[Download] Tải Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp

Download


Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, nhiệm vụ của tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống tài khoản hiện hành.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp

 1. 68
  Chương 2
  TỔ CHỨC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TRONG
  DOANH NGHIỆP
  I. Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
  Tài khoản là phương pháp kế toán phân loại để phản ánh và giám đốc một cách
  thường xuyên liên tục và có hệ thống tình hình và sự vận động của từng loại vốn kinh doanh,
  nguồn vốn kinh doanh và các quá trình kinh doanh.
  Khi phản ánh sự vận động của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp bằng các tài
  khoản, chúng ta thu được một cách thường xuyên các thông tin về sự diễn biến của chúng
  thông qua các giai đoạn tuần hoàn và tính chất các mối quan hệ đang phát sinh trong nội bộ
  doanh nghiệp cũng như đối với bên ngoài. Sự phản ánh các thông tin thông qua phương pháp
  tài khoản thực chất là sự xác định mô hình thông tin phù hợp với nhu cầu quản lý nhất định.
  Do vậy tổ chức hệ thống tài khoản thực chất là xây dựng một mô hình thông tin nhằm cung
  cấp thông tin tổng quát về quá trình tái sản xuất diễn ra ở mỗi đơn vị kinh tế (tình hình tài
  sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh). Những nhu cầu quản lý trong nội bộ doanh nghiệp và
  các đơn vị kinh tế cũng đòi hỏi một mô hình thông tin nhất định, mô hình thông tin này được
  xác định trên một hệ thống tài khoản chi tiết, mà người tổ chức kế toán phải có trách nhiệm
  xây dựng.
  Nhiệm vụ của tổ chức hệ thống tài khoản:
   Hệ thống tài khoản phải cung cấp những thông tin khách quan về quá trình tái sản xuất
  với những nội dung cần thiết quản lý Nhà nước, cấp trên cũng như quản lý doanh nghiệp
  và nội bộ doanh nghiệp.
   Cung cấp những thông tin để thực hiện và tiếp tục hoàn thiện công cụ quản lý gián tiếp
  của Nhà nước như hệ thống các khoản nộp; chính sách giá cả; chính sách thuế; chính sách
  tài chính, tín dụng.
   Cung cấp những thông tin để kiểm tra nội bộ doanh nghiệp; kiểm tra phân tích hoạt động
  kinh doanh của doanh nghiệp.
  II. Nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán
  Để tập hợp, ghi chép các số liệu phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của các
  doanh nghiệp và trên cơ sở đó hình thành các thông tin cần thiết cho quản lý các doanh
  nghiệp, phải xây dựng một hệ thống tài khoản kế toán hợp lý thích hợp với đặc điểm sản
  xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu, qui định của hệ thống tài
  khoản thống nhất của Nhà nước
  Để đáp ứng được các yêu cầu trên thì hệ thống tài khoản kế toán phải được xây dựng
  có căn cứ khoa học dựa trên các nguyên tắc sau:
  Nguyên tắc 1: Bảo đảm phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn trên các phương diện số
  lượng, phân bố để trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn.
  Nguyên tắc này phải căn cứ vào những chỉ tiêu quản lý tổng hợp trên các báo biểu kế
  toán của doanh nghiệp, để tiến hành lựa chọn, sử dụng những tài khoản tổng hợp trong hệ
  thống tài khoản thống nhất cuủa Nhà nước cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh,
  yêu cầu quản lý doanh nghiệp, tiện lợi cho công việc hạch toán hàng ngày cũng như quyết
  toán định kỳ sao cho với số lượng tài khoản ít nhất có thể cung cấp nhiều thông tin nhiều
  nhất thiết thực cho công tác quản lý kinh doanh.
  Nguyên tắc 2:
  Viêc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán phải gắn với cơ chế quản lý.
 2. 69
  Do cơ chế quản lý được vận dụng bằng các hình thức với mức độ thích hợp cho các thành
  phần kinh tế khác nhau, nên số lượng tài khoản sử dụng và nhất là nội dung ghi chép của các
  tài khoản có những khác biệt nhất định giữa các thành phần kinh tế. Tuy nhiên đối với tất cả
  các doanh nghiệp việc ghi chép vào tài khoản đều phải đảm bảo nguyên tắc ghi kép.
  Nguyên tắc 3:
  Đảm bảo phản ánh được tính liên hoàn của các quá trình kinh doanh chủ yếu cũng
  như từng hoạt động cụ thể trong mỗi quá trình kinh doanh thì các nghiệp vụ ghi chép trên tài
  khoản được thực hiện theo trình tự sau:
  + Mở tài khoản: Các tài khoản được mô tả trên cơ sở của việc chuyển số liệu từ bảng
  cân đối kế toán vào các tài khoản có liên quan.
  + Ghi chép trong năm: Số liệu các chứng từ được ghi chép vào các bên của các tài
  khoản đối ứng trên cơ sở của các định khoản, nhờ sự phản ánh chính xác biến động tăng
  giảm của tài sản và nguồn vốn kinh doanh cho phép theo dõi một cách liên tục và có hệ
  thống sự vận động của chúng.
  + Kết thúc tài khoản: Cuối niên độ, kế toán cần phải kết thúc tài khoản hay còn gọi
  là khóa sổ kế toán, đó là công việc tính tổng phát sinh, số dư cuối kỳ của từng tài khoản.
  Việc khóa sổ theo trình tự:
  – Các tài khoản doanh thu.
  – Các tài khoản chi phí.
  – Tài khoản xác định kết quả kinh doanh.
  – Các tài khoản tài sản.
  – Các tài khoản nguồn vốn.
  Nguyên tắc 4:
  Xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết (tài khoản phân tích) cho từng doanh nghiệp.
  Như vậy hệ thống tài khoản chi tiết chính là sự cụ thể hóa thông tin trên các tài khoản tổng
  hợp phù hợp với nhu cầu thông tin cần thiết thu thập ở mỗi đơn vị kinh tế. Sự thống nhất
  giữa hệ thống tài khoản tổng hợp và hệ thống tài khoản chi tiết là cơ sở cho việc kiểm tra đối
  chiếu lẫn nhau.
  III. Hệ thống tài khoản hiện hành
  Toàn bộ các tài khoản sử dụng trong kế toán hình thành hệ thống tài khoản kế toán.
  Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất là bộ phận quan trọng nhất cuả chế độ kế toán: Nó bao
  gồm các qui định thống nhất về loại tài khoản, số lượng tài khoản cấp 1, cấp 2… tên gọi của
  tài khoản cấp 1, cấp 2,… ký hiệu tài khoản cấp 1, cấp 2…và nội dung ghi chép của từng tài
  khoản.
  Việc phân loại tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán thống nhất được căn
  cứ vào báo cáo tài chính kết hợp với sự tuần hoàn của vốn.
  Số lượng tài khoản cấp 1, cấp 2,… căn cứ vào tính chất của đối tượng kế toán trong
  các ngành kinh tế, căn cứ vào yêu cầu và trình độ quản lý tài chính để qui định.
  Tên gọi của tài khoản cấp 1, cấp 2,… căn cứ vào nội dung kinh tế của đối tượng kế
  toán phản ánh trong tài khoản cấp 1, cấp 2,… cũng là đối tượng phản ánh trong tài khoản cấp
  1, cấp 2,… đó. Trong hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, ngoài tên gọi, còn qui định thêm
  cho mỗi tài khoản tổng hợp cũng như tài khoản phân tích một số đièu khoản mang tính chất
  qui ước. Việc qui định số hiệu tài khoản này cũng được thay đổi tùy theo từng thời kỳ.
  Việc qui định số hiệu của tài khoản thường được tiến hành theo 3 phương pháp: Số
  thập phân, số thứ tự, hàng loạt.
  + Dùng phương pháp số thập phân: Dùng phương pháp số thập phân để đặt số hiệu
  cho tài khoản tức là mỗi cấp bậc phân chia trong hệ thống tài khoản – loại tài khoản tổng hợp
 3. 70
  và loại tài khoản chi tiết đều dùng một con số để gọi bắt đầu từ số “1” và kết thúc ở số “9”,
  mỗi con số đó phản ánh một số cấp bậc phân chia nhất định trong hệ thống tài khoản. Ưu
  điểm chủ yếu của phương pháp này là số hiệu đặt ra ngắn gọn, rõ ràng và dễ ghi nhớ. Nhưng
  có nhược là việc đặt số hiệu tài khoản bị giới hạn bởi mười yếu tố trong mỗi cấp bậc nếu
  trong hệ thống có trên 10 loại tài khoản, trong mỗi loại lại có trên 10 tài khoản … thì việc
  đánh số này sẽ không được hết.
  + Dùng phương pháp số thứ tự: Các tài khoản sau khi xắp xếp vào các loại khác
  nhau, sẽ được ghi số hiệu theo một trình tự liên tục. Do đó những tài khoản mới được bổ
  sung phải được xếp vào cuối bảng tài khoản và nhận số hiệu cuối cùng không kể tài khoản
  đó thuộc loại nào. Chính vì vậy việc phân loại tài khoản mất dần ý nghĩa.
  + Dùng phương pháp hàng loạt: Dùng phương pháp hàng loạt để đặt số hiệu cho tài
  khoản tức là mỗi tài khoản tổng hợp thường được qui định bằng 2 hoặc 3 con số, còn các tài
  khoản phân tích của mỗi tài khoản tổng hợp được qui định theo thứ tự từ 1 đến 9. Giữa các
  loại tài khoản trong hệ thống tài khoản dành riêng một số số hiệu không qui định liên tục để
  đề phòng khi cần thiết mở thêm những tài khoản mới; đặt số hiệu cho những tài khoản này.
  Hệ thống tài khoản thống nhất cần có phần giải thích rõ nội dung ghi chép của từng
  tài khoản, qui định những quan hệ đối ứng tài khoản chủ yếu và hướng dẫn cách vận dụng hệ
  thống tài khoản thống nhất trong các ngành kinh tế khác nhau nhằm giúp cho việc sử dụng
  hệ thống tài khoản kế toán trong nền kinh tế được thống nhất phục vụ cho yêu cầu quản lý
  kinh tế thống nhất, tập trung của Nhà nước. Tuy nhiên hệ thống tài khoản kế toán cũng phải
  thường xuyên được đổi mới và bổ sung cho phù hợp với tình hình kinh tế và yêu cầu quản lý
  của Nhà nước.
  Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất hiện nay gồm có 9 loại tài khoản trong bảng và 1 loại
  tài khoản ngoài bảng.

  HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
  Ban hành theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính
  Số SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN
  TT Cấp 1 Cấp 2
  1 2 3 4
  LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
  01 111 Tiền mặt
  1111 Tiền Việt Nam
  1112 Ngoại tệ
  1113 Vàng tiền tệ
  02 112 Tiền gửi Ngân hàng
  1121 Tiền Việt Nam
  1122 Ngoại tệ
  1123 Vàng tiền tệ
  03 113 Tiền đang chuyển
  1131 Tiền Việt Nam
  1132 Ngoại tệ
  04 121 Chứng khoán kinh doanh
  1211 Cổ phiếu
  1212 Trái phiếu
  1218 Chứng khoán và công cụ tài chính khác
  05 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 4. 71
  1281 Tiền gửi có kỳ hạn
  1282 Trái phiếu
  1283 Cho vay
  1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
  06 131 Phải thu của khách hàng
  07 133 Thuế GTGT được khấu trừ
  1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
  1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
  08 136 Phải thu nội bộ
  1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
  1362 Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
  1363 Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
  1368 Phải thu nội bộ khác
  09 138 Phải thu khác
  1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
  1385 Phải thu về cổ phần hoá
  1388 Phải thu khác
  10 141 Tạm ứng
  11 151 Hàng mua đang đi đường
  12 152 Nguyên liệu, vật liệu
  153 Công cụ, dụng cụ
  1531 Công cụ, dụng cụ
  1532 Bao bì luân chuyển
  13
  1533 Đồ dùng cho thuê
  1534 Thiết bị, phụ tùng thay thế
  14 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  15 155 Thành phẩm
  1551 Thành phẩm nhập kho
  1557 Thành phẩm bất động sản
  16 156 Hàng hóa
  1561 Giá mua hàng hóa
  1562 Chi phí thu mua hàng hóa
  1567 Hàng hóa bất động sản
  17 157 Hàng gửi đi bán
  18 158 Hàng hoá kho bảo thuế
  19 161 Chi sự nghiệp
  1611 Chi sự nghiệp năm trước
  1612 Chi sự nghiệp năm nay
  20 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
  21 211 Tài sản cố định hữu hình
  2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
  2112 Máy móc, thiết bị
  2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
  2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
  2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
  2118 TSCĐ khác
 5. 72
  22 212 Tài sản cố định thuê tài chính
  2121 TSCĐ hữu hình thuê tài chính.
  2122 TSCĐ vô hình thuê tài chính.
  23 213 Tài sản cố định vô hình
  2131 Quyền sử dụng đất
  2132 Quyền phát hành
  2133 Bản quyền, bằng sáng chế
  2134 Nhãn hiệu, tên thương mại
  2135 Chương trình phần mềm
  2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
  2138 TSCĐ vô hình khác
  24 214 Hao mòn tài sản cố định
  2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
  2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
  2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
  2147 Hao mòn bất động sản đầu tư
  25 217 Bất động sản đầu tư
  26 221 Đầu tư vào công ty con
  27 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
  28 228 Đầu tư khác
  2281 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
  2288 Đầu tư khác
  29 229 Dự phòng tổn thất tài sản
  2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
  2292 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
  2293 Dự phòng phải thu khó đòi
  2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  30 241 Xây dựng cơ bản dở dang
  2411 Mua sắm TSCĐ
  2412 Xây dựng cơ bản
  2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
  31 242 Chi phí trả trước
  32 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  33 244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
  LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
  34 331 Phải trả cho người bán
  35 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp
  33311 Thuế GTGT đầu ra
  33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
  3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
  3333 Thuế xuất, nhập khẩu
  3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3335 Thuế thu nhập cá nhân
  3336 Thuế tài nguyên
  3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
 6. 73
  3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
  33381 Thuế bảo vệ môi trường
  33382 Các loại thuế khác
  3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
  36 334 Phải trả người lao động
  3341 Phải trả công nhân viên
  3348 Phải trả người lao động khác
  37 335 Chi phí phải trả
  38 336 Phải trả nội bộ
  3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
  3362 Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá
  3363 Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
  3368 Phải trả nội bộ khác
  39 337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
  40 338 Phải trả, phải nộp khác
  3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
  3382 Kinh phí công đoàn
  3383 Bảo hiểm xã hội
  3384 Bảo hiểm y tế
  3385 Phải trả về cổ phần hoá
  3386 Bảo hiểm thất nghiệp
  3387 Doanh thu chưa thực hiện
  3388 Phải trả, phải nộp khác
  41 341 Vay và nợ thuê tài chính
  3411 Các khoản đi vay
  3412 Nợ thuê tài chính
  42 343 Trái phiếu phát hành
  3431 Trái phiếu thường
  34311 Mệnh giá trái phiếu
  34312 Chiết khấu trái phiếu
  34313 Phụ trội trái phiếu
  3432 Trái phiếu chuyển đổi
  43 344 Nhận ký quỹ, ký cược
  44 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  45 352 Dự phòng phải trả
  3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
  3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
  3523 Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
  3524 Dự phòng phải trả khác
  46 353 Quỹ khen thưởng phúc lợi
  3531 Quỹ khen thưởng
  3532 Quỹ phúc lợi
  3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
  47 356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
 7. 74
  48 357 Quỹ bình ổn giá
  LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
  49 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  4111 Vốn góp của chủ sở hữu
  41111 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
  41112 Cổ phiếu ưu đãi
  4112 Thặng dư vốn cổ phần
  4113 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
  4118 Vốn khác
  50 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  51 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  4131 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
  4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
  52 414 Quỹ đầu tư phát triển
  53 417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
  54 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
  55 419 Cổ phiếu quỹ
  56 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
  4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
  57 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  58 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
  4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
  4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
  59 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
  LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
  60 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  5111 Doanh thu bán hàng hóa
  5112 Doanh thu bán các thành phẩm
  5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
  5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá
  5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
  5118 Doanh thu khác
  61 515 Doanh thu hoạt động tài chính
  62 521 Các khoản giảm trừ doanh thu
  5211 Chiết khấu thương mại
  5212 Giảm giá hàng bán
  5213 Hàng bán bị trả lại
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
  63 611 Mua hàng
  6111 Mua nguyên liệu, vật liệu
  6112 Mua hàng hóa
  64 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  65 622 Chi phí nhân công trực tiếp
  66 623 Chi phí sử dụng máy thi công
  6231 Chi phí nhân công
 8. 75
  6232 Chi phí nguyên, vật liệu
  6233 Chi phí dụng cụ sản xuất
  6234 Chi phí khấu hao máy thi công
  6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6238 Chi phí bằng tiền khác
  67 627 Chi phí sản xuất chung
  6271 Chi phí nhân viên phân xưởng
  6272 Chi phí nguyên, vật liệu
  6273 Chi phí dụng cụ sản xuất
  6274 Chi phí khấu hao TSCĐ
  6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6278 Chi phí bằng tiền khác
  68 631 Giá thành sản xuất
  69 632 Giá vốn hàng bán
  70 635 Chi phí tài chính
  71 641 Chi phí bán hàng
  6411 Chi phí nhân viên
  6412 Chi phí nguyên vật liệu, bao bì
  6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng
  6414 Chi phí khấu hao TSCĐ
  6415 Chi phí bảo hành
  6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6418 Chi phí bằng tiền khác
  72 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
  6421 Chi phí nhân viên quản lý
  6422 Chi phí vật liệu quản lý
  6423 Chi phí đồ dùng văn phòng
  6424 Chi phí khấu hao TSCĐ
  6425 Thuế, phí và lệ phí
  6426 Chi phí dự phòng
  6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6428 Chi phí bằng tiền khác
  LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
  73 711 Thu nhập khác
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
  74 811 Chi phí khác
  75 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành
  8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại
  TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  76 911 Xác định kết quả kinh doanh
  Yêu cầu hệ thống tài khoản hiên nay
  a) Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp
  hiện hành để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản
  xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với
  nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.
 9. 76
  b) Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp
  1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
  c) Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài
  khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế
  toán doanh nghiệp quy định trên nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không
  phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
  IV. Nội dung của tổ chức tài khoản trong doanh nghiệp
  1. Xác định số lượng và chủng loại tài khoản cần mỏ cho DN.
  2. Xây dựng các tài khoản chi tiết.
  3. Xây dựng phương pháp ghi chép cho từng tài khoản gồm các nội dung:
  – Kết cấu tài khoản.
  – Phương pháp định khoản cho các tài khoản đó trong DN.
  4. Lập danh mục tài khoản sử dụng cho doanh nghiệp.
  STT Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 ………….. Cấp n Tên

  5. Hệ thống tài khoản sử dụng cho doanh nghiệp.
  – Danh mục tài khoản.
  – Phương pháp ghi chép cho từng tài khoản.
  a. Nguyên tắc kế toán
  b. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản
  c. . Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
  Tên nghiệp vụ 1
  Định khoản nghiệp vụ 1
  Tên nghiệp vụ 2
  Định khoản nghiệp vụ 2
  Tên nghiệp vụ 3
  Định khoản nghiệp vụ 3
  Ví dụ: Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
  1. Nguyên tắc kế toán
  Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các
  khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài
  khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng
  kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,…).
  a) Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu
  với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của doanh
  nghiệp, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân hàng thì doanh nghiệp
  phải thông báo cho Ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng,
  chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng
  trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê. Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138
  “Phải thu khác” (1388) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của Ngân hàng) hoặc ghi vào
  bên Có TK 338 “Phải trả, phải nộp khác” (3388) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của
  Ngân hàng). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều
  chỉnh số liệu ghi sổ.

 10. 77
  b) Ở những doanh nghiệp có các tổ chức, bộ phận phụ thuộc không tổ chức kế toán
  riêng, có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi hoặc mở tài khoản thanh toán phù hợp để
  thuận tiện cho việc giao dịch, thanh toán. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi
  (Đồng Việt Nam, ngoại tệ các loại).
  c) Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản ở Ngân hàng để tiện
  cho việc kiểm tra, đối chiếu.
  d) Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân hàng mà
  được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng.
  đ) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng
  Việt Nam theo nguyên tắc:
  – Bên Nợ TK 1122 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt
  bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ
  kế toán của tài khoản 1122.
  – Bên Có TK 1122 áp dụng tỷ giá ghi sổ Bình quân gia quyền.
  Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định tại phần
  hướng dẫn tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái và các tài khoản có liên quan.
  e) Vàng tiền tệ được phản ánh trong tài khoản này là vàng được sử dụng với các chức
  năng cất trữ giá trị, không bao gồm các loại vàng được phân loại là hàng tồn kho sử dụng với
  mục đích là nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng hoá để bán. Việc quản lý và sử
  dụng vàng tiền tệ phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
  g) Tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh
  nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo nguyên tắc:
  – Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng bằng
  ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của chính ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài
  khoản ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tài
  khoản ngoại tệ ở nhiều ngân hàng khác nhau và tỷ giá mua của các ngân hàng không có
  chênh lệch đáng kể thì có thể lựa chọn tỷ giá mua của một trong số các ngân hàng nơi doanh
  nghiệp mở tài khoản ngoại tệ làm căn cứ đánh giá lại.
  – Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời điểm
  lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua được công bố bởi Ngân
  hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng thì tính theo
  giá mua công bố bởi các đơn vị được phép kinh doanh vàng theo luật định.
  2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
  Bên Nợ:
  – Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào Ngân hàng;
  – Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo
  (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).
  – Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo
  Bên Có:
  – Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ rút ra từ Ngân hàng;
  – Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp tỷ giá
  ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).
  – Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo
  Số dư bên Nợ:
  Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ hiện còn gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.
  Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2:
 11. 78
  – Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại
  Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.
  – Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân
  hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.
  – Tài khoản 1123 – Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ của
  doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.
  3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
  3.1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế
  toán ghi nhận doanh thu, ghi:
  a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế gián
  thu (thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường), kế toán
  phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế
  gián thu phải nộp được tách riêng theo từng loại thuế ngay khi ghi nhận doanh thu (kể cả
  thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:
  Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán)
  Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)
  Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
  b) Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu
  bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm
  doanh thu, ghi:
  Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
  3.2. Khi nhận được tiền của Ngân sách Nhà nước thanh toán về khoản trợ cấp, trợ giá bằng
  tiền gửi ngân hàng, ghi:
  Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
  Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).
  3.3. Khi phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác bằng
  tiền gửi ngân hàng, ghi:
  Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán)
  Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (giá chưa có thuế GTGT)
  Có TK 711 – Thu nhập khác (giá chưa có thuế GTGT)
  3.4……

Download tài liệu Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy