[Download] Tải Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 – Trần Thị Huyên – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 – Trần Thị Huyên

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 – Trần Thị Huyên
Nội dung Text: Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 – Trần Thị Huyên

Download


Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán; Đối chiếu số liệu cuối kỳ;… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 – Trần Thị Huyên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 – Trần Thị Huyên File Word, PDF về máy

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 – Trần Thị Huyên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 – Trần Thị Huyên

 1. Thị trường chứng khoán

  BÀI GIẢNG MÔN HỌC

  THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP P1
  THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGH

  1

  Tài liệu học tập
  1. Sách, giáo trình chính
  [1] Bài giảng Thực hành kế toán, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  2. Tài liệu tham khảo
  • [TL1] Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC,
  quyển 1/2
  • [TL2] Ebook Ketoan2015
  3. Tài liệu khác
  • [TK1] http://www.webketoan.com.vn
  • [TK2] http://cafef.com.vn

  2

  1

 2. Thị trường chứng khoán

  PHÂN HỆ KẾ TOÁN THU CHI

  1. Chứng từ kế toán sử dụng
  2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  3. Phương pháp hạch toán
  4. Sổ sách kế toán
  5. Đối chiếu số liệu cuối kỳ

  3

  2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
  CHỨNG TỪ THU
  • Chứng từ kế toán trực tiếp :
  – PHIẾU THU
  – Ủy nhiệm thu
  • Chứng từ kế toán liên quan :
  – HĐ kinh tế (Sales Contract), HĐ nguyên tắc (Rule Contract)
  – Đơn đặt hàng (Order)
  – Phiếu xuất kho
  – Hóa đơn bán hàng thông thường, Hóa đơn GTGT
  – Tờ khai xuất khẩu (Nếu là hàng XK : kèm Sales Contract,
  Invoice, Packing List, P/O, C/O, B/L….)
  – Giấy thanh toán tiền tạm ứng
  – Biên bản thanh lý TSCĐ
  – Biên bản góp vốn, …
  4

  2

 3. Thị trường chứng khoán

  Mẫu Phiếu Thu
  Mẫu số:01-TT
  Đơn vị:
  (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
  Địa chỉ : ngày của Bộ trưởng BTC
  PHIẾU THU Quyển số: …….

  Ngày ……… tháng ……… năm ……… Số: ……………

  Nợ: ………
  Có: ………

  Họ tên người nộp tiền : …………………………………………………………………………………
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………
  Lý do nộp: ………………………………………………………………………………………………
  Số tiền: …………………………………… (Viết bằng chữ): …………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  Kèm theo: ………………………………………………………………………………. Chứng từ gốc
  Ngày ….… tháng ….… năm …….
  Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ
  (Ký, họ tên,đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) ……………………………………………………………………
  + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ………………………………………………………………
  + Số tiền quy đổi: …….………………………………………………………………………………
  5
  (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

  Mẫu Phiếu Thu

  6

  3

 4. Thị trường chứng khoán

  Mẫu Giấy báo Có

  7

  2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
  CHỨNG TỪ CHI
  • Chứng từ kế toán trực tiếp :
  – PHIẾU CHI (Nếu chi TM)
  – ỦY NHIỆM CHI (Nếu chuyển khoản)
  • Chứng từ kế toán liên quan :

  • Hợp đồng kinh tế (Sales Contract) • Giấy đề nghị thanh toán
  • Đơn đặt hàng (Order) • Giấy đề nghị tạm ứng
  • Phiếu nhập kho • Giấy thanh toán tiền tạm ứng
  • Thông báo nộp tiền
  • Hóa đơn mua hàng
  • Thông báo nộp thuế, ….
  • Tờ khai nhập khẩu (Nếu là hàng
  NK : Kèm Invoice, Packing List,
  P/O, C/O, B/L….)

  8

  4

 5. Thị trường chứng khoán

  Mẫu Phiếu Chi
  Đơn vị: Mẫu số:02-TT
  Bộ phận:
  (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
  ngày của Bộ trưởng BTC

  PHIẾU CHI Quyển số: …..

  Ngày ……… tháng ……… năm ……… Số: …………

  Nợ: ………
  Có: ………

  Họ tên người nhận tiền : …………………………………………………………………………………
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..
  Lý do chi: …………………………………………………………………………………………………
  Số tiền: …………………………………… (Viết bằng chữ): ……………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Kèm theo: ………………………………………………………………………………. Chứng từ gốc
  Ngày ….… tháng ….… năm …….
  Giám đốc Kế toán trưởng Người chi tiền Người lập phiếu Thủ quỹ
  (Ký, họ tên,đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………
  + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ……………………………………………………………………
  + Số tiền quy đổi: ………….………………………………………………………………………………
  (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 9

  Mẫu Ủy nhiệm Chi

  10

  5

 6. Thị trường chứng khoán

  Mẫu Ủy nhiệm Chi

  11

  Mẫu Giấy báo Nợ

  12

  6

 7. Thị trường chứng khoán

  Mẫu Séc rút tiền mặt

  13

  Mẫu Séc rút tiền mặt

  14

  7

 8. Thị trường chứng khoán

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  B.1-Bộ B.2- KT TM B.3- KTT B.4- Phê
  phận KT (KT NH) kiểm tra duyệt
  đ/chiếu lại, ký vào
  ngân quỹ các C/từ và đề nghị
  của GĐ
  tiếp nhận đề nghị thu T/toán và hoặc
  đề nghị – chi các C/từ PGĐ
  thu – chi liên quan.

  B.8- Ghi B.7- B.6- Ký B.5- Lập
  vào sổ Thực duyệt chứng từ
  sách KT hiện thu chứng từ thu – chi
  và lưu – chi tiền thu – chi
  C/từ

  15

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán Thu – Chi
  (tiền mặt, TGNH) được thực hiện thông qua các
  bước như sau:
  Bước 1: Bộ phận KT ngân quỹ tiếp nhận những đề nghị
  thu – chi (có thể là kế toán TM hoặc kế toán NH)
  1. C/từ kèm theo yêu cầu chi tiền (phiếu chi, ủy nhiệm chi)
  có thể là: Giấy đề nghị T/toán, giấy đề nghị tạm ứng,
  giấy T/toán tiền tạm ứng, thông báo nộp tiền, H/đơn,
  H/đồng,…
  2. C/từ kèm theo yêu cầu thu tiền (phiếu thu) có thể là:
  Giấy T/toán tiền tạm ứng, H/đơn, H/đồng, B/bản thanh lý
  TSCĐ, B/bản góp vốn, …
  16

  8

 9. Thị trường chứng khoán

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  Bước 2: Kế toán TM (kế toán NH) đối chiếu các C/từ và
  đề nghị thu – chi.
  1. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu nhằm đảm bảo tính hợp lý,
  hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của người phụ trách bộ phận
  có liên quan và tuân thủ các quy định, quy chế T/chính
  của Công ty cũng như tuân thủ theo quy định về H/đơn
  C/từ của p/luật về Thuế).
  2. Sau đó chuyển bộ chứng từ thanh toán cho KT trưởng
  xem xét và ký duyệt.

  17

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  Bước 3: KT trưởng kiểm tra lại, ký vào đề nghị T/toán và
  các C/từ liên quan.

  18

  9

 10. Thị trường chứng khoán

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  • Bước 4: Phê duyệt của GĐ hoặc PGĐ : Căn cứ
  vào các quy định và quy chế T/chính, quy định về
  hạn mức phê duyệt của Cty, GĐ hoặc PGĐ được ủy
  quyền xem xét phê duyệt đề nghị thu – chi. Các đề
  nghị chi/mua sắm không hợp lý, hợp lệ sẽ bị từ chối
  hoặc yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung các C/từ liên
  quan.

  19

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  • Bước 5: Lập chứng từ thu – chi: Sau khi thực hiện
  kiểm tra sự đầy đủ của những C/từ có l/quan thì KT
  tiến hành lập:

  – Đối với giao dịch TM tại quỹ: KT tiền mặt lập phiếu
  thu, phiếu chi.
  – Đối với giao dịch thông qua tài khoản NH: Kế toán
  NH lập UNC.

