[Download] Tải Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan
Nội dung Text: Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Download


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán – Chương 3 trình bày những nội dung về nhật ký chung và sổ cái. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Khái niệm, đặc điểm, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

 1. Giảng viên:
  TS. Đỗ Thị Tuyết Lan
 2. Chương 3 – Nội dung
  I. Vấn đề chung:
  11. Khái niệm
  12. Đặc điểm
  II. Nội dung tổ chức
  21. Các loại sổ
  22. Kết cấu sổ
  23. Mối quan hệ giữa
  các loại sổ
  108 C3.Nhật ký-Sổ cái
 3. I. Vấn đề chung

  11. Khái niệm
  ………………………
  ………………………
  ………………………

  C3.Nhật ký-Sổ cái 109

 4. I. Vấn đề chung
  12.Đặc trưng:
   Đối chiếu số liệu ngay trên Nhật ký-Sổ cái

  Tổng số tiền Tổng số tiền Tổng số tiền
  phần nhật ký = vế Nợ các TK = vế Có các TK
  phần sổ cái phần sổ cái
  Tổng số dư vế Nợ Tổng số dư vế Có
  các tài khoản = các tài khoản
  C3.Nhật ký-Sổ cái 110

 5. II.NỘI DUNG TỔ CHỨC

  21.Các loại sổ

  C3.Nhật ký-Sổ cái
  22.Kết cấu sổ

  23.Mối quan hệ giữa
  các sổ 111

 6. 21.Các loại sổ

  Sổ
  tổng • Nhật ký – Sổ cái
  hợp
  Sổ • Các loại sổ theo
  chi yêu cầu quản lý chi
  tiết tiết
  C3.Nhật ký-Sổ cái 112

 7. 22. Kết cấu sổ
  Đơn vị:…………………… Mẫu số S01-DN
  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Địa chỉ:…………………..
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
  NHẬT KÝ – SỔ CÁI
  Năm: ………
  Số hiệu tài
  Chứng từ khoản đối TK… TK… TK… TK… TK… TK…
  ứng
  Thứ Ngày, Số
  Diễn giải Thứ
  tự tháng tiền
  Số Ngày, tự
  dòng ghi sổ phát Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có
  hiệu tháng dòng
  sinh
  A B C D E 1 F G H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … …
  – Số dư đầu năm
  – Số phát sinh trong
  tháng

  – Cộng số phát sinh
  tháng
  – Số dư cuối tháng
  – Cộng luỹ kế từ đầu
  quý

  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ:… Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  113 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  C3.Nhật ký-Sổ cái

 8. 23. Mối quan hệ giữa các sổ
   Trình tự ghi sổ:
  Chứng từ kế toán

  Sổ, thẻ
  Sổ quỹ Bảng tổng hợp kế toán
  chứng từ kế toán chi tiết
  cùng loại

  NHẬT KÝ-SỔ CÁI Bảng tổng hợp chi tiết

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  114 C3.Nhật ký-Sổ cái

 9. Bài tập 3.1
   Số dư trên sổ cái ngày 30/6 của các tài khoản tại Shop thời
  trang Hồng Hoa gồm:
  TK 111 11.520.000đ TK 333 11.460.000đ
  TK 112 273.400.000đ TK 334 22.170.000đ
  TK 153 3.850.000đ TK 341 200.000.000đ
  TK 156 128.900.000đ TK 411 500.000.000đ
  TK 211 784.000.000đ TK 414 24.740.000đ
  TK 214 245.300.000đ TK 421 104.155.000đ
  TK 331 93.845.000đ
  C3.Nhật ký-Sổ cái 115
 10. Bài tập 3.1 (tt)
   Sổ chi tiết người bán gồm:
  – Phải trả Công ty Legamex: 43.890.000đ
  – Phải trả Công ty May Phương Đông: 19.360.000đ
  – Phải trả Xí nghiệp Vinabiz: 45.595.000đ
  – Ứng trước Xí nghiệp May Nhà Bè: 15.000.000đ
   Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 7/17:
  1) Giấy báo nợ NH 1248/dn5/acb ngày 2/7: trả tiền Xí nghiệp
  Vinabiz 45.595.000đ theo hóa đơn AA0231/17E ngày 1/6.

  C3.Nhật ký-Sổ cái 116

 11. Bài tập 3.1 (tt)
  2) Phiếu chi 292/c ngày 3/7: chi mua chỉ nút sửa áo cho khách
  430.000đ
  3) Phiếu xuất kho 27/cc ngày 6/7: xuất công cụ phục vụ bán hàng
  856.000đ
  4) Phiếu thu 97/t ngày 10/7: thu tiền bán hàng hóa 17.600.000đ
  (bao gồm VAT 10%)
  5) Giấy báo nợ NH 1295/dn5/acb ngày 11/7: nộp thuế 11.460.000đ
  6) Giấy báo có NH 1772/dn5/acb ngày 15/7: thu tiền bán hàng hóa
  56.760.000đ (bao gồm VAT 10%)

  C3.Nhật ký-Sổ cái 117

 12. Bài tập 3.1 (tt)
  7) Hóa đơn BB0127/17E ngày 15/7: nhập kho hàng hóa từ Xí nghiệp
  May Nhà Bè giá chưa thuế 31.500.000đ, VAT 10%, đính kèm
  PNK63/N ngày 15/7.
  8) Phiếu thu 98/t ngày 16/7: rút tiền ngân hàng 40.000.000đ
  9) Phiếu chi 293/c ngày 16/7: chi tiền lãi cho thành viên góp vốn
  50.000.000đ
  10) Giấy báo nợ NH 1348/dn5/acb: trả tiền điện theo hóa đơn
  AB0596345/17E ngày 16/7 số tiền 7.172.000đ (gồm VAT 10%).
  11) Giấy báo có NH 1988/dn5/acb ngày 18/7: thu tiền bán hàng
  95.920.000đ (gồm VAT 10%)

  C3.Nhật ký-Sổ cái 118

 13. Bài tập 3.1 (tt)
  12) Phiếu chi 294/c ngày 18/7: nộp tiền điện thoại theo hóa đơn
  AC046551/17E, số tiền 2.398.000đ (gồm VAT 10%)
  13) Giấy báo nợ NH 1522/dn5/acb ngày 20/7: trả lương vào tài
  khoản thẻ của nhân viên 22.170.000đ
  14) Phiếu thu 98/t ngày 21/7: thu tiền bán hàng hóa
  19.800.000đ (gồm VAT 10%)
  15) Giấy báo nợ NH 1604/dn5/acb ngày 21/7: trả tiền Công ty
  Legamex theo hóa đơn BB0796/17E ngày 20/6 là
  43.890.000đ
  C3.Nhật ký-Sổ cái 119
 14. Bài tập 3.1 (tt)
  16) Giấy báo có NH 2367/dn5/acb ngày 23/7: thu tiền bán hàng hóa
  27.500.000đ (bao gồm VAT 10%)
  17) Phiếu chi 295/c ngày 26/7: chi tiền thuê giữ xe 1.500.000đ
  18) Giấy báo nợ NH 1724/17E ngày 30/7: trả lãi tiền vay 1.400.000đ,
  phí quản lý tài khoản 308.400đ
  19) Phiếu kế toán ngày 30/7:
  – Phản ánh tiền lương phải trả nhân viên bán hàng 15.630.000đ,
  nhân viên quản lý 6.540.000đ.
  – Phản ánh các khoản theo lương theo chế độ hiện hành

  C3.Nhật ký-Sổ cái 120

 15. Bài tập 3.1 (tt)
  20) Phiếu kế toán ngày 31/7:
  – Phản ánh hao mòn tài sản cố định 5.488.000đ
  – Tính giá vốn hàng hóa đã bán theo phương pháp giá bán lẻ
  với tỷ lệ lãi gộp là 35%.
  21) Phiếu kế toán ngày 31/7: các bút toán kết chuyển xác định
  kết quả kinh doanh cuối tháng.
   YÊU CẦU: Ghi Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt (S07a-DN), Sổ
  tiền gửi ngân hàng (S08-DN), Nhật ký sổ cái tháng 7/17.
  C3.Nhật ký-Sổ cái 121

Download tài liệu Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy