[Download] Tải Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi
Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

Download


“Bài giảng Thanh toán quốc tế – Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế” cung cấp các kiến thức bao gồm khái niệm và đặc điểm thanh toán quốc tế; vai trò của thanh toán quốc tế; cơ sở pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế; hợp đồng ngoại thương.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi File Word, PDF về máy

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

 1. THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Viện Ngân hàng – Tài chính
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  v1.0015108211 1

 2. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
  I. Mục tiêu học phần:
  Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Các
  kiến thức cơ bản như hợp đồng ngoại thương, các phương tiện thanh toán quốc tế và
  các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu và các căn cứ pháp lý làm cơ sở cho việc
  thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại.
  II. Nội dung nghiên cứu
  • Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế.
  • Bài 2: Chứng từ thương mại.
  • Bài 3: Chứng từ tài chính.
  • Bài 4: Phương thức thanh toán quốc tế.
  • Bài 5: Điều kiện thương mại quốc tế – Incoterms 2000 và 2010.
  • Bài 6: L/C và UCP600.

  v1.0015108211 2

 3. BÀI 1:
  TỔNG QUAN VỀ
  THANH TOÁN QUỐC TẾ

  TS. Nguyễn Thị Diệu Chi
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0015108211 3

 4. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Công ty VinaCafe Việt Nam muốn bán 200 thùng cafe sang thị trường Mỹ cho
  công ty Ecotrans.

  1. VinaCafe đang thực hiện hoạt động gì sang thị trường Mỹ?
  2. VinaCafe phải ký hợp đồng gì với Ecotrans để bán số sản phẩm trên?
  3. Làm cách nào Công ty Ecotrans sẽ thực hiện nghĩa vụ trả tiền được
  cho công ty VinaCafe tại Việt Nam?

  v1.0015108211 4

 5. MỤC TIÊU
  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần nắm được các nội dung sau:
  • Hiểu được khái niệm, đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế hay hoạt
  động thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền tệ cho các hàng hóa và dịch vụ có yếu tố
  nước ngoài.
  • Phân biệt được sự khác nhau giữa hoạt động ngoại thương và hoạt động
  nội thương.
  • Thấy được vai trò trung gian thanh toán của ngân hàng đối với hoạt động chi
  trả tiền tệ quốc tế.
  • Thấy được vai trò quan trọng của hoạt động thanh toán quốc tế đối với nền
  kinh tế, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các ngân hàng thương mại.
  • Biết được cơ sở pháp lý thường được sử dụng trong hoạt động thanh toán
  quốc tế.
  • Biết được khái quát các điều khoản cơ bản trong hợp đồng ngoại thương.

  v1.0015108211 5

 6. NỘI DUNG

  Khái niệm và đặc điểm thanh toán quốc tế

  Vai trò của thanh toán quốc tế

  Cơ sở pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế

  Hợp đồng ngoại thương

  v1.0015108211 6

 7. 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM THANH TOÁN QUỐC TẾ

  1.1. Cơ sở hình thành thanh toán quốc tế

  1.2. Khái niệm thanh toán quốc tế

  1.3. Đặc điểm của thanh toán quốc tế

  v1.0015108211 7

 8. 1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH THANH TOÁN QUỐC TẾ
  • Điều kiện địa lý, trình độ phát triển, yếu tố tự nhiên, năng
  lực sản xuất ở các quốc gia khác nhau;
  • Hàng hóa được vận chuyển giữa các quốc gia với nhau
  thông qua việc sử dụng các phương tiện vận tải khác nhau;
  • Vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia với nhau gặp
  các rủi ro;
  • Thanh toán tiền hàng giữa các bên trong hoạt động xuất
  nhập khẩu;
  • Hoạt động mua bán hàng hóa giữa các quốc gia khác nhau nên liên quan tới nhiều
  nguồn luật điều chỉnh mang tính quốc tế.
   Cơ sở hình thành hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động ngoại thương. Hoạt động
  ngoại thương là hoạt động cơ sở, và hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động phát sinh.
  Bên cạnh đó hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện qua hệ thống ngân hàng, cho nên
  khi nói đến hoạt động thanh toán quốc tế là nói đến hoạt động thanh toán của ngân hàng
  thương mại.

  v1.0015108211 8

 9. 1.2. KHÁI NIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Thanh toán quốc tế là việc thực hiện nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát
  sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này
  với các tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông
  qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.

  v1.0015108211 9

 10. 1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Hoạt động thanh toán quốc tế chịu sự điều chỉnh của luật pháp và các tập quán
  1
  quốc tế.

  2 Hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện phần lớn thông qua hệ thống ngân hàng.

  Trong thanh toán quốc tế, tiền mặt hầu như không được sử dụng trực tiếp mà
  3
  dùng các phương tiện thanh toán.

  4 Trong thanh toán quốc tế, ít nhất một trong hai bên có liên quan đến ngoại tệ.

  5 Ngôn ngữ sử dụng trong thanh toán quốc tế chủ yếu bằng tiếng Anh.

  Giải quyết tranh chấp chủ yếu bằng luật quốc tế.
  6

  v1.0015108211 10

 11. 2. VAI TRÒ CỦA THANH TOÁN QUỐC TẾ

  2.1. Thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế

  2.2. Thanh toán quốc tế với nhà kinh doanh xuất nhập khẩu

  2.3. Thanh toán quốc tế với ngân hàng thương mại

  v1.0015108211 11

 12. 2.1. THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ
  • Bôi trơn và thúc đầy hoạt động xuất nhập khẩu của nền
  kinh tế như một tổng thể.
  • Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trực
  tiếp và gián tiếp.
  • Thúc đẩy và mở rộng hoạt động dịch vụ như du lịch,
  hợp tác quốc tế.
  • Tăng cường thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính.
  • Thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập kinh tế
  quốc tế.

  v1.0015108211 12

 13. 2.2. THANH TOÁN QUỐC TẾ VỚI NHÀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

  Thanh toán quốc tế phục vụ nhu cầu thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ xuất nhập khẩu
  của doanh nghiệp.

  v1.0015108211 13

 14. 2.3. THANH TOÁN QUỐC TẾ VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  • Vai trò trung gian của ngân hàng trong hoạt động thanh
  toán quốc tế
   Thanh toán theo yêu cầu của khách.
   Bảo vệ quyền lợi của khách trong giao dịch thanh toán.
   Tư vấn, hướng dẫn khách các biện pháp kỹ thuật nghiệp
  vụ thanh toán quốc tế nhằm hạn chế rủi ro, tạo sự tin
  tưởng trong giao dịch với nước ngoài.
   Tài trợ vốn cho hoạt động xuất khẩu khẩu của khách một
  cách chủ động và tích cực.
   Hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động sinh lời của ngân hàng.

  v1.0015108211 14

 15. 3. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH THANH TOÁN QUỐC TẾ

  3.1. Thông lệ và tập quán quốc tế

  3.2. Các nguồn luật quốc gia

  3.3. Luật và các công ước quốc tế

  v1.0015108211 15

 16. 3.1. THÔNG LỆ VÀ TẬP QUÁN QUỐC TẾ

  • Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ
  (Uniform Customs and Practice for Documentary
  Credit – UCP).
  • Quy tắc thống nhất về nhờ thu (Uniform Rules for
  Collection – URC).
  • Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền hàng (The Uniform
  Rules for Bank to Bank Reimbursement under
  Documentary Credit – URR).
  • Điều kiện thương mại quốc tế (International
  Commercial Term – Incoterms).

  v1.0015108211 16

 17. 3.2. CÁC NGUỒN LUẬT QUỐC GIA

  • Bộ luật dân sự
  • Luật thương mại
  • Luật kinh doanh ngoại hối
  • Luật quản lý ngoại hối
  • …

  v1.0015108211 17

 18. 3.3. LUẬT VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ

  • Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán quốc tế (United
  nations convention on contracts for the international sale of
  goods – Wien Convention 1980).
  • Công ước Geneve 1930 về Luật thống nhất về hối phiếu
  (Uniform Law for Bill of Exchange – ULB 1930).
  • Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và lệnh phiếu quốc tế
  (International Bill of Exchange and International Promissory
  Note – UN convention 1980).
  • Công ước Geneve 1931 và Séc quốc tế (Geneve convention for
  Check 1931).
  • Các nguồn luật và công ước quốc tế về vận tải và bảo hiểm.
  • Các hiệp định song phương và đa quốc…

  v1.0015108211 18

 19. 4. HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

  4.1. Khái quát về hợp đồng ngoại thương

  4.2. Kết cấu nội dung của hợp đồng ngoại thương

  v1.0015108211 19

 20. 4.1. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

  • Khái niệm hợp đồng ngoại thương
  Hợp đồng ngoại thương là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán (người xuất
  khẩu và người nhập khẩu) có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó
  người xuất khẩu có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu một lượng tài sản (gọi là hàng
  hóa) cho người nhập khẩu và nhận tiền, còn người nhập khẩu có nghĩa vụ trả tiền và
  nhận hàng.
  • Nguyên tắc ký kết hợp đồng ngoại thương
   Nguyên tắc tự nguyện.
   Nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi.
   Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm vật chất.
   Không trái với pháp luật hiện hành.

  v1.0015108211 20

Download tài liệu Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 – TS. Nguyễn Thị Diệu Chi File Word, PDF về máy