[Download] Tải Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp

Download


Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa và nhiệm vụ của tổ chức hạch toán kế toán, nguyên tắc tổ chức sổ kế toán, sổ kế toán và các kỹ thuật ghi sổ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp

 1. 78

  Chương 3: TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TRONG
  DOANH NGHIỆP
  I.Ý nghĩa và nhiệm vụ của tổ chức hạch toán kế toán
  1. Khái niệm và nhiệm vụ của tổ chức hạch toán kế toán
  Để tiếp cận đưọc các phương pháp của hạch toán kế toán, người ta phải thông qua các
  hình thức biểu hiện của nó. Lý thuyết hạch toán kế toán đã chỉ rõ mỗi phương pháp của hạch
  toán kế toán có hình thức biểu hiện riêng. Cụ thể:
  – Phương pháp chứng từ được biểu hiện thông qua các bản chứng từ và chương trình
  luân chuyển của chứng từ.
  – Phương pháp đối ứng tài khoản biểu hiện qua các mối quan hệ đối ứng kế toán
  cách thức ghi kép vào tài khoản.
  – Phương pháp tính giá biểu hiện qua cách thức xác định giá tài sản, hàng hoá gắn
  liền với nội dung các mục, khoản mục chi phí.
  – Phương pháp tổng hợp cân đối biểu hiện qua hệ thống báo biểu kế toán và chế độ
  báo cáo kế toán.
  Chu trình kế toán bao gồm các công việc từ lập chứng từ hoặc tiếp nhận từ bên ngoài,
  luân chuyển chứng từ đến việc ghi chép, phản ánh chứng từ vào tài khoản kế toán và cuối
  cùng là lập báo cáo kế toán và phân tích kinh tế.
  Công việc lập chứng từ có ý nghĩa quan trọng và quyết định đến chất lượng của công
  tác kế toán. Tuy nhiên thông tin phản ánh trên chứng từ những thông tin rời rạc về từng hoạt
  động riêng lẻ, chưa có tác dụng đối với công tác quản lý tổng hợp. Bởi thế, các chứng từ ban
  đầu cần được xắp xếp, phân loại, hệ thống hoá theo nội dung kinh tế của các nghiệp vụ kế
  toán phát sinh trên chứng từ. Công việc này được thực hiện bằng phương pháp đối ứng tài
  khoản mà việc biểu hiện tài khoản trên thực tế chính là bằng các sổ tài khoản. Như vậy sổ tài
  khoản chính là phương tiện vật chất để thực hiện công tác kế toán.
  Do đặc điểm của các đối tượng kế toán là mang tính hai mặt; tính vận động và tính đa
  dạng phong phú, nên cần thiết phải có một hệ thống tài khoản và hệ thống sổ tài khoản khác
  nhau để phản ánh. Các sổ tài khoản này không giống nhau về nội dung phản ánh, về hình
  thức, về kết cấu cũng như trình tự và phương pháp ghi chép. Tuy nhiên, giữa các loại sổ này
  có quan hệ chặt chẽ trong việc ghi chép, đối chiếu kiểm tra kết quả ghi chép cũng như thông
  tin. Mặc dù có nhiều loại sổ kế toán như vậy nhưng trong các doanh nghiệp việc ghi chép
  cũng cần tuân thủ theo một số nguyên tắc nhất định. Việc kết hợp các loại sổ sách kế toán
  với nội dung và kết cấu khác nhau trong cùng một quá trình hạch toán theo một trình tự ghi
  chép nhất định nhằm rút ra các chỉ tiêu cần thiết cho quản lý kinh tế gọi là hình thức tổ chức
  hệ thống sổ kế toán (còn gọi là hình thức hạch toán kế toán).
  Trong thực tế có nhiều hình thức kết hợp các loại sổ kế toán khác nhau, do vậy sẽ có
  nhiều hình thức tổ chức sổ kế toán tương ứng. Để phân biệt được các hình thức tổ chức sổ kế
  toán, người ta cần dựa vào các đặc trưng như hình thức bên ngoài, kết cấu bên trong của các
  mẫu sổ, vào mối quan hệ giữa cách thức ghi sổ (ghi theo trình tự thời gian với ghi theo nội
  dung kinh tế, ghi sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết) cũng như mối quan hệ giữa
  chứng từ với sổ kế toán (ghi trực tiếp hay ghi qua trung gian), giữa sổ kế toán với báo cáo kế
  toán.
  Do vậy, tổ chức hệ thống sổ kế toán là một nghệ thuật vận dụng hệ thống tài khoản
  kế toán. Việc lựa chọn cách thức tổ chức hệ thống sổ kế toán nào cho phù hợp với từng đơn
  vị phải được căn cứ vào qui mô, tính chất và đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh,
  vào yêu cầu và trình độ quản lý và trình độ năng lực của nhân viên kế toán, vào khả năng
  trang bị phương tiện tính tóan của đơn vị.
  2. Nhiệm vụ của tổ chức sổ kế toán

 2. 79
  Để kết hợp được các loại sổ kế toán có kết cấu và nội dung khác nhau theo một trình
  tự ghi chép nhất định trong cùng một qúa trình hạch toán, đòi hỏi phải thực hiện được các
  nhiệm vụ sau:
  – Xác định rõ đặc điểm kinh doanh của đơn vị, chỉ rõ tính chất hoạt động kinh tế, tài
  chính phát sinh (đơn giản hay phức tạp), quy mô đơn vị (lớn hay nhỏ), khối lượng nghiệp vụ
  nhiều hay ít……Đồng thời căn cứ vào trình độ quản lý, trình độ kế toán (cao hay thấp, đồng
  đều hay không đồng đều), cũng như căn cứ vào diều kiện và phương tiện vật chất phục vụ
  cho công tác kế toán để xác định tổ chức sổ kế toán cho phù hợp.
  – Nắm vững các nguyên tắc cơ bản qui định cho từng hình thức sổ kế toán như số lượng
  và kết cấu sổ sách, trình tự ghi chép và tính tóan các chỉ tiêu…
  – Nắm vững tài khoản và nội dung phản ánh của các tài khoản trong từng loại sổ sách,
  cách thức ghi chép, sửa chữa sai sót, nhầm lẫn (nếu có), cách thức thu thập, xử lý và tổng
  hợp thông tin từ các loại sổ sách khác nhau.
  – Trong hình thức tổ chức sổ kế toán đã xác định, cần nắm vững được nội dung công
  việc ghi chép, phản ánh hàng ngày hoặc định kỳ, công việc phải làm cuối tháng, cuối quý,
  cuối năm sao cho việc ghi chép tổng hợp, cung cấp thông tin được nhanh, nhạy, kịp thời,
  chính xác và tiết kiệm.
  II. Nguyên tắc tổ chức sổ kế toán
  – Đảm bảo tính thống nhất giữa hệ thống tài khoản với việc xây dựng hệ thống sổ kế
  toán.
  Tài khoản kế toán là phương thức phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát
  sinh theo nội dung kinh tế đã được phản ánh trên chứng từ kế toán. Dựa trên cơ sở nội dung,
  nguyên tắc của hệ thống tài khoản kế toán thống nhất hoặc chuyên ngành để xây dựng, thiết
  kế hệ thống sổ sách kế toán thích hợp với hệ thống tài khoản kế toán bởi vì hệ thống sổ sách
  kế toán chính là phương tiện vật chất phản ánh, thể hiện tài khoản cùng nội dung phản ánh
  của tài khoản. Sổ sách kế toán có phù hợp với tài khoản thì mới phản ánh được nội dung kế
  toán của các nghiệp vụ phát sinh đã được phân loại, tập hợp.
  – Kết cấu và nội dung ghi trên từng loại sổ (sổ nhật ký, sổ phụ, sổ tổng hợp, sổ chi tiết…)
  phải phù hợp với năng lực và trình độ tổ chức quản lý nói chung và kế toán nói riêng. Có
  như vậy mới thuận lợi cho việc ghi chép, đối chiếu, kiểm tra, tổng hợp số liệu kế toán.
  – Tổ chức hệ thống sổ kế toán phải bảo đảm tính khoa học, tiết kiệm và tiện lợi cho kiểm
  tra, đối chiếu kế toán.
  Do sổ sách kế toán có nhiều loại với nội dung, kết cấu, cách thức, trình tự ghi chép
  khác nhau nên việc kết hợp các loại sổ sách này phải đảm bảo tính khoa học, sao cho việc
  ghi chép vừa dễ dàng, thuận lợi lại vừa tiết kiệm, tốn ít công sức. Đồng thời việc ghi chép ít
  bị trùng lắp và việc kiểm tra đối chiếu lẫn nhau được nhanh chóng và chính xác.
  – Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Hệ thống
  sổ kế toán mà đơn vị kế toán đã chọn phải được mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế
  toán chi tiết, đảm bảo khả năng đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính.
  Hệ thống sổ kế toán đã chọn phải được sử dụng thống nhất trong một kỳ kế toán năm.
  Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo
  cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm
  soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có
  thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính nếu phù hợp với đặc
  điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.
  – Bắt đầu niên độ kế toán phải mở sổ kế toán mới. Hết kỳ (hoặc hết niên độ) kế toán phải
  tiến hành cộng sổ, khoá sổ tài khoản. Trong một số trường hợp cần thiết (kiểm kê tài sản,
  kiểm tra kế toán, giải thể, sát nhập…) kế toán cũng cần phải tiến hành cộng sổ, tính ra tổng
  số phát sinh.
  – Việc ghi chép trên sổ kế toán phải rõ ràng, dễ đọc và phải ghi bằng mực tốt, không
  phai. Số liệu phản ánh trên sổ sách phải liên tục, có hệ thống, không được bỏ cách dòng hoặc
 3. 80
  viết xen kẽ, đè chồng lên nhau. Tuyệt đối không được tẩy xoá, làm nhoè, làm mất số đã ghi.
  Trường hợp sai sót nhầm lẫn cần sửa theo đúng qui định.
  III. SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC KỸ THUẬT GHI SỔ
  1- Sổ kế toán
  Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài
  chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
  Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng,
  năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của
  đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.
  Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  – Ngày, tháng ghi sổ;
  – Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
  – Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  – Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;
  – Số dư đầu kỳ, số tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
  Sổ kế toán là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh đã phản ánh vào các chứng từ kế toán một cách rời rạc và không có hệ thống chỉ
  được tổng hợp thành các chỉ tiêu kinh tế có thể biểu hiện toàn bộ quá trình sản xuất kinh
  doanh khi được ghi chép một cách liên tục vào những tờ sổ theo nhiều phương thức khác
  nhau đối với từng đối tượng của kế toán hay từng loại hoạt động kinh tế cụ thể. Những tờ sổ
  dùng để ghi chép liên tục các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo một phương thức nhất định
  nào đó gọi là sổ kế toán.
  Các tài liệu cần thiết cho quản lý doanh nghiệp có thể lấy chứng từ, sổ kế toán và báo
  cáo kế toán. Trong đó sổ kế toán có tác dụng rất quan trọng vì nó không những là công cụ
  đúc kết và tập trung những tài liệu cần thiết mà còn là cầu nối liên hệ giữa chứng từ và báo
  cáo kế toán.
  2. Các loại sổ kế toán
  2. 1. Căn cứ vào trình độ khái quát của nội dung phản ánh: Sổ kế toán được chia
  thành 2 loại: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết
  Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế
  toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
  Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.
  Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  2. 1. 1. Sổ kế toán tổng hợp
  – Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng
  kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài
  khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên
  Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp. Sổ Nhật ký phải
  phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
  + Ngày, tháng ghi sổ;
  + Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
  + Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  + Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
  – Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và
  trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản
  kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình
  tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
  + Ngày, tháng ghi sổ;
  + Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
  + Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 4. 81
  + Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của
  tài khoản.
  2. 1. 2. Sổ, thẻ kế toán chi tiết
  Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
  liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số
  liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài
  sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên sổ Nhật ký và Sổ Cái. Số lượng,
  kết cấu các sổ, thẻ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào
  quy định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ, thẻ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý
  của doanh nghiệp để mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.
  2. 2. Căn cứ vào nội dung bên trong của sổ, có thể chia sổ kế toán thành các nhóm sau:
  – Sổ tài sản cố định
  – Sổ vật tư (hàng hóa; sản phẩm; dụng cụ).
  – Sổ chi phí sản xuất (kinh doanh)
  – Sổ bán hàng
  – Sổ thanh toán
  – Sổ tiền mặt …
  2. 3. Căn cứ vào hình thức cấu trúc có thể chia sổ kế toán thành các loại: Sổ 2 bên, sổ 1
  bên, sổ nhiều cột và sổ bàn cờ.
  – Sổ 2 bên
  Nợ Tài khoản XXXX Có
  Chứng từ Diễn giải Số Chứng từ Diễn giải Số
  Số hiệu Ngày Tiền Số hiệu Ngày Tiền

  Sổ này được sử dụng rộng rãi để phản ánh các xu hướng biến của các đối tượng kế toán
  và tiện cho việc đối chiếu. Tuy nhiên sẽ không phù hợp nếu một tài khoản nào đó chỉ có
  phát sinh tập trung ở một bên còn bên kia thì có ít số phát sinh. Trong trường hợp này sử
  dụng sổ 1 bên sẽ hợp lý hơn.
  – Sổ 1 bên
  Tài khoản: XXX
  Chứng từ Diễn giải TK Số tiền
  Số hiệu Ngày đối ứng Nợ Có

  – Sổ nhiều cột
  Tài khoản: XXX
  Chứng từ Diễn Nội dung ghi Nợ
  Số hiệu Ngày Giải Khoản Khoản … Ghi có
  mục 1 mục 2

  Sổ này được dùng khi cần chia mỗi bên Nợ, Có của tài khoản thành một số chỉ tiêu với
  các cột tương ứng. Như vậy mỗi cột sẽ ghi số phát sinh cùng loại, chứa đựng nội dung kinh
  tế như nhau tiện cho việc tổng hợp và phân tích số liệu.
  – Sổ bàn cờ
  Sổ này được xây dựng theo nguyên tắc: Mỗi con số ghi trên sổ phản ánh đồng thời 2
  tiêu thức: Tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có hoặc khoản mục giá thành và địa điểm phát
  sinh … loại sổ này đượcsử dụng phổ biến trong kế toán chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
  và thuận tiện trong việc kiểm tra số liệu kế toán.

