[Download] Tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường
Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường

Download


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm của cổ phiếu thường, nguyên tắc định giá cổ phiếu, mô hình chiết khấu dòng tiền, mô hình chiết khấu cổ tức, định giá cổ phiếu theo P/E.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường File Word, PDF về máy

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường

 1. Bài giảng môn TCDN

  CHƢƠNG 2
  ĐỊNH GIÁ
  CỔ PHIẾU THƢỜNG
  Th.S. Nguyễn Thị Kim Anh

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 1

  NỘI DUNG
  I. Những vấn đề chung
  II. Định giá cổ phiếu thường

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 2

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 1

 2. Bài giảng môn TCDN

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1.1. Khái niệm
  1.2. Đặc điểm của cổ phiếu thường
  1.3. Một số thuật ngữ
  1.4. Nguyên tắc định giá cổ phiếu

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường
  3

  1.1. Khái niệm
  – Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi
  sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của
  người sở hữu đối với tài sản hoặc vốn của tổ
  chức phát hành, gồm:
  • Trái phiếu
  • Cổ phiếu
  • Chứng chỉ quỹ đầu tư
  • Chứng khoán phái sinh
  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 4

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 2

 3. Bài giảng môn TCDN

  1.1. Khái niệm
  – Cổ phiếu là chứng nhận đầu tư và sở hữu một
  phần trong công ty cổ phần
  • Cổ phiếu thường
  • Cổ phiếu ưu đãi
   Ưu tiên về mặt tài chính

   Hạn chế về quyền hạn

  – Người góp vốn vào công ty qua việc mua cổ
  phần gọi là cổ đông
  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 5

  1.2. Đặc điểm của cổ phiếu thƣờng
  • Không có kỳ hạn, không được hoàn lại vốn.
  • Cổ tức không cố định
  • Cổ đông là người cuối cùng được hưởng giá
  trị còn lại của tài sản thanh lý khi phá sản
  • Giá cổ phiếu biến động
  • Được chuyển nhượng

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 6

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 3

 4. Bài giảng môn TCDN

  1.3. Một số thuật ngữ
  – Mệnh giá (par-value): giá trị ghi trên giấy
  chứng nhận cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu mới
  phát
  Vốn điều lệ
  MG =
  Tổng số CP đăng
  ký phát hành
  – Thƣ giá (Book value): giá cổ phiếu ghi trên sổ
  sách kế toán hành được tính
  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 7

  VD1.1: Năm 2008, công ty cổ phần A thành lập
  với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, số cổ phần đăng ký
  phát hành là 3.000.000 cổ phiếu. Xác định mệnh
  giá
  VD1.2: Năm 2011 cty A quyết định tăng vốn bằng
  phát hành thêm 1.000.000CP với mệnh giá
  10.000đồng, giá bán cổ phiếu trên thị trường thực
  hiện được 24.000đồng/cổ phiếu. Quỹ tích lũy dùng
  cho đầu tư tính đến cuối năm 2011 là 10 tỷ đồng.
  Tính thư giá cổ phiếu tính đến cuối 2011
  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 8

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 4

 5. Bài giảng môn TCDN

  – Giá trị lý thuyết (Intrinsic value): giá trị tính
  toán của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, dựa vào
  • Cổ tức công ty
  • Triển vọng phát triển công ty
  • Lãi suất thị trường
  – Thị giá (Market value): giá cả cổ phiếu trên thị
  trường tại một thời điểm nhất định phụ thuộc vào
  quan hệ cung cầu

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 9

  Sơ đồ giao dịch tại TTGDCK

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 10

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 5

 6. Bài giảng môn TCDN

  1.4. Cơ sở định giá
  – Giá cổ phiếu được xem như là hiện giá dòng
  thu nhập tạo ra cho nhà đầu tư từ cổ phiếu theo
  tỷ suất chiết khấu yêu cầu
  – Tỷ suất chiết khấu là tỷ suất sinh lời yêu
  cầu của nhà đầu tư

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 11

  II. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THƢỜNG

  2.1. Mô hình chiết khấu dòng tiền
  2.2. Mô hình chiết khấu cổ tức
  2.3. Định giá cổ phiếu theo P/E

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 12

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 6

 7. Bài giảng môn TCDN

  2.1. Mô hình chiết khấu dòng tiền
  VD2.1. Nhà đầu tư A dự kiến đầu tư vào cổ
  phiếu HJC trong thời gian 2 năm với các thông tin:
  – Cổ tức kỳ vọng năm thứ nhất 10$
  – Cổ tức kỳ vọng năm thứ hai 11$
  – Giá cổ phiếu vào cuối năm 2 120$
  Y/c: Xác định mức giá nhà đầu tư có thể mua
  cổ phiếu HJC với tỷ suất sinh lời theo yêu cầu
  10%/năm
  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 13

  2.1.1. Khái niệm
  – Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF-
  Discounted Cash Flows Model) được xây dựng
  dựa trên nền tảng của khái niệm giá trị theo thời
  gian của tiền và quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 14

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 7

 8. Bài giảng môn TCDN

  2.1.2. Công thức
  Gọi
  r : tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng
  P0 : giá thị trường hiện hành của cổ phiếu
  P1 : giá thị trường dự kiến vào cuối năm
  D1 : cổ tức mong đợi vào năm sau
  (tính trên mỗi cổ phiếu)

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 15

  2.1.2. Công thức
  Tỷ suất lợi nhuận của đầu tư cổ phiếu
  D1 + (P1 – P0)
  r =
  P0

  D1 + P1
  P0 =
  1+r

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 16

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 8

 9. Bài giảng môn TCDN

  2.1.2. Công thức
  VD2.2. Cổ phiếu HNC đang lưu hành trên thị
  trường với kỳ vọng cổ tức nhận được năm sau
  D1= 10.000 đồng/cổ phiếu và ước tính giá thị
  trường năm sau P1= 115.000 đồng
  Y/c: Xác định mức giá nhà đầu tư có thể mua
  cổ phiếu HNC với tỷ suất sinh lời theo yêu cầu
  12%/năm

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 17

  2.1.2. Công thức
  Gọi
  r : tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng
  P0 : giá thị trường hiện hành của cổ phiếu
  m : năm kết thúc đầu tư
  Pm : giá thị trường dự kiến vào cuối năm
  thứ m
  Dt : cổ tức mong đợi vào năm t
  (trên mỗi cổ phiếu)
  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 18

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 9

 10. Bài giảng môn TCDN

  Giá cổ phiếu khi đầu tƣ đến năm m

  D1 D2 D3 Dm + Pm
  P0 = + + + …+
  1 + r (1 + r)2 (1 + r)3 (1 +r)m

  m
  D Pm
  P0 = Σ t
  t=1 (1 + r)
  t +
  (1 +r)m

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 19

  Giá cổ phiếu khi đầu tƣ mãi mãi


  D
  P0 = Σ t
  t=1 (1 + r)
  t

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 20

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 10

 11. Bài giảng môn TCDN

  VD2.3. Cổ phiếu HGB đang lưu hành trên thị
  trường với kỳ vọng cổ tức nhận được năm sau là
  5$/CP, tốc độ tăng cổ tức 2%/năm và ước tính giá
  thị trường 5 năm sau đạt mức 160$. Nhà đầu tư
  dự kiến mua cổ phiếu này và đầu tư trong vòng 5
  năm, hãy xác định giá nhà đầu tư nên mua?
  Y/c: Xác định mức giá nhà đầu tư có thể mua
  cổ phiếu HGB với tỷ suất sinh lời theo yêu cầu
  10%/năm

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 21

  2.2. Mô hình chiết khấu cổ tức
  2.2.1. Khái niệm
  – Mô hình chiết khấu cổ tức (Dividend
  Discount Model) là mô hình định giá cổ phiếu
  theo cách tiếp cận phân tích sử dụng các yếu tố
  kinh tế của doanh nghiệp
  – Cổ tức là dòng tiền các cổ đông nhận được
  trong tương lai khi nắm giữ cố phiếu

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 22

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 11

 12. Bài giảng môn TCDN

  2.2.2. Công thức
  2.2.2.1. Cổ tức tăng trƣởng đều
  Giả định: Cổ tức tăng trưởng với tốc độ g
  – Cổ tức năm 1: D1 = D0(1+g)
  – Cổ tức năm 2: D2 = D1(1+g)
  = D0(1+g)(1+g) = D0(1+g)2

  Dn = D0(1+g)n

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 23

  2.2.2.1. Cổ tức tăng trƣởng đều
  D1 D2 D3 D∞
  P0 = + + + …+
  2
  1 + r (1 + r) (1 + r) 3 (1 +r)∞
  D0(1+g) D0(1+g)2 D0(1+g)3
  P0 = + +
  1+r (1 + r)2 (1 + r)3
  D0(1+g)∞
  + …+ (1)
  (1 +r)∞

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 24

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 12

 13. Bài giảng môn TCDN

  D0(1+g) D0(1+g)2 D0(1+g)∞ (1)
  P0 = + + …+
  1+r (1 + r)2 (1 +r)∞
  Nhân 2 vế (1) với (1 + r)
  (1 + g)
  (1 + r) D0(1+g) D0(1+g)2 D0(1+g)∞-1
  P0 = D0 + + + …+ (2)
  (1 + g) 1+r (1 + r)2 (1 +r)∞-1
  (2) – (1)
  (r – g) D0(1+g)∞
  P0 D –
  (1 + g) = 0 (1 +r)∞
  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 25

  Công thức xác định giá cổ phiếu
  có tốc độ tăng trƣởng đều

  D0(1+g) D1
  P0 = =
  (r – g) (r – g)

  g = Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại * ROE

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 26

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 13

 14. Bài giảng môn TCDN

  VD2.4. Cổ phiếu BGC có mức chi trả cổ tức
  năm trước là 16.000đồng/cổ phiếu. Cổ tức công
  ty này được kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng 4%
  mãi mãi trong tương lai.
  Y/c: Xác định mức giá nhà đầu tư có thể mua
  cổ phiếu BGC với tỷ suất sinh lời theo yêu cầu
  12%/năm

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 27

  Công thức xác định giá cổ phiếu
  có tốc độ tăng trƣởng bằng 0

  D1
  P0 =
  r

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 28

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 14

 15. Bài giảng môn TCDN

  2.2.2.1. Cổ tức tăng trƣởng không đều
  Giả định:
  – g1 : tốc độ tăng trưởng cổ tức trong m năm đầu
  – g2 : tốc độ tăng trưởng đều những năm còn lại

  m ∞
  D0(1+g1)t Dm(1+g2)t-m
  P0 = Σ t + Σ t
  t=1 (1 + r) t=(m+1) (1 +r)

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 29

  2.2.2.1. Cổ tức tăng trƣởng không đều

  Dm(1+g2)t-m
  Σ
  t= (m+1) (1 +r)
  t =
  1
  *
  Dm+1
  (1 +r)m (r – g2)

  m
  D0(1+g1)t
  P0 = Σ
  Dm+1
  t +
  t=1 (1 + r) (r – g2)(1 +r)m

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 30

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 15

 16. Bài giảng môn TCDN

  VD2.5. Cổ phiếu LMP có mức chi trả cổ tức
  năm trước là 50.000đồng/cổ phiếu. Cổ tức công
  ty này được kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng 6%
  trong 3 năm đầu, sau đó tốc độ tăng trưởng cổ tức
  chỉ còn 5% mãi mãi
  Y/c: Xác định mức giá nhà đầu tư có thể mua
  cổ phiếu LMP với tỷ suất sinh lời theo yêu cầu
  10%/năm

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 31

  2.3. Định giá cổ phiếu theo PE
  2.3.1. Khái niệm
  – Phương pháp định giá theo P/E căn cứ vào tỷ
  số giá thu nhập
  – Tỷ số giá thu nhập (P/E): tỷ số giữa giá thị
  trường và thu nhập của cổ phần (EPS)
  – EPS là giá trị cổ đông được hưởng khi nắm
  giữ cổ phiếu

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 32

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 16

 17. Bài giảng môn TCDN

  2.3.2. Công thức
  P
  P/E =
  EPS

  Thu nhập ròng của cổ đông thƣờng
  EPS =
  Số lƣợng cổ phiếu đang lƣu
  hành trên thị trƣờng

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 33

  Công thức xác định giá cổ phiếu
  theo tỷ số P/E

  P0 = EPS kỳ vọng
  * Tỷ số P/E bình quân ngành

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 34

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 17

 18. Bài giảng môn TCDN

  VD2.5. Công ty HPC kỳ vọng đạt thu nhập trên
  mỗi cổ phần 4.000 đồng trong năm tới. Hiện nay
  tỷ số P/E bình quân của ngành là 12
  Y/c: Xác định mức giá nhà đầu tư có thể mua
  cổ phiếu công ty HPC

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 35

  BTTH. Công ty cổ phần K&M đang tăng
  trưởng 4%/năm trong vòng 3 năm qua, nhà phân
  tích dự đoán tốc độ tăng trưởng này còn tiếp tục
  trong 2 năm nữa, 3 năm tiếp theo tốc độ tăng
  trưởng sẽ đạt mức 3%/năm. Hiện nay, thu nhập
  mỗi cổ phần là 12.000 đồng. Công ty duy trì chế
  độ chi trả cổ tức định ổn định với tỷ lệ thanh toán
  cổ tức là 40% của lợi nhuận ròng dành cho chủ sở
  hữu. Các nhà đầu tư ước tính lãi suất mong đợi
  trên cổ phiếu là 14%/năm.
  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 36

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 18

 19. Bài giảng môn TCDN

  Y/c: (Các yêu cầu độc lập nhau)
  a.Tính giá cổ phiếu công ty K&M hiện nay, giả
  sử các nhà đầu tư ước tính chỉ số P/E vào cuối
  năm thứ năm là 4,26.
  b.Tính giá cổ phiếu công ty K&M hiện nay, giả
  sử các nhà đầu tư ước tính tốc độ tăng trưởng sau
  năm năm nữa sẽ ổn định mãi mãi ở mức 2%/năm

  TCND – C.2 – Định giá cổ phiếu thường 37

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 19

Download tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 2: Định giá cổ phiếu thường File Word, PDF về máy