[Download] Tải Bài giảng Thuế: Chương 1 – Nguyễn Đăng Khoa – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thuế: Chương 1 – Nguyễn Đăng Khoa

Bài giảng Thuế: Chương 1 – Nguyễn Đăng Khoa
Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Chương 1 – Nguyễn Đăng Khoa

Download


Sau khi hoàn thành Bài giảng Thuế: Chương 1 Bản chất, chức năng và vai trò của thuế sinh viên có thể hiểu được: Khái niệm về thuế  Bản chất của thuế; Cách phân loại thuế; Chức năng và vai trò của thuế trong nền kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thuế: Chương 1 – Nguyễn Đăng Khoa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thuế: Chương 1 – Nguyễn Đăng Khoa File Word, PDF về máy

Bài giảng Thuế: Chương 1 – Nguyễn Đăng Khoa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Chương 1 – Nguyễn Đăng Khoa

 1. CHƯƠNG 1
  BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG
  VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ
 2. Mục tiêu
   Sau khi hoàn thành chương sinh viên có
  thể hiểu được:
   Khái niệm về thuế
   Bản chất của thuế
   Cách phân loại thuế
   Chức năng và vai trò của thuế trong nền kinh
  tế xã hội
 3. SỰ CẦN THIẾT
  NGUỒN GỐC VÀ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH
  QUAN:
   Thuế là một phạm trù kinh tế và lịch sử, ra
  đời cùng với sự ra đời của nhà nước
   Thuế là một phần thu nhập xã hội được
  huy động vào tay Nhà nước.
 4. KHÁI NIỆM
  Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của
  các thể nhân và pháp nhân, được nhà
  nước qui định thông qua hệ thống pháp
  luật nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu
  của nhà nước.
 5. BẢN CHẤT CỦA THUẾ
  Bản chất kinh tế: là một phần thu nhập của
  xã hội.
 6. BẢN CHẤT CỦA THUẾ
  Tính cưỡng chế: thông qua hệ thống pháp
  luật
 7. BẢN CHẤT CỦA THUẾ
  Tính không đối giá trực tiếp

  = 40.000 đ

 8. BẢN CHẤT CỦA THUẾ
   Dùng vào chi
  tiêu công cộng

   Vĩnh viễn

 9. CÁC HÌNH THỨC
   Theo góc độ người nộp thuế: thuế gián
  thu và thuế trực thu.
   Theo tính chất: thuế lũy tiến hay lũy thoái
   Theo chế độ phân cấp: thuế trung ương
  và thuế địa phương
   Theo nguyên tắc sử dụng: thuế tổng hợp
  và thuế chuyên dùng
 10. CHỨC NĂNG CỦA THUẾ
   CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI VÀ PHÂN
  PHỐI LẠI
  Nhà nước dùng tiền thu từ thuế để tái đầu
  tư và phân phối thu nhập trong toàn xã hội
 11. CHỨC NĂNG CỦA THUẾ
   CHỨC NĂNG ĐIỀU TIẾT KINH TẾ

  LÀM MỘT CÔNG CỤ

  TIỀN MUA SẮM, SỬ
  TỔNG CẦU DỤNG VÀ PHỤC
  LƯƠNG
  HỒI TSCĐ

 12. VAI TRÒ CỦA THUẾ
   CÔNG CỤ PHÂN PHỐI THU NHẬP VÀ
  ỔN ĐỊNH HÓA NỀN KINH TẾ
   CÔNG CỤ KHẮC PHỤC CÁC KHIẾM
  KHUYẾT CỦA THỊ TRƯỜNG
  − Hàng hóa công cộng
  − Hàng hóa hỗn hợp
  − Hàng khuyến dụng
  − Các ngọai tác
  − Độc quyền

Download tài liệu Bài giảng Thuế: Chương 1 – Nguyễn Đăng Khoa File Word, PDF về máy