  20

  10

 11. Thị trường chứng khoán

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  • Bước 6 :. Ký duyệt chứng từ thu – chi:
  Sau khi lập xong chuyển cho KT trưởng ký duyệt-
  KT trưởng ký vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi và UNC
  trước khi chuyển cho GĐ hoặc PGĐ được ủy quyền
  để ký duyệt

  21

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  • Bước 7 :. Thực hiện thu – chi tiền:
  • Sau đó PT và PC kèm theo C/từ gốc sẽ chuyển cho
  thủ quỹ để tiến hành thu tiền và chi tiền.
  • Thủ quỹ giữ lại 1 liên phiếu thu tiền (hoặc 1 liên
  phiếu chi). Bộ C/từ PT và PC kèm theo C/từ gốc sẽ
  trả lại cho KT.
  • Nếu đây là giao dịch với NH thì sau khi UNC được
  lập 2 liên thì kế toán NH đến NH để giao dịch và NH
  sẽ đóng dấu vào UNC và trả lại cho KT

  22

  11

 12. Thị trường chứng khoán

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  • Bước 7 :. Thực hiện thu – chi tiền:
  • Đối với giao dịch TM tại quỹ: Khi nhận được PT hoặc PC (do KT lập) kèm
  theo C/từ gốc , Thủ quỹ phải:
  + Kiểm tra số tiền trên PT, PC với C/từ gốc
  + Kiểm tra nội dung ghi trên PT, PC có phù hợp với C/từ gốc
  + Kiểm tra ngày, tháng lập PT, PC và chữ ký của người có thẩm quyền.
  + Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ TM
  + Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào PT hoặc PC.
  + Thủ quỹ ký vào PT hoặc PC và giao cho khách hàng 01 liên.
  + Sau đó thủ quỹ căn cứ vào PT hoặc PC ghi vào Sổ Quỹ.
  + Cuối cùng, thủ quỹ chuyển giao 02 liên còn lại của PT hoặc PC cho KT.
  • Đối với thu chi tiền qua NH: Kế toán NH lập và nộp UN thu/UNC, séc, …
  cho NH.

  23

  2.2. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
  • Bước 8 :. Sau khi bộ C/từ đã hoàn thành thì KT
  dựa vào đó mà tiến hành ghi vào sổ sách KT và lưu
  chứng từ KT (PT+PC+UNC và những C/từ khác có
  liên quan)

  24

  12

 13. Thị trường chứng khoán

  Lưu trữ chứng từ THU
  • Hóa đơn đầu ra:
  + HĐ bán ra < 20 triệu mà thu bằng TM phải kẹp
  theo các C/từ sau:
  1. Phiếu thu
  2. Hóa đơn xuất bán hàng
  3. Phiếu xuất kho
  4. Biên bản giao hàng (thương mại)
  5. Biên bản nghiệm thu (xây dựng)
  6. Biên bản xác nhận khối lượng
  7. Bảng quyết toán khối lượng (nếu có)
  8. Hợp đồng và thanh lý (nếu có) 25

  Lưu trữ chứng từ THU
  • Hóa đơn đầu ra:
  + HĐ bán ra >= 20 triệu phải kẹp theo các C/từ sau:
  1. Phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán)
  2. Hóa đơn xuất bán hàng
  3. Phiếu xuất kho
  4. Biên bản giao hàng ( thương mại)
  5. Biên bản nghiệm thu ( xây dựng )
  6. Biên bản xác nhận khối lượng
  7. Bảng quyết toán khối lượng (nếu có)
  8. Hợp đồng và thanh lý (nếu có).
  9. => sau này nhận được tiền kẹp thêm : Giấy báo Có (Khi
  khách hàng chuyển vào TK của cty)
  26

  13

 14. Thị trường chứng khoán

  Lưu trữ chứng từ CHI:

  TH1 : HĐ mua vào (đầu vào) < 20 triệu nếu
  TT bằng TM : phải kẹp với các C/từ sau :
  1. Phiếu chi
  2. Hóa đơn mua hàng
  3. Phiếu nhập kho
  4. Phiếu xuất kho bên bán (hay Biên bản giao hàng)
  5. Giấy đề nghị thanh toán (kèm theo H/đồng , thanh lý nếu
  có).

  27

  Lưu trữ chứng từ CHI:

  TH2 : HĐ mua vào (đầu vào) > 20 triệu
  nếu TT bằng CK : phải kẹp với các C/từ
  sau :
  1. Hóa đơn mua vào (đầu vào) >20 triệu
  2. Phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán)
  3. Phiếu nhập kho (hay Biên bản giao hàng)
  4. Giấy đề nghị chuyển khoản
  5. Kèm theo hợp đồng , thanh lý (nếu có)
  6. => sau này chuyển tiền kẹp thêm : Ủy nhiệm chi, Giấy
  báo Nợ (Khi chuyển tiền trả khách hàng)

  28

  14

 15. Thị trường chứng khoán

  2.3.1. Phương pháp hạch toán
  nghiệp vụ tiền mặt

  Bên Nợ : Thể hiện TM tăng trong kỳ Bên Có : Thể hiện TM giảm trong kỳ
  • C/từ để ghi vào bên Nợ 111 là • C/từ để ghi vào bên Có 111 là
  phiếu thu phiếu chi
  • Kèm theo C/từ gốc là H/đồng, • Kèm theo C/từ gốc là H/đơn, giấy
  Hđơn, phiếu bán hàng, phiếu chi giới thiệu, phiếu thu của nhà CC,
  bên mua, Séc rút tiền… CMND, H/đồng, giấy đề nghị tạm
  ứng, Giấy đề nghị TT tạm ứng,
  giấy nộp tiền vào TK … 29

  2.3.2. Phương pháp hạch toán
  nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng
  112

  SDĐK

  PSN PSC

  SDCK

  Bên Nợ: Thể hiện TGNH tăng trong kỳ Bên Có: Thể hiện TGNH giảm trong kỳ

  C/từ để ghi vào bên Nợ TK 112 là Giấy C/từ để ghi vào bên Có TK 112 là Giấy
  báo Có, kèm theo giấy nộp tiền vào báo Nợ kèm theo chứng từ gốc là
  TK, UNC của bên mua…. UNC, lệnh chi tiền, Sec rút tiền

  30

  15

 16. Thị trường chứng khoán

  2.3.3. Phương pháp hạch toán nghiệp
  vụ tiền đang chuyển
  113

  SDĐK

  PSN PSC
  SDCK

  Bên Nợ: Bên mua làm thủ tục Bên Có: Nhận được giấy báo Có
  chuyển tiền sang TK của Bên Bán của NH là tiền đã vào TK NH
  nhưng chưa nhận được giấy báo
  Có của NH
  C/từ để ghi vào bên Nợ TK 113 là bản
  sao, bản Fax UNC bên Mua, Giấy nộp
  tiền vào TK, ….

  31

  2.4. Sổ sách kế toán
  Giới thiệu các mẫu sổ
  1.Sổ nhật ký chung
  2.Sổ nhật ký thu tiền
  3.Sổ nhật ký chi tiền
  4.Sổ cái
  5.Sổ chi tiết tiền mặt
  6.Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
   Thực hành Cách ghi sổ kế toán trên giấy

  32

  16

 17. Thị trường chứng khoán

  Mẫu Sổ nhật ký chung
  CÔNG TY ABC Mẫu số S03A – DN
  Địa chỉ: (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
  Mã số thuế : Ngày 20-3-2006 Của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  SỔ NHẬT KÝ CHUNG
  Từ ngày 01/01/14 đến ngày 31/01/14

  Chứng từ Phát sinh trong kỳ
  Đã Số
  Ngày
  Ghi STT hiệu
  Ghi Diễn giải
  Sổ Dòng TK
  Sổ Số hiệu Ngày Nợ Có
  Cái ĐƯ

  31/08/14 PT08 28/02/14 Thu tiền bán hàng 1 111 11.000.000
  Doanh thu bán hàng 2 511 10.00.000
  Thuế GTGT phải nộp 3 3331 1.000.000

  Cộng mang sang 11.000.000 11.000.000

  Ngày 31 tháng 1 năm 2014

  Kế toán trưởng Giám đốc
  Người lập 33

  Mẫu Sổ nhật ký Thu tiền
  CÔNG TY ABC
  Địa chỉ:
  Mã số thuế :
  SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
  Từ ngày 01/01/14 đến ngày 31/01/14

  Chứng từ Ghi Có các tài khoản
  Ngày Ghi
  Tài khoản khác
  tháng Ngày Diễn giải Nợ
  Số 112 131 511 Số
  Ghi sổ tháng 111 Số tiền
  hiệu
  A B C D 1 2 3 5 6 E
  05/01/14
  10/01/14

  15/01/14
  20/08/14 PT01 16/08/14 Thu tiền bán hàng 14.410.000 14.410.000
  Thuế GTGT phải nộp 1.441.000 1.441.000 33311

  Tổng
  cộng
  Ngày 31 tháng
  1 năm 2014
  Người 34
  Kế toán trưởng
  lập Giám đốc

  17

 18. Thị trường chứng khoán

  Mẫu Sổ nhật ký chi tiền
  CÔNG TY ABC

  Địa chỉ:
  Mã số thuế :
  SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
  Từ ngày 01/01/14 đến ngày 31/01/14

  Chứng từ Ghi Nợ các tài khoản
  Ngày Ghi Tài khoản
  tháng Ngày Diễn giải Có khác
  Số 152 156 331
  Ghi sổ tháng 111 Số
  Số tiền
  hiệu
  A B C D 1 2 3 5 6 E
  08/08/14 PC01 01/08/14 Nhập kho NVL 17.745.496 17.745.496
  Thuế GTGT khấu trừ 1.774.550 1.774.550 133

  Tổng
  cộng

  Ngày 31 tháng 1 năm 2014

  Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
  35

  Mẫu sổ cái cho các Tài khoản
  CÔNG TY ABC Mẫu số S03b-DN
  Địa chỉ: (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
  Mã số thuế : Ngày 20-3-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  SỔ CÁI
  Mã hiệu : 111 – Tiền mặt
  Từ ngày 01/01/14 đến ngày 31/01/14

  Nhật ký
  Số
  Ngày Chứng từ chung
  hiệu Số tiền VND
  Diễn giải
  Ghi TK
  Sổ Trang STT DU
  Số Ngày Nợ Có
  số dòng
  SỐ DƯ ĐẦU KỲ 1

  CỘNG PHÁT SINH 2 3
  SỐ DƯ CUỐI KỲ 4=1+2–3

  LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM

  Ngày 31 tháng 1 năm 2014
  36
  Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

  18

 19. Thị trường chứng khoán

  Mẫu sổ quỹ Tiền mặt
  CÔNG TY ABC
  Địa chỉ:
  Mã số thuế :
  SỔ QUỸ TIỀN MẶT
  Từ ngày 01/01/14 đến ngày 31/01/14

  Ngày Ngày Số chứng từ Số tiền (VND)
  Diễn giải
  Ghi Chứng
  Sổ từ Thu Chi Nợ Có Tồn
  SỐ DƯ ĐẦU KỲ

  Tổng
  cộng
  Ngày 31 tháng 1 năm 2014
  Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc

  37

  Mẫu Sổ Tiền gửi Ngân hàng
  CÔNG TY ABC
  Địa chỉ:
  Mã số thuế :
  SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
  Từ ngày 01/01/14 đến ngày 31/01/14

  Chứng từ Diễn giải Số tiền VND
  Số TK Mã NH TK DU
  Số Ngày Gửi vào Rút ra Còn lại
  SỐ DƯ ĐẦU KỲ

  CỘNG PHÁT SINH
  Ngày 31 tháng 1 năm 2014
  Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

  38

  19

 20. Thị trường chứng khoán

  2.5.1. Đối chiếu số liệu cuối kỳ Tài khoản
  111:Tiền mặt
  Số dư Nợ Số dư Nợ ĐK TK Số dư Nợ
  111 trên bảng
  ĐK sổ cái CĐPS ĐK Sổ quỹ
  TK 111 TM
  Số PS Nợ Số PS Nợ- Có TK Số PS Nợ
  111 trên bảng
  – Có sổ cái CĐPS – Có Sổ
  TK 111 quỹ TM

  Số dư Nợ Số dư Nợ CK TK Số dư Nợ
  111 trên bảng
  CK sổ cái CĐPS CK Sổ quỹ
  TK 111 TM
  39

  2.5.2. Đối chiếu số liệu cuối kỳ Tài khoản 112
  -TGNH
  Số dư Nợ Số dư Nợ Số dư Nợ Số dư ĐK
  ĐK sổ cái ĐK TK 112 ĐK Sổ của sổ phụ
  TK 112 trên bảng TGNH NH hoặc sao
  CĐPS kê NH
  Số PS Nợ Số PS Nợ – Số PS Nợ- Số PS rút ra –
  – Có sổ Có TK 112 Có Sổ nộp vào trên
  cái TK trên bảng TGNH hoặc sổ phụ NH
  112 CĐPS sao kê hoặc sao kê

  Số dư Nợ Số dư CK Số dư Nợ Số dư CK ở
  CK sổ cái TK 112 trên CK Sổ Sổ Phụ NH
  TK 112 bảng TGNH hoặc hoặc sao kê
  CĐPS sao kê
  40

  20

Download tài liệu Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 – Trần Thị Huyên File Word, PDF về máy