[Download] Tải Bài giảng Thuế: Bài 6 – Ths. Nguyễn Minh Đức – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thuế: Bài 6 – Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế: Bài 6 – Ths. Nguyễn Minh Đức
Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Bài 6 – Ths. Nguyễn Minh Đức

Download


“Bài giảng Thuế – Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân” được biên soạn để thông tin đến người học khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập cá nhân; nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thuế: Bài 6 – Ths. Nguyễn Minh Đức – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thuế: Bài 6 – Ths. Nguyễn Minh Đức File Word, PDF về máy

Bài giảng Thuế: Bài 6 – Ths. Nguyễn Minh Đức

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Bài 6 – Ths. Nguyễn Minh Đức

 1. BÀI
  À 6
  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  Ths. Nguyễn Minh Đức

  1
  v1.0

 2. TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

  Công ty cổ phần đầu tư Việt Nga quyết định chi thưởng cho nhân viên do
  kết quả kinh doanh năm đầu tiên rất khả quan vượt mức kế hoạch hội
  đồng quản trị đề ra. Giám đốc Công ty, ông Nguyễn ễ Mạnh Tuấn được
  thưởng mức cao nhất 6 tháng lương tương đương 80 triệu. Khoản tiền
  thưởng này được chi trả bằng 2 hình thức là tiền mặt 40%, cổ phiếu 60%.
  Do ông Tuấn là người miền Nam được mời làm việc tại Hà nội, trong năm
  Công ty đã hỗ trợ cho ông Tuấn 300 triệu để ông Tuấn mua nhà với cam
  kết gắn bó với Công ty từ 5 năm trở lên.
  lên Theo kế toán thu nhập từ tiền
  thưởng của ông Tuấn mới chịu thuế thu nhập cá nhân còn khoản tiền hỗ
  trợ không phải tính vào thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân.
  Ý kiến của bạn về cách xử lý thuế trong trường hợp trên như thế nào?
  Sau khi nghiên cứu nội dung bài 6 các bạn sẽ trả lời được câu hỏi trên.

  2
  v1.0

 3. MỤC TIÊU

  • Nắm được khái niệm và các
  đặc
  ặ trưngg cơ bản của thuế thu
  nhập cá nhân.
  • Nắm được đối tượng nộp thuế,
  các khoản thu nhập chịu thuế
  thu nhập cá nhân.
  • Biết cách tính số thuế thu nhập
  ập
  cá nhân phải nộp.
  • Nắm được các qui định về
  miễn giảm,
  giảm hoàn thuế thu nhập
  cá nhân.

  3
  v1.0

 4. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Ôn lại các kiến thức đã học ở bài 1 chú trọng nội dung về các yếu tố
  cấu
  ấ thành
  hà h mộtộ sắc
  ắ thuế
  h ế và
  à các
  á quii định
  đị h đăng
  đă ký kê khai
  kh i thuế
  h ế trong
  phần quản lý thuế.
  • Nghiên cứu nội dung bài giảng powerpoint để nắm được những vấn
  đề cơ bản về sắc thuế này.
  • Nghiên cứu các văn bản qui định về việc thực hiện thuế thu nhập cá
  nhân.

  • Làm các bài tập và trả lời các câu hỏi
  • Tìm đọc các tình huống thực tế.
  tế

  4
  v1.0

 5. NỘI DUNG BÀI 6

  • Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế
  thu nhập cá nhân.
  • Nội
  ộ dung cơ bản
  ả của
  ủ luật
  ậ thuế
  ế thu nhập

  cá nhân:
   Hệ thống các văn bản hiện hành về
  thuế thu nhập cá nhân;
   Đối tượng nộp thuế;
   Các khoản thu nhập chịu thuế;
   Các khoản thu nhập miễn thuế;
   Giảm
  Giả thuế;
  th ế
   Cách tính;
   Kỳ tính thuế;
   Đăng ký, khấu trừ, kê khai, nộp,
  quyết toán và hoàn thuế.

  5
  v1.0

 6. 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ THUẾ THU NHẬP
  CÁ NHÂN
  • Khái niệm: Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh trên thu
  nhập nhận được của cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định
  (thường là một năm) hoặc từng lần phát sinh.
  sinh
  • Đặc điểm:
   Là loại thuế có thể chuyển gánh nặng thuế cho người khác do
  người chịu thuế đồng thời là người nộp thuế;
   Có độ nhạy cảm cao;
   Mang tính lũy thuế cao;
   Không bóp méo giá cả hàng hóa.
  • Vai
  V i trò
  t ò thuế
  th ế thu
  th nhập
  hậ cá
  á nhân:

   Tạo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước;
   Đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu thu nhập;
   Là công cụ điều tiết, hướng dẫn tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư;
   Góp
  ppphần bù đắp
  p tính lũyy thoái của thuế g
  gián thu.

  6
  v1.0

 7. 2.1. HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH VỀ THUẾ TNCN

  • Luật
  L ật thuế
  th ế thu
  th nhập
  hậ cá
  á nhân
  hâ số
  ố 04/2007/QH12 ban
  b hà h ngày
  hành à 21
  tháng 11 năm 2007
  • Nghị định số 100/2008/NĐ-CP
  100/2008/NĐ CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ
  • Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
  • Thông
  Thô tư số
  ố 62/2009/TT-BTC
  62/2009/TT BTC ngày
  à 27/03/2008 của
  ủ Bộ Tài chính
  hí h
  7
  v1.0

 8. 2.2. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ

  Đối tượng nộp thuế bao gồm:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả cá
  nhân được cử đi công tác, lao động, học
  tập ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế.
  • Cá nhân là người không mang quốc tịch
  Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế,
  bao gồm: Người nước ngoài làm việc tại
  Việt Nam, người nước ngoài không hiện
  diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu
  th ế phát
  thuế hát sinh
  i h tại
  t i Việt Nam.
  N
   Cá nhân cư trú;
   Cá nhân không cư trú.

  8
  v1.0

 9. 2.2. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ (tiếp theo)
  Đối tượng nộp thuế trong các trường hợp đặc biệt là:
  1. Từng cá nhân đứng tên trong đăng ký kinh doanh khi có thu nhập từ
  kinh doanh.
  2. Cá nhân đang thực hiện kinh doanh trong trường hợp cá nhân, hộ gia
  đình thực tế có kinh doanh nhưng không có đăng ký kinh doanh.
  3. Từng cá nhân đứng tên sở hữu nhà, quyền sử dụng đất khi cho thuê
  nhà, cho thuê mặt bằng không đăng ký kinh doanh.
  4. Từng cá nhân đồng sở hữu bất động sản khi chuyển nhượng bất động
  sản đồng sở hữu.
  5. Từng cá nhân có quyền sở hữu, quyền tác giả và hưởng thu nhập từ việc
  chuyển chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng được bảo hộ
  th Luật
  theo L ật Sở hữu
  hữ trí
  t í tuệ,
  t ệ Luật
  L ật Chuyển
  Ch ể giao
  i công
  ô nghệ
  hệ trong
  t t ườ hợp
  trường hợ
  đồng sở hữu đối tượng được bảo hộ.
  6 Từng cá nhân được hưởng thu nhập từ nhượng quyền thương mại trong
  6.
  trường hợp nhiều cá nhân tham gia nhượng quyền. 9
  v1.0
 10. 2.3. CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ

  Thu nhập từ tiền lương,
  tiền công
  Thu nhập từ kinh doanh 2
  1 Thu nhập từ đầu tư vốn
  3
  Thu nhập từ nhận
  thừa kế, quà tặng 9

  Thu nhập Thu nhập từ
  chịu thuế 4 chuyển nhượng vốn
  Thu nhập từ nhượng 8
  quyền thương mại
  5 Thu nhập từ chuyển
  nhượng bất động sản
  Thu nhập từ bản quyền 7
  6
  Thu nhập trúng thưởng
  10
  v1.0

 11. 2.3.1. THU NHẬP TỪ KINH DOANH

  Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:
  • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
  • Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc
  chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
  Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh
  doanh thì thu nhập cá nhân của mỗi người được xác định :
  a)) Tính
  Tí h theo
  h tỷỷ lệ vốn
  ố góp
  ó của
  ủ từng
  ừ cáá nhân
  hâ ghi
  hi trong đăng
  đă ký kinh
  ki h doanh;
  d h
  b) Tính theo thoả thuận giữa các cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh;
  c) Tính bằng
  ằ số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký
  kinh doanh không xác định tỷ lệ vốn góp hoặc không có thoả thuận về phân
  chia thu nhập giữa các cá nhân.
  nhân

  11
  v1.0

 12. 2.3.1. THU NHẬP TỪ KINH DOANH (tiếp theo)

  Cách xác định:
  • Đối với các cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh thực hiên đầy đủ chế
  độ
  ộ kế toán và các q
  quyy định
  ị về sử dụng
  ụ g hóa đơn chứngg từ.

  Thu nhập từ hoạt
  = Doanh thu – Chi p
  phí hợp
  ợp lýý
  động kinh doanh

  • Đối với các cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đầy
  đủ chế độ kế toán và các quy định về sử dụng hóa đơn chứng từ.
  từ

  Thu nhập
  ập từ hoạt
  ạ Doanh thu hoặc Tỷ lệ thu nhập
  = x chịu thuế
  ếấấn định
  động kinh doanh doanh thu ấn định

  12
  v1.0

 13. VÍ DỤ 1

  Ông A có căn hộ cho thuê theo hợp đồng bên thuê phải trả số tiền hàng
  tháng là 3.000.000đ, thanh toán 3 tháng/lần. Tỷ lệ thu nhập chịu thuế đối với
  hoạt động cho thuê nhà tại địa bàn ông A cho thuê là 40%.

   Thu nhập từ kinh doanh của ông A = 3.000.000
  3 000 000 x 3 x 40%
  Chịu thuế thu nhập cá nhân = 3.600.000đ 13
  v1.0

 14. VÍ DỤ 2

  Chị B kinh doanh vải trên chợ Đồng Xuân do không mở sổ sách kế toán theo
  đúng chế độ quy định nên không xác định được chi phí hợp lý. Chị B chủ yếu
  bán
  á lẻẻ không
  ô sử ử dụng hóaó đơn.
  Cơ quan thuế khảo sát và ấn định doanh thu của cửa hàng chị B hàng tháng
  là 30.000.000.
  30 000 000 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế cuả mặt hàng chị B kinh doanh được
  quy định là 15%.
   Thu nhập từ kinh doanh = 30.000.000 x 15%
  Chịu thuế Thu nhập cá nhân = 4.500.000đ
  14
  v1.0

 15. 2.3.2. THU NHẬP TIỀN LƯƠNG

  Thu nhập tiền lương bao gồm:
  • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
  • Các khoản phụ cấp, trợ cấp (ngoại trừ một số khoản theo qui định);
  • Tiền thù lao dưới các hình thức;
  • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban
  kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;
  • Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng
  lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (ngoại trừ một số khoản
  tiề thưởng
  tiền thưở theo
  th quii định);
  đị h)
  Thời điểm xác định thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ
  chức cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối
  chức,
  tượng nộp thuế nhận được thu nhập.

  15
  v1.0

 16. 2.3.2. THU NHẬP TIỀN LƯƠNG (tiếp theo)
  Các khoản lợi
  ợ ích khác bằng g tiền hoặcặ không
  g bằng
  g tiền bao g
  gồm:
  • Tiền nhà ở, tiền điện, nước và các loại dịch vụ khác kèm theo.
  • Tiền mua bảo hiểm đối với loại không bắt buộc người sử dụng lao
  động phải mua cho người lao động.
  động
  • Khoản phí hội viên phục vụ cho cá nhân như: Thẻ hội viên sân gôn,
  sân quần vợt, thẻ sinh hoạt các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật, thể
  dục thể thao.
  dục, thao
  • Các dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức
  khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ.
  • Các khoản lợi ích khác.
  Một số lưu ý:
  • Các khoản lợi ích khác chỉ tính vào thu nhập cá nhân nếu ác định được
  cụ thể đối tượng được hưởng.
  • Khoản tiền thuê nhà do đơn vị chi trả hộ: tính vào thu nhập cá nhân
  theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập
  cá nhân (chưa bao gồm tiền thuê nhà).
  • Các khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang
  phục,…
  h Khô tính
  Không tí h và
  à thu
  th nhập
  hậ cá á nhân
  hâ nếu
  ế phù
  hù hợp
  hợ vớiới quii định
  đị h của

  Nhà nước. 16
  v1.0
 17. 2.3.2. THU NHẬP TIỀN LƯƠNG (tiếp theo)

  Khoản phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập cá nhân:
  • Phụ cấp đối với người có công với cách mạng.
  • Phụ cấp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.
  • Các khoản phụ cấp theo quy định gồm:
   Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc
  ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;
   Ph
  Phụ cấp thu
  th hút đối với
  ới vùng
  ùng kinh tế mới,
  mới cơ sở kinh tế và
  à đảo xa
  a đất
  liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn;
  ụ cấp
   Phụ p khu vực
  ự đối với người
  g làm việc
  ệ ở vùng
  g xa xôi,, hẻo lánh và khí
  hậu xấu.
  17
  v1.0

 18. 2.3.2. THU NHẬP TIỀN LƯƠNG (tiếp theo)

  Các khoản trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập cá nhân :
  • Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi.
  • Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động.
  • Trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng.
  • Các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp.
  • Các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội trả.
  • Trợ cấp để
  ể giải quyết tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật.
  • Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại
  Việt Nam.
  Nam
  • Vé máy bay khứ hồi cho người nước ngoài về phép mỗi năm một lần (do
  đơn vị chi trả hộ hoặc thanh toán).
  • Học phí cho con người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ
  thông (do đơn vị chi trả hộ).

  18
  v1.0

 19. 2.3.2. THU NHẬP TIỀN LƯƠNG (tiếp theo)

  Tiền thưởng được trừ khi xác định thu
  nhập cá nhân
  • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu
  được Nhà nước phong tặng;
  • Tiền thưởng kèm theo giải thưởng
  quốc gia, giải thưởng quốc tế;
  • Tiền thưởngg về cải tiến kỹỹ thuật,
  ậ,
  sáng chế, phát minh được cơ quan
  nhà nước có thẩm quyền công nhận;
  • Tiền thưởng về việc phát hiện,
  hiện khai
  báo hành vi vi phạm pháp luật với
  cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  19
  v1.0

 20. VÍ DỤ 3

  Ông Nguyễn Văn A kê khai trong tháng 9 có các khoản thu nhập sau:
   Tiền lương theo hệ số: 3,56
   Phụ cấp chức vụ: 0,4
   Ph cấp
  Phụ ấ thu
  th hút là:
  là 0,15
  0 15
   Tiền thưởng tháng: 500.000đ
   Tiền lễ 2/9: 1.000.000đ
  1 000 000đ
  Biết lương tối thiểu là 650.000đ. Xác định thu nhập chịu thuế?
  Thu nhập
  ập của Ông
  g Nguyễn
  g y Văn A chịu
  ị thuế thu nhập
  ập cá nhân:
  (3,56 +0,4) x 650.000 + 500.000 + 1.000.000 = 4.074.000đ

  20
  v1.0

Download tài liệu Bài giảng Thuế: Bài 6 – Ths. Nguyễn Minh Đức File Word, PDF về máy