[Download] Tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn
Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn

Download


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn trình bày các nội dung chính sau: Xác định chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn biên tế, chi phí sử dụng nợ, chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi, chi phí sử dụng vốn cổ phần thường,…

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn File Word, PDF về máy

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn

 1. Bài giảng môn TCDN

  CHƢƠNG 3
  CHI PHÍ
  SỬ DỤNG VỐN
  Th.S. Nguyễn Thị Kim Anh

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 1

  NỘI DUNG
  I. Những vấn đề chung
  II. Xác định chi phí sử dụng vốn
  III. Chi phí sử dụng vốn biên tế

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 2

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 1

 2. Bài giảng môn TCDN

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1.1. Khái niệm
  1.2. Cấu trúc vốn
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 3

  1.1. Khái niệm
  – Giá phải trả khi sử dụng các nguồn tài trợ
  – Căn cứ -> ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư

  VD1.1. Công ty H&C phát hành 200.000 cổ phiếu
  ưu đãi với mức chi trả cổ tức 14%/năm có giá bán
  bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 4

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 2

 3. Bài giảng môn TCDN

  1.1. Khái niệm
  Nợ ngắn hạn
  NỢ
  Nợ dài hạn
  Nguồn
  tài trợ Cổ phần ƣu đãi
  VỐN
  Cổ phần thƣờng
  CSH
  Lợi nhuận giữ lại
  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 5

  1.2. Cơ cấu vốn
  – Cơ cấu vốn (capital structure) là thành phần và tỷ
  trọng của nợ và vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn
  tại một thời điểm nhất định

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 6

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 3

 4. Bài giảng môn TCDN

  1.2. Cơ cấu vốn
  Cty X Cty Y
  Chỉ tiêu
  Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
  Nợ phải trả 60% 50 50%
  Vốn chủ sở hữu 40 40% 50 50%
  Vốn CPUĐ 10 10% 10 10%
  Vốn CP thường 30 30% 40 40%
  Tổng nguồn vốn 100 100

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 7

  Nợ phải trả
  Hệ số nợ =
  Tổng nguồn vốn

  Hệ số vốn Vốn chủ sở hữu
  chủ sở hữu =
  Tổng nguồn vốn

  Hệ số đảm Vốn chủ sở hữu
  bảo nợ vay =
  Nợ phải trả

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 8

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 4

 5. Bài giảng môn TCDN

  Công ty X Công ty Y
  Chỉ tiêu
  Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
  Nợ phải trả 60 60% 50 50%
  Vốn chủ sở hữu 40 40% 50 50%
  Tổng nguồn vốn 100 100
  Hệ số nợ 0,6 0,5
  Hệ số vốn CSH 0,4 0,5
  Hệ số đảm bảo nợ 0,67 1

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 9

  1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng
  – Quy mô doanh nghiệp
  – Rủi ro tỷ giá
  – Thuế

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 10

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 5

 6. Bài giảng môn TCDN

  II. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
  2.1. Chi phí sử dụng nợ
  2.2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi
  2.3. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
  2.4. Chi phí sử dụng lợi nhuận giữ lại
  2.5. Chi phí sử dụng vốn bình quân

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 11

  2.1. Chi phí sử dụng nợ
  2.1.1. Khái niệm
  – Khi sử dụng vốn vay -> doanh nghiệp phải trả
  một lượng giá trị – chi phí lãi vay
  – Chi phí sử dụng vốn vay: tỷ suất lợi nhuận tối
  thiểu phải thu được khi sử dụng nguồn tài trợ bằng
  nợ vay để giữ ko đổi tỷ suất lợi nhuận của chủ sở
  hữu

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 12

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 6

 7. Bài giảng môn TCDN

  2.1.1. Khái niệm
  VD2.1. Công ty A&H vay ngân hàng 200 triệu
  đồng với lãi suất 12%/năm, thời gian vay 01 năm.
  Tiền lãi và nợ gốc được thanh toán một lần khi đáo
  hạn

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 13

  2.1.2. Công thức
  2.1.2.1. Chi phí sử dụng nợ vay trƣớc thuế
  2.1.2.1.1. Chi phí sử dụng nợ vay ngắn hạn
  – Chi phí sử dụng nợ vay ngắn hạn trước thuế là chi
  phí trả lãi vay cho người cho vay
  VD2.2. Công ty A&H vay ngân hàng 500 triệu
  đồng, thời gian vay 01 năm. Tổng số tiền phải
  thanh toán bao gồm cả nợ gốc là lãi vay khi đáo
  hạn là 560 triệu đồng.
  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 14

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 7

 8. Bài giảng môn TCDN

  2.1.2.1.1. Chi phí sử dụng nợ vay ngắn hạn
  Gọi
  rd : chi phí sử dụng nợ vay/năm
  i : lãi suất danh nghĩa tiền vay một năm
  m : số kỳ tính (trả) lãi trong năm

  i m
  rd = {1 + m } – 1

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 15

  2.1.2.1.1. Chi phí sử dụng nợ vay ngắn hạn
  VD2.3. Công ty A&H vay ngân hàng 100 triệu
  đồng, lãi suất 8%/năm, tiền lãi thanh toán một năm 2
  kỳ.
  Y/c: Tính chi phí sử dụng nợ vay

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 16

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 8

 9. Bài giảng môn TCDN

  2.1.2.1.1. Chi phí sử dụng nợ vay ngắn hạn
  Gọi
  rd : chi phí sử dụng nợ vay/năm
  i : lãi suất thực tiền vay một năm
  m : số kỳ tính (trả) lãi trong năm

  m
  rd = {1 + i } –1

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 17

  2.1.2.1.1. Chi phí sử dụng nợ vay ngắn hạn
  VD2.4. Công ty N&K vay ngân hàng 200 triệu
  đồng với lãi suất 2,5%/quý, tiền lãi thanh toán theo
  quý.
  Y/c: Tính chi phí sử dụng nợ vay

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 18

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 9

 10. Bài giảng môn TCDN

  2.1.2.1.2. Chi phí sử dụng nợ vay dài hạn
  VD2.5: Công ty M&N vay ngân hàng 100 triệu
  đồng, hàng năm thanh toán cho ngân hàng 30 triệu
  đồng (bao gồm cả nợ gốc và lãi vay) trong vòng 04
  năm. Kỳ thanh toán đầu tiên là một năm sau ngày
  nhận nợ vay
  Y/c: Xác định chi phí sử dụng nợ vay

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 19

  2.1.2.1.2. Chi phí sử dụng nợ vay dài hạn (tổ chức
  tín dụng)
  Gọi
  P0 : khoản nợ vay được sử dụng hôm nay
  CFt : số tiền thanh toán năm t cho chủ nợ
  (gồm nợ gốc và lãi), kỳ trả đầu tiên là một
  năm sau ngày nhận nợ vay
  n : số kỳ thanh toán
  rd : chi phí sử dụng nợ vay

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 20

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 10

 11. Bài giảng môn TCDN

  Chi phí sử dụng nợ vay dài hạn (tổ chức tín dụng)

  P0 = CF1(1+rd)-1 + CF2 (1+rd)-2
  + …. CFn-1(1+rd)-(n-1) + CFn(1+rd)-n

  n
  P0 = ∑CFt(1 + rd)-t
  t=1

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 21

  VD2.6: Công ty K&P vay ngân hàng 500 triệu
  đồng, hàng năm thanh toán cho ngân hàng 110 triệu
  đồng (bao gồm cả nợ gốc và lãi vay) trong vòng 06
  năm. Kỳ thanh toán đầu tiên là một năm sau ngày
  nhận nợ vay
  Y/c: Xác định chi phí sử dụng nợ vay

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 22

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 11

 12. Bài giảng môn TCDN

  2.1.2.1.2. Chi phí sử dụng nợ vay dài hạn (phát
  hành trái phiếu)
  VD2.7: Công ty HC phát hành trái phiếu có mệnh
  giá 1 triệu đồng trả lãi định kỳ năm, lãi suất 9%/năm,
  thời gian đáo hạn 5 năm, với giá bán 0,98 triệu đồng ,
  chi phí phát hành 6.000 đồng/trái phiếu
  Y/c: Xác định dòng tiền công ty HC có được từ
  phát hành trái phiếu

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 23

  * Dòng tiền phát hành trái phiếu
  • Tiền thu thuần từ phát hành trái phiếu là khoản
  tiền thực sự mà công ty có thể sử dụng được từ
  việc phát hành và bán trái phiếu
  Tiền thu = Chi phí
  Giá bán –
  thuần phát hành

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 24

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 12

 13. Bài giảng môn TCDN

  * Dòng tiền phát hành trái phiếu
  • Lãi trái phiếu: số tiền lãi phải trả cho trái chủ
  căn cứ vào mệnh giá và lãi suất trái phiếu công
  bố khi phát hành

  Lãi trái Lãi suất
  = Mệnh giá * trái phiếu
  phiếu
  • Nợ gốc: số tiền mệnh giá công ty phát hành
  phải thanh toán cho trái chủ vào thời điểm đáo
  hạn
  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 25

  2.1.2.1.2. Chi phí sử dụng nợ vay dài hạn (phát
  hành trái phiếu)
  Gọi
  P0 : giá ròng từ phát hành trái phiếu
  Rt : tiền lãi trái phiếu thanh toán hàng năm
  rd : chi phí sử dụng nợ phát hành trái phiếu
  n : kỳ hạn của trái phiếu
  F : nợ gốc (mệnh giá) trái phiếu

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 26

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 13

 14. Bài giảng môn TCDN

  Chi phí sử dụng nợ vay dài hạn (phát hành trái
  phiếu)
  P0 = R1(1+rd)-1 + R2 (1+rd)-2
  + …. Rn-1(1+rd)-(n-1) + Rn(1+rd)-n + F(1+rd)-n

  n
  P0 = ∑Rt(1 + rd)-t + F(1+rd)-n
  t=1

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 27

  2.1.2.1.2. Chi phí sử dụng nợ vay dài hạn (phát
  hành trái phiếu)
  VD2.8: Công ty K&K phát hành trái phiếu có
  mệnh giá 1 triệu đồng trả lãi định kỳ năm, lãi suất
  10%/năm, thời gian đáo hạn 6 năm, với giá bán 0,98
  triệu đồng , chi phí phát hành 10.000 đồng/trái phiếu
  Y/c: Xác định chi phí sử dụng nợ vay dài hạn từ
  phát hành trái phiếu

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 28

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 14

 15. Bài giảng môn TCDN

  2.1.2.2. Chi phí sử dụng nợ vay sau thuế
  Gọi
  rd : chi phí sử dụng nợ trước thuế
  rdat : chi phí sử dụng nợ sau thuế
  t : thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

  rdat = rd*(1 – t)

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 29

  2.1.2.1.2. Chi phí sử dụng nợ vay sau thuế
  VD2.9: Công ty A&H có thông tin
  – Vay ngắn hạn 300 triệu đồng với lãi suất 9%/năm,
  thanh toán lãi hàng quý
  – Vay ngân hàng 800 triệu đồng, hàng năm thanh
  toán 150 triệu đồng (bao gồm cả nợ gốc và lãi vay)
  trong vòng 08 năm. Kỳ thanh toán đầu tiên là một
  năm sau ngày nhận nợ vay

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 30

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 15

 16. Bài giảng môn TCDN

  – Phát hành 500 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu
  đồng trả lãi định kỳ năm, lãi suất 10%/năm, thời gian
  đáo hạn 5 năm, với giá bán 0,995 triệu đồng, chi phí
  phát hành 5.000 đồng/trái phiếu
  – Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
  đang áp dụng 20%
  Y/c: Xác định chi phí sử dụng nợ vay sau thuế

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 31

  2.2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ƣu đãi
  2.2.1. Khái niệm
  – Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi là suất sinh
  lợi yêu cầu phải trả cho các cổ đông giữ cổ phiếu ưu
  đãi
  – Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên
  nhận cổ tức cố định hàng năm từ thu nhập sau thuế

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 32

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 16

 17. Bài giảng môn TCDN

  2.2.2. Công thức
  Gọi
  e : chi phí phát hành cổ phiếu ưu đãi
  d : cổ tức cổ phiếu ưu đãi
  P : giá bán cổ phiếu ưu đãi
  rps : chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi

  d
  rps =
  P–e
  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 33

  VD2.10: Cty A phát hành của cổ phiếu ưu đãi với
  giá bán 60.000 đồng/cổ phiếu, chi phí phát hành
  3.000 đồng/cổ phiếu, cổ tức dự kiến chi trả là 7.200
  đồng/cổ phiếu.
  Y/c: Xác định chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi
  VD2.11. Cty H phát hành của cổ phiếu ưu đãi với
  giá bán 50.000đồng/cổ phiếu, chi phí phát hành 4%
  trên giá bán, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 12%.
  Y/c: Xác định chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi
  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 34

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 17

 18. Bài giảng môn TCDN

  2.3. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thƣờng
  2.3.1. Khái niệm
  – Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu là doanh lợi vốn
  chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư dự tính nhận được
  – Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường là một mức
  sinh lợi công ty phải tạo ra để có thể duy trì giá cổ
  phiếu của mình
  – Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường là tỷ suất
  sinh lợi đòi hỏi của nhà đầu tư tương ứng với rủi ro
  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 35

  2.3.2. Công thức
  2.3.2.1. Vốn cổ phần thƣờng hiện có
  2.3.2.1.1. Sử dụng mô hình tăng trƣởng cổ tức
  Gọi
  P : giá thị trường hiện tại của cổ phiếu thường
  D0: cổ tức trên một cổ phiếu thường hiện tại
  rs : chi phí sử dụng vốn cổ phần thường hiện có
  g : tỷ lệ tăng trưởng cổ tức

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 36

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 18

 19. Bài giảng môn TCDN

  Công thức tính chi phí sử vốn cổ phần thƣờng
  theo mô hình tăng trƣởng cổ tức

  D0 (1+g)
  rs = +g
  P

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 37

  VD2.12. Giá bán hiện hành của cổ phiếu A là
  100.000 đồng/cổ phiếu, mức cổ tức chi trả năm nay
  10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức 4%.
  Y/c: Xác định chi phí sử dụng vốn cổ phần thường

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 38

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 19

 20. Bài giảng môn TCDN

  2.3.2.1.2. Sử dụng mô hình CAPM
  Gọi
  Rf : Lãi suất phi rủi ro – trái phiếu kho bạc
  Rm : Lãi suất sinh lời kỳ vọng của thị trường
  βe : Rủi ro hệ thống của tài sản đầu tư so với
  rủi ro bình quân của thị trường
  rs : chi phí sử dụng cổ phiếu thường

  rs = Rf + (Rm – Rf)βe
  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 39

  VD2.13. Công ty H&K có hệ số beta 1,2. Lãi suất kỳ
  vọng hiện tại của thị trường là 14%/năm và lãi suất
  trái phiếu chính phủ hiện hành 6%/năm.
  Y/c: Xác định chi phí sử dụng vốn cổ phần thường

  TCDN – C.3 – Chi phí sử dụng vốn 40

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 20

Download tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 3: Chi phí sử dụng vốn File Word, PDF về máy