[Download] Tải Bài giảng Thuế: Chương 5 – Nguyễn Đăng Khoa – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thuế: Chương 5 – Nguyễn Đăng Khoa

Bài giảng Thuế: Chương 5 – Nguyễn Đăng Khoa
Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Chương 5 – Nguyễn Đăng Khoa

Download


Sau khi hoàn thành Bài giảng Thuế: Chương 5 Thuế giá trị gia tăng sinh viên có thể hiểu được: Khái niệm và cơ sở của thuế giá trị gia tăng; Các đối tượng; Căn cứ tính thuế; Quy định khấu trừ: các nguyên tắc, hóa đơn chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thuế: Chương 5 – Nguyễn Đăng Khoa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thuế: Chương 5 – Nguyễn Đăng Khoa File Word, PDF về máy

Bài giảng Thuế: Chương 5 – Nguyễn Đăng Khoa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Chương 5 – Nguyễn Đăng Khoa

 1. CHƢƠNG 5

  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  VALUE ADDED TAX

  1

 2. Mục tiêu
  • Sau khi hoàn thành chương sinh viên
  có thể hiểu được:
  – Khái niệm và cơ sở của thuế GTGT
  – Các đối tượng
  – Căn cứ tính thuế
  – Qui định khấu trừ: các nguyên tắc, hóa
  đơn chứng từ.

  2

 3. KHÁI NIỆM
  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG LÀ MỘT LOẠI
  THUẾ GIÁN THU ĐÁNH VÀO KHOẢN
  GIÁ TRỊ TĂNG THÊM CỦA HÀNG HÓA
  DỊCH VỤ PHÁT SINH TRONG QUÁ
  TRÌNH TỪ SẢN XUẤT, LƯU THÔNG
  ĐẾN TIÊU DÙNG

  3

 4. CƠ SỞ CỦA THUẾ GTGT
  • Để hiểu cơ chế của thuế GTGT ta phải
  xem xét cơ chế của thuế doanh thu
  6%
  4% Thuế 2%
  khâu

    may  Thuế
  khâu Thuế khâu
  dệt thương
  nghiệp 4
 5. CƠ SỞ CỦA THUẾ GTGT
  • Phát sinh hiện tượng chồng thuế nếu
  sử dụng thuế doanh thu
  • Thuế GTGT chỉ đánh vào những phần
  giá trị chưa tính thuế được tăng qua
  mỗi giai đoạn luân chuyển của hàng
  hóa

  5

 6. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA THUẾ GTGT

  • Là một loại thuế đánh trên diện rộng
  • Đánh trên giá – số thuế phải trả chính là
  tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá bán
  • Đánh trên nhiều giai đoạn
  • Đánh trên số tiêu thụ cuối cùng

  6

 7. TÁC DỤNG CỦA THUẾ GTGT
  • Không đánh trùng như thuế doanh thu
  • Bảo hộ hàng hóa sản xuất trong nước
  • Kích thích xuất khẩu – thể hiện qua
  thuế suất 0%
  • Không là một khoản chi phí, do đó
  không ảnh hưởng đến kết quả kinh
  doanh của doanh nghiệp

  7

 8. CƠ CHẾ VẬN HÀNH
  • ĐỐI VỚI NGƯỜI SẢN XUẤT: Có tác
  động trung tính thể hiện ở cơ chế khấu
  trừ
  • ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG: Người
  tiêu dùng sẽ là người gánh thuế GTGT
  đánh trên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

  8

 9. VD VỀ CHUỖI THU THUẾ CỦA OMO
  Đầu vào (nhà Sản xuất: Bán sỉ Bán lẻ Ngƣời
  cung cấp) Công ty
  Hóa chất, bao tiêu
  Unilever
  bì, VC, b.xếp, dùng
  DV mua ngoài
  … OMO
  Trị giá 10.000 15.000 16.000 18.000

  Thuế 1.000 1.500 1.600 1.800
  GTGT
  Tổng giá 11.000 16.500 17.600 19.800
  TT
  Thuế phải 1.000 1.500 – 1.000 100 200
  nộp (KT) = 500
  9

