[Download] Tải Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan
Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Download


Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát chung về hệ thống kế toán Mỹ, phân loại kế toán, đối tượng của kế toán, báo cáo tài chính, quy trình kế toán,… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy

Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

 1. C1-Tổng quan KT Mỹ

  C1-Tổng quan KT mỹ 2

  Chương I – NỘI DUNG
  I. Phân loại kế toán: II. Các nguyên tắc kế
  11. Khái niệm toán chung:
  12. Phân loại: 21. Khái niệm
  121.Theo lĩnh vực phục vụ 22. Nội dung
  122.Theo mục tiêu III. Đạo đức nghề nghiệp
  và bằng cấp chuyên
  123.Theo loại hình doanh môn:
  nghiệp 31. Đạo đức nghề nghiệp
  32. Bằng cấp chuyên môn

  C1-Tổng quan KT mỹ 3

  Chương I – NỘI DUNG
  IV. Đối tượng của kế V. Báo cáo tài chính
  toán: 51. Báo cáo thu nhập
  41. Nhóm đối tượng phản 52. Báo cáo thay đổi vốn
  ánh tình hình tài chủ sở hữu
  chính 53. Bảng cân đối kế toán
  42. Nhóm đối tượng phản 54. Báo cáo lưu chuyển
  ánh tình hình kinh tiền
  doanh
  VI. Chu trình kế toán mỹ

  GV:ĐTTLan-TS 1

 2. C1-Tổng quan KT Mỹ

  I. Phân loại kế toán:
  11. Khái niệm kế toán

  Kế toán cổ điển:

  Là nghệ thuật ghi chép, phân loại,
  và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh
  Phản ánh tình hình tài chính và
  kết quả hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp

  C1-Tổng quan KT mỹ 4

  I. Phân loại kế toán:
  11. Khái niệm kế toán

  Kế toán hiện đại

  Là một hệ thống thông tin

  Đo lường, phản ánh, và truyền
  đạt thông tin tài chính
  Giúp cho việc đề ra các quyết
  định quản lý

  C1-Tổng quan KT mỹ 5

  12.Phân loại kế toán:
  121. Theo lĩnh vực phục vụ

  • Hoạt động kế toán trong doanh nghiệp tư
  Kế toán tư (Private accounting)

  Kế toán • Hoạt động kế toán cung cấp các dịch vụ
  kế toán, kiểm toán, thuế cho khách hàng
  công (Public Accounting)

  Kế toán • Hoạt động kế toán trong các tổ chức nhà
  nước, kế toán ngân sách, kiểm toán nhà
  nhà nước nước … (Government Accounting)

  C1-Tổng quan KT mỹ 6

  GV:ĐTTLan-TS 2

 3. C1-Tổng quan KT Mỹ

  122.Phân loại theo mục tiêu:

  Phân loại
  theo mục
  tiêu

  Kế toán Kế toán Kế toán
  tài chính quản trị thuế

  C1-Tổng quan KT mỹ 7

  122.Phân loại theo mục tiêu

  Cung cấp thông tin về tình hình hoạt
  1221. động và sử dụng vốn trong một thời kỳ
  Kế nhất định của doanh nghiệp
  toán
  Trình bày dưới dạng các báo cáo tài
  tài chính
  chính
  Financial Chủ yếu cho bên ngoài (nhà đầu tư, cơ
  accounting quan quản lý)

  8 C1-Tổng quan KT mỹ

  122.Phân loại theo mục tiêu

  Cung cấp các thông tin kế toán cho
  những người sử dụng trong nội bộ
  1222.Kế
  toán quản
  trị
  (Management
  Accounting) Chủ yếu để giúp cho việc vận hành
  công việc kinh doanh của các nhà quản
  lý trong Công ty

  9 C1-Tổng quan KT mỹ

  GV:ĐTTLan-TS 3

 4. C1-Tổng quan KT Mỹ

  122.Phân loại theo mục tiêu

  1223. Kế toán thuế (Tax Accounting)

  Cung cấp các thông tin về thuế phải nộp của
  đối tượng chịu thuế
  Giúp cho việc lập báo cáo thuế, tính toán hoàn
  thuế, và hoạch định các hoạt động để tối thiểu
  mức thuế phải nộp

  C1-Tổng quan KT mỹ 10

  11
  C1-Tổng quan KT mỹ

  123.Phân loại theo loại hình doanh
  nghiệp

  Phân loại theo
  loại hình DN

  Doanh nghiệp Doanh nghiệp Doanh nghiệp
  một chủ – Sole hợp danh – cổ phần –
  proprietorship Partnership Corporation

  1231.Kế toán doanh nghiệp một chủ
  12

  Áp dụng nguyên tắc kế toán chung

  ……………………………………………………………..

  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………

  C1-Tổng quan KT mỹ

  GV:ĐTTLan-TS 4

 5. C1-Tổng quan KT Mỹ

  1232.Kế toán doanh nghiệp hợp danh
  13

  Áp dụng nguyên tắc kế toán chung

  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  Khoản rút chi tiêu cá nhân của mỗi thành viên được lũy kế
  riêng, sau đó ghi giảm trực tiếp phần vốn của mỗi thành viên
  Lương quản lý của thành viên được ghi giảm trực tiếp vốn
  từng thành viên

  C1-Tổng quan KT mỹ

  1233.Kế toán doanh nghiệp cổ phần
  14

  Áp dụng nguyên tắc kế toán chung

  …………………………………………………………
  …………………………………………………………

  …………………………………………………………
  …………………………………………………………

  ……………………………………………………………..

  C1-Tổng quan KT mỹ

  II. Các nguyên tắc kế toán chung

  21.Khái niệm • Là “những quy ước, luật
  (Generally lệ, và thủ tục cần thiết
  Accepted được chấp nhận bởi
  Accounting những người làm công tác
  Standards- kế toán trong một giai
  GAAP) đoạn nhất định”

  C1-Tổng quan KT mỹ 15

  GV:ĐTTLan-TS 5

 6. C1-Tổng quan KT Mỹ

  21.Khái niệm
  Các cơ Học viện Kế toán viên công chứng (AICPA)
  quan có Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (Financial
  ảnh Accounting Standards Board – FASB)
  hưởng Ủy ban Chứng khoán (Securities and Exchange
  đến tiến Commission – SEC)
  trình Hiệp hội Kế toán Mỹ (AAA – American
  hình Accounting Association)
  thành Học viện Đào tạo Giám đốc tài chính (Financial
  các Executives Institute – FEI)
  GAAP Hiệp hội quốc gia các kế toán viên (National
  Association of Accountants – NAA)
  C1-Tổng quan KT mỹ 16

  22.Nội dung
  (1) Nguyên tắc đơn vị hạch toán (Business Entity
  principle)

  Nguyên tắc kinh doanh liên tục (Going-concern
  (2)
  principle)

  Nguyên tắc thước đo tiền tệ (Money Measurement
  (3)
  principle)

  (4) Nguyên tắc lưỡng diện (Dual Aspect Principle)

  C1-Tổng quan KT mỹ 17

  22.Nội dung

  (5) Nguyên tắc kỳ hạch toán (Time-period principle)

  (6) Nguyên tắc khách quan (Objectivity principle)

  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu (Revenue
  (7)
  recognition principle)

  (8) Nguyên tắc chi phí (Cost principle)

  C1-Tổng quan KT mỹ 18

  GV:ĐTTLan-TS 6

 7. C1-Tổng quan KT Mỹ

  22.Nội dung

  (9) Nguyên tắc phù hợp (Matching principle)

  (10) Nguyên tắc trọng yếu (Materiality principle)

  (11) Nguyên tắc nhất quán (Consistency principle)

  C1-Tổng quan KT mỹ 19

  22.Nội dung

  (12) Nguyên tắc thận trọng (Conservatism principle,
  Prudency principle)

  (13) Nguyên tắc rạch ròi (Cut-off principle)

  (14) Nguyên tắc công khai (Full-Disclosure principle)

  C1-Tổng quan KT mỹ 20

  III. Đạo đức nghề nghiệp và
  Bằng cấp chuyên môn

  • Có tinh thần trách nhiệm cao
  31.Đạo • Tuân thủ luật pháp, chuẩn mực,
  đức chế độ kế toán
  nghề • Nhân cách liêm chính, trung
  nghiệp thực, thận trọng, bảo mật thông
  tin

  C1-Tổng quan KT mỹ 21

  GV:ĐTTLan-TS 7

 8. C1-Tổng quan KT Mỹ

  32.Bằng cấp chuyên môn

  • CPA – Certified Public Accountant
  Certificate
  Chứng • Do Nhà nước cấp
  chỉ Kế • Phải vượt qua kỳ thi (CPA
  toán examination) về chuyên môn Kế toán
  (lý thuyết và thực hành), kiểm toán,
  viên và luật doanh nghiệp
  công • Được đánh giá bởi Học viện Quốc gia
  chứng Kế toán viên công chứng Mỹ (AICPA
  – American Institute of Certified
  Public Accountants)

  C1-Tổng quan KT mỹ 22

  32.Bằng cấp chuyên môn

  Chứng • Certificate in Management
  Accounting – CMA
  chỉ kế
  • Do Viện Kế toán quản trị (The
  toán Institute of Management
  quản trị Accountants – IMA) cấp

  Chứng • Certified Internal Auditor
  Certificate – CIA Certificate
  chỉ Kiểm
  • Do Viện Kiểm toán viên nội bộ
  toán viên (The Institute of Internal Auditor)
  nội bộ cấp
  C1-Tổng quan KT mỹ 23

  IV. Đối tượng của kế toán

  41. Tình hình tài 42. Tình hình kinh
  chính doanh

  • Tình trạng về tài • Tình hình hoạt động
  sản, nợ và vốn chủ kinh doanh trong
  sở hữu tại một thời một thời kỳ làm phát
  điểm nhất định sinh doanh thu, chi
  • Financial Position phí và kết quả
  • Business Activities

  24 C1-Tổng quan KT mỹ

  GV:ĐTTLan-TS 8

 9. C1-Tổng quan KT Mỹ

  41.Tình hình tài chính

  Nợ

  Tổng
  Tài sản
  Vốn
  CSH

  25 C1-Tổng quan KT mỹ

  41.Tình hình tài chính

  Tài sản lưu động
  (current assets)

  411.Tổng Tài sản đầu tư
  tài sản (Investment)

  Tài sản cố định
  (Fixed assets)

  C1-Tổng quan KT mỹ 26

  411.Tổng tài sản (Assets)
  Tiền (cash)
  Phải thu khách hàng (Accounts Receivable)
  Thương phiếu phải thu (Notes Receivable)
  Tài
  sản Hàng hóa (Merchandise)
  lưu Vật dụng (Supplies)
  động Vật liệu (Materials)
  Thành phẩm (Finished Goods)
  Trả trước (Prepaid Assets)

  C1-Tổng quan KT mỹ 27

  GV:ĐTTLan-TS 9

 10. C1-Tổng quan KT Mỹ

  411.Tổng tài sản

  • Đầu tư ngắn hạn (short-term
  Tài sản investment)
  đầu tư • Đầu tư dài hạn (long-term investment)

  • Tài sản cố định hữu hình (Plants &
  Tài sản Equipment)
  cố định • Tài sản cố định vô hình (Intangible
  Assets)

  C1-Tổng quan KT mỹ 28

  C1-Tổng quan KT mỹ 29

  412.Nợ (Liabilities)
  Phải trả người bán (Accounts Payable)

  Thương phiếu phải trả (Notes Payable)

  Phải nộp thuế (Taxes Payable)

  Phải trả nhân viên (Salaries or Wages Payable)

  Phải trả tiền lãi (Interest Payable)

  Doanh thu chưa thực hiện (Unearned Revenue)

  Phải trả khác (Other Payable)

  C1-Tổng quan KT mỹ 30

  413.Vốn chủ sở hữu (owner’s equity)
  -Vốn góp của chủ sở hữu (Capital, Contributed capital)

  -Lợi nhuận chưa phân phối (Retained Earnings)

  -Rút vốn (Withdrawals), Công bố chia cổ tức (Cash Dividends
  Declared)

  Quỹ dự trữ (Reserved Fund)

  Quỹ đầu tư phát triển (Investment & Development Fund)

  Quỹ phúc lợi (Welfare Fund)

  GV:ĐTTLan-TS 10

 11. C1-Tổng quan KT Mỹ

  C1-Tổng quan KT mỹ 31

  Đối tượng kế toán phản ánh tình hình kinh doanh

  Doanh Chi Kết
  thu phí quả

  42.TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • Doanh thu bán hàng (Sales)
  • Doanh thu dịch vụ (service fees
  421. earned)
  Doanh thu • Thu nhập tiền lãi (interest earned)
  (Revenues) • Doanh thu hoa hồng (commission
  earned)
  • ……….

  C1-Tổng quan KT mỹ 32

  42.TÌNH HÌNH KINH DOANH

  • Chi phí lương (salaries expense)
  • Chi phí vật dụng (supplies expense)
  • Chi phí bảo hiểm (insurance expense)
  422.
  • Chi phí khấu hao (depreciation
  Chi phí expense)
  (expense) • Chi phí thuê (rent expense)
  • Chi phí tiện ích (utilities expense)
  • …..

  C1-Tổng quan KT mỹ 33

  GV:ĐTTLan-TS 11

 12. C1-Tổng quan KT Mỹ

  KẾT QUẢ – SỰ THAY ĐỔI VCSH

  Doanh thu Giá vốn hàng
  bán (cost of
  (sales) goods sold)

  Kết quả →
  ↑↓VCSH
  Chi phí quản lý
  Chi phí bán
  doanh nghiệp
  hàng (selling
  (G.& admin.
  expense) expense)

  C1-Tổng quan KT mỹ 34

  Ví dụ 1
   Doanh nghiệp một chủ Eric Shop đăng ký kinh
  doanh dịch vụ tư vấn pháp luật có các nghiệp vụ
  phát sinh như sau:
  1) Đầu tư bằng tiền $5.000 và văn phòng làm việc
  $45.000.
  2) Chi mua vật dụng văn phòng $250
  3) Nhận dịch vụ tư vấn pháp luật cho công ty Fast từ
  1/6 đến 1/9, đã thu tiền trước là $1.200
  4) Mua chịu thiết bị văn phòng $3.000 thanh toán trong
  3 kỳ. Đã chi trả kỳ 1.
  C1-Tổng quan KT mỹ 35

  Ví dụ 1 (tt)
  5) Chi tiền bơm mực máy in $100 và phí rửa xe
  của ông chủ Eric $20
  6) Thu tiền tư vấn luật cho khách $1.500
  7) Chi lương bộ phận tư vấn $420, lương của
  ông chủ Eric $200
  8) Chi mua bảo hiểm tài sản 12 tháng trị giá
  $1.020 và tiền quảng cáo trong tháng $120

  C1-Tổng quan KT mỹ 36

  GV:ĐTTLan-TS 12

 13. C1-Tổng quan KT Mỹ

  Ví dụ 1 (tt)
  9) Nhận hóa đơn tính tiền điện thoại trong tháng
  $180, tiền điện trong tháng $240
  10)Lập hóa đơn tính tiền tư vấn cho Công ty
  Handsom $500.
   YÊU CẦU: Xác định đối tượng kế toán liên
  quan và giá trị tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu sau
  mỗi nghiệp vụ phát sinh.

  C1-Tổng quan KT mỹ 37

  Bài tập 1.1
   Xác định đối tượng kế toán có liên quan, giá trị của mỗi đối
  tượng và giá trị tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu sau mỗi nghiệp vụ
  kinh tế phát sinh sau đây:
  1) Ngày 1/3/17: góp vốn hoạt động của doanh nghiệp gồm tiền
  gửi ngân hàng $50.000, thiết bị $40.000 và vật dụng $10.000.
  2) Ngày 15/3/17 đã trả tiền thuê văn phòng đến 31/12/17, mỗi
  tháng $1.300, chi tiền đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
  $1.320 và làm mộc, con dấu $200.
  3) Ngày 16/3: Nhận tiền ứng trước dịch vụ lắp đặt thiết bị vệ
  sinh cho khu dân cư mới gồm 100 căn, số tiền đã nhận
  $14.500
  4) Ngày 31/3: chi lương nhân viên lắp đặt $1.500, tiền vận
  chuyển thiết bị đến nơi lắp đặt $420, tiền xăng xe riêng của
  ông Dick $35.

  38 C1-Tổng quan KT mỹ

  V. Báo cáo tài chính (financial
  statement)
  Báo cáo thu nhập (Income Statement)

  Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (Statement
  of changes in owner’s equity)

  Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

  Báo cáo lưu chuyển tiền (Statement of cash
  flow)

  C1-Tổng quan KT mỹ 39

  GV:ĐTTLan-TS 13

 14. C1-Tổng quan KT Mỹ

  51. Báo cáo thu nhập (Income
  statement)
  TÊN CỦA DOANH NGHIỆP
  BÁO CÁO THU NHẬP (Income statement)
  Kỳ lập báo cáo (For ….. ended ….(date)….)
  Doanh thu (Revenues): (liệt kê các loại doanh thu trong kỳ, mỗi loại 1
  dòng)
  – ……. xxxxxx
  – ……. xxxxxx
  Cộng Doanh thu (Total Revenues) xxxxxx
  Chi phí (Operating expenses): (liệt kê các loại chi phí trong kỳ, mỗi loại
  một dòng)
  – ……. xxxxx
  – ……. xxxxx
  – ……. xxxxx
  Cộng Chi phí (Total operating expenses) xxxxxx
  Lãi (Lỗ) (Net profit, or Net loss) xxxxxx

  C1-Tổng quan KT mỹ 40

  52. Báo cáo thay đổi vốn chủ
  sở hữu
  TÊN CỦA DOANH NGHIỆP
  Báo cáo thay đổi vốn chủ (Statement of changes in owner’s equity)
  Kỳ lập: …………..
  Vốn chủ đầu kỳ (Name, capital, date) xxxxx
  Cộng (Plus): (Nêu rõ từng nguyên nhân)
  – Đầu tư mới (Investment by owner) xxxxx
  – …… xxxxx
  – ……. xxxxx xxxxx
  Tổng cộng (Total): xxxxx
  Trừ (Less): (Nêu rõ từng nguyên nhân)
  – Rút chi tiêu (Withdrawals) xxxxx
  – …….. xxxxx
  – …….. xxxxx xxxxx
  Vốn chủ cuối kỳ (Name, Capital, date): xxxxx
  C1-Tổng quan KT mỹ 41

  53. Bảng cân đối kế toán
  TÊN CỦA DOANH NGHIỆP
  Bảng cân đối kế toán (Balance sheet)
  Ngày …. (Date)
  Tài sản (Assets) Nợ (Liabilities )
  – …. xxxxx – ….. xxxxx
  – …. xxxxx Vốn chủ sở hữu (Owner’s Equity)

  – …. xxxxx – Vốn …… xxxxx
  – Vốn …… xxxxx
  Cộng (Total liabilities and
  Cộng (Total Assets) xxxxx owner’s equity) xxxxx

  C1-Tổng quan KT mỹ 42

  GV:ĐTTLan-TS 14

 15. C1-Tổng quan KT Mỹ

  54. Báo cáo lưu chuyển tiền
  TÊN CỦA DOANH NGHIỆP
  Báo cáo lưu chuyển tiền (Statement of Cash Flows)
  Kỳ lập (For ……….. ended ….. (date) )
  1.Dòng tiền từ kinh doanh (Cash flows from operating activities):
  – Thu từ ….. (Cash received from …) xxxxx
  – Thu từ ….. (Cash received from …) xxxxx
  – ……. ……..
  – Cộng thu (Total cash received) xxxxx
  – Chi …… (Cash paid to …) xxxxx
  – Chi …… (Cash paid to …) xxxxx
  – ……. ………
  – Cộng chi (Total cash paid) xxxxx
  – Tiền thuần từ kinh doanh xxxxx
  (Net cash provided by operating activities)

  C1-Tổng quan KT mỹ 43

  54. Báo cáo lưu chuyển tiền
  2.Dòng tiền từ đầu tư (Cash flows from investing activities):
  – Thu do (Cash received from …) xxxxx
  – Thu …. ……..
  – Cộng thu: xxxxx
  – Mua tài sản (Purchase of office equipment) xxxxx
  – Mua …. (Purchase of …) ……..
  – Cộng chi: xxxxx
  – Tiền thuần từ đầu tư xxxxx
  (Net cash provided by investing activities ….)

  C1-Tổng quan KT mỹ 44

  54. Báo cáo lưu chuyển tiền
  3.Dòng tiền từ hoạt động tài chính (Cash flows from financing
  activities):
  – Thu do góp vốn (Investments by owner) xxxxx
  – Thu …. ……..
  – Cộng thu: xxxxx
  – Rút chi tiêu cá nhân (Withdrawals by owner) xxxxx
  – Chi trả nợ (Repayment of debt) xxxxx
  – Chi …. ……..
  – Cộng chi: xxxxx
  – Tiền thuần từ tài chính xxxxx
  (Net cash provided by financing activities ….)
  4.Tổng tăng (giảm) trong kỳ xxxxx
  (Net increase (decrease) in cash)
  5.Tiền tồn đầu kỳ (Cash balance, date) xxxxx
  6.Tiền tồn cuối kỳ (Cash balance, date) xxxxx
  C1-Tổng quan KT mỹ 45

  GV:ĐTTLan-TS 15

 16. C1-Tổng quan KT Mỹ

  VI. Quy trình kế toán (Accounting
  Cycle)
  Dữ liệu đầu vào Quy trình Thông tin đầu ra
  Chứng từ và các
  ghi chép

  Chứng từ ban đầu Báo cáo
  Sổ Sổ Bản
  của nghiệp vụ tài
  nhật ký Cái nháp
  kinh tế phát sinh chính

  Khóa sổ
  (C.2)
  Công việc kế
  toán

  Ghi sổ Ghi Điều Lập
  Phân tích
  nhật ký sổ cái chỉnh BCTC
  (C. 2) (C.2)
  (C.2) (C.2) (C.2)

  C1-Tổng quan KT mỹ 46

  Bài tập 1.2
   Một doanh nghiệp có giá trị tài sản (assets) và nợ
  (liabilities) ở đầu năm và cuối năm như sau:
  Tài sản Nợ
  Số đầu năm $339.700 $192.800
  Số cuối năm $388.400 $195.600
   YÊU CẦU: Hãy xác định lãi thuần (net profit)
  hoặc lỗ thuần (net loss) của doanh nghiệp trong
  năm theo từng trường hợp độc lập sau:
  1) Chủ doanh nghiệp không đầu tư thêm và cũng
  không rút vốn trong năm.

  C1-Tổng quan KT mỹ 47

  Bài tập 1.2 (tt)
  2) Chủ doanh nghiệp không đầu tư thêm
  nhưng trong năm có rút tiền chi tiêu cá
  nhân, mỗi tháng $4.800.
  3) Trong năm không rút vốn nhưng có đầu tư
  thêm $60.000.
  4) Trong năm có rút vốn chi tiêu cá nhân, mỗi
  tháng $6.300, và gần cuối năm có đầu tư
  thêm $50.000.

  C1-Tổng quan KT mỹ 48

  GV:ĐTTLan-TS 16

 17. C1-Tổng quan KT Mỹ

  Bài tập 1.3
   Một doanh nghiệp mới hoạt động có các nghiệp vụ sau:
  1) Chủ doanh nghiệp đầu tư bằng tiền (cash) $80.000, bằng
  thiết bị $20.000.
  2)Chi tiền mua vật dụng (supplies) $7.200, trả tiền thuê văn
  phòng 6 tháng $24.000.
  3)Thu tiền cung cấp dịch vụ cho khách hàng $8.700
  4)Chi lương nhân viên $3.900, và chi phí quảng cáo
  (advertisement expense) $1.200
  5)Mua thiết bị $21.000 thanh toán trong 3 kỳ. Đã chi trả kỳ 1.
   YÊU CẦU: Cho biết giá trị tài sản, nợ, và vốn chủ sau mỗi
  nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

  C1-Tổng quan KT mỹ 49

  Ví dụ trắc nghiệm
  1) Chi phí (expense) và Rút vốn (withdrawals)
  được trình bày, lần lượt, trên:
  a. Báo cáo thu nhập (Income statement) & Bảng
  cân đối kế toán (Balance sheet)
  b. Bảng cân đối kế toán (BS) & Báo cáo thu nhập
  (IS)
  c. Báo cáo thu nhập (IS) & Báo cáo thay đổi vốn
  chủ (Statement of owner’s equity)
  d. Báo cáo thay đổi vốn chủ (SOE) & Bảng cân đối
  kế toán (BS)
  C1-Tổng quan KT mỹ 50

  Ví dụ trắc nghiệm
  2) Kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn quản lý là
  những dịch vụ được cung cấp bởi:
  a. Người dạy kế toán (accounting educators)
  b. Kế toán viên công chứng (certified public
  accountants)
  c. Kế toán nhà nước (government accountants)
  d. Kế toán quản trị chuyên nghiệp (certified
  management accountants)
  C1-Tổng quan KT mỹ 51

  GV:ĐTTLan-TS 17

 18. C1-Tổng quan KT Mỹ

  Ví dụ trắc nghiệm
  3) Kế toán doanh-nghiệp-một-chủ ghi nhận đối
  tượng kế toán “rút vốn” phản ánh nội dung
  của:
  a. Nguyên tắc đơn vị hạch toán
  b. Nguyên tắc khách quan
  c. Nguyên tắc thước đo tiền tệ
  d. Nguyên tắc chi phí

  C1-Tổng quan KT mỹ 52

  Ví dụ trắc nghiệm
  4) Chọn phát biểu đúng:
  a. Lương của chủ doanh nghiệp hợp danh là một
  nội dung thuộc chi phí trước thuế
  b. Cổ tức được chia là một nội dung chi thuộc
  lợi nhuận sau thuế
  c. “Thuế tài sản phải nộp” là đối tượng kế toán
  thuộc “Báo cáo thu nhập”
  d. Không câu nào đúng
  C1-Tổng quan KT mỹ 53

  Ví dụ trắc nghiệm
  5) Công ty có vốn chủ sở hữu là $360.000, và
  Nợ bằng 3/5 vốn chủ sở hữu, thì tài sản sẽ là:
  a. $144.000 c. $576.000
  b. $900.000 d. $216.000

  C1-Tổng quan KT mỹ 54

  GV:ĐTTLan-TS 18

 19. C1-Tổng quan KT Mỹ

  Ví dụ trắc nghiệm
  6) Xếp loại các đối tượng kế toán sau:
  − Commission earned (A; L; O.E; R; E)
  − Supplies (A; L; O.E; R; E)
  − Unearned revenue (A; L; O.E; R; E)
  − Prepaid interest (A; L; O.E; R; E)
  − Income taxes expense (A; L; O.E; R; E)
  − Common stock (A; L; O.E; R; E)
  − Withdrawals (A; L; O.E; R; E)
  − Automobile (A; L; O.E; R; E)
  − Interest earned (A; L; O.E; R; E)
  − Property taxes payable (A; L; O.E; R; E)

  C1-Tổng quan KT mỹ 55

  Bài tập 1.4
   Ngày 1/5/17, Lynn Lyonne bắt đầu doanh nghiệp dịch
  vụ kế toán thuế với tên Lynn Lyonne, CPA. Cuối tháng
  5/17 trên sổ sách thể hiện các số liệu sau:
  -Tiền (cash) $17.050
  -Phải thu KH (accounts receivable) $ 8.900
  -Vật dụng VP (office supplies) $ 1.200
  -Sách chuyên khảo (professional $ 5.000
  library)
  -Thiết bị VP (office equipment) $25.400
  -Phải trả NB (accounts payable) $11.500
  56 C1-Tổng quan KT mỹ

  Bài tập 1.4 (tt)
  -Vốn chủ nhân, Lynn (Lynn, capital) $50.000
  -Doanh thu (tax fees earned) $14.200
  -Rút vốn (withdrawals) $5.500
  -CP linh tinh (miscellaneous exp.) $3.150
  -Chi phí thuê (rent expense) $2.000
  -Chi phí lương (salaries expense) $6.800
  -CP tiện ích (utilities expense) $ 700
  YÊU CẦU:
  a. Lập báo cáo thu nhập tháng 5/17
  b. Lập báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
  57 c. Lập bảng cân đối kế toán ngày 5/17 C1-Tổng quan KT mỹ

  GV:ĐTTLan-TS 19

Download tài liệu Bài giảng Tổng quan kế toán Mỹ: Chương 1 – TS. Đỗ Thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy