[Download] Tải Bài giảng Thuế: Bài 1 – Ths. Nguyễn Minh Đức – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thuế: Bài 1 – Ths. Nguyễn Minh Đức

Bài giảng Thuế: Bài 1 – Ths. Nguyễn Minh Đức
Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Bài 1 – Ths. Nguyễn Minh Đức

Download


“Bài giảng Thuế – Bài 1: Tổng quan về thuế” trình bày bản chất và đặc trưng của thuế; các đặc điểm của các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau; các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam; nội dung cơ bản của luật quản lý thuế.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thuế: Bài 1 – Ths. Nguyễn Minh Đức – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thuế: Bài 1 – Ths. Nguyễn Minh Đức File Word, PDF về máy

Bài giảng Thuế: Bài 1 – Ths. Nguyễn Minh Đức

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Bài 1 – Ths. Nguyễn Minh Đức

 1. BÀI
  À 1
  TỔNG
  Ổ G QU
  QUAN VỀ THUẾ
  U

  Ths. Nguyễn Minh Đức

  1
  v1.0013103225

 2. TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

  Một việt
  iệt kiều
  kiề Nga
  N đị h dự định
  định đị h đầu
  đầ tư thành
  thà h lập
  lậ Công
  Cô t cổ
  ty ổ phần,
  hầ chuyên
  h ê
  kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm rượu bia và
  nước giải khát. Sản phẩm chủ đạo được xác định là bia Hà Nội, bia Heniken
  và rược vang Bordeaux nhập khẩu trực tiếp từ Pháp.
  Pháp Nhà đầu tư này đang
  muốn tìm hiểu về các loại thuế sẽ phát sinh khi tiến hành kinh doanh. Bà
  được mời tham gia hoạt động điều hành quản lý của công ty trên.
  Bạn sẽ
  B ẽ giải
  iải tỏa
  tỏ mối
  ối quan tâm
  tâ của
  ủ nhàhà đầu
  đầ tư nhưhư thế nào?
  à ? Xuyên
  X ê suốt ốt các
  á
  bài học trong phần thuế sẽ giúp bạn giải đáp các băn khoan của nhà đầu tư.

  2
  v1.0013103225

 3. MỤC TIÊU

  • Hiểu được bản chất và đặc trưng
  của thuế.
  • Hiểu và nắm rõ các đặc điểm của
  các loại thuế theo các tiêu thức
  phân loại khác nhau.
  • Nắm được các yếu tố cấu thành
  một sắc thuế.
  • Nắm
  ắ được hệ ệ tthống
  ố g tthuế
  uế hiện
  ệ hành
  à
  ở Việt Nam.
  • Nắm được các nội dung cơ bản của
  luật quản lý thuế.
  thuế

  3
  v1.0013103225

 4. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

  • Học viên nghiên cứu bài giảng powerpoint, tài liệu học tập nghe
  video trả lời các câu hỏi FAQ.
  • Tìm đọc các văn bản sau:
   Luật quản lý thuế được ban hành tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội
  khóa XI ngày 29 tháng 11 năm 2006;
   Nghị
  h định
  đ h số ố 85/2007/NĐ-CP
  / / ngày
  à 25/5/2007
  / / của
  ủ Chính
  hí h phủ
  hủ
  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
   Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ trưởng Bộ
  tài chính hướng dẫnẫ thi hành một số điều của Luật Quản lý
  thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày
  25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
  của
  ủ Luậtậ Quản
  ả lýý thuế.
  ế

  4
  v1.0013103225

 5. NỘI DUNG BÀI 1

  1 Bản chất của thuế.
  1. thuế
  2. Các đặc trưng của thuế.
  3. Phân loại thuế.
  4. Các yếu tố cấu thành một sắc thuế.
  5. Hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam.
  6. Quản lý thuế.

  5
  v1.0013103225

 6. 1. BẢN CHẤT CỦA THUẾ

  • Từ góc độ người nộp thuế;
  • Từ góc độ Nhà nước;
  • Từ góc độ Kinh tế học;
  • Khái niệm thuế: Thuế là một khoản
  đó
  đóng góp
  ó bắt
  bắ buộc
  b ộ của
  ủ Nhà nướcớ đối
  với các chủ thể trong nền kinh tế
  nhằm sử dụng cho việc thực hiện các
  chức
  hứ năng,
  ă nhiệm
  hiệ vụ của
  ủ Nhà nước.
  ướ

  6
  v1.0013103225

 7. 2. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THUẾ

  • Thuế là biện pháp tài chính mang
  tính bắt buộc và pháp lý cao.
  • Thuế không mang tính hoàn trả
  trực tiếp.
  • Việc
  ệ thu nộp
  ộp thuế đượcợ q
  quyy định

  trước bằng pháp luật.
  • Thuế chịu tác động của các yếu tố
  kinh tế, cchính ttrị,
  ị, văn
  ă hóa,
  óa, xã
  ã hội.

  7
  v1.0013103225

 8. 3. PHÂN LOẠI THUẾ

  3.1. Phân loại theo đối tượng
  chịu thuế.
  3.2. Phân loại theo phương
  p g
  thức đánh thuế.

  8
  v1.0013103225

 9. 3.1. PHÂN LOẠI THEO CƠ SỞ ĐÁNH THUẾ

  • Thuế thu nhập: Là loại thuế đánh vào
  các thu nhập nhận được như thu
  nhập từ lao động, thu nhập từ hoạt
  động sản xuất kinh doanh.
  • Thuế tiêu dùng: Là loại thuế tính trên
  phần thu nhập dành cho tiêu dùng ở
  hiện tại.
  • Thuế tài sản: Là loại thuế tính trên
  giá trị tài sản.

  9
  v1.0013103225

 10. 3.2. PHÂN LOẠI THEO PHƯƠNG THỨC ĐÁNH THUẾ

  • Thuế trực thu: Là loại thuế đánh trực
  tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của
  người nộp thuế.
  • Thuế gián thu: Là loại thuế đánh gián
  tiếp vào thu nhập và tài sản của các
  chủ thể trong nền kinh tế thông qua
  giá cả hàng hóa và dịch vụ.

  10
  v1.0013103225

 11. 4. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH MỘT SẮC THUẾ

  • Tên
  Cơ sởgọitính
  của thuế:
  sắc thuế:
  Xác Nhằm
  định bộphân
  phận
  biệt
  của đối
  giữatượng
  các sắc
  chịuthuế,
  thuếđồng
  làm căn
  thời cứ
  cũngthuế
  tính phản nhưánh
  giá những
  trị tài sản,
  sản
  tínhthu
  chất
  nhập
  chungthuế,
  chịu nhất giá
  của sắc
  trị hàng
  thuế đó.
  hóa, giá trị
  • dịch vụ … nộp thuế: Xác định chủ
  Đối tượng
  • thể
  Mức cóthuế:
  th nghĩa
  ế Phảnvụ nộpánh loại
  mứcthuế
  thđộ
  ế đó
  động
  cho Nhà
  viên của nước.
  sắc thuế đó trên cơ sở tính
  • thuế và được
  Đối tượng chịu biểu
  thuế:hiện dưới
  Chỉ rõ thuếhình
  thức
  đá h thuế
  đánh à suất
  vào cái hoặc
  ái gì: Th định
  ì Thu hậsuất
  nhập h thuế.
  thuế
  hay tài
  • sản,
  Miễn hàng
  giảmhóathuế,
  hayhoàn thuế:
  dịch vụ …. Là các
  yếu tố ngoại lệ nhằm định hướng cho
  đầ tư,
  đầu tư tiêu
  tiê dùng
  dù h ặ tạo
  hoặc t điềuđiề kiện
  kiệ
  cho người nộp thuế khắc phục hoàn
  cảnh khó khăn do nguyên nhân
  khách quan làm giảm thu nhập.
  nhập

  11
  v1.0013103225

 12. 5. HỆ THỐNG THUẾ HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM

  • Các loại thuế gián thu.

  • Các loại thuế trực thu.

  12
  v1.0013103225

 13. 5.1. CÁC LOẠI THUẾ GIÁN THU

  • Thuế môn bài;
  • Thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Thuế giá trị gia tăng;
  • Thuế tài nguyên;
  • Thuế nhà đất;
  • Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

  13
  v1.0013103225

 14. 5.2. CÁC LOẠI THUẾ TRỰC THU

  • Thuế thu nhập cá nhân;

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  14
  v1.0013103225

 15. 6. QUẢN LÝ THUẾ

  6.1. Các văn bản về quản lý thuế;
  6 2 Quyền của chủ thể nộp thuế;
  6.2.
  6.3. Nghĩa vụ của chủ thể nộp thuế;
  6.4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế;
  6.5. Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế;
  6.6. Nội dung quản lý thuế.

  15
  v1.0013103225

 16. 6.1. CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ

  Luật quản lý thuế số 78 ngày
  29/11/2006

  Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày
  Quản lý thuế
  25/5/2007

  Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày
  14/6/2007
  Quyết
  ế định 2746/QĐ-BTC ngàyà
  25/7/2007

  16
  v1.0013103225

 17. 6.2. QUYỀN CỦA CHỦ THỂ NỘP THUẾ

  • Được hướng dẫn thực hiện việc nộp
  thuế, cung cấp thông tin, tài liệu để
  thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
  • Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải
  thích về việc tính thuế, ấn định thuế,
  yêu cầu cơ quan,
  quan tổ chức giám định
  số lượng, chất lượng, chủng loại hàng
  hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Được giữ bí mật thông tin theo quy
  định của pháp luật.
  • Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế
  theo quy định của pháp luật về thuế.
  thuế
  • Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh
  dịch vụ làm thủ tục về thuế.

  17
  v1.0013103225

 18. 6.2. QUYỀN CỦA CHỦ THỂ NỘP THUẾ (Tiếp theo)

  • Nhận văn bản kết luận kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế,
  yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra, thanh tra thuế, bảo lưu ý
  kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế.
  • Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý
  thuế gây ra theo quy định của pháp luật.
  • Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
  của mình.
  • Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan
  đế quyền
  đến ề và à lợi ích
  í h hợp
  hợ pháp
  há củaủ mình.
  ì h
  • Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ
  chức, cá nhân khác.

  18
  v1.0013103225

 19. 6.2.1. VÍ DỤ 1

  Công ty TNHH Thiên Phong bán sản phẩm
  phần mềm cho công ty cổ phần đầu tư
  Tinh Hoa. Kế toán của công g tyy Thiên
  Phong chưa nắm được cách viết hóa đơn
  đối với sản phẩm này. Để thực hiện đúng
  qui định, kế toán công ty có những cách
  thức nào để có được câu trả lời?

  Đáp án:
  1. Hỏi bộ phận hỗ trợ tuyên truyền.
  2. Gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị
  hướng dẫn thực hiện.
  hiện
  3. Gửi thư điện tử theo địa chỉ support.

  19
  v1.0013103225

 20. 6.2.2. VÍ DỤ 2

  Sau khi tiến hành kiểm tra tại trụ sở công ty, đoàn kiểm tra của cơ
  quan thuế lập biên bản xử phạt công ty Thiên Phong. Nếu không đồng
  ý với q
  quyết
  y định xử pphạt, kê toán có cách g
  giải q
  quyết
  y như thế nào?

  Đáp án:
  Bảo lưu ý kiến trong biên bản.
  bản Nếu cơ quan thuế vẫn ra quyết định xử
  phạt thì kế toán chấp hành đồng thời làm đơn khiếu nại lên cơ quan
  thuế cấp trên theo đúng trình tự của luật khiếu nại tố cáo.

  20
  v1.0013103225

Download tài liệu Bài giảng Thuế: Bài 1 – Ths. Nguyễn Minh Đức File Word, PDF về máy