 5. 82
  Tài khoản ghi Có
  TK ghi Có TK… TK… TK… Cộng
  TK ghi Nợ Nợ

  TK…
  TK…

  Cộng Có
  2. 4. Căn cứ vào hình thức bên ngoài: Sổ được chia thành 2 loại:
  Sổ đóng thành tập và sổ rời.
  – Sổ đóng thành tập: gồm một số tờ với số trang xác định được đánh số thứ tự liên tục
  đóng lại thành tập.
  – Sổ tờ rời là những tờ sổ để riêng lẻ kẹp trong các bìa cứng theo trình tự nhất định để
  tiện việc ghi chép, bảo quản và sử dụng.
  2. 5. Căn cứ vào công dụng, sổ kế toán được chia thành: Sổ nhật ký và sổ phân loại
  -Sổ nhật ký: Là loại sổ hệ thống các nghiệp vụ kế toán theo trình tự thời gian như sổ
  nhật ký hay sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
  -Sổ phân loại: Là loại sổ hệ thống các nghiệp vụ theo các đối tượng của kế toán hay các
  quá trình kinh doanh. Loại sổ này được sử dụng phổ biến trong kế toán chi tiết và tổng hợp
  các đối tượng tài sản, nợ phải trả… và quá trình kinh doanh như: Sổ kho, sổ qũy, sổ tài sản
  cố định, sổ chi phí sản xuất …
  Trong thực tế người ta còn dùng hình thức sổ kết hợp việc ghi chép theo thời gian và
  theo hệ thống như “Nhật ký – Sổ Cái”.
  2. 6. Danh mục sổ kế toán
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22//12/2014 của Bộ Tài chính)
  Hình thức kế toán
  Số
  Tên sổ Ký hiệu Nhật Nhật Chứng Nhật ký-
  TT ký ký – Sổ từ Chứng
  chung Cái ghi sổ từ
  01 Nhật ký – Sổ Cái S01-DN – x – –
  02 Chứng từ ghi sổ S02a-DN – – x –
  03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-DN – – x –
  04 Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi S02c1-DN – – x –
  sổ) S02c2-DN x
  05 Sổ Nhật ký chung S03a-DN x – – –
  06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DN x – – –
  07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DN x – – –
  08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DN x – – –
  09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DN x – – –
  10 Sổ Cái (hình thức Nhật ký chung) S03b-DN x – – –
  11 Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – S04-DN – – – x
  Chứng từ, Bảng kê
  – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10 S04a-DN – – – x
  – Bảng kê từ số 1 đến số 11 S04b-DN – – – x
  12 Số Cái (hình thức Nhật ký-Chứng từ) S05-DN – – – x
  13 Bảng cân đối số phát sinh S06-DN x – x –
  14 Sổ quỹ tiền mặt S07-DN x x x –
  15 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S07a-DN x x x –
  16 Sổ tiền gửi ngân hàng S08-DN x x x x

 6. 83
  Hình thức kế toán
  Số
  Tên sổ Ký hiệu Nhật Nhật Chứng Nhật ký-
  TT ký ký – Sổ từ Chứng
  chung Cái ghi sổ từ
  17 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, S10-DN x x x x
  hàng hóa
  18 Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, S11-DN x x x x
  sản phẩm, hàng hóa
  19 Thẻ kho (Sổ kho) S12-DN x x x x
  20 Sổ tài sản cố định S21-DN x x x x
  21 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại S22-DN x x x x
  nơi sử dụng
  22 Thẻ Tài sản cố định S23-DN x x x x
  23 Sổ chi tiết thanh toán với người mua S31-DN x x x x
  (người bán)
  24 Sổ chi tiết thanh toán với người mua S32-DN x x x x
  (người bán) bằng ngoại tệ
  25 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S33-DN x x x x
  26 Sổ chi tiết tiền vay S34-DN x x x x
  27 Sổ chi tiết bán hàng S35-DN x x x x
  28 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S36-DN x x x x
  29 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S37-DN x x x x
  30 Sổ chi tiết các tài khoản S38-DN x x x x
  31 Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu S41a-DN x x x x
  tư vào công ty liên doanh
  32 Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu S41b-DN x x x x
  tư vào công ty liên kết
  33 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch S42a-DN x x x x
  phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công
  ty liên doanh
  34 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch S42b-DN x x x x
  phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công
  ty liên kết
  35 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S43-DN x x x x
  36 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S44-DN x x x x
  37 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S45-DN x x x x
  38 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh S51-DN x x x x
  39 Sổ chi phí đầu tư xây dựng S52-DN x x x x
  40 Sổ theo dõi thuế GTGT S61-DN x x x x
  41 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S62-DN x x x x
  42 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S63-DN x x x x
  Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý
  của doanh nghiệp
  3. Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán
  Sổ kế toán phải được quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và
  ghi sổ. Sổ kế toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm về những
  điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ. Khi có sự thay đổi nhân viên
  giữ và ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế
 7. 84
  toán giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Biên bản bàn giao phải được kế toán trưởng ký
  xác nhận.
  4. Ghi sổ kế toán bằng tay hoặc bằng máy vi tính
  Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính.
  Trường hợp ghi sổ bằng tay phải theo một trong các hình thức kế toán và mẫu sổ kế
  toán theo quy định. Đơn vị được mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của
  đơn vị.
  Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì doanh nghiệp được lựa chọn mua
  hoặc tự xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù hợp. Hình thức kế toán trên
  máy vi tính áp dụng tại doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  – Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế
  toán theo quy định. Các sổ kế toán tổng hợp phải có đầy đủ các yếu tố theo quy định của
  Chế độ sổ kế toán.
  – Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán theo
  quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và quy định tại
  Chế độ kế toán này.
  – Doanh nghiệp phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán do
  Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 để lựa chọn
  phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện của doanh nghiệp.
  5. Mở và ghi sổ kế toán
  5. 1. Mở sổ
  Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ
  kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của
  doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển
  hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng
  sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:
  – Đối với sổ kế toán dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ,
  ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế
  toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao
  cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ
  phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.
  – Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng
  tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được
  giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ
  đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán
  và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.
  5. 2. Ghi sổ:
  Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các
  quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế
  toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.
  Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ
  hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người ghi sổ kế toán là cá nhân
  hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
  Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số
  liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán.
  Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài
  chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi
  trên sổ kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa
  sổ.
 8. 85
  Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không ghi xen thêm vào
  phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng; trường hợp ghi
  không hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng
  cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.
  Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính.
  Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì phải thực hiện các quy định về sổ kế toán.
  Sau khi khóa sổ kế toán trên máy vi tính phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển
  riêng cho từng kỳ kế toán năm.
  5. 3. Khoá sổ: Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài
  ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy
  định của pháp luật.
  6. Sửa chữa sổ kế toán
  6. 1- Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay: có sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán thì
  không được tẩy xoá làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một
  trong các phương pháp sau:
  (1)- Phương pháp cải chính:
  Phương pháp này dùng để đính chính những sai sót bằng cách gạch một đường thẳng
  xoá bỏ chỗ ghi sai nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai. Trên chỗ bị xoá bỏ ghi con số
  hoặc chữ đúng bằng mực thường ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ
  trách kế toán bên cạnh chỗ sửa. Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:
  – Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản;
  – Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng.
  (2)- Phương pháp ghi số âm (còn gọi Phương pháp ghi đỏ):
  Phương pháp này dùng để điều chỉnh những sai sót bằng cách: Ghi lại bằng mực đỏ
  hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán đã ghi sai để huỷ bút toán đã ghi sai. Ghi lại bút toán
  đúng bằng mực thường để thay thế.
  Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:
  – Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kế toán mà
  không thể sửa lại bằng phương pháp cải chính;
  – Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền
  Trong trường hợp này được sửa chữa sai sót vào sổ kế toán năm phát hiện ra sai sót
  theo phương pháp phi hồi tố, hoặc hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay
  đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”;
  – Sai sót trong đó bút toán ở tài khoản đã ghi số tiền nhiều lần hoặc con số ghi sai lớn
  hơn con số ghi đúng.
  Khi dùng phương pháp ghi số âm để đính chính chỗ sai thì phải lập một “Chứng từ ghi
  sổ đính chính” do kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ký xác nhận.
  (3)- Phương pháp ghi bổ sung:
  Phương pháp này áp dụng cho trường hợp ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản
  nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên chứng từ hoặc là bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi
  trên chứng từ. Sửa chữa theo phương pháp này phải lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung” để ghi
  bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với chứng từ.
  Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp
  cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.
  Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho
  cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai
  sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.
  6. 2- Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính
  (1)Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan nhà
  nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính;
 9. 86
  (2)Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan
  Nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai
  sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;
  (3)Các trường hợp sửa chữa khi ghi sổ kế toán bằng máy vi tính đều được thực hiện
  theo “Phương pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung” .
  7. Điều chỉnh sổ kế toán
  Trường hợp doanh nghiệp phải áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và phải
  điều chỉnh hồi tố do phát hiện sai sót trọng yếu trong các năm trước theo quy định của
  chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” thì
  kế toán phải điều chỉnh số dư đầu năm trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các
  tài khoản có liên quan.
  IV. HÌNH THỨC KẾ TOÁN
  (1) Công tác kế toán ở đơn vị bao giờ cũng xuất phát từ chứng từ gốc và kết thúc
  bằng hệ thống báo cáo kế toán định kỳ thông qua quá trình ghi chép, theo dõi tính toán và
  xử lý số liệu trong hệ thống sổ kế toán cần thiết. Việc quy định phải mở những loại sổ kế
  toán nào để phản ánh các đối tượng kế toán, kết cấu của từng loại sổ, trình tự, phương pháp
  ghi sổ và mối liên hệ giữa các loại sổ nhằm đảm bảo vai trò, chức năng và nhiệm vụ của kế
  toán được gọi là hình thức kế toán.
  Lịch sử phát triển của khoa học kế toán từ trước đến nay đã trải qua các hình thức kế
  toán sau đây:
  – Hình thức nhật ký – sổ cái
  – Hình thức nhật ký chung
  – Hình thức chứng từ ghi sổ
  – Hình thức nhật ký chứng từ.
  – Hình thức kế toán trên máy vi tính.
  Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu
  sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.
  (2) Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh,
  yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán,
  lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp.
  1. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái
  1. 1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái
  Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái: Các nghiệp vụ kinh tế, tài
  chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo
  tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký – Sổ Cái.
  Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ
  kế toán cùng loại.
  Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán sau:
  – Nhật ký – Sổ Cái;
  – Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.
  1. 2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái (Biểu số 02)
  (1) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ
  kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết xác định tài
  khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ
  (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật
  ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại
  (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc
  định kỳ 1 đến 3 ngày.
  Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật
  ký – Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
 10. 87
  (2) Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong tháng
  vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của
  cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để
  ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát
  sinh tháng này tính ra số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư
  đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý)
  của từng tài khoản trên Nhật ký – Sổ Cái.
  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ – SỔ CÁI
  Chứng từ kế toán

  Sæ, thÎ
  Sổ,kÕthẻ
  to¸n
  kế
  Sổ quỹ chi chi
  toán tiÕt
  Bảng tổng
  hợp chứng từ tiết
  kế toán cùng
  loại

  Bảng
  tổng hợp
  NHẬT KÝ – SỔ CÁI
  chi tiết

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Số liệu trên Nhật ký – Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi khóa sổ được
  kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính.
  Mẫu sổ và phương pháp ghi sổ:
  Đơn vị:……………. Mẫu số S01- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ NHẬT KÝ SỔ CÁI
  ST Ngày Chứng từ Số Số hiệu TK ST TK… TK…
  T tháng Diễn giải phát đối ứng TT
  dòn ghi sinh dòn
  g sổ g

  Số Ngày Nợ Có Nợ Có Nợ Có
  hiệu

  A B C D E 1 F G H 2 3 4 5
  Số dư đầu năm
  Số phát sinh trong
  tháng
  cộng phát sinh trong
  tháng
  Số dư cuối tháng
  Cộng luỹ kế từ đầu
  quý
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 11. 88

  Đơn vị:……………. Mẫu số S07- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ QUĨ TIỀN MẶT
  Loại quỹ: ………. .
  Ngày Ngày Số hiệu Diễn giải Số tiền Ghi
  tháng ghi tháng chứng từ chú
  sổ chứng từ Thu Chi Thu Chi Tồn
  A B C D E 1 2 3 G

  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số S07a- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ KÊ TOÁN CHI TIẾT QUĨ TIỀN MẶT
  Tài khoản: ……….
  Loại quỹ: ………. .
  Năm:…………….
  Ngày Ngày Số hiệu Diễn giải TK Số phát Số Ghi
  tháng tháng chứng từ đối sinh tồn chú
  ghi sổ chứng Th Chi ứng Nợ Có
  từ u
  A B C D E F 1 2 3 G
  Số tồn đầu kỳ
  Số phát sinh trong kỳ
  …………. .
  Cộng số phát sinh trong kỳ
  Số tồn cuối kỳ
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 12. 89
  Đơn vị:……………. Mẫu số S08- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ KÊ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
  Nơi mở TK giao dịch:…………………
  Số hiệu TK tại nơi gửi: ………………. .
  Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền Ghi
  tháng Số Ngày đối Thu Chi Còn chú
  ghi sổ hiệu tháng ứng lại
  A C D E F 1 2 3 G
  Số dư đầu kỳ
  Số phát sinh trong kỳ
  ……….
  Cộng số phát sinh trong kỳ
  Số dư cuối kỳ
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số S10- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)
  Năm …. …
  Tài khoản: ………………Tên kho ……………………
  Tên, quy cách vật liệu (sản phẩm, hàng hóa): ………………………………………
  Đơn vị tính: …………
  Chứng từ TK Đơn Nhập Xuất Tồn Ghi
  Số Ngày Diễn giải đối giá Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền chú
  hiệu tháng ứng
  A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
  Số dư đầu
  kỳ

  Cộng tháng
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 13. 90
  Đơn vị:……………. Mẫu số S11- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU(SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ)
  Tài khoản: …………
  Tháng…. . năm ……. .
  STT Tên, qui cách, vật liệu, dụng cụ, Số tiền
  sản phẩm, hàng hoá Tồn đầu Nhập Xuất trong Tồn cuối
  kỳ trong kỳ kỳ kỳ
  A B 1 2 3 4

  Cộng
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số S12- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  THẺ KHO
  Ngày lập thẻ:………….
  Tờ số: …………………
  Tên, quy cách vật liệu (sản phẩm, hàng hóa): ………………………………………
  Đơn vị tính: …………………………………………………………………………. .
  Mã số: ……………………………………………………………………………….

  S Ngày Chứng từ Ngày Số lượng Ghi
  T tháng Số hiệu Ngày Diễn giải nhập Nhập Xuất Tồn chú
  T tháng xuất

  A B C D E F 1 2 3 G
  Số dư đầu kỳ

  ………. .
  Cộng cuối kỳ
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 14. 91
  Đơn vị:……………. Mẫu số S21- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Năm:…………Loại tài sản: ……. .
  Số Ghi tăng tài sản cố định Khấu hao TSCĐ Ghi giảm TSCĐ
  thứ Chứng từ Tên, Nước Năm Số Ng giá Khấu hao KH đã Chứng từ Lý
  tự Số Ngày đặc sản đưa hiệu TS Tỉ lệ Mức tính đến Số Ngày do
  hiệu tháng diểm, xuất vào sử TS CĐ (%) khấu ghi ghi hiệu tháng làm
  ký dụng CĐ khấu hao giảm Tscđ năm giảm
  hiệu hao TS
  TSCĐ CĐ

  A B C D E G H 1 2 3 4 I K L

  Cộng
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên

  Đơn vị:……………. Mẫu số S22- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CCDC THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
  Năm:…………. .
  Tên đơn vị (phòng, ban hoặc người sử dụng) …………
  Ghi tăng tài sản và công cụ lao động Ghi giảm tài sản và công cụ Ghi
  lao động chú

  Chứng từ Tên, nhãn hiệu, quy Đơn Số Đơn Số Chứng từ Lý Số Số
  Số Ngày cách tài sản cố định vị lượng giá tiền Số Ngày do lượng tiền
  hiệu thán và công cụ lao động tính hiệu tháng
  g nhỏ năm
  năm

  A B C D 1 2 3 E G H 4 5 6

  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 15. 92
  Đơn vị:……………. Mẫu số S23- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số …………. .
  Ngày……. . tháng…………năm ……. . lập thẻ.
  Căn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐ số …. ngày……. . tháng…………năm ……. .
  Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ……………………Số hiệu TSCĐ……….
  Nước sản xuất (xây dựng)…………………………. năm sản xuất ……………………. .
  Bộ phận quản lý, sử dụng …………………………. năm đưa vào sử dụng …………….
  Công suất (diện tích thiết kế)…………………………………………………………. .
  Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày………………. . tháng…………. ………năm ………. . …. .
  Lý do đình chỉ:…………………………………………………………………………. . .
  Số hiệu Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn TSCĐ
  chứng từ Ngày, tháng, năm Diễn giải Nguyên giá Năm Giá trị hao mòn Cộng dồn
  A B C 1 2 3 4

  DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO
  STT Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị
  A B C 1 2

  Ghi giảm TSCĐ chứng từ số……ngày……. . tháng……………năm ………. . …. .
  Lý do giảm:………………………………………………………………………………….
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số S31- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
  (Dùng cho tài khoản:131, 331)
  Tài khoản: ………………Đối tượng: ………Loại tiền: VNĐ. . Hoạt động : ……. .
  Ngà Chứng từ Tài Thời Số phát sinh Số dư
  y Số Ngà DIỄN GIẢI khoản hạn
  thán hiệu y đối được NỢ CÓ NỢ CÓ
  g thán ứng chiết
  ghi g khấu
  sổ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1. Số dư ĐK
  2. Số PS trong kỳ

  Cộng số phát sinh
  Số dư cuối kỳ
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 16. 93

  Đơn vị:……………. Mẫu số S32- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ CHI TIẾT THANH TOÁNVỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ
  (Dùng cho Tài khoản: 131, 331)
  Tài khoản: …………………. Đối tượng: ……
  Loại ngoại tệ: ………………Hoạt động: ………………………
  Chứng từ T K Tỷ Thời Số phát sinh Số dư
  Ngày Số Ngà đối giá hạn NỢ CÓ NỢ CÓ
  tháng hiệ y Diễn giải ứng hối được Ng Quy ra Ng Quy Ng Quy Ng Quy
  ghi u thán đoá chiết tệ VNĐ tệ ra tệ ra tệ ra
  sổ g i khấu VNĐ VNĐ VNĐ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. SDDK
  2. SPS

  ĐĐKSPSP
  SDCK
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số S33- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ
  (Dùng cho các Tài khoản: 136, 138, 141, 244, 334, 336, 338, 344)
  Tài khoản: ……………Đối tượng: ……Loại ngoại tệ: ………… Hoạt động …………. .
  Ngày Chứng từ T K Tỷ Số phát sinh Số dư
  tháng đối giá
  ghi Số Ngày Diễn giải ứng NỢ CÓ NỢ CÓ
  sổ hiệ tháng Ng tệ Quy Ng Quy Ng Quy Ng Quy
  u ra tệ ra tệ ra tệ ra
  VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. SDDK
  2. SPS

  ĐĐKSPSP
  SDCK
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 17. 94
  Đơn vị:……………. Mẫu số S34- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY
  (Dùng cho các tài khoản: 311, 315, 341)
  Tài khỏan: …………Đối tượng vay: ……Khế ước vay: …… Số …… ngày ………
  (Tỉ lệ lãi vay ……)
  Ngày Chứng từ TK đối Ngày đến Số tiền
  tháng Số hiệu Ngày DIỄN GIẢI ứng hạn thanh NỢ CÓ
  ghi sổ tháng toán

  1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Số dư đầu kỳ
  2. Số phát sinh trong kỳ

  Cộng số phát sinh
  3. Số dư cuối kỳ
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số S35- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
  Tên tài sản (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư) ……………….
  Năm: ………………Quyển số: ………….

  Chứng từ Doanh thu Các khoản tính
  Ngày Tài trừ
  tháng DIỄN GIẢI khoả
  Số Ngày 521
  ghi n đối
  hiệu tháng Số Đơn Thành Thuế
  sổ ứng
  lượng giá tiền

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Cộng phát sinh
  Doanh thu thuần
  Gía vốn hàng bán
  Lợi nhuận gộp
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 18. 95
  Đơn vị:……………. Mẫu số S36- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
  (Dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 632, 641, 642, 242, 335)
  -Tài khoản ……………………………………………………
  -Tên phân xưởng …………………………………………
  -Tên sản phẩm, dịch vụ……………………………………………
  Ng Chứng từ TK Ghi nợ TK …
  ày Số Ng Diễn giải đối Tổng Chia ra
  thá hiệ ày ứng số … … … … … … … …
  ng u thá tiền
  ghi ng
  sổ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  – Số dư đầu kỳ

  Cộng phát sinh
  Ghi Có TK…
  Số dư cuối kỳ
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số S37- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
  Đơn vị … Tháng … năm…
  Tên sản phẩm, dịch vụ …
  Tổng Chia ra theo khoản mục
  CHỈ TIÊU số Nguyên
  tiền liệu vật
  liệu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ
  2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ
  3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ
  4. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 19. 96
  Đơn vị:……………. Mẫu số S38- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
  (Dùng cho các Tài khoản: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334,
  335, 336, 338, 344, 352, 353, 356, 411, 421, 441, 461, 466, …)
  Tài khoản: ………………Đối tượng:…. . Loại tiền: VNĐ…. . Hoạt động ………….
  Ngày Chứng từ TKđối Số phát sinh Số dư
  tháng Số Ngày DIỄN GIẢI ứng NỢ CÓ NỢ CÓ
  ghi sổ hiệu tháng
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Số dư đầu kỳ
  2. Số PS trong kỳ
  Cộng số phát sinh
  3. Số dư cuối kỳ
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:…………………… Mẫu số S41a-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO DÕI
  CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH
  Năm tài chính…………..

  Chứng từ Giá trị Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của
  khoản đầu tư
  ghi sổ Khoản điều Khoản điều Khoản điều Phần điều chỉnh Giá trị
  khoản chỉnh tương chỉnh do chỉnh do tăng (giảm) khoản ghi sổ
  Số Ngày, Diễn giải đầu tư ứng với phần báo cáo nhà đầu tư đầu tư theo thay đổi khoản
  hiệu tháng vào sở hữu của tài chính và công ty của vốn chủ sở hữu đầu tư
  công ty nhà đầu tư của nhà đầu liên doanh của công ty vào công
  liên trong lợi tư và công không áp liên doanh nhưng
  ty liên
  doanh nhuận hoặc lỗ ty liên dụng thống không được phản
  đầu kỳ của công ty doanh được nhất ánh vào Báo cáo kết doanh
  liên doanh lập khác chính sách quả kinh doanh của cuối kỳ
  trong kỳ ngày kế toán công ty liên doanh
  A B C 1 2 3 4 5 6
  Công ty
  Liên
  doanh A


  Công ty
  Liên
  doanh B


  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 20. 97
  Đơn vị:…………………… Mẫu số S41b-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO DÕI
  CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
  Năm tài chính…………..

  Chứng từ Giá trị Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của
  khoản đầu tư
  ghi sổ Khoản điều Khoản Khoản điều Phần điều chỉnh Giá trị
  khoản chỉnh tương điều chỉnh chỉnh do tăng (giảm) khoản ghi sổ
  Số Ngà Diễn giải đầu tư ứng với phần do báo nhà đầu tư đầu tư theo thay khoản
  hiệu y, vào sở hữu của cáo tài và công ty đổi của vốn chủ đầu tư
  thán công ty nhà đầu tư chính của liên kết sở hữu của công vào
  liên kết trong lợi nhà đầu tư không áp ty liên kết nhưng
  g công
  đầu kỳ nhuận hoặc lỗ và công ty dụng thống không được phản
  của công ty liên kết nhất ánh vào Báo cáo ty liên
  liên kết trong được lập chính sách kết quả kinh kết
  kỳ khác ngày kế toán doanh của công ty cuối
  liên kết kỳ
  A B C 1 2 3 4 5 6
  Công ty
  Liên kết A


  Công ty
  Liên kết B


  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số S42a- DN
  Địa chỉ:………… (Ban hành theo Thông tư 200/2014-BTCngày 22/12/2014)
  SỔ THEO DÕI PHÂN BỔ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH PHÁT SINH KHI MUA
  KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH

  S Tổng Thời gian
  T Nội dung phân bổ số khấu hao Nă Nă Nă …
  T chênh (phân bổ) m m m …
  lệch
  A B 1 2 3 4 5 6
  1 Công ty liên doanh A
  – Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ
  – Lợi thế thương mại (lợi thế thương mại âm)
  Cộng số phân bổ hàng năm
  2 Công ty liên doanh B
  – Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ
  – Lợi thế thương mại (lợi thế thương mại âm)
  Cộng số phân bổ hàng năm
  – Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
  – Ngày mở sổ:…. .
  Ngày…. tháng……. . năm…. .
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  Mẫu số S42b-DN

Download tài liệu Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy