[Download] Tải Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan
Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Download


Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Chu trình kế toán Mỹ, hệ thống tài khoản trong kế toán Mỹ, quy trình ghi sổ kế toán, khóa sổ tài khoản,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

 1. C2. Chu trình KTM

  C2. Chu trình kế toán Mỹ
  (Accounting cycle)
  I. Hệ thống tài khoản trong kế toán Mỹ:
  11. Khái quát chung
  12. Hệ thống tài khoản
  121. Tài khoản tài sản (Asset Accounts)
  122. Tài khoản nợ (Liabilities Accounts)
  123. Tài khoản vốn chủ sở hữu (Owner’s Equity Accounts)
  124. Tài khoản doanh thu (Revenue Accounts)
  125. Tài khoản chi phí (Expense Accounts)
  13. Đối chiếu hệ thống tài khoản kế toán VN

  C2.Chu trình KTM 59

  C2: Chu trình kế toán Mỹ
  II. Quy trình ghi sổ kế toán (Process of
  recording transactions)
  21. Ghi Sổ nhật ký chung (General
  Journal)
  22. Ghi sổ cái (Ledger)
  23. Lập Bảng cân đối thử (Trial balance)

  C2.Chu trình KTM 60

  GV: TS.ĐTTLan 1

 2. C2. Chu trình KTM

  C2: Chu trình kế toán Mỹ
  III. Điều chỉnh tài khoản (adjusting the accounts)
  31. Phân loại các khoản điều chỉnh
  32. Kỹ thuật điều chỉnh nhóm phân bổ (deferral group):
  321. Chi phí phân bổ (deferral expense)
  322. Doanh thu phân bổ (deferral revenue)
  33. Kỹ thuật điều chỉnh nhóm dồn tích (accrual revenue):
  331. Chi phí dồn tích (accrual expense)
  332. Doanh thu dồn tích (accrual revenue)

  C2.Chu trình KTM 61

  C2: Chu trình kế toán Mỹ
  IV. Khóa sổ tài khoản (closing the accounts)
  41. Lập bản nháp (worksheet)
  42. Lập Báo cáo tài chính
  43. Bút toán khóa sổ (closing entries)
  431. Đối với doanh nghiệp một chủ
  432. Đối với doanh nghiệp hợp danh
  433. Đối với doanh nghiệp cổ phần
  C2.Chu trình KTM 62

  I. Hệ thống tài khoản (chart of
  accounts) – 11. Khái quát chung
  Kết cấu
  • Số dư (balance): đầu, cuối
  N (Dr.) TK…. C (Cr.)
  • Số phát sinh tăng (increases)
  • Số phát sinh giảm (decreases)
  TK …. (Balance column account)
  Ngày (date) Diễn giải PR Nợ (Debit) Có (Credit) Số dư
  (explanation) (Balance)
  2017
  Jan. 1 ….

  C2.Chu trình KTM 63

  GV: TS.ĐTTLan 2

 3. C2. Chu trình KTM

  11.Khái quát chung:
   Có đặc điểm:
  Nhà nước không ban hành hệ thống tài khoản
  thống nhất
  Được thiết lập theo đặc điểm và yêu cầu quản
  lý của doanh nghiệp: về số lượng, tên gọi và số
  hiệu tài khoản
  Tùy theo yêu cầu quản lý để tổ chức tài khoản
  cấp 1 hay phân cấp các tài khoản chi tiết
  C2.Chu trình KTM 64

  11.Khái quát chung:
  TK Tài sản (Asset Accounts): …………………

  Số TK Nợ (Liability Accounts): …………………..
  hiệu TK Vốn chủ (Owner’s Equity Accounts): ………….
  tài TK Doanh thu (Revenue Accounts): ……………
  khoản
  (account TK Chi phí (Operating Expense Accounts): …………
  number) TK Lãi lỗ khác (Gains and Loss Accounts): …………
  TK Xác định kết quả (Clearing Accounts): loại 9

  C2.Chu trình KTM 65

  12. Hệ thống tài khoản
  121.Nhóm TK Tài sản (assets accounts)
  TK Tiền (Cash)

  TK Phải thu khách hàng (Accounts Receivable)

  TK Thương phiếu phải thu (Notes Receivable)

  TK Hàng hóa (merchandise)

  TK Nhà cửa (Buildings)
  C2.Chu trình KTM 66

  GV: TS.ĐTTLan 3

 4. C2. Chu trình KTM

  121.Nhóm TK Tài sản
  TK Trả • Mở theo từng nội dung trả trước, như:
  trước • “Bảo hiểm trả trước” (prepaid insurance),
  (Prepaid “Tiền thuê trả trước” (prepaid rent), “Hoa
  Account) hồng trả trước” (prepaid commission), …

  • Chi tiết theo từng loại, như:
  TK Vật • “Vật dụng văn phòng” (office supplies),
  dụng “Vật dụng cửa hàng” (store supplies),
  (Supplies) “Vật dụng phân xưởng” (factory
  supplies), …
  C2.Chu trình KTM 67

  121.Nhóm TK Tài sản
  • Chi tiết theo từng nhóm, như:
  TK Thiết bị
  • “Thiết bị văn phòng” (office equipment),
  (Equipment) “Thiết bị cửa hàng” (store equipment) …

  TK Xe cộ • Có thể chi tiết các loại xe, như:
  (Vehicle) • “Xe tải” (truck), “Xe con” (cars) …

  • …………………………………………
  Cách ghi …………………………………………

  C2.Chu trình KTM 68

  122.Nhóm TK Nợ (liabilities accounts)
  TK Phải trả người bán (Accounts payable)

  TK Thương phiếu phải trả (Notes Payable)
  TK Doanh thu chưa thực hiện (Unearned
  Revenue)
  TK Phải trả nhân viên (Wages Payable or Salaries
  Payable)
  TK Phải trả tiền lãi (Interest Payable)

  TK Phải trả tiền thuê (Rent Payable) …

  69 C2.Chu trình KTM

  GV: TS.ĐTTLan 4

 5. C2. Chu trình KTM

  122.Nhóm TK Nợ
  TK Nợ dài • TK Trái phiếu (Bonds payable)
  hạn (Long- • TK Thế chấp (Mortgage payable)
  Term • TK Nợ thuê tài chính (Lease liability)
  Liabilities) …

  • …………………………………………
  Cách ghi • …………………………………………

  70 C2.Chu trình KTM

  123.Nhóm TK Vốn chủ sở hữu (equity
  accounts)

  • Mở tại doanh nghiệp một chủ hoặc doanh
  nghiệp hợp danh
  TK • Mở cho từng thành viên góp vốn: TK Vốn
  Vốn chủ nhân (name, capital)
  kinh • Đối với doanh nghiệp cổ phần: mở TK
  doanh Vốn cổ phần (common stock, contributed
  capital) để ghi chung vốn góp
  • ………………………………………….

  71 C2.Chu trình KTM

  123.Nhóm TK Vốn chủ sở hữu

  • Withdrawals account
  • Mở ở doanh nghiệp một chủ hoặc doanh nghiệp
  TK hợp danh
  • Mở cho từng thành viên rút chi tiêu cá nhân
  Rút (name, withdrawals)
  vốn • …………………………………………………
  …………………………………………………
  …………………………………………………

  C2.Chu trình KTM 72

  GV: TS.ĐTTLan 5

 6. C2. Chu trình KTM

  123.Nhóm TK Vốn chủ sở hữu

  • Cash dividend Declared account
  TK • Chỉ mở ở Doanh nghiệp Cổ phần
  Công • …………………………………………
  bố chia …………………………………………
  cổ tức …………………………………………
  ……………………………………………….

  C2.Chu trình KTM 73

  123.Nhóm TK Vốn chủ sở hữu

  TK • Retained Earnings account
  Lợi • Chỉ mở ở Doanh nghiệp Cổ phần
  nhuận • Phản ánh lợi nhuận (hoặc lỗ) chưa phân
  phối còn lại
  chưa • …………………………………………
  phân …………………………………………
  phối …………………………………………

  C2.Chu trình KTM 74

  124.Nhóm TK Doanh thu (revenue
  75
  accounts)

  Được mở theo từng loại doanh thu, tùy
  vào yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt
  động của doanh nghiệp

  …………………………………………
  …………………………………………
  …………………………………………
  …………………………………………
  C2.Chu trình KTM

  GV: TS.ĐTTLan 6

 7. C2. Chu trình KTM

  124.Nhóm TK Doanh thu (revenue
  76
  accounts)
  TK “Doanh thu dịch vụ” (service fees earned
  account)
  TK “Doanh thu hoa hồng (commission earned
  account)
  TK “Doanh thu tiền thuê” (rent earned account)

  TK “Doanh thu tiền lãi” (interest earned account)

  TK “Doanh thu bán hàng” (sales account)…
  C2.Chu trình KTM

  125.Nhóm TK Chi phí (expense
  accounts)
  Được mở theo từng loại chi phí,
  tùy vào yêu cầu quản lý và đặc
  điểm hoạt động của doanh nghiệp

  …………………………………
  …………………………………
  …………………………………
  …………………………………
  C2.Chu trình KTM 77

  125.Nhóm TK Chi phí (expense
  accounts)
  TK “Chi phí vật dụng” (supplies expense
  account)
  TK “Chi phí bảo hiểm” (insurance expense
  account)
  TK “Chi phí tiền lương” (salaries expense
  account)
  TK “Chi phí tiền thuê” (rent expense
  account)
  TK “Chi phí khấu hao” (depreciation expense
  account)
  TK “Chi phí tiện ích” (utilities expense
  account) …
  C2.Chu trình KTM 78

  GV: TS.ĐTTLan 7

 8. C2. Chu trình KTM

  13. Đối chiếu với hệ thống TKKT VN
  ●KTVN: thống nhất tên gọi, số hiệu TK cấp 1, 2
  ●Kế toán Mỹ: ●Kế toán Việt Nam
  –Loại 1: Tài sản –Loại 1, 2: Tài sản
  –Loại 2: Nợ –Loại 3: Nợ
  –Loại 3: Vốn chủ sở hữu –Loại 4: Vốn chủ sở hữu
  –Loại 4: Doanh thu –Loại 5: Doanh thu
  –Loại 5,6: chi phí –Loại 6: chi phí
  –Loại 7,8: lãi lỗ khác –Loại 7,8: lãi lỗ khác

  C2.Chu trình KTM 79

  Ví dụ 1
   Doanh nghiệp một chủ Jenny Shop thực hiện dịch vụ may
  đo, có các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 4/17 như sau:
  1) Cô chủ Jenny bỏ vốn mở dịch vụ may đo, gồm tiền
  $38.000, 2 máy may công nghiệp (sewing-machine) trị giá
  $10.000, vật dụng (sewing-supplies) $2.000
  2) Chi tiền nộp phí giấy phép hoạt động $800, và mua vật
  dụng phục vụ cắt may $2.500
  3) Chi tiền thuê cửa hàng kinh doanh trong 6 tháng là
  $18.000.

  C2.Chu trình KTM 80

  Ví dụ 1 (tt)
  4) Xuất hóa đơn tính tiền dịch vụ cắt may 50 bộ đồng
  phục $1.200.
  5) Chi trả tiền điện-nước phục vụ hoạt động kinh doanh
  $930, tiền lương thợ $1.600.
  6) Thu tiền cắt may cho khách hàng $1.820
  7) Chi tiền bảo dưỡng máy may $300, và chi tiêu cá nhân
  $700.
   YÊU CẦU: Xác định các TK có liên quan và xếp
  loại các tài khoản sử dụng.
  C2.Chu trình KTM 81

  GV: TS.ĐTTLan 8

 9. C2. Chu trình KTM

  II. Quy trình ghi sổ kế toán (process
  of recording transactions)
  21.Ghi sổ nhật ký chung (General Journal):
  Sổ Nhật ký chung
  Năm …. Page: 1
  Ngày (date) Diễn giải (Explanation) PR Nợ (Dr.) Có (Cr.)

  2017
  Apr. 1 Tiền (cash) 101 38.000 00
  Vật dụng (sewing-supplies) 111 2.000 00
  Máy móc (sewing-machine) 121 10.000 00
  Vốn chủ nhân, Jenny (Jenny,capital) 301 50.000 00
  … … …. … … … … …

  C2.Chu trình KTM 82

  21. Ghi sổ nhật ký chung
  ● Khái quát trong học tập
  ● Ví dụ 2: Ngày 3/1, Ông Brown bỏ vốn để hoạt động
  doanh nghiệp gồm tiền $20.000, thiết bị văn phòng
  $12.500, vật dụng văn phòng $500. Ghi sổ NKC?
  Jan. 3 Tiền 20.000 –
  Thiết bị văn phòng 12.500 –
  Vật dụng văn phòng 500 –
  Vốn chủ nhân, Brown – 33.000

  C2.Chu trình KTM 83

  22. Ghi sổ cái (posting to ledger)
  Sổ cái (ledger)
  Tiền (Cash) (101)
  Ngày (date) Diễn giải (explanation) PR Nợ (Dr.) Có (Cr.) Số dư
  (balance)
  2017
  Apr. 1 G1 38.000 00 38.000 00

  Vật dụng may (Sewing-supplies) (111)
  Ngày (date) Diễn giải (explanation) PR Nợ (Dr.) Có (Cr.) Số dư
  (balance)
  2017
  Apr. 1 G1 2.000 00 2.000 00

  C2.Chu trình KTM 84

  GV: TS.ĐTTLan 9

 10. C2. Chu trình KTM

  22. Ghi sổ cái (posting to ledger)
  Máy may công nghiệp (Sewing-machine) (121)
  Ngày (date) Diễn giải (explanation) PR Nợ (Dr.) Có (Cr.) Số dư
  (balance)
  2017
  Apr. 1 G1 10.000 00 10.000 00

  Vốn chủ nhân, Jenny (Jenny, Capital) (301)
  Ngày (date) Diễn giải (explanation) PR Nợ (Dr.) Có (Cr.) Số dư
  (balance)
  2017
  Apr. 1 G1 50.000 00 50.000 00

  C2.Chu trình KTM 85

  C2.Chu trình KTM 86

  23. Lập bảng cân đối thử (trial balance)
  Mục đích • Kiểm tra sự cân đối của các bút toán ghi sổ cái

  Căn cứ lập • Số dư trên sổ cái của từng tài khoản

  PP kiểm tra • Dòng cộng 2 cột bằng nhau

  Kết cấu • Bảng số liệu gổm 2 cột số tiền “Nợ”, “Có”
  Bảng cân đối thử (Trial balance)
  Tên tài khoản (Account titles) Nợ (Dr.) Có (Cr.)
  ……
  ……
  Cộng

  Ví dụ 3
  ● Các tài khoản sau đây bao gồm các số tiền của 7
  nghiệp vụ kinh tế phát sinh với các ký tự đối ứng
  (từ a đến g).
  ● Yêu cầu:
  a. Ghi sổ nhật ký chung các nghiệp vụ trên, và nêu
  tóm tắt nội dung nghiệp vụ
  b. Lập Bảng cân đối thử (Trial Balance)

  C2.Chu trình KTM 87

  GV: TS.ĐTTLan 10

 11. C2. Chu trình KTM

  Carol Reed, Capital Accts. Payable Photography Supplies

  a. 11.800 f. 1.200 d. 4.800 c. 300
  d. 100

  Cash Camera Equipment Photography Fees Earned
  a. 3.500 b. 1.800 a. 2.800 e. 1.250
  e. 1.250 c. 300 d. 4.700
  f. 1.200
  Darkroom Equipment Advertising Expense
  g. 350
  a. 5.500 g. 350
  Prepaid Rent
  b. 1.800
  C2.Chu trình KTM 88

  Bài tập 2.1
   Có số dư ngày 31/5 của các tài khoản tại Victoria
  Dental Clinic như sau:
  -Tiền (cash) 30.650
  -Phải thu khách hàng (accounts receivable) 18.200
  -Vật dụng (supplies) 9.300
  -Thiết bị y tế (dental equipment) 120.000
  -Hao mòn lũy kế (accumulated depreciation) 30.000
  -Phải trả người bán (accounts payable) 16.400
  -Vốn chủ nhân (Wright, capital) 100.000
  89 C2.Chu trình KTM

  Bài tập 2.1 (tt)
  -Rút vốn (Wright, withdrawals) 9.000
  -Doanh thu (dental fees earned) 65.800
  -Chi phí lương (wages expense) 19.600
  -Chi phí tiện ích (utilities expense) 3.240
  -Chi phí điện thoại (telephone expense) 1.490
  -Chi phí quảng cáo (advertising expense) 720
   Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 6/17:
  1) Mua chịu vật dụng y tế $7.600
  2) Thu nợ khách hàng $18.200
  90 C2.Chu trình KTM

  GV: TS.ĐTTLan 11

 12. C2. Chu trình KTM

  Bài tập 2.1 (tt)
  3) Chi tiền mua bảo hiểm 12 tháng $7.800.
  4) Chi tiền lương nhân viên thực hiện dịch vụ $8.500
  5) Xuất hóa đơn tính tiền dịch vụ $31.600. Đã thu tiền $28.400.
  6) Chi tiền thuê cơ sở kinh doanh trong 6 tháng $37.500
  7) Chi tiền trả nợ nhà cung cấp $16.400
  8) Chi tiền quảng cáo $300, tiền điện nước $1.650, tiền điện thoại
  $820
   YÊU CẦU:
  – Ghi sổ nhật ký các nghiệp vụ phát sinh.
  – Ghi vào tài khoản và lập bảng cân đối thử ngày 30/6

  91 C2.Chu trình KTM

  Bài tập 2.2
  ● Barbara Schmidt quyết định mở dịch vụ uốn tóc, đặt tên
  doanh nghiệp là The Cutlery. Trong tháng đầu hoạt
  động, The Cutlery có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
  1) Ngày 1/8: Schmidt bỏ vốn kinh doanh đưa vào TK ngân
  hàng với tên của doanh nghiệp là The Cutlery $20.000.
  2) Ngày 2/8: mua vật dụng (store supplies) trả bằng tiền
  (cash) là $2.500
  3) Ngày 3/8: chi tiền (cash) trả tiền thuê cửa hàng (rent
  expense) của tháng 8 là $1.600

  C2.Chu trình KTM 92

  Bài tập 2.2 (tt)
  4) Ngày 5/8: Thuê lắp đặt các trang thiết bị (store
  equipment) phục vụ kinh doanh trị giá $15.000,
  được thanh toán làm 3 đợt (đều nhau) là cuối
  tháng 8, cuối tháng 9 và cuối tháng 10.
  5) Ngày 16/8: tổng hợp doanh thu (sales) bằng tiền
  (cash) trong 2 tuần là $3.690.
  6) Ngày 17/8: Schmidt chi tiền (cash) trả lương
  nhân viên (wages expense) là $3.750.
  C2.Chu trình KTM 93

  GV: TS.ĐTTLan 12

 13. C2. Chu trình KTM

  Bài tập 2.2 (tt)
  7) Tổng doanh thu (sales) của 2 tuần cuối tháng 8 thu bằng
  tiền (cash) là $4.280.
  8) Ngày 31/8: Chi tiền (cash) thanh toán đợt I về chi phí
  lắp đặt.
  9) Ngày 31/8: Chi tiền (cash) trả phí điện nước (utilities
  expense) $1.230, phí điện thoại (telephone expense)
  $480, và rút chi tiêu cá nhân (withdrawals) $650.
  ● YÊU CẦU: Ghi sổ nhật ký chung, và lập bảng cân đối
  thử (trial balance) ngày 31/8.

  C2.Chu trình KTM 94

  Bài tập 2.3
   Alan Meaken thành lập doanh nghiệp một chủ thực
  hiện dịch vụ đo đạc, đồ họa, bắt đầu hoạt động trong
  tháng 9/16. Các nghiệp vụ phát sinh gồm:
  1) Đầu tư bằng tiền $20.000, bằng thiết bị đo đạc
  $45.000 và thiết bị văn phòng $3.000
  2) Mua đất để lập văn phòng trị giá $25.000, đã chi trả
  20%, và ký nhận một thương phiếu dài hạn số tiền
  còn lại
  3) Mua nhà lắp ghép và chuyển về lắp đặt trên đất
  $8.000, đã trả tiền

  95 C2.Chu trình KTM

  Bài tập 2.3 (tt)
  4) Chi tiền mua bảo hiểm 12 tháng $4.800 (từ
  15/9/16-15/9/17)
  5) Thực hiện dịch vụ đo đạc đã thu tiền $1.200
  6) Mua chịu thiết bị văn phòng $3.500 và vật dụng đo
  đạc $800.
  7) Thực hiện dịch vụ đo đạc và bản vẽ cho Valley
  Hospital chưa thu tiền $4.500
  8) Chi lương bộ phận trực tiếp đo đạc $1.060 và bộ
  phận văn phòng $720
  9) Nhận hóa đơn tiền thuê thiết bị chuyên dùng $220
  96 C2.Chu trình KTM

  GV: TS.ĐTTLan 13

 14. C2. Chu trình KTM

  Bài tập 2.3 (tt)
  10) Thu một phần nợ của Valley Hospital $3.000
  11) Chi tiền bảo trì thiết bị đo $100, sửa chữa xe riêng
  của Alan $80 và tiền điện nước trong tháng $270
  12) Chi trả nợ tiền mua vật dụng $800
   YÊU CẦU:
  a. Ghi bút toán sổ nhật ký các nghiệp vụ phát sinh
  b. Phản ánh vào tài khoản
  c. Lập Trial Balance

  97 C2.Chu trình KTM

  III. Điều chỉnh tài khoản (adjusting
  the accounts)
  31.Phân loại điều • Mục đích điều chỉnh
  chỉnh • Các nhóm điều chỉnh

  32.Kỹ thuật điều • Nhóm chi phí phân bổ
  chỉnh nhóm phân bổ • Nhóm doanh thu phân bổ

  33.Kỹ thuật điều • Nhóm chi phí dồn tích
  chỉnh nhóm dồn tích • Nhóm doanh thu dồn tích
  C2.Chu trình KTM 98

  31.Phân loại điều chỉnh
  311.Mục đích điều chỉnh:
  Phản ánh đúng sự vận động nội tại của các
  đối tượng kế toán theo thời gian phát sinh

  Ví dụ: trả tiền thuê cho nhiều kỳ, tiền lương
  chưa đến kỳ trả, trả trước chi phí lãi vay …
  Căn cứ: nguyên tắc ghi nhận doanh thu
  (Revenue Recognition Principle) và nguyên
  tắc phù hợp (Matching Rule)
  C2.Chu trình KTM 99

  GV: TS.ĐTTLan 14

 15. C2. Chu trình KTM

  312.Các nhóm điều chỉnh

  Nhóm điều chỉnh Nhóm điều chỉnh
  phân bổ dồn tích

  • Chi phí phân bổ • Chi phí dồn tích
  (deferral expenses) (accrued expenses)
  • Doanh thu phân bổ • Doanh thu dồn tích
  (deferral revenues) (accrued revenues)

  C2.Chu trình KTM 100

  32. Kỹ thuật điều chỉnh nhóm phân
  bổ
  321.Kỹ thuật điều chỉnh nhóm chi phí phân bổ:
  Nội • Các khoản trả trước: “Tiền thuê trả trước –
  prepaid rent”; “Bảo hiểm trả trước – prepaid
  dung insurance”; “Hoa hồng trả trước – prepaid
  nhóm commission” …
  chi • Giá trị các vật dụng mua sử dụng trong kỳ: “Vật
  phí dụng văn phòng – office supplies”; “Vật dụng
  cửa hàng – store supplies” …
  phân • Giá trị hao mòn của tài sản cố định sử dụng
  bổ trong kỳ
  101
  C2.Chu trình KTM

  321.Điều chỉnh nhóm chi phí
  phân bổ
  3211. Phân bổ tài sản trả trước
  và vật dụng xuất dùng

  Bút toán điều chỉnh:
  …………………………………
  …………………………………
  Bút toán điều chỉnh:
  ……………………………………
  …………………………………..
  102
  C2.Chu trình KTM

  GV: TS.ĐTTLan 15

 16. C2. Chu trình KTM

  3211.Phân bổ tài sản trả trước

  Đối chiếu hệ thống kế toán Việt Nam:

  Các khoản trả trước được ghi nhận vào vế Nợ
  TK242 “Chi phí trả trước” tại thời điểm phát sinh.

  Cuối kỳ, phân bổ vào chi phí tương ứng thời
  gian sử dụng: N.627,641,642 / C.242

  C2.Chu trình KTM 103

  Ví dụ 3
  o Doanh nghiệp 1 chủ John Smith Service khóa sổ
  ngày 31/12 hàng năm, có các nghiệp vụ sau:
  1) Ngày 1/8 chi tiền (cash) trả tiền thuê cửa hàng
  (prepaid rent – store) cho hợp đồng 12 tháng từ
  1/8/16 đến 31/7/17, số tiền $7.800.
  2) Vật dụng văn phòng (office supplies) tồn kho ngày
  1/1 là $2.520, mua vào ngày 11/5 là $2.850, ngày
  23/10 là $2.130. Kiểm kê tồn kho vật dụng ngày
  31/12 trị giá $1.940.
  o Yêu cầu: Ghi sổ nhật ký các bút tóan điều chỉnh.
  104
  C2.Chu trình KTM

  321. Điều chỉnh nhóm chi phí phân bổ

  3212. Phân bổ chi phí khấu hao
  (Depreciation expense)

  Bút toán điều chỉnh:
  ………………………………………….
  …………………………………………
  C2.Chu trình KTM 105

  GV: TS.ĐTTLan 16

 17. C2. Chu trình KTM

  3212.Phân bổ chi phí khấu hao
  ● Phương pháp khấu hao đường thẳng:

  Mức khấu hao Nguyên giá – Giá trị thanh lý
  hàng năm
  =
  Số năm khấu hao

  Mức khấu hao Mức khấu hao hàng năm Số tháng
  x khấu hao
  trong kỳ = 12 tháng
  trong kỳ

  C2.Chu trình KTM 106

  3212.Phân bổ chi phí khấu hao
   Quy ước tính khấu hao trong hệ thống kế toán
  Mỹ:
  Luôn trừ giá trị thanh lý ước tính trong công
  thức tính khấu hao
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  Tổng mức trích khấu hao không vượt quá chênh
  lệch nguyên giá và giá trị thu hồi của tài sản
  C2.Chu trình KTM 107

  3212.Phân bổ chi phí khấu hao

  • Tính khấu hao theo TT45/2013/TT-
  Đối BTC ngày 25/4/2013: khấu hao kể từ
  chiếu hệ ngày tăng tài sản
  thống kế • Không trừ giá trị thanh lý ước tính
  toán trong công thức tính khấu hao
  Việt
  • Chi phí khấu hao được ghi:
  Nam N.627, 641, 642 / C.2141, 2143

  C2.Chu trình KTM 108

  GV: TS.ĐTTLan 17

 18. C2. Chu trình KTM

  Ví dụ 4
  o Tiếp tục số liệu của Doanh nghiệp 1 chủ John
  Smith Service:
  3) Tài sản có từ đầu năm gồm thiết bị cửa hàng
  (store equipment) là $39.000, thời gian khấu hao
  10 năm; và Nhà văn phòng (building) là
  $126.000, thời gian khấu hao 25 năm.
  4) Ngày 1/6 mua thêm thiết bị dùng cho cửa hàng
  (store equipment) trị giá $28.800, dự kiến dùng
  trong 8 năm, khấu hao đường thẳng, giá trị thu
  hồi ước tính là $480.
  o Yêu cầu: Ghi sổ nhật ký các bút toán điều chỉnh

  C2.Chu trình KTM 109

  322.Điều chỉnh nhóm doanh thu phân bổ

  Nội dung: Các loại doanh thu
  chưa thực hiện (unearned
  revenues)
  Bút toán điều chỉnh:
  ………………………………………..
  ……………………………………

  C2.Chu trình KTM 110

  322.Nhóm doanh thu phân bổ
  Doanh thu chưa thực hiện khi phát sinh (do thu
  Đối trước tiền dịch vụ, tiền cho thuê) được ghi:
  chiếu N.111, 112 / C.3387
  hệ
  thống Hoặc khi bán hàng trả góp, ghi:
  kế N.131 / C.511 / C.33311 / C.3387
  toán
  Việt Cuối kỳ phân bổ vào doanh thu:
  Nam N.3387 / C.511, 515
  C2.Chu trình KTM 111

  GV: TS.ĐTTLan 18

 19. C2. Chu trình KTM

  Ví dụ 5
  o Tiếp tục các nghiệp vụ trong Doanh nghiệp John
  Smith Service như sau:
  5) Ngày 1/9 ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì 6
  tháng trị giá $1.680, đã nhận tiền ngay khi ký
  hợp đồng.
  6) Ngày 15/10 nhận trước tiền cung cấp dịch vụ sửa
  chữa 3 tháng (sẽ kết thúc ngày 15/1) cho Công
  ty M là $1.500.
  o Yêu cầu: Ghi sổ nhật ký các bút toán điều chỉnh
  cuối kỳ.
  C2.Chu trình KTM 112

  Bài tập 2.4
   Lập các bút toán điều chỉnh trên sổ nhật ký ngày
  31/12/2016 cho các trường hợp độc lập sau:
  1) TK Bảo hiểm trả trước (Prepaid Insurance) có số
  dư nợ cuối kỳ trước-khi-điều-chỉnh là $7.560, là
  phần còn lại của hợp đồng bảo hiểm 18 tháng trị
  giá $9.720 mua ngày 1/9/2015.
  2) Ngày 15/10/2016 mua một khoản bảo hiểm 12
  tháng trị giá $4.080.
  C2.Chu trình KTM 113

  Bài tập 2.4 (tt)
  3) Vật dụng văn phòng ngày 1/1/16 là $1.780.
  Trong năm đã mua vào $8.350. Cuối năm kiểm
  kê còn $1.570
  4) Thiết bị có từ đầu niên độ $63.040, giá trị thanh
  lý ước tính $2.800; thời gian sử dụng ước tính 12
  năm, khấu hao đường thẳng. Ngày 12/8 mua
  thêm 1 thiết bị bán hàng trị giá $9.500, giá trị
  thanh lý ước tính $620, thời gian sử dụng 5 năm,
  khấu hao đường thẳng.
  C2.Chu trình KTM 114

  GV: TS.ĐTTLan 19

 20. C2. Chu trình KTM

  33. Kỹ thuật điều chỉnh nhóm dồn tích
  115

  Bao gồm các
  khoản đã thực 331.Nhóm chi phí
  sự phát sinh dồn tich
  trong kỳ hoạt
  động nhưng
  chưa được
  ghi nhận vào 332.Nhóm doanh thu
  doanh thu dồn tích
  hoặc chi phí
  C2.Chu trình KTM

  33. Kỹ thuật điều chỉnh nhóm dồn tích
  116

  • Ghi nhận các chi phí đã gắn với kỳ hoạt động nhưng chưa
  Chi được kế toán ghi sổ, như:
  phí • Chi phí tiền lương (salaries expense), chi phí tiền lãi
  dồn (interest expense), chi phí tiện ích (utilities expense), chi phí
  điện thoại (telephone expense), chi phí bảo trì (maintenance
  tích expense) …

  • Ghi nhận các khoản doanh thu đã cung ứng trong kỳ nhưng
  Doanh do thỏa thuận chưa thanh toán, hoặc đã phát sinh gắn với kỳ
  thu hoạt động nhưng chưa thực nhận bằng tiền, như:
  dồn • Doanh thu dịch vụ đã cung ứng (service fees earned), doanh
  thu cho thuê (rent earned), thu nhập tiền lãi (interest
  tích earned), …

  C2.Chu trình KTM

  33. Kỹ thuật điều chỉnh nhóm dồn
  tích
  331.Nhóm chi phí dồn tích (accrued expenses)

  Bút toán • ……………………………….
  điều chỉnh • ……………………………….

  • ……………………………..
  Niên độ sau • ……………………………….
  ghi: • ………………………………
  C2.Chu trình KTM 117

  GV: TS.ĐTTLan 20

Download tài liệu Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 2 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy