp lãi gộp (Gross profit method)
  22
  3 C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  22. Các phương pháp ước tính tồn kho
  (estimating inventory methods)

  Cách thực hiện:
  -Trong kỳ, sử dụng phương pháp ước
  tính để có giá trị tồn kho
  -Cuối kỳ, kiểm kê, tính giá tồn theo
  phương pháp tính giá áp dụng tại
  doanh nghiệp, và điều chỉnh
  22
  4 C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  221.Phương pháp giá lẻ (retail
  method)

  • Hàng tồn
  Điều kho phải
  kiện được ghi
  theo 2 giá là
  thực giá vốn (at
  hiện cost) và giá
  lẻ (at retail)

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 225

  GV: TS.ĐTTLan 11

 12. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  221.Phương pháp giá lẻ
   Thông tin cần thiết để tính:
  Hàng tồn kho đầu kỳ (beginning inventory)
  theo giá vốn và giá lẻ

  Hàng mua vào thuần (Net Purchases) trong
  kỳ theo giá vốn và giá lẻ

  Doanh thu thuần (Net Sales) theo giá lẻ

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 226

  221.Phương pháp giá lẻ

  Hàng Hàng Chiết Chi
  Hàng mua
  mua = mua – khấu + phí
  trả lại, –
  vào mua mua
  gộp giảm giá
  thuần hàng hàng
  Doanh Doanh Doanh thu Chiết khấu
  thu = thu – trả lại, – bán
  thuần gộp giảm giá hàng
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 227

  221.Phương pháp giá lẻ

  1) Bước 1: tính theo giá vốn và giá lẻ
  Hàng có sẵn = Hàng tồn kho + Hàng mua
  để bán đầu kỳ vào thuần
  2) Bước 2:
  Tỷ lệ giá vốn = Hàng có sẵn để bán theo giá vốn
  trên giá lẻ Hàng có sẵn để bán theo giá lẻ

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 228

  GV: TS.ĐTTLan 12

 13. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  221.Phương pháp giá lẻ
  3) Bước 3:
  Hàng tồn cuối Hàng có sẵn để bán Doanh thu
  theo giá lẻ
  = theo giá lẻ
  – thuần

  4) Bước 4:
  Giá vốn Hàng tồn cuối x Tỷ lệ giá vốn
  =
  hàng tồn cuối theo giá lẻ trên giá lẻ

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 229

  Ví dụ 2
  230

   Doanh nghiệp F có tài liệu về tồn kho như sau:
  Giá vốn Giá lẻ
  (At Cost) (At Retail)
  + Tồn kho đầu kỳ $174.980 $ 269.200
  + Mua vào gộp (gross purchases) $863.619 $1.296.500
  + Chiết khấu HM (pur.discounts) $ 6.400 –
  + Chi phí mua hàng (freight-in) $ 16.820 –
  + Doanh thu gộp (gross sales) $1.372.500
  + Chiết khấu HB (sales discounts) $ 8.500
   Yêu cầu: Xác định giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ theo phương
  pháp giá lẻ (Retail Method).

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  221.Phương pháp giá lẻ

  Các • Khác với giá lẻ ước tính ban
  trường đầu:
  hợp phát • Tăng giá (markups)
  sinh • Giảm giá (markdowns)

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 231

  GV: TS.ĐTTLan 13

 14. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  221.Phương pháp giá lẻ
  Đối với mức-tăng-giá (markups):
  ………………………………………
  ………………………………………
  Đối với mức-giảm-giá (markdowns):
  ………………………………………
  ………………………………………
  Tính “Hàng tồn cuối kỳ theo giá lẻ”
  sau khi đã điều chỉnh markups và
  markdowns
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 232

  Ví dụ 3
   Tại Cửa hàng J có tài liệu về hàng hóa như sau:
  At Cost At Retail
  + Tồn đầu kỳ $ 190.764 $ 302.800
  + Mua vào gộp $ 913.288 $1.485.300
  + Chiết khấu HM $ 6.400 –
  + Chi phí vận chuyển $ 18.100 –
  + Mức-tăng-giá (Markups) $ 11.500
  + Mức-giảm-giá (Markdowns) $ 7.300
  + Doanh thu gộp $1.545.200
  + Chiết khấu HB $ 8.200
   Yêu cầu: Xác định giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ của Cửa
  hàng J theo phương pháp giá lẻ

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 233

  222.Phương pháp lãi gộp (gross profit
  method)

  Điều kiện thực hiện:
  Có tỷ lệ lãi gộp tương
  đối ổn định trong nhiều
  năm (normal gross profit
  rate)

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 234

  GV: TS.ĐTTLan 14

 15. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  222.Phương pháp lãi gộp
   Thông tin cần thiết để tính:
  Tỷ lệ lãi gộp (normal gross profit rate)

  Giá vốn hàng tồn kho đầu kỳ (cost of beginning
  Inventory)
  Giá vốn hàng mua vào thuần (cost of net
  purchases)
  Doanh thu thuần (net sales)
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 235

  222.Phương pháp lãi gộp
  1) Bước 1:
  Giá vốn Giá vốn Giá vốn
  hàng có sẵn = hàng tồn + hàng mua vào
  để bán đầu kỳ thuần
  2) Bước 2:
  Giá vốn Doanh thu x 1 – Tỷ lệ lãi gộp
  hàng bán
  =
  thuần

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 236

  222.Phương pháp lãi gộp
  3) Bước 3:
  Giá vốn Giá vốn
  = – Giá vốn
  hàng tồn hàng có sẵn
  hàng bán
  cuối kỳ để bán

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 237

  GV: TS.ĐTTLan 15

 16. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Ví dụ 4
  ● Công ty Big C ghi chép tồn kho theo hệ thống kiểm kê định kỳ.
  Quý I/2017, Công ty muốn lập báo cáo tài chính quý, và sử dụng
  phương pháp lãi gộp để ước tính giá vốn hàng tồn kho. Trong suốt
  5 năm, Công ty có mức lãi gộp bình quân là 32%. Tài liệu về hàng
  hóa trong quý I gồm:
  – Tồn kho ngày 1/1: $ 127.600
  – Mua vào trong quý $1.483.200
  – Hàng mua giảm giá $ 1.700
  – Chi phí vận chuyển $ 12.400
  – Doanh thu gộp $2.133.500
  – Chiết khấu hàng bán $ 8.300
  ● YÊU CẦU: Áp dụng phương pháp lãi gộp để ước tính tồn
  kho đến 31/3/17.
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 238

  Bài tập 3.3
  ● Công ty thương mại Fashion Shop kế toán theo kê khai
  thường xuyên, ước tính giá hàng tồn kho trong kỳ theo
  phương pháp giá lẻ. Có tài liệu về hàng hóa
  (merchandise) trong tháng 1/2017 như sau:
  Theo giá vốn Theo giá lẻ
  – Tồn kho 31/12/16 $ 228.352 $ 356.800
  – Mua trong tháng 1 1.124.345 1.754.000
  – HM trả lại 1.650 2.500
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 239

  Bài tập 3.3 (tt)
  – CPVC về kho 19.348 –
  – Doanh thu bán hàng – 1.763.000
  – Chiết khấu bán hàng – 8.600
  ● YÊU CẦU: Ước tính giá vốn hàng tồn cuối
  tháng theo phương pháp giá lẻ?

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 240

  GV: TS.ĐTTLan 16

 17. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Bài tập 3.4
   Công ty thương mại Soan Đào kế toán theo kê khai
  thường xuyên, ước tính giá tồn kho trong kỳ theo
  phương pháp giá lẻ. Có tài liệu về hàng hóa trong quý
  II/2017 như sau:
  Giá vốn Giá lẻ
   Tồn kho đầu kỳ $ 181.698 $ 275.300
   Mua gộp 1.125.348 1.693.700
   HM giảm giá 1.800 –
   Chi phí vận chuyển 17.200 –

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 241

  Bài tập 3.4 (tt)
   Doanh thu gộp – $1.765.400
   Chiết khấu BH – 14.500
   Markups – 4.800
   Markdowns – 5.200
  ● YÊU CẦU: Ước tính giá vốn hàng tồn cuối
  quý II/17 theo phương pháp giá lẻ.

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 242

  Bài tập 3.5
   Công ty Stanford ghi chép tồn kho theo hệ
  thống kiểm kê định kỳ. Quý I/2017, Công
  ty muốn lập báo cáo tài chính quý, và sử
  dụng phương pháp lãi gộp để ước tính giá
  vốn hàng tồn kho. Trong suốt 5 năm,
  Công ty có mức lãi gộp bình quân là 36%.
  Tài liệu về hàng hóa trong quý I như sau:
  243 C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  GV: TS.ĐTTLan 17

 18. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Bài tập 3.5 (tt)
  – Tồn kho ngày 31/12: $ 271.000
  – Mua vào trong quý $1.126.300
  – Hàng mua trả lại $ 10.300
  – Chi phí vận chuyển $ 13.700
  – Chiết khấu hàng mua $ 7.800

  244 C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Bài tập 3.5 (tt)
  – Doanh thu gộp $1.715.200
  – Giảm giá hàng bán $ 3.500
  – Chiết khấu hàng bán $ 14.700
   YÊU CẦU: Áp dụng phương pháp
  lãi gộp để ước tính tồn kho đến 31/3.

  245 C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Bài tập 3.6
   Doanh nghiệp Gerald Barny kế toán theo kê
  khai thường xuyên, sử dụng phương pháp lãi
  gộp để ước tính giá trị hàng hóa tồn kho trong
  kỳ, có tỷ lệ lãi gộp tương đối ổn định trong 3
  năm là 32%. Tài liệu về hàng hóa trong tháng
  5/2017 như sau:
  – Tồn kho hàng hóa ngày 30/4: $ 311.600
  – Mua vào trong tháng: 1.812.900
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 246

  GV: TS.ĐTTLan 18

 19. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  Bài tập 3.6 (tt)
  – Hàng mua trả lại: 3.500
  – Chiết khấu mua hàng: 12.700
  – Chi phí mua hàng (freight-in): 15.700
  – Doanh thu bán hàng: 2.645.000
  – HB trả lại: 3.300
  – Chiết khấu bán hàng: 21.700
   YÊU CẦU: Áp dụng phương pháp lãi gộp
  để ước tính tồn kho đến 31/5.

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 247

  Bài tập 3.7
   Có số liệu về hàng hóa trong năm của Công ty thương
  mại New Fashion Company như sau:
   Khoản mục Giá vốn Giá lẻ
  – Hàng tồn đầu 137.088 201.600
  – Mua gộp 1.169.043 1.788.400
  – Hàng mua trả lại 452 700
  – Chiết khấu thương mại 7.100 –
  – Chi phí vận chuyển về kho 16.570 –
  Bài tập KTM.2015 248

  Bài tập 3.7 (tt)
  – Doanh thu gộp – 1.720.000
  – Chiết khấu thương mại – 9.500
  – Markups – 3.350
  – Markdowns – 2.150
   YÊU CẦU: Sử dụng phương pháp giá lẻ để ước
  tính giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ?

  Bài tập KTM.2015 249

  GV: TS.ĐTTLan 19

 20. C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  23. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG
  MẠI THEO KÊ KHAI THƯỜNG
  XUYÊN

  TK “Hàng hóa” (merchandise
  account): phản ánh biến động nhập,
  xuất hàng hóa trong kỳ
  Tính giá xuất kho của hàng hóa sau
  mỗi lần xuất bằng phương pháp tính
  giá, để ghi nhận hàng ngày

  Tính giá vốn hàng tồn cuối kỳ theo
  công thức tính số dư của tài khoản

  250
  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  23. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG
  MẠI THEO KÊ KHAI THƯỜNG
  XUYÊN

  Sử dụng TK “Giá vốn hàng bán”
  (cost of goods sold account) để phản
  ánh giá xuất kho của hàng hóa

  Thường áp dụng ở doanh nghiệp có số
  lượng hàng nhập xuất hàng ngày ít,
  chủng loại mặt hàng không nhiều, như
  doanh nghiệp mua bán xe, thiết bị,
  máy cái…
  251

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu

  231.Kế toán nghiệp vụ mua hàng theo
  KKTX
  “Tiền” “Hàng hóa”
  (1a)

  “Phải trả NB”
  (1b)

  “Thương phiếu phải trả”

  (1c)

  C3.KT nghiệp vụ KD chủ yếu 252

  GV: TS.ĐTTLan 20

Download tài liệu Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 3 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy