[Download] Tải Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi
Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

Download


“Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 4: Phương thức thanh toán quốc tế” trình bày phương thức chuyển tiền; phương thức nhờ thu; phương thức tín dụng chứng từ (L/C). Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi File Word, PDF về máy

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

 1. BÀI 4
  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  QUỐC TẾ

  TS. Nguyễn Thị Diệu Chi
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015108211 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Công ty xuất nhập khẩu SaGiangVina nhận được một L/C do ngân hàng BOC-Singapore
  phát hành trị giá 180.000 USD ký phát ngày 15/10/2015 qua ngân hàng HSBC Việt Nam.
  Trên L/C quy định rằng ngân hàng BOC sẽ trả tiền ngay 100% hóa đơn tiền hàng sau khi
  nhận được chấp nhận thanh toán của người xin mở L/C nếu hàng hóa phù hợp với
  chứng từ của người hưởng lợi xuất trình.

  1. Bên nào là doanh nghiệp xuất khẩu ?
  2. Ngân hàng nào là ngân hàng xuất khẩu ?
  3. Ngân hàng nào là ngân hàng nhập khẩu ?
  4. Công ty XNK SaGiangVina có nên chấp nhận L/C này không? Tại sao?

  v1.0015108211 2

 3. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:
  • Hiểu và vận dụng quy trình chuyển tiền, nhờ thu, và tín dụng chứng từ trong hoạt
  động thanh toán tiền hàng quốc tế.
  • Phân biệt được sự khác nhau giữa phương thức nhờ thu trơn và nhờ thu kèm
  chứng từ.
  • Phân tích và lựa chọn được phương thức thanh toán đảm bảo nhất giữa các bên
  trong hoạt động thanh toán quốc tế.
  • Thấy được vai trò của ngân hàng trong các phương thức thanh toán quốc tế.
  • Lập, kiểm tra, sửa các lỗi trong thư tín dụng được phát hành tại ngân hàng.

  v1.0015108211 3

 4. NỘI DUNG

  Phương thức chuyển tiền

  Phương thức nhờ thu

  Phương thức tín dụng chứng từ (L/C)

  v1.0015108211 4

 5. 1. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN

  1.1. Khái niệm của phương thức chuyển tiền

  1.2. Các bên tham gia trong phương thức chuyển tiền

  1.3. Các hình thức chuyển tiền

  1.4. Quy trình chuyển tiền

  v1.0015108211 5

 6. 1.1. KHÁI NIỆM CỦA PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN

  Phương thức chuyển tiền là một phương thức trong đó
  một khách hàng (người trả tiền, người mua, người
  nhập khẩu…) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển
  một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người cung
  ứng dịch vụ, người bán, người xuất khẩu…) ở một địa
  điểm nhất định.

  v1.0015108211 6

 7. 1.2. CÁC BÊN THAM GIA TRONG PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN

  1 Người chuyển tiền hay người trả tiền (Remitter)

  2 Người thụ hưởng (Beneficiary)

  3 Ngân hàng chuyển tiền (Remitting Bank)

  4 Ngân hàng trả tiền (Paying Bank)

  v1.0015108211 7

 8. 1.3. CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN TIỀN
  a/ Chuyển tiền bằng thư (mail transfer – M/T)
  Ngân hàng chuyển tiền thực hiện việc chuyển tiền theo cách
  gửi thư ra lệnh cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả tiền
  cho người hưởng lợi.
  b/ Chuyển tiền bằng điện (telegraphic transfer – T/T)
  Ngân hàng chuyển tiền thực hiện việc chuyển tiền theo cách
  ra lệnh bằng điện cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả
  tiền cho người hưởng lợi.

  v1.0015108211 8

 9. 1.4. QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN

  Ngân hàng của
  Ngân hàng người
  chuyển tiền 4 thụ hưởng

  3 5

  2

  Người Người
  chuyển tiền thụ hưởng
  1

  v1.0015108211 9

 10. 2. PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

  2.1. Khái niệm nhờ thu

  2.2. Văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán nhờ thu

  2.3. Các bên tham gia phương thức nhờ thu

  2.4. Các loại nhờ thu

  v1.0015108211 10

 11. 2.1. KHÁI NIỆM NHỜ THU

  Nhờ thu là phương thức thanh toán, theo đó, bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng
  hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông
  qua ngân hàng đại lý cho bên mua (nhà nhập khẩu) để được thanh toán, chấp nhận hối
  phiếu hay chấp nhận các điều kiện và điều khoản khác.

  v1.0015108211 11

 12. 2.2. VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH THANH TOÁN NHỜ THU
  Uniform Rule for Collection
  Ban hành đầu tiên năm 1956: Nguyên tắc thống nhất
  nhờ thu chứng từ thương mại.
  Đã qua 3 lần sửa đổi:
  • Lần 1 năm 1967: nhờ thu chứng từ thương mại.
  • Lần 2 năm 1978: nguyên tắc thống nhất về nhờ
  thu (URC,1978).
  • Lần 3 năm 1995: nguyên tắc thống nhất về nhờ
  thu (URC,1995).

  v1.0015108211 12

 13. 2.3. CÁC BÊN THAM GIA PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

  1 Người uỷ nhiệm thu (Principal)

  2 Người trả tiền (Drawee)

  3 Ngân hàng nhờ thu – Remitting Bank

  4 Ngân hàng thu hộ (Collecting Bank)

  5 Ngân hàng xuất trình (presenting Bank)

  v1.0015108211 13

 14. 2.4. CÁC LOẠI NHỜ THU

  Phương thức Nhờ Thu

  Nhờ thu trơn Nhờ thu kèm chứng từ
  (Clean collection) (Documentary collection)

  D/A (Delivery documents
  D/P (Delivery documents
  against acceptance)
  against payment)
  Nhờ thu chấp nhận trả tiền
  Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ
  đổi chứng từ

  v1.0015108211 14

 15. NHỜ THU TRƠN (Clean collection)
  Nhờ thu trơn là phương thức mà người bán nhờ ngân hàng thu hộ tiền trên tờ hối phiếu
  ở người mua, trong đó chứng từ nhờ thu chỉ bao gồm chứng từ tài chính, còn các chứng
  từ thương mại được gửi trực tiếp cho người nhập khẩu không thông qua ngân hàng.

  7
  Ngân hàng nhận ủy thác Ngân hàng xuất trình –
  Nhờ Thu Ngân hàng thu hộ
  4
  8 3
  5 6

  2
  Người Bán 1 Người Mua

  v1.0015108211 15

 16. NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ (Documentary collection)
  Phương thức thanh toán mà người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng thì lập bộ
  chứng từ thanh toán nhờ thu (chứng từ gửi hàng và hối phiếu) và nhờ ngân hàng thu hộ
  tiền tờ hối phiếu đó, với điều kiện là người mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền thì ngân
  hàng mới trao toàn bộ chứng từ gửi hàng cho người mua để họ nhận hàng.
  8
  Ngân hàng nhận ủy thác Ngân hàng xuất trình –
  Nhờ Thu Ngân hàng thu hộ

  4

  9 3
  5 6 7

  2
  Người Bán 1 Người Mua

  v1.0015108211 16

 17. 3. PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

  3.1. Khái niệm phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

  3.2. Các bên tham gia giao dịch thanh toán tín dụng chứng từ

  3.3. Thư tín dụng – L/C

  v1.0015108211 17

 18. 3.1. KHÁI NIỆM PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
  Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là một sự thỏa
  thuận trong đó, một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng)
  theo yêu cầu của khách hàng (người xin mở thư tín dụng)
  cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho một người thứ ba
  (người hưởng lợi số tiền của thư tín dụng) hoặc chấp nhận
  hối phiếu do người thứ ba ký phát trong phạm vi số tiền đó khi
  người thứ ba này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ
  thanh toán phù hợp những quy định đề ra trong thư tín dụng.

  v1.0015108211 18

 19. 3.2. CÁC BÊN THAM GIA GIAO DỊCH THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

  1 Người xin mở thư tín dụng (the applicant for credit)

  2 Ngân hàng phát hành thư tín dụng (the issuing/opening bank)

  3 Người hưởng lợi thư tín dụng (the beneficiary)

  4 Ngân hàng thông báo thư tín dụng (the advising bank)

  5 Ngân hàng xác nhận thư tín dụng (the confirming bank)

  6 Ngân hàng thanh toán thư tín dụng (the paying bank)

  v1.0015108211 19

 20. 3.3. THƯ TÍN DỤNG – L/C

  1 Khái niệm thư tín dụng

  2 Nội dung chủ yếu của thư tín dụng

  3 Quy trình thanh toán tín dụng chứng từ

  v1.0015108211 20

Download tài liệu Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi File Word, PDF về máy