[Download] Tải Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang
Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang

Download


Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang giúp bạn tìm hiểu về khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng, quy trình cấp tín dụng, bảo đảm tín dụng,… Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang File Word, PDF về máy

Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang

 1. 10-May-11

  N I DUNG CHÍNH
  NGUYÊN LÝ CHUNG V TDNH
  Khái ni m và phân lo i tín d ng ngân
  hàng
  TÍN D NG NGÂN HÀNG Quy trình c p tín d ng
  B o m tín d ng
  GV: Nguy n Th Thu Trang

  TÀI LI U THAM KH O KHÁI NI M VÀ PHÂN LO I TDNH
  Giáo trình tín d ng ngân hàng
  Cách th c luân chuy n v n
  V n b n pháp lu t:
  – Quy t nh 1627/2001/Q -NHNN Luân chuy n v n tr c ti p
  – Ngh nh 163/2006/N -CP Luân chuy n v n tr c ti p và có môi
  – Quy t nh s 26/2006/Q -NHNN
  gi i
  – B lu t dân s 2005 Luân chuy n v n gián ti p
  – S tay tín d ng c a NHTM

  KHÁI NI M VÀ PHÂN LO I TDNH
  TÍN D NG LÀ GÌ?
  TÍN D NG LÀ GÌ?
  Tín d ng theo ch La tinh là Credo có
  KHÔNG G P NHAU
  CH CH ngh a là tin t ng, tín nhi m
  TH TH
  TH A THI U Tín d ng là ph ng pháp chuy n d ch
  V N V N
  qu t ng !i cho vay sang ng !i i vay

  NGÂN HÀNG

  TRUNG GIAN

  1

 2. 10-May-11

  TÍN D NG LÀ GÌ?
  TÍN D NG LÀ GÌ?
  Tín d ng là s chuy n nh “ng t m
  Quan h tín d ng ch%a ng ba n i dung:
  th!i m t l “ng giá tr (tài s n) t
  ng !i s h u sang ng !i s# d ng Có s chuy n nh “ng quy&n s# d ng
  v n t ng !i s# h u sang cho ng !i s#
  trong m t kho ng th!i gian nh t nh;
  d ng.
  khi n h n, ng !i s# d ng ph i hoàn
  S chuy n nh “ng này có th!i h n.
  tr m t l “ng giá tr l n h n giá tr
  ban $u. S chuy n nh “ng này có kèm lãi

  Tín d ng ngân hàng Khái ni m
  Là quan h chuy n nh “ng v& tài s n Tín d ng ngân hàng là vi c ngân hàng
  (v n) gi a bên cho vay (ngân hàng ho’c th a thu n khách hàng s# d ng
  các nh ch tài chính khác) và bên i vay m t tài s n (ti n, tài s n th c ho c uy
  (cá nhân, doanh nghi p và các ch th
  tín) v i nguyên t c có hoàn tr b)ng
  khác), trong ó bên cho vay chuy n giao
  tài s n cho bên i vay s# d ng trong m t các nghi p v cho vay, chi t kh u (tái
  th!i h n nh t nh theo th(a thu n, bên i chi t kh u), cho thuê tài chính, b o
  vay có trách nhi m hoàn tr vô i&u ki n lãnh ngân hàng và các nghi p v
  g c và lãi cho bên cho vay khi n h n khác.

  c i m tín d ng ngân hàng

  D a trên c s lòng tin. Phân bi t giao d ch tài s n trong
  tín d ng và giao d ch mua bán
  Nguyên t*c hoàn tr c g c và lãi.
  hàng hóa thông th ng?
  Ho t ng ti&m +n r i ro cao
  C s cam k t hoàn tr vô i&u ki n.

  2

 3. 10-May-11

  PHÂN LO I TDNH PHÂN LO I TDNH
  C n c% vào m c ích: C n c% vào th!i h n tín d ng
  Tín d ng ng*n h n
  Tín d ng b t ng s n
  Tín d ng trung h n
  Tín d ng công nghi p và th ng m i
  Tín d ng dài h n
  Tín d ng nông nghi p
  Tín d ng tiêu dùng

  PHÂN LO I TDNH PHÂN LO I TDNH
  C n c% m%c tín nhi m khách hàng
  C n c% ph ng th%c hoàn tr
  Tín d ng không b o m
  Tín d ng tr góp
  Tín d ng có b o m
  Tín d ng hoàn tr n” m t l$n
  Tín d ng hoàn tr theo yêu c$u

  PHÂN LO I TDNH PHÂN LO I TDNH

  C n c% xu t x% tín d ng: C n c% hình thái giá tr tín d ng
  Tín d ng tr c ti p Tín d ng b)ng ti&n
  Tín d ng gián ti p Tín d ng b)ng tài s n
  Tín d ng b)ng uy tín

  3

 4. 10-May-11

  i u 16. Ph ng th c cho vay
  1. Cho vay t ng l$n
  2. Cho vay theo h n m%c tín d ng
  PHÂN BI T TÍN D NG NGÂN 3. Cho vay theo d án $u t
  4. Cho vay h”p v n
  HÀNG VÀ CHO VAY?
  5. Cho vay tr góp
  6. Cho vay theo h n m%c tín d ng d phòng
  7. Cho vay thông qua nghi p v phát hành và s#
  d ng th, tín d ng
  8. Cho vay theo h n m%c th u chi
  9. Các ph ng th%c cho vay khác mà pháp lu t
  không c m

  QUY TRÌNH TÍN D NG Ý ngh a c a quy trình tín d ng
  Là t ng h”p mô t công vi c c a ngân Nâng cao ch t l “ng tín d ng và gi m
  hàng t khi ti p nh n h- s vay v n thi u r i ro tín d ng.
  c a m t khách hàng cho n khi quy t Làm c s cho vi c phân nh quy&n,
  nh cho vay, gi i ngân, thu n” và trách nhi m cho các b ph n trong ho t
  thanh lý h”p -ng tín d ng. ng tín d ng.
  Làm c s thi t l p các h- s , th t c
  vay v n.

  Quy trình tín d ng c n b n B c 1: L p h s vay v n
  M c tiêu: H ng d.n cho khách hàng
  B c 1: L p h- s vay v n
  hoàn ch/nh h- s vay trong tr !ng h”p
  B c 2: Phân tích tín d ng
  khách hàng h i các i&u ki n c p tín
  B c 3: Ra quy t nh tín d ng d ng
  B c 4: Gi i ngân
  N i dung công vi c:
  B c 5: Giám sát tín d ng
  Ti p xúc, thông báo, h ng d.n c th
  B c 6: Thanh lý tín d ng

  4

 5. 10-May-11

  B c 1: L p h s vay v n
  B c 1: L p h s vay v n

  Gi y & ngh c p tín d ng T ch%c th c hi n:
  Nh ng tài li u ch%ng minh n ng l c pháp lý Cán b tín d ng th c hi n ngay sau
  c a khách hàng khi ti p xúc khách hàng
  Nh ng tài li u ch%ng minh kh n ng h p th
  v n tín d ng và kh n ng hoàn tr v n tín
  d ng c a khách hàng
  Nh ng tài li u liên quan n b o m tín
  d ng ho’c i&u ki n c p tín d ng ‘c thù.

  B c 2: Phân tích tín d ng B c 2: Phân tích tín d ng
  Phân tích tín d ng là xác nh kh n ng hi n
  t i và t ng lai c a khách hàng trong vi c s# N i dung công vi c:
  d ng v n vay c0ng nh hoàn tr n” vay.
  Thu th p thông tin khách hàng
  M c tiêu:
  và phân tích
  – Tiên l “ng r i ro tìm bi n pháp h n ch r i
  ro
  – Phân tích tính tin c y thông tin ã thu th p
  “c t phía khách hàng trong b c 1 nh n
  xét thái , thi n chí c a khách hàng

  B c 2: Phân tích tín d ng Các n i dung c n phân tích
  H- s t khách hàng vay
  – H- s pháp lý
  CAMPARI
  – H- s v& tình hình tài chính
  – H- s v& k ho ch, chi n l “c kinh doanh c a doanh 5C
  nghi p
  – D án ho’c ph ng án vay kèm k ho ch s# d ng
  ti&n vay và tr n”
  Thông tin l u tr t i ngân hàng
  Thông tin t các cu c i&u tra, ph(ng v n
  Các ngu-n thông tin khác

  5

 6. 10-May-11

  CAMPARI 5C
  Character (T cách c a ng !i i vay) Character (T cách c a ng !i i vay)
  Albility (N ng l c c a ng !i i vay) Capacity (Kh n ng vay m “n c a
  Margin (Lãi cho vay) ng !i i vay)
  Purpose (M c ích vay) Cash (Kh n ng t o ra ti&n tr n”
  Amount (S ti&n) ngân hàng)
  Repayment (S hoàn tr ) Collateral (B o m tín d ng)
  Insurance (B o m) Conditions ( i&u ki n môi tr !ng)

  B c 2: Phân tích tín d ng B c 3: Ra quy t nh tín d ng

  T ch%c th c hi n: M c tiêu: Quy t nh tín d ng là vi c
  ch p thu n hay không ch p thu n cho vay
  – Cán b tín d ng
  N i dung:
  – C quan th+m nh
  – Chuyên gia phân tích
  – ….

  B c 3: Ra quy t nh tín d ng B c 3: Ra quy t nh tín d ng
  Thông tin c p nh t t th tr !ng, các c
  quan có liên quan; T ch%c th c hi n:
  Chính sách tín d ng c a ngân hàng, nh ng Cán b tín d ng
  quy nh ho t ng tín d ng c a nhà n c; Tr ng phòng tín d ng
  Ngu-n cho vay c a ngân hàng khi ra quy t
  Giám c/T ng giám c
  nh;
  K t qu th+m nh.

  6

 7. 10-May-11

  B c 4: Gi i ngân
  B c 4: Gi i ngân
  M c tiêu: C p ti&n cho khách hàng
  T ch%c th c hi n:
  N i dung: Ngân hàng s1 ti n hành phát
  Cán b tín d ng
  ti&n cho khách hàng theo h n m%c tín
  d ng ã ký k t trong h”p -ng tín d ng. K toán

  B c 5: Giám sát tín d ng B c 5: Giám sát tín d ng
  Khách hàng có s# d ng v n có úng m c
  M c tiêu: Ki m tra vi c th c hi n ích không?
  các i&u kho n ã cam k t theo Ki m soát m%c r i ro tín d ng phát sinh
  h”p -ng tín d ng trong quá trình s# d ng v n tín d ng;
  N i dung: Theo dõi quá trình th c hi n
  Theo dõi và ghi nh n vi c th c hi n quy
  trình tín d ng c a các b ph n/ cá nhân có
  liên quan t i ngân hàng.
  Tái xét và phân h ng n”

  B c 5: Giám sát tín d ng B c 6: Thanh lý tín d ng

  T ch%c th c hi n: M c tiêu: theo dõi và l u tr thông
  Cán b tín d ng tin khách hàng
  N i dung:
  Tr ng phòng tín d ng
  – Thanh lý m’c nhiên
  – Thanh lý b*t bu c
  T ch%c th c hi n

  7

 8. 10-May-11

  Bài t p tình hu ng
  Cho bi t lo i hình tín d ng?
  R i ro gì có th g’p ph i?
  Nêu quy trình tín d ng n u -ng ý cho
  vay?
  Nh n xét?

  8

Download tài liệu Bài giảng Tín dụng ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang File Word, PDF về máy