[Download] Tải Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 – Trần Thị Huyên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 – Trần Thị Huyên

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 – Trần Thị Huyên
Nội dung Text: Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 – Trần Thị Huyên

Download


Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hàng tồn kho; Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán áp dụng; Đối chiếu số liệu cuối kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 – Trần Thị Huyên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 – Trần Thị Huyên File Word, PDF về máy

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 – Trần Thị Huyên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 – Trần Thị Huyên

 1. 31/03/20

  KẾ TOÁN
  HÀNG TỒN KHO

  Nguyễn Hoàng Hưng
  Khoa Kế toán – Tài chính, DNTU

  1

  TÀI LIỆU
  1. Sách, giáo trình chính
  [1] Bài giảng Thực hành kế toán P1, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  2. Tài liệu tham khảo
   [TL1] Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC,
  quyển 1/2
   [TL2] Ebook Ketoan2015

  3. Tài liệu khác
  [1] http://www.webketoan.com.vn [4] http://www.cafef.com.vn
  [2] http://www.hcmtax.gov.vn [5] http://www.gdt.gov.vn
  [3] http://www.mof.gov.vn [6] http://www.custums.gov.vn

  2

  1

 2. 31/03/20

  MỤC TIÊU

  Khi nghiên cứu xong bài này, người học
  sẽ có thể:
   Giải thích được các yêu cầu cơ bản của CMKT
  về hàng tồn kho

   Xử lý được các NVKT liên quan đến hàng tồn
  kho trên chứng từ, tài khoản và sổ sách

   Lập được các báo cáo và thực hiện việc đối
  chiếu số liệu cuối kỳ

  3

  NỘI DUNG

  Những nội dung được trình bày trong bài
  này bao gồm:
   Tổng quan về hàng tồn kho
   Chứng từ kế toán sử dụng
   Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán
   Phương pháp hạch toán
   Sổ sách kế toán áp dụng
   Đối chiếu số liệu cuối kỳ
  4

  2

 3. 31/03/20

   TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO

   Hàng tồn kho là gì?

   Phương pháp kế toán HTK

   Đánh giá hàng tồn kho

   Tính giá xuất kho của HTK

   Đặc điểm của hàng tồn kho trong các loại hình
  doanh nghiệp

  5

   TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO
  Phương pháp kế toán hàng tồn kho

  Kê khai thường xuyên Kiểm kê định kỳ

   Xác định được số tồn  Xác định được số tồn
  kho tại bất kỳ thời điểm kho tại thời điểm kiểm
  nào kê thực tế

   Số dư thay đổi theo  Số dư thay đổi theo
  từng lần nhập xuất hàng từng lần kiểm kê kho

   Giá vốn hàng bán được  Giá vốn hàng bán được
  xác định lúc xuất hàng xác định lúc cuối kỳ

  6

  3

 4. 31/03/20

   TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO

  7

   TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO

  8

  4

 5. 31/03/20

   TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO

  9

   TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO

  Điều 23 & 29
  TT200

  Giá bán lẻ

  10

  5

 6. 31/03/20

   TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO

  Hàng
  đang
  đi
  đường

  11

   TỔNG QUAN VỀ HÀNG TỒN KHO

  12

  6

 7. 31/03/20

   CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG

  CT trực tiếp CT gián tiếp

  Phiếu nhập kho Hóa đơn GTGT

  Phiếu xuất kho Hóa đơn BHTT

  Phiếu XK gửi đại lý Biên bản kiểm kê

  Bảng kê bán lẻ

  13

   CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG

  14

  7

 8. 31/03/20

  15

  16

  8

 9. 31/03/20

  17

  18

  9

 10. 31/03/20

  19

  20

  10

 11. 31/03/20

   TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ

  21

   TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ
  A Bắt đầu
   Người yêu cầu nhập kho gửi đề nghị đến kế toán
   Kế toán lập Phiếu NK và chuyển đến người đề nghị
   Người đề nghị ký phiếu và chuyển cùng hàng đến kho
   Thủ kho nhận hàng, nhập kho và ký tên vào Phiếu NK
   Thủ kho ghi thẻ kho và chuyển Phiếu NK cho kế toán
   Kế toán nhận phiếu và ghi chép vào sổ kế toán vật tư
   Phiếu NK và chứng từ liên quan được đưa vào lưu trữ
  B Kết thúc
  22

  11

 12. 31/03/20

   TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ

  23

   TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ
  A Bắt đầu
   Người yêu cầu xuất kho gửi đề nghị đến kế toán
   Kế toán lập Phiếu XK rồi chuyển cho kho
   Thủ kho nhận Phiếu XK và kiểm tra lượng hàng tồn
   Tiến hành ký tên vào Phiếu XK và xuất hàng
   Sau đó, chuyển hàng và Phiếu XK cho người yêu cầu
   Người yêu cầu nhận hàng, ký tên và trả phiếu cho kho
   Thủ kho ghi vào thẻ kho và chuyển phiếu về kế toán
   Kế toán nhận phiếu và ghi chép vào sổ kế toán vật tư
   Phiếu XK và chứng từ liên quan được đưa vào lưu trữ
  B Kết thúc
  24

  12

 13. 31/03/20

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  25

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  26

  13

 14. 31/03/20

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  27

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  28

  14

 15. 31/03/20

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  29

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  30

  15

 16. 31/03/20

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  2294

  31

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  TK 229

  32

  16

 17. 31/03/20

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  33

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  34

  17

 18. 31/03/20

   PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

  35

   SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

  SỔ TỔNG HỢP SỔ CHI TIẾT SỔ LIÊN QUAN

  Sổ chi tiết Sổ chi phí SXKD
  Sổ NK chung
  VT – HH – TP TK 621

  Bảng tổng hợp Sổ chi phí SXKD
  Sổ NK mua hàng
  N–X–T TK 622

  Sổ chi phí SXKD
  Sổ NK bán hàng Thẻ kho
  TK 627

  Sổ cái

  36

  18

 19. 31/03/20

   SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

  37

   SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

  38

  19

 20. 31/03/20

   SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

  39

   SỔ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

  40

  20

Download tài liệu Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 – Trần Thị Huyên File Word, PDF về máy