[Download] Tải Bài giảng Thuế: Chương 2 – Nguyễn Đăng Khoa – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thuế: Chương 2 – Nguyễn Đăng Khoa

Bài giảng Thuế: Chương 2 – Nguyễn Đăng Khoa
Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Chương 2 – Nguyễn Đăng Khoa

Download


Bài giảng Thuế: Chương 2 Khái quát quá trình phát triển của hệ thống thuế Việt Nam từ năm 1945 đến nay và định hướng phát triển cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của hệ thống thuế của Việt Nam; Hệ thống quản trị thuế ở Việt Nam; Định hướng phát triển hệ thống thuế Việt Nam đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thuế: Chương 2 – Nguyễn Đăng Khoa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thuế: Chương 2 – Nguyễn Đăng Khoa File Word, PDF về máy

Bài giảng Thuế: Chương 2 – Nguyễn Đăng Khoa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Chương 2 – Nguyễn Đăng Khoa

 1. CHƯƠNG 2
  KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH
  PHÁT TRIỂN CỦA HỆ
  THỐNG THUẾ VIỆT NAM TỪ
  NĂM 1945 ĐẾN NAY VÀ
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

  8/13/2013

 2. Mục tiêu
  • Sau khi hoàn thành chương sinh viên có
  thể hiểu được:
  – Lịch sử phát triển của hệ thống thuế của VN
  – Hệ thống quản trị thuế ở VN
  – Định hướng phát triển hệ thống thuế VN đến
  năm 2020

  8/13/2013

 3. VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG THUẾ VN
  TỪ 1945 ĐẾN NAY
  Từ sau Cách mạng tháng 8 đến 1954
  • Giai đoạn này sức dân kiệt quệ sau chiến
  tranh.
  • Hệ thống thuế còn yếu kém không công
  bằng, không hợp lý và quản lý yếu kém
  dẫn đến nguồn thu thấp
  • Nhà nước xây dựng chính sách thuế
  gồm 7 sắc thuế vào cuối thời kỳ này

  8/13/2013

 4. VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG THUẾ VN
  TỪ 1945 ĐẾN NAY (TT)
  Từ 1954 đến 1975
  • Đây là thời kỳ khôi phục kinh tế và cải tạo
  xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.
  • Nguồn thu ngân sách gia tăng đáng kể do
  áp dụng linh hoạt hệ thống thuế, chủ yếu
  là từ thuế công thương nghiệp và từ thu
  quốc doanh
  • Giai đoạn này còn có nguồn thu từ chế độ
  khấu hao cơ bản.
  8/13/2013
 5. VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG THUẾ VN
  TỪ 1945 ĐẾN NAY (TT)
  Từ 1975 đến 1990
  • Miền Bắc vẫn giữ hệ thống thuế cũ, sửa
  đổi và bổ sung một số các sắc thuế ở
  miền Nam.
  • Hệ thống thuế có sự phân biệt đối xử giữa
  các thành phần kinh tế. Vẫn duy trì thu
  quốc doanh và trích nộp lợi nhuận ở khu
  vực công và áp dụng thuế ở khu vực tư.
  • Hệ thống thuế bộc lộ nhiều nhược điểm
  8/13/2013
 6. VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG THUẾ VN
  TỪ 1945 ĐẾN NAY (TT)
  Từ 1990 đến nay
  • Hệ thống thuế mới hình thành và đi kèm
  với sự ra đời của hệ thống quản lý thuế.
  • Hệ thống thuế gồm 9 sắc thuế cơ bản
  • Nhiều sắc thuế mới được ban hành: thuế
  GTGT và thuế TNDN, thuế TNCN, thuế
  BVMT

  8/13/2013

 7. VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG THUẾ VN
  TỪ 1945 ĐẾN NAY (TT)
  • Số thu từ thuế và phí tăng lên nhanh
  chóng, đảm bảo được nhu cầu chi tiêu
  của ngân sách quốc gia.
  • Thuế thực sự trở thành công cụ điều tiết
  kinh tế vĩ mô.
  • Hệ thống thuế được hoàn thiện nhằm
  thuận tiện cho người nộp thuế, đảm bảo
  bình đẳng, công bằng trong xã hội; phù
  hợp với thông lệ quốc tế.

  8/13/2013

 8. MỘT SỐ HẠN CHẾ
  • Chính sách thuế ban hành không theo kịp
  thực tế phát triển của nền kinh tế xã hội
  • Thuế được sử dụng một cách tùy tiện và
  không kết hợp với các chính sách về
  thương mại, đầu tư.
  • Chính sách thuế thay đổi thường xuyên.
  • Công cụ thuế được sử dụng để phục vụ
  nhiều mục đích xã hội khác không phù
  hợp làm khó quản lý, nảy sinh tiêu cực

  8/13/2013

 9. MỘT SỐ HẠN CHẾ (TT)
  • Mặc dù được sửa đổi nhưng vẫn chưa phù
  hợp với thông lệ quốc tế, chưa tương thích
  với các nền kinh tế thị trường trong khu vực.
  • Việc công bố thông tin, tuyên truyền về chính
  sách thuế cho dân chúng còn hạn chế nên
  chưa động viên được ý thức của người dân.
  • Hệ thống thuế và quản lý thuế vẫn còn rườm
  rà, chưa đơn giản.

  8/13/2013

 10. QUẢN TRỊ THUẾ Ở VIỆT NAM
  • Hệ thống thu thuế ở Việt Nam được xây
  dựng theo ngành dọc từ trung ương đến
  địa phương.
  • Cơ quan cao nhất là Tổng cục thuế trực
  thuộc Bộ tài chính.
  • Các Cục thuế tại các tỉnh thành chịu sự
  chỉ đạo của các UBND cùng cấp và của
  Tổng cục thuế

  8/13/2013

 11. QUẢN TRỊ THUẾ Ở VIỆT NAM (TT)
  • Các chi cục thuế ở quận, huyện chịu sự
  chỉ đạo của UBND cùng cấp và của Cục
  thuế địa phương.
  • Ở một số địa phương có hình thành các
  đội thu thuế ở cấp phường, xã do Chi cục
  thuế và UBND cùng cấp chỉ đạo .
  • Mỗi cơ quan thuế ở các cấp có nhiệm vụ
  và quyền hạn riêng.

  8/13/2013

 12. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CẢI
  CÁCH THUẾ
  • Mục tiêu: vừa giải quyết hài hòa về lợi ích
  kinh tế giữa nhà nước và xã hội vừa đảm
  bảo nguồn thu và phù hợp với thông lệ
  quốc tế.
  • Hệ thống thuế sẽ bao gồm Thuế GTGT,
  thuế TNDN, thuế TNCN, thuế TTĐB, thuế
  Xuất, Nhập khẩu, thuế Tài nguyên, thuế
  SDĐNN và phi NN, Thuế BVMT, các loại
  thuế và phí khác

  8/13/2013

 13. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
  CẢI CÁCH THUẾ
  Số thu ngân sách trên GDP
  Năm 2016 là
  22,4% nếu tính
  gộp; 13,4%
  Tỷ lệ tăng
  nếu tính loại phí và lệ phí
  trừ các khoản từ 16-18%
  khác
  mỗi năm
  Thuế:
  23-24%

  8/13/2013

 14. 8/13/2013
 15. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
  CẢI CÁCH THUẾ
  • Cải cách hành chính thuế hướng đến tạo
  thuận lợi cho người nộp thuế
  • Tăng tỷ lệ áp dụng CNTT vào việc kê khai,
  kiểm tra và quyết toán thuế
  • Khuyến khích các đối tượng nộp thuế sử
  dụng dịch vụ tư vấn thuế

  8/13/2013

 16. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  • Mục tiêu nhằm khuyến khích phát triển
  sản xuất và dịch vụ, đặc biệt là xuất khẩu.
  • Kết hợp với các thuế khác như thuế TTĐB
  và thuế nhập khẩu để bảo hộ hàng hóa
  sản xuất trong nước đồng thời tuân thủ
  các cam kết quốc tế về thuế.
  • Chỉnh sửa một số đối tượng chịu thuế và
  thuế suất, hướng đến một mức thuế suất
  chung.

  8/13/2013

 17. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
  • Mục tiêu là mở rộng diện chịu thuế cùng
  với thuế giá trị gia tăng và thuế xuất nhập
  khẩu bảo hộ hàng hóa sản xuất trong
  nước.
  • Chỉnh sửa các mức thuế suất cho thông
  nhất trong từng nhóm hàng và sửa đổi giá
  tính thuế cho phù hợp; tăng thuế suất một
  số mặt hàng gây nhiều ngoại tác bất lợi.

  8/13/2013

 18. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
  • Thay đổi mạnh mẽ theo hướng hội nhập
  quốc tế nhưng đồng thời phải kết hợp với
  các lọai thuế khác bảo hộ hàng hóa sản
  xuất trong nước.
  • Xây dựng thuế chống độc quyền và thuế
  chống bán phá giá. Thu hẹp diện miễn
  giảm thuế.

  8/13/2013

 19. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  • Mục tiêu là giảm mức động viên và kích
  thích đầu tư mở rộng sản xuất.
  • Kết hợp với thuế TNCN để xác định một
  số đối tượng nộp thuế cho phù hợp hơn.
  • Bổ sung một số đối tượng chịu thuế.

  8/13/2013

 20. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  • Mục tiêu là đảm bảo công bằng, và chiếm
  phần quan trọng trong tổng số thu thuế
  của quốc gia.
  • Mở rộng diện chịu thuế cả về đối tượng
  lẫn thu nhập.
  • Điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh
  phù hợp hơn với tình hình kinh tế xã hội
  và thông lệ quốc tế.

  8/13/2013

Download tài liệu Bài giảng Thuế: Chương 2 – Nguyễn Đăng Khoa File Word, PDF về máy