[Download] Tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 4: Hệ thống đòn bẩy – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 4: Hệ thống đòn bẩy

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 4: Hệ thống đòn bẩy
Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 4: Hệ thống đòn bẩy

Download


Chương này nhằm giúp cho học sinh: Hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 4: Hệ thống đòn bẩy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 4: Hệ thống đòn bẩy File Word, PDF về máy

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 4: Hệ thống đòn bẩy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 4: Hệ thống đòn bẩy

 1. Bài giảng môn TCDN

  CHƢƠNG 4

  HỆ THỐNG ĐÒN BẨY

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 1

  MỤC TIÊU
  • Hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài
  chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp
  • Vận dụng tác động của các đòn bẩy trong
  hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 2

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 1

 2. Bài giảng môn TCDN

  Nội dung
  I. Đòn bẩy kinh doanh
  II. Đòn bẩy tài chính
  III. Đòn bẩy tổng hợp

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 3

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  1.1. Khái niệm
  1.2. Ý nghĩa và độ lớn
  1.2.1. Ý nghĩa
  1.2.2. Độ lớn
  1.3. Mối quan hệ giữa độ lớn của đòn bẩy kinh
  doanh và phân tích hòa vốn
  1.3.1. Phân tích hòa vốn
  1.3.2. Mối quan hệ giữa độ lớn của đòn bẩy
  kinh doanh và điểm hòa vốn

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 4

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 2

 3. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  1.1. Khái niệm
  1.1.1. Chi phí
  • Khoản tiêu hao các nguồn lực đã sử dụng

  • Biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động
  sống, lao động vật hóa

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 5

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  Phân loại chi phí
  Cách ứng xử

  BIẾN PHÍ ĐỊNH PHÍ

  – Thay đổi về tổng – Tổng số không thay
  số, tỷ lệ thuận với sự đổi khi có sự thay đổi
  thay đổi sản phẩm khối lượng sản phẩm
  – Biến phí đơn vị – Định phí trung bình
  không thay đổi trên đvsp thay đổi nhẹ
  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 6

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 3

 4. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  VD 1.1.Công ty dệt A có các chi phí nhƣ sau
  • Sợi
  • Phụ tùng sửa máy dệt
  • Màu nhuộm
  • Ghế sử dụng ở bộ phận SX
  • Văn phòng phẩm sử dụng
  • Chi phí điện thoại, điện, nước
  • Tiền quảng cáo
  • Hoa hồng –định mức/mỗi lần mua

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 7

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  •Lương công nhân SX khoán SP
  • Lương CN SX & ban quản lý SX (thời gian)
  • Lương nhân viên văn phòng
  • Chi phí khấu hao TSCĐ
  Y/c: Hãy xác định biến phí và định phí

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 8

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 4

 5. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  1.1.2. Khái niệm đòn bẩy kinh doanh
  VD1.2. Xem xét số liệu của 2 công ty sau
  Đvt: 1.000 đồng
  Công ty M&N Công ty F&C
  Chỉ tiêu
  Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
  Doanh thu 500.000 500.000
  Chi phí hoạt động 400.000 100% 400.000 100%
  Biến phí 300.000 75% 350.000 87,5%
  Định phí 100.000 25% 50.000 12,5%
  EBIT 100.000 100.000
  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 9

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  Y/c: Hãy khảo sát mức độ biến động EBIT
  1. Doanh thu tăng 200 triệu đồng do sản lượng tiêu
  thụ tăng (các yếu tố khác không đổi)
  2. Doanh thu giảm 200 triệu đồng do sản lượng tiêu
  thụ giảm (các yếu tố khác không đổi)

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 10

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 5

 6. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  1.2. Ý nghĩa và độ lớn
  1.2.1. Ý nghĩa
  – Đòn bẩy kinh doanh phản ảnh tỷ lệ tăng lợi
  nhuận khi doanh thu (sản lượng) tăng 1% trong
  điều kiện các yếu tố khác không đổi
  % thay đổi Độ lớn đòn
  % thay đổi
  EBIT
  = doanh thu * bẩy kinh
  sản lƣợng doanh

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 11

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  1.2.2. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh
  – Độ lớn của đòn bẩy kinh doanh đo lường mức
  độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh đến sự thay
  đổi của EBIT khi thay đổi sản lượng hay doanh số

  Độ lớn đòn bẩy % thay đổi EBIT
  kinh doanh =
  % thay đổi doanh
  thu/sản lƣợng

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 12

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 6

 7. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  Gọi: Q : Sản lượng thực hiện
  QBE : Sản lượng hòa vốn
  F : Tổng định phí
  DOL : Độ lớn đòn bẩy kinh doanh
  Q
  DOLQ =
  Q – QBE
  EBIT + F
  DOLS =
  EBIT
  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 13

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  VD1.3: Hãy xác định độ lớn đòn bẩy kinh
  doanh của công ty M&N và F&C
  1.3. Mối quan hệ giữa đòn bẩy kinh doanh và
  phân tích hòa vốn
  1.3.1. Phân tích hòa vốn
  – Điểm hòa vốn (Break even point) là điểm mà
  tại đó doanh thu cân bằng với chi phí hay tại đó
  lợi nhuận hoạt động bằng 0

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 14

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 7

 8. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  Gọi
  P : Giá bán đơn vị sản phẩm
  V : Biến phí đơn vị sản phẩm
  Q : Số lượng sản xuất và tiêu thụ
  F : Định phí
  QBE : Sản lượng hoà vốn
  VC : Tổng biến phí
  SBE : Doanh thu hoà vốn

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 15

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  * Hòa vốn theo sản lượng:
  Doanh thu = Chi phí
  P * QBE = V * QBE + F
  (P – V)*QBE = F
  F
  QBE =
  P–V

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 16

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 8

 9. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  VD1.4: Cty ABC năm 2018 kinh doanh một loại
  sản phẩm có số liệu như sau:
  – Giá bán 500.000 đồng/sp,
  – Biến phí 300.000 đồng/sp,
  – Tổng định phí 100 triệu đồng
  Hãy xác định điểm hòa vốn?

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 17

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  * Hòa vốn theo doanh thu
  SBE = V*QBE + F
  V*QBE
  SBE 1 – = F
  SBE

  V V*QBE V*Q VC
  = = =
  P P*QBE P*Q S

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 18

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 9

 10. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH

  F
  SBE =
  1 – VC
  S

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 19

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  VD1.5: Công ty M năm 2018 có số liệu: Đvt: 1.000đ
  – Doanh thu 500.000
  – Tổng biến phí 400.000
  – Tổng định phí 150.000
  Hãy xác định điểm hòa vốn?

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 20

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 10

 11. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  1.3.2. Mối quan hệ giữa độ lớn đòn bẩy kinh
  doanh và điểm hòa vốn
  VD1.6. Cty A có số liệu như sau: (đvt:1.000đ)
  Giá bán 500/sp
  Biến phí 300/sp
  Tổng định phí 100.000
  Y/c: Hãy khảo sát DOL ở các mức hoạt động 0sp,
  300sp, 500sp, 800sp, 1.000sp, 1600sp

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 21

  Quan hệ giữa sản lượng tiêu thụ và DOL
  DOL
  Doanh thu
  tổng chi phí
  Điểm HV

  1
  b
  0 QBE 1.000 Q

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 22

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 11

 12. Bài giảng môn TCDN

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  VD1.7. Công ty Minh Hằng có số liệu vào Q.2/2018:
  – Sản lượng tiêu thụ 10.000sp; Giábán 20.000 đồng
  – Chi phí (đồng)
  Nguyên vật liệu 4.000/sp
  Nhân công trực tiếp 3.000/sp
  Chi phí quảng cáo 16.250.000
  Nhiên liệu 500/sp
  Chi phí bán hàng 1.000/sp
  Khấu hao TSCĐ 28.000.000
  Lương bộ phận quản lý 42.000.000
  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 23

  I. ĐÒN BẨY KINH DOANH
  Yêu cầu:
  1. Xác định doanh thu hòa vốn, sản lượng hòa vốn

  2. Xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh

  3. Ước tính lợi nhuận quý 3/2018 nếu doanh thu
  quý 3/2017 dự kiến tăng 15% do tăng sản lượng
  bán ra (các yếu tố khác không đổi)
  4. Xác định doanh thu và sản lượng cần tiêu thụ để
  đạt EBIT ở mức 63.250.000 đồng, (các điều kiện
  khác không đổi)

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 24

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 12

 13. Bài giảng môn TCDN

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  2.1. Khái niệm
  2.2 Phân tích mối quan hệ EBIT và EPS
  2.2.1. Khái niệm EPS
  2.2.2. Lưa chọn phương án tài trợ vốn
  2.2.3. Điểm bàng quan
  2.3. Ý nghĩa và độ lớn của đòn bẩy tài chính
  2.3.1. Ý nghĩa
  2.3.2. Độ lớn

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 25

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  2.1. Khái niệm
  – Đòn bẩy tài chính phản ánh mối tương quan
  giữa tổng nợ và tổng vốn hiện có => hệ số nợ
  – Đòn bẩy tài chính có liên quan đến việc sử
  dụng nguồn tài trợ có chi phí cố định
  – Đòn bẩy tài chính thể hiện cơ cấu tài chính
  và mức độ ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 26

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 13

 14. Bài giảng môn TCDN

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  2.2. Phân tích mối quan hệ EBIT – EPS
  2.2.1. Khái niệm EPS
  – EPS là giá trị cổ đông được hưởng khi nắm
  giữ cổ phiếu tùy thuộc vào kết quả kinh doanh
  Thu nhập ròng của
  cổ đông thƣờng
  EPS =
  Số lƣợng cổ phiếu
  thƣờng đang lƣu hành

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 27

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  Gọi
  EPS : Thu nhập của mỗi cổ phiếu thường
  I : Chi phí lãi vay
  t : Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
  PD : Cổ tức cổ phiếu ưu đãi phải trả
  NS : Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành

  (EBIT – I)(1-t) – PD
  EPS =
  NS

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 28

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 14

 15. Bài giảng môn TCDN

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  2.2.2. Lựa chọn phƣơng án tài trợ vốn
  – Phân tích sự ảnh hưởng của những phương
  án tài trợ
  – Tính EPS & lựa chọn phương án tài trợ vốn
  tối ưu
  VD 2.2: Công ty CTC hiện có nguồn vốn 10
  triệu USD từ vốn cổ phiếu thường với số lượng
  200.000 cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần huy
  động vốn cho dự án mới với quy mô 5 triệu USD và
  EBIT sau đầu tư kỳ vọng là 2,7 triệu USD

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 29

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  Phương án tài trợ vốn dự án mới
  1. Phát hành cổ phiếu thường với giá bán 50
  USD/cổ phiếu
  2. Phát hành trái phiếu với lãi suất 12%/năm
  3. Phát hành cổ phiếu ưu đãi với cổ tức 11%/năm
  Y/c: Thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
  a. Lựa chọn phương án tài trợ vốn tối ưu
  b. Xác định điểm bàng quan

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 30

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 15

 16. Bài giảng môn TCDN

  CƠ CẤU NGUỒN VỐN SAU ĐẦU TƢ Đvt:USD

  Phƣơng án tài trợ
  Chỉ tiêu
  CP thƣờng Nợ CP ƣu đãi
  Tổng nợ
  Vốn CP ưu đãi
  Vốn CP thường
  Tổng tài sản

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 31

  BẢNG TÍNH EPS Đvt:USD
  Phƣơng án tài trợ
  Chỉ tiêu
  CP thƣờng Nợ CP ƣu đãi
  EBIT
  Lãi vay
  Lợi nhuận trước thuế
  Thuế TNDN (22%)
  Lợi nhuận sau thuế
  PD
  LN ròng của CPT 2.106.000 1.638.000 1.556.000
  Số lượng CPthường
  EPS

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 16

 17. Bài giảng môn TCDN

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  2.2.3. Điểm bàng quan
  – Điểm bàng quan là điểm của EBIT mà tại đó
  các phương án tài trợ vốn đều mang lại EPS như
  nhau
  – Điểm bàng quan là cơ sở để lựa chọn phương
  án tài trợ vốn
  – Xác định điểm bàng quan
  • Phương pháp hình học
  • Phương pháp đại số

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 33

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  2.2.3.1. Phƣơng pháp hình học
  Phƣơng án 1 – phát hành cổ phiếu thƣờng
  • Chọn điểm tọa độ có EPS và EBIT đã được tính
  (2.700.000; 7,02)
  • Chọn điểm có EPS = 0
  Phƣơng án 2 – phát hành trái phiếu
  • Chọn điểm tọa độ có EPS và EBIT đã được tính
  (2.700.000; 8,19)
  • Chọn điểm có EPS = 0

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 34

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 17

 18. Bài giảng môn TCDN

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

  Phƣơng án 3 – phát hành cổ phiếu ƣu đãi
  • Chọn điểm tọa độ có EPS và EBIT đã được tính
  (2.700.000; 7,78)
  • Chọn điểm có EPS = 0

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 35

  Đồ thị xác định điểm bàng quan
  EPS Nợ CP ưu đãi
  Điểm bàng
  quan
  8,19
  CP thƣờng
  7,78
  7,02

  5,5 A
  B
  4,68

  0,6 0,705 1,8 2,115 2,7 EBIT
  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 36

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 18

 19. Bài giảng môn TCDN

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  2.2.3.1. Phƣơng pháp đại số
  • Tính EPS theo EBIT cho mỗi phương án tài trợ
  • Cho EPS của các cặp phương án bằng nhau =>
  giải phương trình tìm EBIT cho từng cặp
  phương án
  • Với EBIT tìm được => tính EPS – Đây chính là
  điểm bàng quan

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 37

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  Gọi
  EBITi,j : EBIT bàng quan giữa phương án i, j
  Ii, Ij : Chi phí lãi vay phương án i, j
  t : Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
  PDi, PDj : Cổ tức cổ phiếu ưu đãi phương án i, j
  NSi, NSj : Số lượng cổ phiếu thường phương án i, j

  (EBITi,j – Ii)(1-t) – PDi (EBITi,j – Ij)(1-t) – PDj
  =
  NSi NSj

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 38

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 19

 20. Bài giảng môn TCDN

  II. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
  2.3. Ý nghĩa và độ lớn đòn bẩy tài chính
  2.3.1. Ý nghĩa
  – Độ lớn đòn bẩy tài chính phản ảnh tỷ lệ tăng
  EPS khi EBIT tăng 1% (trong điều kiện các yếu tố
  khác không đổi)
  VD 2.3. Với số liệu và phương án tài trợ vốn đã
  được chọn ở VD 2.2. Hãy khảo sát EPS khi EBIT
  đạt 2.160.000 USD và 3.240.000 USD

  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 39

  BẢNG TÍNH EPS với các mức EBIT khác nhau

  EBIT 2.700.000 2.160.000 3.240.000
  Lãi vay
  Lợi nhuận trước thuế
  Thuế TNDN (22%)
  Lợi nhuận sau thuế
  PD
  Lợi nhuận ròng của CPT
  Số lượng CP thường
  EPS 8,19 6,084 10,296
  % thay đổi EPS
  TCDN – C.4 – Hệ thống đòn bẩy 40

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 20

Download tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 4: Hệ thống đòn bẩy File Word, PDF về máy