[Download] Tải Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan
Nội dung Text: Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Download


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán – Chương 2 trình bày những nội dung về hình thức sổ kế toán – Sổ nhật ký chung như: Khái niệm, các hình thức kế toán, hình thức kế toán – sổ nhật ký chung, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy

Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan

 1. Chương 2 – Nội dung

  I. Vấn đề chung: II. Hình thức kế toán
  11.Khái niệm Sổ Nhật ký chung
  12.Các hình thức kế 31.Các loại sổ
  toán 32.Kết cấu sổ
  33.Mối quan hệ giữa
  75 C2-Nhật ký chung các loại sổ

 2. I. VẤN ĐỀ CHUNG
  11. Khái niệm:
   Là hệ thống tổ chức sổ kế toán bao
  gồm

  C2-Nhật ký chung
  – Các loại sổ kế toán,
  – Kết cấu mẫu sổ
  – Mối quan hệ giữa các sổ kế toán với
  nhau
  – Trình tự ghi sổ và cách kiểm tra tính
  chính xác của việc ghi sổ nhằm hệ
  thống hóa toàn bộ thông tin kế toán
  từ các chứng từ kế toán để lập được 76
  báo cáo tài chính định kỳ

 3. 11. KHÁI NIỆM
  Phân biệt các hình thức kế toán dựa vào:

  C2-Nhật ký chung
  77

 4. 22.CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

  Kể

  C2-Nhật ký chung
  tên
  các
  hình
  thức
  kế
  toán
  78

 5. C2-Nhật ký chung 79

  II. Hình thức kế toán Sổ nhật ký chung
  Đặc điểm Các loại sổ

 6. C2-Nhật ký chung 80

  21. Các loại sổ kế toán

  Sổ Nhật

  chung

 7. 21. Các loại sổ kế toán

  Sổ nhật ký thu tiền
  Sổ
  nhật Sổ nhật ký chi tiền

  đặc Sổ nhật ký mua hàng
  biệt
  Sổ nhật ký bán hàng
  C2-Nhật ký chung 81

 8. 21. Các loại sổ kế toán

  Sổ
  cái

  C2-Nhật ký chung 82

 9. C2-Nhật ký chung 83

  22. Kết cấu sổ
  Đơn vị:…………………… Mẫu số S03a-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  SỔ NHẬT KÝ CHUNG
  Năm… Đơn vị tính:…………

  Ngày, Chứng từ Đã ghi Số hiệu Số phát sinh
  STT
  tháng Diễn giải TK
  Ngày, Sổ Cái dòng
  ghi sổ Số hiệu đối ứng Nợ Có
  tháng
  A B C D E G H 1 2
  Số trang trước chuyển sang

  Cộng chuyển sang trang sau x x x
  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ:… Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 10. C2-Nhật ký chung 84

  22. Kết cấu sổ
  Đơn vị:…………………… Mẫu số S03a2-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
  Năm…
  Chứng từ Ghi Nợ các TK
  Ngày, tháng Ghi Có
  Ngày Diễn giải Tài khoản khác
  ghi sổ Số hiệu TK…
  tháng Số tiền Số hiệu
  A B C D 1 2 3 4 5 6 E
  Số trang trước chuyển
  sang

  Cộng chuyển sang
  trang sau
  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ:… Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 11. Đơn vị:…………………… Mẫu số S03a1-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
  Sổ nhật ký thu tiền
  Năm…
  Chứng từ Ghi Có các TK
  Ngày, Ghi Nợ Tài khoản khác
  tháng Ngày Diễn giải TK
  ghi sổ Số hiệu … … … … …
  tháng Số tiền Số hiệu

  A B C D 1 2 3 4 5 6 E
  Số trang trước chuyển sang

  Cộng chuyển sang trang sau

  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ:… Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  C2-Nhật ký chung (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 85

 12. Đơn vị:…………………… Mẫu số S03a3-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
  Sổ nhật ký mua hàng
  Năm…
  Chứng từ Tài khoản ghi Nợ
  Ngày,
  Phải trả người
  tháng Ngày Diễn giải Hàng Nguyên liệu, TK khác
  Số hiệu bán (Ghi Có)
  ghi sổ tháng hoá vật liệu
  Số hiệu Số tiền
  A B C D 1 2 E 3 4
  Số trang trước
  chuyển sang

  Cộng chuyển sang
  trang sau
  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ:… Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  C2-Nhật ký chung 86

 13. Đơn vị:…………………… Mẫu số S03a4-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
  Sổ nhật ký bán hàng
  Năm…
  Ngày, Chứng từ Phải thu từ Ghi Có tài khoản doanh thu
  tháng Diễn giải người mua (Ghi Hàng
  Số hiệu Ngày tháng Thành phẩm Dịch vụ
  ghi sổ Nợ) hoá
  A B C D 1 2 3 4
  Số trang trước chuyển
  sang

