[Download] Tải Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

Download


Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trong doanh nghiệp, giải thích nội dung và phương pháp ghi chứng từ kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
  KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
  ————oOo————

  BÀI GIẢNG

  TÔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

  DÙNG CHO HỆ ĐẠI HỌC

  NHA TRANG – NĂM 2015

 2. 2
  Tài liệu tham khảo
  1. Luật Kế toán 2003
  2. Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014
  3. Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014
  4. Võ Văn Nhị (2006) Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trên Sổ Kế Toán, Nhà xuất
  bản Tài chính
  5. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân
 3. 3
  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  Bài mở đầu 1
  Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp 6
  Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp 68
  Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp 78
  Chương 4: Tổ chức các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất 161
  Chương 5: Tổ chức hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu 173
  Chương 6: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trong doanh nghiệp 184
  Chương 6: Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp 236
 4. 4
  Bài mở đầu
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  I. Đối tượng của tổ chức hạch toán kế toán
  1. Khái niệm của tổ chức hạch toán kế toán
   Tổ chức hạch toán kế toán được hiểu là những mối liên hệ giữa các yếu tố cấu
  thành bản chất của hạch toán kế toán đó là chứng từ kế toán, đối ứng tài khoản,
  tính giá, tổng hợp cân đối kế toán. Do đó nội dung cơ bản của tổ chức hạch toán kế
  toán bao gồm:
  – Tổ chức chứng từ.
  – Tổ chức tài khoản.
  – Tổ chức bộ sổ kế toán.
  – Tổ chức công tác kế toán.
  – Tổ chức bộ máy kế toán.
  – Tổ chức hệ thống báo cáo.
  Mỗi một tổ chức nói trên đều chứa đựng những yếu tố cơ bản của hệ thống hạch
  toán kế toán và đều là những mặt không thể tách rời trong tổ chức hạch toán kế toán. Bản
  thân mỗi mặt lại chứa đựng các yếu tố cơ bản cấu thành bản chất của hạch toán kế toán và
  tạo thành một hình thức vật chất hay một nghề hoặc hệ thống tác nghiệp riêng của hạch
  toán kế toán.
  2. Đối tượng của tổ chức hạch toán kế toán
  Đối tượng của tổ chức hạch toán kế toán là sự liên hệ giữa các bộ phận, vì vậy đối
  tượng chung của của tổ chức hạch toán kế toán là mối liên hệ giữa các yếu tố phù hợp với
  nội dung, hình thức và bộ máy kế toán.
  Trong tổ chức thực tế mỗi yếu tố của hạch toán kế toán cũng cần được chuyển hóa
  từ nhận thức thành những công việc cụ thể với những bước công việc cụ thể. Vì vậy, các
  mối liên hệ kể trên phải được tao ra từ chínhh việc tổ chức từng yếu tố của hệ thống hạch
  toán kế toán cũng như tổ chức cả chu trình kế toán vơí đầy đủ các yếu tố này.
  Xết về nội dung công tác kế toán, xuất phát từ kết cấu của đối tượng hạch toán kế
  toán có thể chia công tác kế toán thành các phần hành riêng bịêt. Việc phân chia các phần
  hành kế toán trước hết phải dựa vào đặc điểm của vốn trong quá trình vận động cũng như
  quy mô (số lượng ) nghiệp vụ ở từng đơn vị kế toán cơ sở. Từ đó các phần hành kế toán
  được phân chia một cách logic từ xây dựng cơ bản đến mua sắm và thanh lý TSCĐ; Từ
  thu mua đến dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu ; Từ hạch toán chi phí trực tiếp kinh doanh
  cho từng loại hoạt động cụ thể cho đến phân chia chi phí chung cho từng loại hoạt động ;
  Từ dự trữ cho đến tiêu thụ sản phẩm hàng hóa để có lợi nhuận và phân phối lợi nhuận đó.
  Xét về hình thức kế toán, việc tổ chức bộ sổ kế toán từ bản chứng từ đến bản tổng
  hợp la quy trình có tính nguyên tắc, song việc kết hợp các hình thức riêng biệt trên từng
  mẫu biểu cụ thể lại hết sức đa dạng.
  Xét về bộ máy kế toán, mỗi con người làm nghề kế toán cũng như mỗi loại máy
  móc dùng trong kế toán phải thực hành được qui trình từ chứng từ đến tổng hợp – cân đối
  kế toán. Tuy nhiên, số lượng cũng như kết cấu của từng bộ máy cụ thể lại hết sức đa dạng
  tùy thuộc vào qui mô công tác kế toán, hình thức kế toán, trình độ của nhân viên làm
  công tác kế toán và nhu cầu sử dụng thông tin do kế toán cung cấp.
  3. Nhiệm vụ của tổ chức hạch toán kế toán
  – Ban hành các văn bản pháp lý pháp lý về kế toán: Bao gồm cả pháp luật về kế
  toán và các văn bản dưới luật, của quốc tế và quốc gia.
  – Nghệ thuật tổ chức đưa các văn bản đó vào thực tế hoat động kế toán: Thông qua
  hệ thống các cấp và mối liên hệ giữa các cấp trong hệ thống.
 5. 5
  II. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán
  Hạch toán kế toán là hoạt động quản lý đặc biệt sản xuất ra các thông tin có ích về
  vốn phục vụ cho quản lý nên hiệu quả của tổ chức hạch toán kế toán cần phải nhìn nhận
  một cách toàn diện. Do vậy tổ chức hạch toán kế toán cần phải tôn trọng các nguyên tắc
  sau:
  1. Đảm bảo tính thống nhất giữa kế toán và quản lý
  Kế toán là một phân hệ trong hệ thống quản lý với chức năng thông tin và kiểm tra
  về hoạt động tài chính của đơn vị hạch toán. Vì vậy nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán
  phải đảm bảo tính thống nhất chung trong cả hệ thống quản lý, được thể hịên:
  – Bảo đảm tính thống nhất giữa đơn vị hạch toán kế toán với đơn vị quản lý.
  – Tôn trọng tính hoạt động liên tục của đơn vị quản lý.
  – Thống nhất mô hình tổ chức kế toán với mô hình tổ chức kinh doanh và tổ chức
  quản lý (trước hết cần đi sát hoạt động kinh doanh và đáp ứng yêu cầu thông tin cho các
  bộ phận quản lý khác).
  – Tăng tính hấp dẫn của thông tin kế toán với quản lý, trên cơ sở đó tăng dần qui
  mô thông tin và sự hài hòa giữa kế toán và quản lý.
  – Bảo đảm hoạt động quản lý phải gắn với kế toán và không được tách rời hoạt
  động kế toán và doanh nghiệp không được hoạt động nếu không có bộ phận kế toán.
  2. Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống kế toán (giữa đối tượng với phương
  pháp, hình thức và bộ phận kế toán) trong đơn vị.
  Các tính thống nhất đó được thể hiện như sau:
  – Trong mỗi phần hành kế toán cần tổ chức khép kín qui trình kế toán.Lúc đó các
  phương pháp riêng biệt và mối quan hệ giữa chúng phải cụ thể hóa thích hợp với từng
  phần hành cụ thể.
  – Tùy tính phức tạp của đối tượng để định các bước của qui trình kế toán và chọn
  hình thức kế toán thích hợp (các đơn vị không theo dõi nguồn vốn thì không cần kế toán
  kép, các đơn vị nhỏ không cần tách nhỏ quy trình hạch toán)
  – Tùy tính phức tạp của đối tượng, phương pháp kế toán để lựa chọn hình thức kế
  toán và bộ máy kế toán và ngược lại khi trình độ cán bộ kế toán được nâng cao có thể
  tăng thêm tương ứng mức độ khoa học của phương pháp và hình thức kế toán.
  3. Đảm bảo tính quốc tế của nghề nghiệp kế toán như một ngành kỹ thuật – quản
  lý chuyên sâu:
  — Các văn bản pháp lý và tác nghiệp kế toán cũng như trang bị kỹ thuật phải hướng đến
  các chuẩn mực kế toán quốc tế.
  — Phải tôn trọng các qui ước và chuẩn mực kế toán quốc tế: đơn vị hạch toán, giá hạch
  toán, tính thận trọng, nguyên tắc hạch toán liên tục…
  IV. Cơ sở tổ chức hạch toán kế toán
  Tổ chức hạch toán kế toán được dựa trên các cơ sở sau:
  — Đặc điểm của đối tượng và phương pháp kế toán – nguồn gốc của mọi nguyên lý tổ
  chức hạch toán kế toán.
  — Lý luận về tổ chức cần được ứng dụng cụ thể trong tổ chức hạch toán kế toán.
  — Các chuẩn mực quốc tế về kế toán – chỗ dựa trực tiếp của tổ chức kế toán ở từng quốc
  gia.
 6. 6
  Chương 1
  TỔ CHỨC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TRONG
  DOANH NGHIỆP
  I. Ý nghĩa, nguyên tắc tổ chức chứng từ kế toán
  1. Ý nghĩa:
  Chứng từ kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra về trạng thái và sự biến
  động của đối tượng hạch toán kế toán cụ thể nhằm phục vụ kịp thời cho lãnh đạo nghiệp
  vụ và làm căn cứ phân loại tổng hợp kế toán.
  Đối tượng của kế toán rất đa dạng và thường xuyên biến động do hoạt động kinh
  doanh mang lại, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh trên các chứng từ kế toán.
  Số lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều nên số lượng chứng từ cũng lớn tương ứng. Vì vậy,
  lập chứng từ kế toán theo mẫu qui định của doanh nghiệp là giai đoạn đầu tiên quan trọng
  của công tác tổ chức kế toán. Sau khi chứng từ được lập, phải được kiểm tra, luân chuyển,
  sử dụng cung cấp thông tin cho lãnh đạo, ghi sổ và cuối cùng là lưu giữ chứng từ. Đó
  chính là đường dây vận động của chứng từ kế toán.
  Tổ chức chứng từ kế toán là tổ chức việc ban hành, ghi chép chứng từ, kiểm tra,
  luân chuyển và lưu trữ chứng từ sử dụng trong đơn vị nhằm đảm bảo tính chính xác của
  thông tin, kiểm tra thông tin đó phục vụ cho ghi sổ kế toán và tổng hợp kế toán.
  Ý nghĩa của việc tổ chức chứng từ kế toán:
  – Về mặt quản lý: Việc ghi chép kip thời các chứng từ kế toán giúp cho việc cung
  cấp thông tin kế toán một cách nhanh chóng cho lãnh đạo để ra được các quyết định quản
  lý. Vì vậy, tổ chức tốt công tác chứng từ kế toán vừa cung cấp thông tin nhanh chóng cho
  quản lý, đồng thời rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ là tạo điều kiện tốt cho hoạt
  động kinh doanh của doanh nghiệp.
  – Về kế toán: Chứng từ là cơ sở để ghi sổ kế toán, chỉ có các chứng từ hợp lệ hợp
  pháp mới có giá trị ghi sổ, đồng thời tổ chức tốt công tác chứng từ tạo điều kiện mã hóa
  thông tin và áp dụng tin học trong công tác kế toán.
  – Về pháp lý: Chứng từ là cơ sở xác minh trách nhiệm pháp lý của những người có
  liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh, là căn cứ để kiểm tra kế toán, căn cứ để trọng
  tài kinh tế giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy tổ chức tốt công
  tác chứng từ kế toán sẽ nâng cao tính chất pháp lý và kiểm tra của thông tin kế toán ngay
  từ giai đoạn đầu của công tác kế toán.
  2. Nguyên tắc tổ chức chứng từ kế toán
  — Tổ chức chứng từ kế toán phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng
  doanh nghiệp (qui mô sản xuất, trình độ tổ chức quản lý…) để xác định số lượng
  chủng loại chứng từ thích hợp. Thông thường nó tỷ lệ thuận với qui mô sản xuất,
  trình độ quản lý.
  — Căn cứ vào yêu cầu quản lý về tài sản và các thông tin về tình hình biến động của tài
  sản, nguồn hình thành và các quá trình.
  — Căn cứ vào nội dung và đặc điểm của từng loại chứng từ cũng như yêu cầu phải quản
  lý tài sản khác nhau mà có qui trình luân chuyển chứng từ khác nhau.
  — Căn cứ vào hướng dẫn chế độ chứng từ do Nhà nước ban hành về biểu mẫu chứng từ.
  — Căn cứ vào trang thiết bị phục vụ công tác kế toán.
  — Căn cứ vào số lượng và trình độ nhân viên làm công tác kế toán, thống kê.
  — Căn cứ vào hiệu quả công tác kế toán.
  II. Nội dung tổ chức chứng từ kế toán
  1. Lựa chọn chủng loại và số lượng chứng từ
 7. 7
  Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh trên các chứng từ kế toán. Do
  vậy phải lựa chọn chứng từ phù hợp để ghi chép đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản. Do tính
  đa dạng của sự vận động tài sản nên cần thiết nhiều loại chứng từ để đáp ứng yêu cầu này.
  Tập hợp các chủng loại chứng từ sử dụng trong đơn vị là hệ thống bản chứng từ kế toán.
  Khi lựa chọn các chứng từ trong đơn vị phải căn cứ vào các yêu cầu sau:
  — Phải có đầy đủ các yếu tố cơ bản cần thiết cho chuẩn chứng từ: Tên chứng từ, tên đơn
  vị có nghiệp vụ phát sinh, các cá nhân liên quan đến nghiệp vụ, ngày tháng năm, số
  chứng từ, nội dung kinh tế của chứng từ, đơn vị tính, chữ ký của những người có liên
  quan đến nghiệp vụ và các yếu tố cần thiết bổ sung của chứng từ.
  — Phải thể hiện được các thông tin cần thiết cho quản lý và ghi sổ kế toán sau này. Thực
  tế các chứng từ nếu chưa phản ánh hết các thông tin cần cho yêu càu quản lý sẽ khó
  khăn cho việc ghi sổ kế toán (Đánh số, mã chứng từ).
  — Dựa trên biểu mẫu qui định do Nhà nước ban hành nếu đơn vị chưa ban hành được hệ
  thống chứng từ.
  — Phải đảm bảo yêu cầu ghi chép bằng tay hoặc bằng máy tùy theo yêu cầu của đơn vị.
  Tóm lại trong giai đoạn này phải xác định được danh mục các chứng từ kế toán sử
  dụng trong việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  DANH MỤC CHỨNG TỪ SỬ DỤNG CHO DOANH NGHIỆP
  STT Tên Số hiệu Số Nơi Luân chuyển Ghi sổ Bảo quản
  liên lập 1 2 3 1 2 3

  2. Tổ chức quá trình lập chứng từ.
  Tổ chức quá trình lập chứng từ là sử dụng các chứng từ hoàn thiện, nhất là việc lựa
  chọn các phương thức hợp lý ghi chứng từ, đồng thời là việc tuân thủ theo qui định của
  doanh nghiệp về sử dụng các chứng từ kế toán.
  Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải lập chứng từ gốc theo đúng biểu mẫu đã
  qui định, quá trình lập chứng từ phải đảm bảo 2 điều kiện:
  — Phản ánh được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành vào chứng từ.
  — Bảo đảm tính chính xác với chi phí thời gian ít nhất cho việc lập chứng từ.
  Nội dung chủ yếu của tổ chức lập chứng từ:
  — Lựa chọn các chứng từ ban đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  — Lựa chọn các phương tiện lập chứng từ: Từ việc xác định số lượng người có trách
  nhiệm đến việc lập chứng từ một cách kịp thời đúng đắn, nói chung cần giảm bớt tối
  đa số lượng người tham gia lập chứng từ để rút ngắn thời gian lập chứng từ.
  — Xác định thời gian lập chứng từ của từng loại nghiệp vụ kinh tế.
  Qui định về lập và ký chứng từ
  1. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
  đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh
  tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ
  ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Chữ viết trên
  chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp,
  đúng với số tiền viết bằng số.
  2. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng từ. Đối với
  chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội
  dung. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các

 8. 8
  liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính
  pháp lý của tất cả các liên chứng từ.
  3. Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới
  có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của
  pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút
  mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để
  chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải
  thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không
  đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó.
  4. Các doanh nghiệp chưa có chức danh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế
  toán để giao dịch với khách hàng, ngân hàng, chữ ký kế toán trưởng được thay bằng
  chữ ký của người phụ trách kế toán của đơn vị đó. Người phụ trách kế toán phải thực
  hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.
  5. Chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người
  được uỷ quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên
  chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng.
  Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán
  trưởng.
  6. Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của
  người đứng đầu doanh nghiệp. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho
  người khác.
  7. Các doanh nghiệp phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các nhân
  viên kế toán, kế toán trưởng (và người được uỷ quyền), Tổng Giám đốc (và người
  được uỷ quyền). Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Thủ
  trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi
  người phải ký ba chữ ký mẫu trong sổ đăng ký.
  8. Những cá nhân có quyền hoặc được uỷ quyền ký chứng từ, không được ký chứng từ
  kế toán khi chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người
  ký.
  9. Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp
  quy định phù hợp với luật pháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn
  tài sản.
  Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây (điều 17 Luật kế toán):
  1. Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;
  2. Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;
  3. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;
  4. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;
  5. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  6. Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền
  của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;
  7. Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng
  từ kế toán.
  Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định, chứng từ kế toán có thể có
  thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.
  3. Tổ chức quá trình kiểm tra chứng từ.
  Việc kiểm tra chứng từ nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán và có
  thể phát hiện các sai sót hoặc các dấu hiệu lợi dụng chứng từ. Nội dung của quá trình
  kiểm tra chứng từ cần xem xét các khía cạnh sau:
 9. 9
  — Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên
  chứng từ kế toán; đặc biệt các yếu tố: Nội dung của nghiệp vụ kinh tế, chữ ký của
  những người có liên quan, con dấu, chữ số…. Nếu là chứng từ tổng hợp phải kiểm tra
  các chứng từ gốc đính kèm.
  — Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ
  kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan; Cụ thể kiểm tra
  việc lập chứng từ theo các yếu tố cơ bản của chứng từ và tuân thủ các yêu cầu. Kiểm
  tra nội dung kinh tế của các nghiệp vụ có đúng với sự thật hoặc có hợp pháp hay
  không. Cần đối chiếu kiểm tra nội dung của nghiệp vụ với chế độ thể lệ tài chính hiện
  hành. Nếu không phù hợp thì nghiệp vụ kinh tế đó sẽ không được thực hiện. Đây là
  nội dung quan trọng nhất trong quá trình kiểm tra chứng từ, bởi vì sau khi đã được
  kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ thì nó sẽ là căn cứ để ghi sổ kế toán và cung cấp
  thông tin cho lãnh đạo.
  — Kiểm tra việc định khoản kế toán trên chứng từ, đối chiếu với chế độ thể lệ hiện hành
  để phát hiện sai sót. Việc kiểm tra định khoản sẽ là căn cứ quan trọng cho việc phân
  loại tổng hợp các thông tin kế toán ở các giai đoạn sau.
  Bên cạnh đó chứng từ còn được kiểm tra bởi kiểm toán nội bộ và kiểm toán Nhà
  nước, kiểm toán độc lập. Những lần kiểm tra này sẽ bổ sung cho nhau nhằm đảm bảo tính
  chính xác của số liệu kế toán.
  Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện hành vi vi phạm chính sách, chế độ,
  các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện (Không
  xuất quỹ, thanh toán, xuất kho,…) đồng thời báo ngay cho Giám đốc doanh nghiệp biết
  để xử lý kịp thời theo pháp luật hiện hành. Đối với những chứng từ kế toán lập không
  đúng thủ tục, nội dung và chữ số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc
  ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ.
  4. Tổ chức quá trình sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán.
  Nội dung của tổ chức sử dụng chứng từ bao gồm:
  — Phân loại chứng từ theo từng loại nghiệp vụ phù hợp với việc quản lý tài sản của đơn
  vị, theo tính chất các khoản chi phí, theo từng địa điểm phát sinh hoặc theo đối tượng
  được chi phí. Dựa vào sự phân loại này để xác định hoặc ghi sổ kế toán cho phù hợp.
  — Ghi kịp thời chính xác chứng từ kế toán đúng với nội dung của tài khoản tổng hợp
  hoặc phân tích, đồng thời có thể cung cấp thông tin cho lãnh đạo nghiệp vụ hoặc tích
  lũy nghiệp vụ để tạo ra thông tin tổng hợp cho lãnh đạo của doanh nghiệp.
  — Kết hợp việc ghi vào sổ với việc kiểm tra chứng từ kế toán.
  — Tận dụng công nghệ tin học trong công tác kế toán của đơn vị nhằm làm giảm thời
  gian luân chuyển chứng từ và tăng nhanh tính tổng hợp của số liệu kế toán.
  5. Tổ chức bảo qủan, lưu trữ chứng từ
  Tài liệu bảo quản của kế toán bao gồm: Chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo
  kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán. Trong năm, khi các chứng từ đã
  được ghi vào sổ kế toán thì chứng từ được bảo quản tại nơi người giữ sổ, bởi vì còn có
  thể sử dụng lại để tiến hành đối chiếu kiểm tra giữa sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi
  tiết, phân tích sự sai sót và tìm nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn. Do vậy người giữ sổ kế
  toán phải có trách nhiệm bảo quản chứng từ. Khi kết thúc năm, báo cáo quyết toán được
  duyệt thì lúc đó tài liệu kế toán trong đó có chứng từ kế toán được đưa vào lưu giữ theo
  chế độ. Nội dung của tổ chức bảo qủan, lưu giữ chứng từ:
  — Trong năm kế toán, chứng từ do người sử dụng ghi sổ bảo qủan, đánh số thứ tự theo
  thời gian. Người đó phải có trách nhiệm bảo quản trong thời gian đó, nếu có sự thay
  đổi về nhân sự thì phải có biên bản bàn giao.
 10. 10
  — Khi báo cáo quyết toán được duuyệt thì chứng từ phải được đưa vào lưu giữ: Trước
  hết phải phânloại tất cả chứng từ theo nội dung kinh tế để lưu giữ các chứng từ cùng
  loại được đánh số theo thời gian năm tháng, loại chứng từ. Căn cứ vào phương tiện
  lưu trữ có thể để trong hòm, tủ có đánh số thứ tự, loại nghiệp vụ, năm tháng hoặc ghi
  vào đĩa và lưu trữ đĩa. Cuối cùng phải giao cho người có trách nhiệm bảo quản và
  thường xuyên kiểm tra việc bảo quủan chứng từ. Nếu điều kiện cho phép có thể gởi
  vào bảo quản của Nhà nước.
  — Khi chứng từ đã đưa vào lưu trữ, nếu cần sử dụng phải có sự đồng ý của kế toán
  trưởng. Nếu đem tài liệu ra bên ngoài đơn vị phải được kế toán trưởng và thủ trưởng
  đơn vị ký giấy cho phép.
  Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán (điều 40)
  1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử
  dụng và lưu trữ.
  2. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị
  tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị
  huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.
  3. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc
  kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.
  4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản,
  lưu trữ tài liệu kế toán.
  5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:
  — Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế
  toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo
  cáo tài chính;
  — Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và
  lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật
  có quy định khác;
  — Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về
  kinh tế, an ninh, quốc phòng.
  6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời
  điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại khoản 5, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế
  toán lưu trữ.
  Các giai đoạn trên của chứng từ kế toán có mối liên hệ mật thiết nhau tạo ra một
  đường dây mà tất cả các chứng từ đều phải vận động qua, và do đó đặt ra vấn đề lập
  chương trình luân chuyển chứng từ. Chương trình luân chuyển chứng từ phải được lập
  trước cho quá trình vận động nhằm phát huy đầy đủ chức năng thông tin và kiểm tra của
  chứng từ kế toán.
  Lập chương trình luân chuyển chứng từ là quá trình:
  — Xác định mối quan hệ giữa các bộ phận có liên quan đến lập chứng từ, kiểm tra ghi
  sổ, bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán: phòng vật tư, kế toán tài vụ, kế hoạch kinh
  doanh, kỹ thuật, thị trường…
  — Xác định rõ trách nhiệm vật chất của những người tham gia thực hiện và xác minh
  nghiệp vụ kinh tế. Ví dụ: Kế toán viên lập chứng từ ; kế toán trưởng; thủ kho; thủ
  quỹ; người nhận tiền; vật tư; tài sản; thủ trưởng đơn vị…
  — Xác định trình tự vận động của chứng từ kế toán từ khi xuất phát (lập chứng từ) đến
  khi kết thúc (lưu trữ chứng từ kế toán), do vậy giúp người tổ chức kế toán rút ngắn
  thời gian vận động của chứng từ, thúc đẩy tốt cho hoạt động kinh doanh của đơn vị.
  — Góp phần tổ chức thông tin nội bộ đơn vị được tốt, tránh trùng lắp giữa các bộ phận
  và tăng tính chính xác, kịp thời của thông tin kế toán.
 11. 11
  III. Tổ chức lập, luân chuyển một số loại chứng từ chủ yếu
  1. Chứng từ tiền mặt
  Chứng từ tiền mặt bao gồm: Phiếu thu, phiếu chi, biên lai thu tiền, giấy đề nghị
  tạm ứng, biên bản kiểm kê … trong đó chủ yếu là các phiếu thu, phiếu chi, nó phản ánh
  các nghiệp vụ liên quan đến việc tăng giảm tiền mặt của đơn vị
  a. Phiếu thu: Dùng để xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ, là căn cứ để thủ quỹ
  thu tiền, ghi sổ quỹ và chuyển giao cho kế toán ghi sổ kế toán. Mọi khoản tiền nhập quỹ
  đều phải có phiếu thu.
  Đơn vị:……………. Mẫu số: 01- TT
  Địa chỉ:………….. (Ban hành theo Thông tư 22 ngày 22/12/2014 của BTC)
  PHIẾU THU Quyển số………………..
  Ngày….tháng….năm200..
  Số………………..
  Nợ………………..
  Có…………………
  Họ tên người nộp tiền……………………………………………………………………………………….
  Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………………….
  Lý do nộp……………………………………………………………………………………………………….
  Số tiền…………………………………….( Viết bằng chữ)……………………………………………..
  Kèm theo…………………………………………………………………………Chứng từ gốc………….
  Ngày….tháng….năm….
  Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ)………………………………………………………………………….
  Tỷ giá ngoại tệ ( vàng bạc, đá quý)…………………………………………………………………
  Số tiền qui đổi……………………………………………………………………………………………..
  ( Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

  Phương pháp lập:
  — Phiếu thu phải đóng thầnh quỷên và ghi số thứ tự từng quỷên ở ngoài bìa để tiện cho
  việc đối chiếu, kiểm tra, lưu trữ.
  — Ghi số thứ tự, ngày tháng năm lập phiếu. Số thứ tự của phiếu thu được đánh số liên
  tục trong một quyển và một năm để tránh trùng lắp.
  — Ghi rõ họ tên, địa chỉ người nộp tiền hoặc bộ phận công tác nào của đơn vị.
  — Ghi rõ nội dung nộp tiền vào quỹ: Thu tiền bán hàng, thu tạm ứng……
  — Ghi đồng thời số tiền cả bắng số và bằng chữ và phải phù hợp nhau.
  — Ghi số lượng chứng từ gốc đính kèm. Thông thường đây là chứng từ mệnh lệnh
  Phương pháp luân chuyển, kiểm tra, ghi sổ:
  — Phiếu thu do kế toán thanh toán ( người lập phiếu ) ghi thành 3 liên đặt giấy than viết
  1 lần, kế toán thanh toán ký.(Nếu đơn vị thực hiện kế toán máy thì do máy in ra) hoặc
  một số đơn vị sử dụng word để đánh máy.
  — Chuyển phiếu thu cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt.
  — Người nộp tiền chuyển phiếu thu cho thủ quỹ để nộp tiền và ký vào phiếu thu.
  — Thủ quỹ nhận tiền, ghi số tiền đã nhận bằng chữ và ký vào phiếu thu.
  — Ba liên của phíêu thu được luân chuyển như sau:
  Một liên lưu tại cuống; một liên người nộp tiền giữ: nếu là người ngoài đơn vị thì liên
  này là căn cứ chứng minh đã nộp tiền, nếu là người đơn vị thì liên này được trao cho
  bộ phận kế toán của đơn vị đó là căn cứ chứng minh đã nộp tiền theo đúng phiếu chi ;
  một liên thủ quỹ để lại ghi sổ quỹ cuối ngày tập hợp các phíêu thu cùng chứng từ gốc

 12. 12
  kèm theo cho kế toán để ghi sổ kế toán. Sau khi ghi sổ xong phiếu thu được bảo quản
  trong năm và hết năm được chuyển sang lưu trữ.
  b. Phiếu chi
  Dùng để xác định số tiền mặt thực tế xuất khỏi quỹ, là căn cứ để thủ quỹ chi tiền,
  ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Mọi khoản chi tiền khỏi qũy đều phải có phiếu chi.

  Đơn vị:……………. Mẫu số: 01- TT
  Địa chỉ:………….. (Ban hành theo Thông tư 22 ngày 22/12/2014 của BTC)
  PHIẾU CHI Quyển số………………..
  Ngày….tháng….năm….
  Số………………..
  Nợ………………..
  Có…………………
  Họ tên người nhận tiền…………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………
  Lý do chi…………………………………………………………………………………………………..
  Số tiền……………………………………(Viết bằng chữ)……………………………………..
  Kèm theo………………………………………………………………………..Chứng từ gốc………….
  Ngày….tháng….năm….
  Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Ngườinhận
  tiền
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ)………………………………………………………………..
  Tỷ giá ngoại tệ ( vàng bạc, đá quý)…………………………………………………………………
  Số tiền qui đổi……………………………………………………………………………………………..
  ( Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

  Phương pháp lập phiếu chi tiền mặt (Giống phiếu thu và phải được kế toán trưởng và thủ
  trưởng đơn vị ký duyệt ).
  Phương pháp luân chuyển:
  — Phiếu chi do kế toán thanh toán lập thành 3 liên và ký.
  — Chuyển phiếu chi cho kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  — Thủ quỹ xuất quỹ và ký vào phiếu chi.
  — Người nhận tiền nhận tiền, kiểm tra lại và ký vào phiếu chi.
  — Ba liên phiếu chi được luân chuyển như sau:
  + Một liên lưu tại cuống.
  + Một liên thủ quỹ dùng để xuất quỹ và ghi sổ quỹ sau đó cuối ngày liên này chuyển
  cho kế toán kèm theo chứng từ gốc để ghi sổ kế toán. Sau khi ghi sổ xong phiếu chi
  được đưa vào bảo quản.
  + Liên 3 giao cho người nhận tiền.
  2. Chứng từ kế toán vật tư
  a. Phiếu nhập kho:
  Dùng để xác định số lượng, giá trị vật liệu, sản phẩm hàng hóa nhập kho làm căn
  cứ để thủ kho ghi vào thẻ kho và kế toán ghi vào sổ kế toán. Tất cả các loại vật tư khi
  nhập kho đều phải có phiếu nhập kho.
  — Mẫu phiếu nhập kho.

 13. 13

  PHIẾU NHẬP KHO
  Đơn vị……
  Ngày…..tháng…. năm…….
  Bộ phận………….
  Số…………………………… Nợ:…………….
  Có:……………..
  Họ tên người giao hàng:………..:… ……………………..……………..
  Theo…..số…… ngày…. tháng…… năm…… của:………………..:……………
  Nhập tại kho:… ………………………………địa điểm……………………………

  Số lượng
  Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm Đơn
  ST Mã Đơn
  chất vật tư (Sản phẩm, hàng vị Thành tiền
  T số Theo giá
  hóa) tính Thực
  chứng
  nhập
  từ

  Cộng
  Tổng số tiền (Viết bằng chữ )……………………………………..
  Số chứng từ gốc đính kèm……………………………………………………………………
  Ngày….. tháng….. năm…..
  Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
  (Hoặc bộ phận có nhu cầu)
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Phương pháp lập phiếu nhập kho:
  — Căn cứ vào mẫu phiếu nhập kho để lập phiếu nhập kho. Ngoài bìa ghi số quyển, thứ
  tự trong quyển đánh từ đầu năm đến cuối năm.
  — Ghi ngày tháng năm lập phiếu nhập kho, họ tên, địa chỉ của người nhập kho.
  — Ghi rõ nhập vào kho nào: vật liệu, sản phẩm, hàng hóa.
  — Ghi rõ số lượng đơn giá của từng loại. Số lượng nhập kho theo chứng từ do người
  viết phiếu ghi; số lượng nhập kho thực tế do thủ kho ghi.
  — Dòng cuối cùng: Cộng cột thành tiền ghi cả bằng số và bằng chữ, hai số này phải
  khớp nhau.
  – Phương pháp luân chuyển, kiểm tra ghi số phiếu nhập kho
  — Phiếu nhập kho do bộ phận kế toán hàng hóa, bộ phận vật tư của đơn vị lập thành 3
  liên. Sau đó người lập phiếu ký. Trong bước này người lập phiếu phải căn cứ vào
  chứng từ bên bán (hóa đơn bán hàng hoặc các chứng từ hợp lệ) và biên bản kiểm
  nghiệm vật tư, sản phẩm, hàng hóa để viết phiếu nhập kho. Nếu bỏ qua bước này có
  thể tạo ra kẽ hở trong quản lý vật tư, sản phẩm, hàng hóa.
  — Chuyển phiếu nhập kho cho người phụ trách hoặc thủ trưởng đơn vị ký.
  — Người giao hàng, mang hàng để nhập kho – ký vào phiếu nhập kho.
  — Thủ kho căn cứ vào số lượng thực tế nhập kho ghi vào cột thực nhâp và ký vào phiếu
  nhập kho.
  — Ba liên của phiếu nhập kho được luân chuyển như sau:
  + Liên 1 lưu.
  + Liên 2 giao người nhập.

 14. 14
  + Liên 3 giao cho thủ kho ghi vào thẻ kho cuối ngày hoặc định kỳ tập hợp phiếu nhập
  kho giao cho kế toán vật tư, sản phẩm, hàng hóa để ghi vào sổ kế toán ( sổ chi tiết vật
  tư, sản phẩm, hàng hóa )sau đó kế toán bảo quản và lưu trữ phiếu nhập kho.
  b. Phiếu xuất kho:
  Dùng để xác định số lượng, giá trị vật liệu, sản phẩm, hàng hóa xuất kho làm căn
  cứ để thủ kho ghi vào thẻ kho và kế toán ghi vào sổ kế toán.
  – Phương pháp lập phiếu xuất kho:
  Phiếu xuất kho do các bộ phân xin lãnh hoặc do phòng cung ứng lập (tùy theo tổ
  chức quản lý và qui định của từng đơn vị) thành 3 liên. Sau khi lập phiếu xong phụ trách
  bộ phận sử dụng, phụ trách cung ứng ký và ghi rõ họ và tên giao cho người cầm phiếu
  xuống kho để nhận. Sau khi xuất kho thủ kho ghi vào cột số thực tế xuất kho, ngày tháng
  xuất kho cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất kho.
  Liên 1 lưu.
  Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán
  ghi cột đơn giá và ghi vào sổ kế toán
  Liên 3: Người nhận giữ để ghi sổ kế toán bộ phận sử dụng
  PHIẾU XUẤT KHO
  Ngày…..tháng…. năm…….
  Số…………………………… Nợ:…………….
  Có:……………..
  Họ tên người nhận hàng:………..:…………Địa chỉ ( bộ phận)……… ………..
  Lý do xuất kho……………………………………..:…………… …………..:……………
  Xuất tại kho:…… ……………………………địa điểm……………………………
  Tên nhãn hiệu, qui cách, Đơn Số lượng
  ST Đơn
  phẩm chất vật tư (Sản phẩm, Mã số vị Thực Thành tiền
  T Yêu cầu giá
  hàng hóa) tính Xúât

  Cộng
  -Tổng số tiền (Viết bằng chữ )…………………………………………………………………………
  – Số chứng từ gốc đính kèm…………………………………………………………………..
  Ngày….. tháng….. năm…..
  Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
  (Hoặc bộ phận có nhu cầu)
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  IV.Danh mục chứng từ kế toán
  DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
  TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU

  A/CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 200
  I. Lao động tiền lương
  1 Bảng chấm công 01a-LĐTL
  2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL
  3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL

 15. 15
  4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL
  5 Giấy đi đường 04-LĐTL
  6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL
  7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL
  8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL
  9 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL
  10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL
  11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL
  12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL
  II/ Hàng tồn kho
  1 Phiếu nhập kho 01-VT
  2 Phiếu xuất kho 02-VT
  3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT
  4 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT
  5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT
  6 Bảng kê mua hàng 06-VT
  7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT
  III/ Bán hàng
  1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH
  2 Thẻ quầy hàng 02-BH
  IV/ Tiền tệ
  1 Phiếu thu 01-TT
  2 Phiếu chi 02-TT
  3 Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT
  4 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT
  5 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT
  6 Biên lai thu tiền 06-TT
  7 Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 07-TT
  8 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT
  9 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng bạc…) 08b-TT
  10 Bảng kê chi tiền 09-TT
  V/ Tài sản cố định
  1 Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ
  2 Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ
  3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ
  4 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ
  5 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ
  6 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ
  B/ CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN KHÁC
  1 Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH
  2 Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản
  3 Hoá đơn Giá trị gia tăng 01GTKT-3LL
  4 Hoá đơn bán hàng 02GTGT-3LL
  5 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 03 PXK-3LL
  6 Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 04 HDL-3LL
  7 Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính 05 TTC-LL
  8 Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn 04/GTGT
  9 ……………………..
 16. 16
  Đơn vị:……………. Mẫu số: 01a- LĐTL
  Bộ phận:………….. (Ban hành theo Thông tư 22 ngày 22/12/2014 của BTC)
  BẢNG CHẤM CÔNG
  Tháng……….năm……………
  S Họ Ngạch bậc Ngày trong tháng Qui ra công
  T và hoặc cấp
  T tên bậc chức
  vụ
  1 2 .. 31 Số công Số công Số công Số công Số
  . hưởng hưởng nghỉ việc nghỉ việc công
  lương sản lương thời hưởng hưởng…. hưởng
  phẩm gian 100% lương BHXH
  lương

  Cộng
  Ngày……….tháng…………..năm………
  Người chấm công Phụ trách bộ phận Người duyệt
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  Ký hiệu chấm công
  -Lương sản phẩm SP – Thai sản TS – Nghỉ bù NB
  – Lương thời gian + – Tại nạn T – Nghỉ việc không ăn lương KL
  – Ốm, điều dưỡng Ô – Nghỉ phép P – Ngừng việc N
  – Con ốm Cô – Hội nghi, học tập H – Lao động nghĩa vụ LĐ

 17. 17
  Đơn vị:……………. Mẫu số: 01b- LĐTL
  Bộ phận:………….. (Ban hành theo Thông tư 22 ngày 22/12/2014 của BTC)
  BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
  Tháng…………….năm…………….
  STT Họ và Ngày trong Cộng làm thêm giờ
  tên tháng
  1 2 .. 31 Ngày làm Ngày thứ Ngày lễ, Làm đêm
  việc bảy, chủ nhật tết
  A B 1 2 31 32 33 34 35

  CỘNG
  Ký hiệu chấm công:
  NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ……………….đến giờ…………………)
  NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ……………….đến giờ…………………)
  NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ……………….đến giờ…………………)
  Đ: Làm thêm ngày buổi đêm (Từ giờ……………….đến giờ…………………)
  Ngày…………tháng…………..năm……………
  Xác nhận của bộ phận (có người làm thêm) Người chấm côngNgười duyệt
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số: 02- LĐTL
  Bộ phận:………….. (Ban hành theo Thông tư 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của
  BTC)
  BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
  Tháng…………năm………….
  S Họ Bậc H Lương Lương TG Nghỉ việc, Phụ Phụ Tổn tạm Các khoản khấu trừ vào Kỳ 2 được
  T và lươ ệ SP ngừng việc cấp cấp g số ứng quĩ lương lĩnh
  T tên ng s hưởng…% thuộc khá kỳ 1
  ố lương quĩ c
  Số Số Số Số Số Số lương BHX … Thuế Cộng Số Ký
  SP tiề công tiền công tiền H TNCN tiền nhận
  n phải nộp
  A B 1 2 3 4 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C

  Cộn
  g
  Tổng số tiền (viết bằng chũ):…………………………………………………………………..
  Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 18. 18
  Đơn vị:……………. Mẫu số: 03- LĐTL
  Bộ phận:………….. (Ban hành theo Thông tư 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của
  BTC)
  BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG
  Quý…..năm….
  Số: ————
  Chức Mức tiền thưởng
  STT Họ và tên vụ Bậc lương Xếp loại Ký nhận Ghi chú
  Số tiền
  thưởng
  A B C 1 2 3 D E

  Cộng
  Tổng số tiền (Viết bằng chữ )……………………………………………………..
  Ngày… tháng…. năm….
  Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số: 05- LĐTL
  Bộ phận:………….. (Ban hành theo Thông tư 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của
  BTC)
  PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
  Ngày….tháng….năm….
  Tên đơn vị ( hoặc cá
  nhân):………………………………………………………………………………………..
  Theo hợp đồng số…………………………………………………..ngày……….tháng………năm………….
  Tên sản phẩm Đơn vị Thành
  STT Số lượng Đơn giá Ghi chú
  (công việc) tính tiền
  A B C 1 2 3 D

  Cộng
  Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………..
  Người giao việc Người nhận việc Người kiểm tra chất lượng Người duyệt
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ

 19. 19

  Đơn vị:…………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số:04-
  LĐTL
  Bộ phận:……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (Ban hành theo QĐ 15 ngày 20/03/2006 của BTC)

  GIẤY ĐI ĐƯỜNG
  Số:…………..
  Cấp cho:………………………………………………………………………………………………..
  Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….
  Được cử đi công tác tại:……………………………………………………………………………..
  Theo công lệnh (hoặc theo giấy giới thiệu) số……….ngày……… tháng………năm…….
  Từ ngày……tháng……………năm…….đến ngày…….tháng……..năm……..
  Ngày…………..tháng……….năm………………….
  Người duyệt
  ( ký, họ tên, đóng dấu)
  Tiền ứng trước
  Lương:……………………..đ.
  Công tác phí:…………….đ.
  Cộng…………………………đ
  Nơi đi Ngày Phương Độ dài Số ngày Lý do Chứng nhận của
  Nơi đến tiện sử chặng công tác lưu trú cơ quan
  dụng đường ( Ký tên, đóng dấu)
  1 2 3 4 5 6 7
  Nơi đi
  Nơi đến
  Nơi đi
  Nơi đến

  người…………………………………vé……………….X……………………đ=………………………………đ

  cước…………………………………..vé……………….X……………………đ=………………………………đ
  Phụ phí lấy vé bằng điện
  thoại…..vé……………….X……………………đ=………………………………đ
  Phòng
  nghỉ……………………………….vé……………….X……………………đ=………………………………đ
  1. Phụ cấp đi đường: cộng……………………………………………………..đ.
  2. Phụ cấp lưu trú:…………………………………………………………………
  Tổng cộng ngày công tác………………………………………………………….đ
  Ngày…………tháng……………năm………………….
  Duyệt số tiền được thanh toánlà………………………………………………………………đ.
  Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán
  trưởng
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 20. 20
  Đơn vị:……………. Mẫu số: 06- LĐTL
  Bộ phận:………….. (Ban hành theo Thông tư 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của
  BTC)
  BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ
  (Tháng……………năm……………..)
  S Họ Hệ Hệ Cộ Tiền Mức làm làm Làm làm Tổng Số ngày Số Ngư
  T và số số ng lươn lương thêm thêm thêm thêm cộng nghỉ bù tiền ời
  T tên lươ phụ hệ g ngày ngày thứ ngày lễ, buổi thực nhận
  ng cấp số thán làm việc bảy, chủ tết đêm được ký
  chứ g nhật thanh tên
  c Ngày Giờ Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số toán
  vụ giờ tiến giờ tiến giờ tiến giờ tiến giờ tiến
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C

  Cộng
  Tổng số tiền (viết bằng chữ)………………………………………………………………..
  (Kèm theo……………chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm giờ tháng….năm…..)
  Ngày…………tháng……………năm………………….
  Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị:……………. Mẫu số: 07- LĐTL
  Bộ phận:………….. (Ban hành theo Thông tư 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của
  BTC)
  BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI
  ( Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc )
  Số:……………..
  Họ và tên người thuê:…………………………………………………………………………..
  Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………….
  Đã thuê những công việc sau để…….tại địa điểm……..từ ngày…/…/..đền ngày../…/….
  S Họ và tên Địa chỉ Nội dung Số công Đơn Thàn Tiền Số tiền Ký
  T người hoặc số hoặc tên hoặc khối giá h tiền thuế còn lại nhận
  T được thuê CMND công việc lượng công thanh khấu được
  việc đã làm toán trừ nhận
  A B C D 1 2 3 4 5=3-4 E

  CỘNG
  Đề nghị………………….cho thanh toán số tiền……………………………………..
  Số tiền (Viết bằng chữ)………………………………………………………………….
  (Kèm theo…………………chứng từ kế toán khác )
  Người đề nghị Kế toán trưởng Người duyệt
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Download tài liệu Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán – Chương 1: Tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp File Word, PDF về máy