 10. VD VỀ CHUỖI THU THUẾ CỦA OMO
  Đầu vào (nhà Sản xuất: Bán sỉ Bán lẻ Ngƣời
  cung cấp) Công ty
  Hóa chất, bao tiêu
  Unilever
  bì, VC, b.xếp, dùng
  DV mua ngoài
  … OMO
  Trị giá 10.000 15.000 16.000 18.000

  Thuế
  GTGT
  1.000 1.500 1.600 1.800
  Tổng giá
  TT
  11.000 16.500 17.600 19.800
  GTGT 10.000 5.000 1.000 2.000
  Thuế phải
  nộp (TT)
  1.000 500 100 200 10

 11. ĐỐI TƢỢNG CHỊU THUẾ
  Đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ
  dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu
  dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng
  không chịu thuế.

  11

 12. NGƢỜI NỘP THUẾ

  Sản xuất
  Tổ chức, cá nhân Hàng hóa
  Thƣơng mại

  Tổ chức, cá nhân Dịch vụ
  Cung cấp

  Tổ chức, cá nhân Hàng hóa, dịch vụ
  Nhập khẩu

  12

 13. PHÂN BIỆT CÁC KHÁI NIỆM
  • Không chịu thuế
  • Thuế suất 0%
  • Miễn thuế

  13

 14. PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM
  • Không chịu thuế:
  – Là đối tượng nằm ngoài quy định của luật, không chịu
  sự chi phối của các điều khoản, quy định của luật.
  – Các điều khoản, quy định của luật không áp dụng cho
  các đối tượng không thuộc diện chịu thuế.
  – Công thức, phƣơng pháp tính thuế chỉ dành cho các
  đối tượng chịu thuế chứ không dành cho các đối
  tƣợng không chịu thuế.
  – Không có công thức và phƣơng pháp tính thuế nên
  số thuế phải nộp là con số không thể xác định đƣợc ∞.
  – Số thuế không xác định đƣợc nên có kết quả là
  không phải nộp thuế.
  14
 15. PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM
  • Thuế suất 0%:
  – Là đối tượng nằm trong quy định của luật, hoàn toàn
  chịu sự chi phối của các điều khoản, quy định của luật.
  – Các điều khoản, quy định của luật sẽ áp dụng cho các
  đối tượng thuộc diện chịu thuế suất 0%.
  – Công thức, phƣơng pháp tính thuế vẫn dành cho
  các đối tƣợng chịu thuế suất 0%.
  – Có công thức và phương pháp tính thuế nhưng mức
  thuế suất 0% nên số thuế phải nộp là 0 đồng.
  – Số thuế phải nộp là 0 đồng nên kết quả là không
  phải nộp thuế do không có đồng tiền mệnh giá 0
  đồng.
  15
 16. PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM
  • Miễn thuế:
  – Là đối tượng nằm trong quy định của luật, hoàn toàn
  chịu sự chi phối của các điều khoản, quy định của luật.
  – Các điều khoản, quy định của luật sẽ áp dụng cho các
  đối tượng thuộc diện miễn thuế.
  – Công thức, phƣơng pháp tính thuế vẫn dành cho
  các đối tƣợng thuộc diện miễn thuế.
  – Có công thức và phương pháp tính thuế nên số thuế
  phải nộp là con số xác định đƣợc chứ không phải là
  không xác định đƣợc ∞ hoặc 0 đồng.
  – Số thuế phải nộp này sẽ đƣợc xem xét miễn do hội
  đủ các điều kiện đƣợc miễn thuế.
  16
 17. ĐỐI TƢỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ
  1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,
  hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến
  hoặc chỉ sơ chế do tổ chức, cá nhân tự sản
  xuất bán ra và ở khâu nhập khẩu

  17

 18. ĐỐI TƢỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ
  2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây
  trồng

  18

 19. ĐỐI TƢỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ
  3. Tưới, tiêu nước, cày, bừa đất, nạo vét kênh
  mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp;
  dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

  19

 20. ĐỐI TƢỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ
  Nhóm 4a: Phân bón

  20

Download tài liệu Bài giảng Thuế: Chương 5 – Nguyễn Đăng Khoa File Word, PDF về máy