  Cộng chuyển sang trang
  sau
  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
  – Ngày mở sổ:… Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

  C2-Nhật ký chung 87

 14. Đơn vị:…………………… Mẫu số S03b-DN
  Địa chỉ:………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
  SỔ CÁI
  Năm ….
  Tên tài khoản: ………….. Số hiệu…..
  Chứng từ Nhật ký chung Số tiền
  Ngày,
  Trang sổ Số hiệu
  tháng ghi Ngày Diễn giải
  Số hiệu STT dòng TK Nợ Có
  sổ tháng đối ứng
  A B C D E G H 1 2
  – Số dư đầu năm
  – Số phát sinh trong tháng

  – Cộng số phát sinh tháng
  – Số dư cuối tháng
  – Cộng luỹ kế từ đầu quý

  – Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
  – Ngày mở sổ:… Ngày….. tháng…. năm …….
  Người ghi sổ
  (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

  C2-Nhật ký chung 88

 15. C2-Nhật ký chung 89

  23. Mối quan hệ
  Trình tự ghi sổ:
  Chứng từ kế toán

  Sổ nhật ký Sổ, thẻ kế toán
  SỔ NHẬT KÝ CHUNG
  đặc biệt chi tiết

  SỔ CÁI Bảng tổng hợp chi tiết

  Bảng cân đối
  số phát sinh

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 16. Bài tập 2.1
   Số dư ngày 31/5 trên sổ cái TK1111 là 71.563.800đ; TK1121
  là 622.917.100đ. Trong tháng 6/17 phòng kế toán Công ty
  thương mại dịch vụ Mực Tím có các chứng từ gốc sau đây:
  1) PC511/c/2/6: Trả tiền vận chuyển hàng hóa vào kho
  1.640.000đ.
  2) PC512/c/2/6: Mua bì thư, kẹp giấy 250.000đ (bao gồm
  VAT 11.900đ).
  3) PT309/t/3/6: Thu tiền dịch vụ tư vấn 1.000.000đ (bao gồm
  VAT 90.909đ).

  90 C2-Nhật ký chung

 17. Bài tập 2.1 (tt)
  4) Giấy báo nợ NH 210053/acb/3/6: Thanh toán tiền mua hàng
  hóa nhập kho (HĐ713/E/2/5) 231.000.000đ (bao gồm VAT
  10%) và được trừ chiết khấu 1% giá chưa thuế.
  5) PC513/c/4/6: Giao tạm ứng nhân viên K 5.000.000đ
  6) PT310/t/6/6: Thu tiền bán phế liệu do thanh lý tài sản cố định
  4.873.000đ (bao gồm VAT 10%).
  7) PC514/c/6/6: Chi tiền đăng báo tuyển nhân lực 8.250.000đ (bao
  gồm VAT 10%)
  8) Giấy báo có NH 135926/acb/7/6: Nhận tiền lãi được chia từ Công
  ty Thiên Thanh do liên doanh 476.300.000đ

  91 C2-Nhật ký chung

 18. Bài tập 2.1 (tt)
  9) PC515/c/9/6: Chi bổ sung chênh lệch thiếu do thanh toán
  tạm ứng cho nhân viên K 230.000đ, đính kèm Báo cáo
  thanh toán tạm ứng 44/tttu/9/6 của K.
  10) PC516/c/13/6: Trả tiền bảo trì hệ thống máy tính văn
  phòng 3.300.000đ (bao gồm VAT 10%).
  11) Giấy báo có NH 136130/acb/13/6: Thu tiền bán hàng hóa
  470.360.000đ (bao gồm VAT 10%, đính kèm
  HĐ461/E/10/6), đồng thời NH đã trừ ngay nợ vay (GB nợ
  NH 210819/acb/13/6)
  12) PT311/t/15/6: Thu nợ khách hàng (HĐ461/E/3/6) là
  18.502.000đ (bao gồm VAT 10%)
  92 C2-Nhật ký chung
 19. Bài tập 2.1 (tt)
  13) Giấy báo có NH 136522/acb/20/6: Thu tiền bán 4.200
  cổ phần kinh doanh VNM, đơn giá bán 146.500đ, phí
  NH 0,2% giá giao dịch, đơn giá gốc 135.270đ.
  14) PC517/c/21/6: Chi thăm hỏi nhân viên kinh doanh bị
  tai nạn 1.000.000đ.
  15) Giấy báo nợ NH 211239/21/6: Trả tiền điện thoại theo
  HĐ1132248/E/17/6, số tiền 7.238.000đ (bao gồm VAT
  10%).
  16) PC518/c/22/6: Trả tiền báo tháng 6 là 221.760đ (bao
  gồm VAT 5%).
  93 C2-Nhật ký chung

Download tài liệu Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 – TS. Đỗ thị Tuyết Lan File Word, PDF về máy