[Download] Tải Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 – Trần Thị Huyên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 – Trần Thị Huyên

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 – Trần Thị Huyên
Nội dung Text: Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 – Trần Thị Huyên

Download


Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 trình bày về Phân hệ Kế toán tài sản cố định. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về TSCĐ; Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán áp dụng; Đối chiếu số liệu cuối kỳ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 – Trần Thị Huyên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 – Trần Thị Huyên File Word, PDF về máy

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 – Trần Thị Huyên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 – Trần Thị Huyên

 1. Thị trường chứng khoán

  PHÂN HỆ KẾ TOÁN TSCĐ

  Nguyễn Hoàng Hưng
  0909462818
  1

  TÀI LIỆU HỌC TẬP & THAM KHẢO
  1. Sách, giáo trình chính
  [1] Bài giảng Thực hành kế toán P1, Trường ĐHCN Đồng Nai

  2. Tài liệu tham khảo
  • [TL1] Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC,
  quyển 1/2
  • [TL2] Ebook Ketoan2015

  3. Tài liệu khác
  [1] http://www.webketoan.com.vn [4] http://www.cafef.com.vn
  [2] http://www.hcmtax.gov.vn [5] http://www.gdt.gov.vn
  [3] http://www.mof.gov.vn [6] http://www.custums.gov.vn

  2

  1

 2. Thị trường chứng khoán

  MỤC TIÊU
  Khi nghiên cứu xong bài này, người học sẽ:
  – Hiểu được các chức năng chính của phân hệ kế toán TSCĐ
  1.Theo dõi TSCĐ về nguyên giá, khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận
  sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng,…
  2.Theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm TSCĐ, tăng giảm nguyên giá tài sản
  3.Theo dõi bộ phận sử dụng, điều chuyển bộ phận sử dụng
  4.Tính khấu hao và lên bảng phân bổ khấu hao
  – Thực hiện các báo cáo liên quan đến TSCĐ
  1.Thẻ tài sản
  2.Bảng tính khấu hao
  3.Bảng phân bổ khấu hao
  4.Báo cáo tăng giảm tài sản
  – Xử lý các nghiệp vụ về TSCĐ trên chứng từ, tài khoản và sổ sách
  3

  NỘI DUNG

  Bài học này trình bày các nội dung sau đây:
  Tổng quan về TSCĐ

   Chứng từ kế toán sử dụng

   Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán

   Phương pháp hạch toán

   Sổ sách kế toán áp dụng

   Đối chiếu số liệu cuối kỳ
  4

  2

 3. Thị trường chứng khoán

   TỔNG QUAN VỀ TSCĐ
  • TSCĐ là gì?
  • Cần phân biệt rõ các loại TSCĐ:
  – TSCĐ hữu hình

  – TSCĐ vô hình

  – TSCĐ đi thuê (tài chính và hoạt động)

  • Các chuẩn mực kế toán (VAS) liên quan
  đến TSCĐ:
  – VAS 01, VAS 03, VAS 06
  5

   TỔNG QUAN VỀ TSCĐ
  • Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ
  – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai khi
  sử dụng tài sản

  – Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách
  đáng tin cậy
  – Thời gian sử dụng trên 1 năm
  – Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành về
  TSCĐ

  6

  3

 4. Thị trường chứng khoán

   TỔNG QUAN VỀ TSCĐ
  • Xác định nguyên giá TSCĐ
  Nguyên giá là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra
  để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào
  trạng thái sẵn sàng sử dụng gồm:
  • Giá mua (đã trừ chiết khấu, giảm giá, lãi do trả chậm)

  • Các khoản thuế không được hoàn lại

  • Chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái
  sẵn sàng sử dụng

  7

   TỔNG QUAN VỀ TSCĐ
  • Chi phí liên quan trực tiếp

  8

  4

 5. Thị trường chứng khoán

   TỔNG QUAN VỀ TSCĐ
  • Nguyên giá TSCĐ trong t/hợp đặc biệt:
  – TSCĐ tự chế, tự xây dựng: giá mua chính là giá
  thành tự chế

  – Mua nhà xưởng gồm quyền sử dụng đất thì tách riêng
  phần giá trị quyền sử dụng đất (TSCĐ vô hình)

  – TSCĐ được biếu tặng: giá mua là giá trị hợp lý (giá trị
  danh nghĩa nếu không có giá trị hợp lý)

  – Điều chuyển nội bộ vẫn giữ nguyên giá gốc, chi phí
  vận chuyển tính vào chi phí SXKD trong kỳ
  9

   TỔNG QUAN VỀ TSCĐ
  • Nguyên giá TSCĐ trao đổi tương tự:
  – Nguyên giá của tài sản nhận về sẽ bằng giá trị còn lại
  của tài sản đem đi trao đổi

  – Không có khoản lãi/lỗ nào được ghi nhận trong quá
  trình trao đổi

  Lưu ý:

  Tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự trong
  cùng lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương

  10

  5

 6. Thị trường chứng khoán

   TỔNG QUAN VỀ TSCĐ
  • Nguyên giá TSCĐ trao đổi không tương tự:
  – Nguyên giá được xác định theo giá trị hợp lý của TS
  nhận về hoặc của TS đem trao đổi sau khi điều chỉnh
  khoản CL trả thêm hoặc thu về

  – Ví dụ: Ngày 31/03/20XX Công ty ABC đổi 1 máy cắt
  lấy 1 máy sấy và trả thêm 10trđ. Máy cắt nguyên giá
  220trđ, khấu hao 60trđ. Giá hợp lý của máy sấy là
  80trđ, chi phí vận chuyển lắp đặt 10trđ trả bằng tiền
  mặt. Nguyên giá của TSCĐ nhận về là bao nhiêu?

  11

   TỔNG QUAN VỀ TSCĐ
  • Chi phí sau ghi nhận ban đầu:
  – Sau ngày ghi nhận thường phát sinh những khoản chi
  tiêu liên quan đến tài sản như: sửa chữa, bảo trì,
  nâng cấp,…

  – Tùy thuộc vào bản chất chi phí mà kế toán có cách
  xử lý khác nhau. Cụ thê:
  • Hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ, hoặc

  • Vốn hóa và ghi tăng nguyên giá của tài sản

  12

  6

 7. Thị trường chứng khoán

   TỔNG QUAN VỀ TSCĐ
  • Hãy xử lý tình huống sau đây:
  – Công ty chi 20trđ để tân trang lại thùng xe và sửa
  thắng, xe này dùng để chuyên chờ hàng hóa

  – Công ty sửa chữa lớn 1 xe tải dùng để bán hàng.
  Công ty đã thay mới các phụ tùng của xe có giá 90trđ.
  Việc nâng cấp này làm tăng thời gian sử dụng của xe
  lên 3 năm.

  – Theo bạn, trường hợp nào được ghi tăng nguyên
  giá của TSCĐ?

  13

   CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG
  Mẫu số 01 – TSCĐ : B.B GIAO NHẬN TSCĐ
  Mẫu số 02 – TSCĐ : B.B THANH LÝ TSCĐ
  Mẫu số 03 – TSCĐ : B.B BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH
  Mẫu số 04 – TSCĐ : BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ
  Mẫu số 05 – TSCĐ : BIÊN BẢN KIỂM KÊ TSCĐ
  Mẫu số 06 – TSCĐ : BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

  14

  7

 8. Thị trường chứng khoán

  CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐ HÌNH THÀNH TỪ
  VIỆC MUA SẮM, XÂY DỰNG
  1. Thủ tục chứng minh tính hợp pháp của TSCĐ :
  – Hợp đồng mua bán
  – Chứng nhận nguồn gốc (TK hải quan hàng NKhẩu nếu là TSCĐ nhập khẩu)
  – Hóa đơn
  – Biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu (XD, xây lắp)
  – Phí trước bạ (nếu là TSCĐ cần phải đăng ký quyền sở hữu)
  – Giấy chứng nhận đăng ký (như trường hợp TSCĐ là ô tô chẳng hạn)
  – Chứng từ thanh toán (PHIẾU CHI, ỦY NHIỆM CHI, GIẤY BÁO NỢ)

  2. Xác định đúng nguyên giá TSCĐ (mở sổ chi tiết mua sắm TSCĐ để tập hợp chi phí
  mua TSCĐ nếu cần)
  + Lập thẻ TSCĐ
  + Ghi nhận TS vào bảng tính khấu hao (theo dõi TSCĐ)

   Đối với bộ chứng từ phản ánh TSCĐ (nhất là những loại có giá trị lớn), ngoài việc
  đóng chung chứng từ gốc với toàn bộ chứng từ phát sinh trong kỳ còn phải lưu riêng
  một bộ chứng từ (bản sao) nguồn gốc TSCĐ .

  15

  CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THANH LÝ,
  NHƯỢNG BÁN TSCĐ

  – Biên bản giao nhận
  – Thanh lý TSCĐ
  – Hợp đồng bán
  – Hóa đơn bán
  – Chứng từ thanh toán (PHIẾU THU, GIẤY BÁO CÓ)

  Các thủ tục này cũng được lưu chung với bộ
  chứng từ chứng minh nguồn gốc TSCĐ

  16

  8

 9. Thị trường chứng khoán

  17

  18

  9

 10. Thị trường chứng khoán

  19

  20

  10

 11. Thị trường chứng khoán

  21

  22

  11

 12. Thị trường chứng khoán

  23

   TRÌNH TỰ LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN
  CHỨNG TỪ TĂNG TSCĐ

  24

  12

 13. Thị trường chứng khoán

   TRÌNH TỰ LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN
  CHỨNG TỪ TĂNG TSCĐ
  A – Bắt đầu
  (1) BP dự án đầu tư (Bộ phận giao TSCĐ) dựa vào chứng từ
  gốc có liên quan tiến hành lập biên bản giao nhận TSCĐ
  (2) Đại diện bộ phận sử dụng (Bộ phận nhận TSCĐ) ký xác
  nhận vào biên bản giao nhận TSCĐ
  (3) Thủ trương đơn vị và kế toán trưởng cùng ký xác nhận vào
  biên bản giao nhận TSCĐ
  (4) Khi biên bản giao nhận TSCĐ đã được đầy đủ chữ ký xác
  nhận của cấp thẩm quyền thì bộ phận sử dụng TSCĐ nhận 1
  bản của biên bản giao nhận TSCĐ
  (5) BP kế toán phụ trách TSCĐ nhận được chứng từ phát sinh
  tăng TSCĐ (Biên bản giao nhận TSCĐ, hóa đơn, hồ sở kỹ
  thuật, …)
  25

   TRÌNH TỰ LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN
  CHỨNG TỪ TĂNG TSCĐ
  (6) BP kế toán phụ trách TSCĐ tiến hành ghi chép số liệu phát sinh
  vào sổ TSCĐ
  (7) BP kế toán nguồn vốn nhận chứng từ tăng TSCĐ (Biên bản giao
  nhận TSCĐ, hóa đơn, hồ sơ kỹ thuật, …)
  (8) BP kế toán nguồn vốn sẽ thực hiện việc xác định nguồn vốn hình
  thành nên TSCĐ để hạch toán vào sổ sách kế toán của nguồn vốn
  liên quan
  (9) BP kế toán liên quan (Kế toán tiền, Kế toán thanh toán,…) nhận
  chứng từ tăng TSCĐ
  (10) Nhận được bộ chứng từ liên quan đến tăng TSCĐ, kế toán liên
  quan tiến hành ghi chép số liệu vào sổ sách kế toán của phân hệ
  (11) Chứng từ liên quan đến nghiệp vụ tăng TSCĐ cuối cùng sẽ
  được đưa vào khâu lưu trữ
  B – Kết thúc: Quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn tất
  26

  13

 14. Thị trường chứng khoán

   TRÌNH TỰ LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN
  CHỨNG TỪ GIẢM TSCĐ

  27

   TRÌNH TỰ LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN
  CHỨNG TỪ GIẢM TSCĐ
  A – Bắt đầu
  (1) Dựa vào biên bản đánh giá lại TSCĐ, bộ phận liên quan lập chứng từ về
  giảm TSCĐ
  (2) Căn cứ vào tờ trình góp vốn vào liên doanh, bộ phận liên quan lập hợp
  đồng liên doanh
  (3) Trên cơ sở kết quả kiểm kê, bộ phận liên quan lập biên bản kiểm kê TSCĐ
  (4) Biên bản đánh giá TSCĐ chuyển đến cho kế toán trưởng và thủ trưởng
  đơn vị ký duyệt
  (5, 6) Nhận được hợp đồng liên doanh và biên bản kiểm kê, kế toán TSCĐ
  lập chứng từ về giảm TSCĐ, trình ký lãnh đạo đơn vị
  (7) Căn cứ vào chứng từ nhận được, kế toán TSCĐ ghi nhận vào các sổ sách
  kế toán
  (8) Hợp đồng liên doanh và biên bản kiểm kê chuyển đến kế toán liên quan
  để ghi sổ sách
  (9) Sau đó chứng từ được đưa vào khâu lưu trữ
  B – Kế thúc: Quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn tất 28

  14

 15. Thị trường chứng khoán

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG, GIẢM
  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  29

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG, GIẢM
  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  30

  15

 16. Thị trường chứng khoán

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG, GIẢM
  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  31

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG, GIẢM
  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  32

  16

 17. Thị trường chứng khoán

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TĂNG,
  GIẢM TSCĐ

  33

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THANH LÝ,
  NHƯỢNG BÁN TSCĐ

  34

  17

 18. Thị trường chứng khoán

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KHẤU HAO
  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  35

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN SỮA CHỮA
  NHỎ TSCĐ

  36

  18

 19. Thị trường chứng khoán

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN SỬA CHỮA
  LỚN TSCĐ

  37

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TRÍCH TRƯỚC
  CHI PHÍ SCL TSCĐ

  38

  19

 20. Thị trường chứng khoán

   SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG
  Các loại sổ sách kế toán áp dụng trong việc phản
  ánh các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ, gồm:
  1. Sổ nhật ký chung
  2. Sổ cái
  3. Sổ chi tiết TSCĐ
  4. Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng
  5. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

  39

  SỔ NHẬT KÝ CHUNG

  40

  20

Download tài liệu Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 – Trần Thị Huyên File Word, PDF về máy