[Download] Tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan tài chính doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan tài chính doanh nghiệp

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan tài chính doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan tài chính doanh nghiệp

Download


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính công ty, môi trường kinh doanh của công ty.

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan tài chính doanh nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan tài chính doanh nghiệp File Word, PDF về máy

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan tài chính doanh nghiệp

 1. Bài giảng môn TCDN

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 1

  Mục tiêu môn học
  * Kiến thức
   Nhận biết các nội dung cơ bản của hoạt động tài
  chính tại doanh nghiệp
   Nhận biết và hiểu đƣợc các loại chi phí sử dụng
  vốn tại doanh nghiệp
   Nhận biết cách định giá cổ phiếu
   Nhận biết hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp
   Nhận biết mục tiêu và nội dung công tác quản trị
  tài sản, vốn của doanh nghiệp.
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 2

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 1

 2. Bài giảng môn TCDN

  Mục tiêu môn học
  * Kỹ năng
   Xác định giá trị của cổ phiếu
   Tính chi phí sử dụng vốn & sự vận động của nó
   Tính độ lớn của các đòn bẩy trong doanh nghiệp,
  vận dụng vào việc ra quyết định
   Tính khấu hao và chi phí khấu hao tài sản cố định
   Xác định mức tồn quỹ tối ƣu, mức tồn kho tối ƣu
  và chính sách bán chịu
  .
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 3

  Nội dung
  Chương 1: Tổng quan về TCDN
  Chương 2: Định giá cổ phiếu thƣờng
  Chương 3: Chi phí sử dụng vốn
  Chương 4: Đòn bẩy kinh doanh – tài chính
  Chương 5: Quản trị tài sản

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 4

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 2

 3. Bài giảng môn TCDN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tài chính doanh nghiệp hiện đại, 2005, PGS.TS.
  Trần Ngọc Thơ, Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB
  Thống kê
  2. Tài chính doanh nghiệp, 2008, TS. Nguyễn Minh
  Kiều, Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB Thống kê.
  3. Fundamentals of Financial Management – 10th
  Edition – 2001 James C. Van Horne and John M.
  Wachowicz,
  4. Financial Management : Theory and Practice, 10 th
  Edition -2002 Eugene F. Brigham and Michael C.
  Ehrhardt
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 5

  PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
  Đánh giá quá trình
  Chuyên cần
  Bài tập nhóm
  Bài kiểm tra đột xuất
  Thái độ học tập tại lớp
  Bài kiểm tra giữa kỳ
  Đánh giá cuối kỳ
  Thi hết môn (đề mở)
  6

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 3

 4. Bài giảng môn TCDN

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN VỀ
  TÀI CHÍNH
  DOANH NGHIỆP
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 7

  NỘI DUNG
  I. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp
  II. Các quyết định chủ yếu của tài chính công ty
  III. Môi trƣờng kinh doanh của công ty

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 8

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 4

 5. Bài giảng môn TCDN

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1.1. Các loại hình doanh nghiệp
  1.2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
  1.3. Vai trò của quản trị tài chính

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 9

  1.1. Các loại hình doanh nghiệp
   Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản,
  có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh
  doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục
  đích thực hiện các hoạt động kinh doanh (Luật
  số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014)

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 10

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 5

 6. Bài giảng môn TCDN

  1.1.1. Doanh nghiệp tư nhân
  – Doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu
  trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi
  hoạt động của doanh nghiệp:
  • Không đựợc phát hành chứng khoán
  • Không đƣợc góp vốn thành lập hoặc mua cổ
  phần, vốn góp trong công ty hợp danh, công ty
  trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần
  • Không có tƣ cách pháp nhân
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 11

  1.1.2. Công ty hợp danh
  – Có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung cùng
  nhau kinh doanh dƣới một tên chung gọi là thành
  viên hợp danh và có thể có thêm thành viên góp vốn
  • Thành viên hợp danh: cá nhân, chịu trách nhiệm
  bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ
  của công ty
  • Thành viên góp vốn: chịu trách nhiệm về các
  khoản nợ của công ty tƣơng ứng với số vốn góp
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 12

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 6

 7. Bài giảng môn TCDN

  1.1.2. Công ty hợp doanh
  – Có tƣ cách pháp nhân
  – Không đƣợc phát hành chứng khoán

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 13

  1.1.3. Công ty TNHH
  * Công ty TNHH một thành viên
  • Chủ sở hữu công ty: một tổ chức hoặc cá nhân,
  chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ &
  nghĩa vụ tài sản
  • Chủ sở hữu có quyền chuyển nhƣợng toàn bộ
  hoặc một phần vốn điều lệ theo quy định
  • Có tƣ cách pháp nhân
  • Không đƣợc phát hành cổ phần.
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 14

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 7

 8. Bài giảng môn TCDN

  * Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Chủ sở hữu: tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn
  chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ &
  nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp
  • Số lƣợng thành viên: 2 ≤ n < 50
  • Chủ sở hữu đƣợc quyền chuyển nhƣợng vốn
  • Có tƣ cách pháp nhân
  • Không đƣợc phát hành chứng khoán

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 15

  1.1.4. Công ty cổ phần
  • Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau
  • Số lƣợng cổ đông: n ≥ 3
  • Có tƣ cách pháp nhân
  • Có quyền phát hành chứng khoán
  • Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản
  nợ & nghĩa vụ tài sản
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhƣợng cổ phần

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 16

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 8

 9. Bài giảng môn TCDN

  Loại hình Ưu điểm Hạn chế
  DNTN Một chủ đầu tƣ, thuận lợi trong Ko có tƣ cách pháp nhân
  việc quyết định Chịu trách nhiệm vô hạn
  Hoạt động có thể gián đoạn
  Công ty Nhiều th.viên góp vốn Khó huy động vốn
  TNHH Có tƣ cách pháp nhân Quy mô nhỏ
  Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài
  sản
  Công ty Cổ Nhiều th.viên góp vốn Cổ đông sáng lập có thể mất
  phần Có tƣ cách pháp nhân quyền kiểm soát Cty
  Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài Bị chi phối về quy định phát
  sản luật chặt chẽ
  Dễ huy động vốn, quy mô lớn Bị đánh thuế 2 lần
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 17

  Loại hình Ưu điểm Hạn chế

  Công ty Hợp Nhiều thành viên góp vốn Các thành viên hợp danh cùng
  danh Các thành viên có thể hoạt liên đới chịu trách nhiệm vô hạn
  động nhân danh công ty về tài sản
  Công ty hoạt động dựa trên Ko có tƣ cách pháp nhân
  uy tín của các thành viên Tiềm ẩn những mâu thuẫn giữa
  các cá nhân với quyền lực

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 18

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 9

 10. Bài giảng môn TCDN

  1.2. Tài chính doanh nghiệp
  1.2.1. Tiền đề ra đời
  • Nền kinh tế hàng hoá – tiền tệ
  • Sự tồn tại của nhà nƣớc
  • Chu kỳ vận động của vốn tiền tệ trong doanh
  nghiệp

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 19

  1.2.1. Tiền đề ra đời
  • Sự vận động của các luồng tiền => hình thành các
  quan hệ tài chính
   Doanh nghiệp – Nhà nước
   Doanh nghiệp – Chủ thể kinh tế khác
   Nội bộ Doanh nghiệp

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 20

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 10

 11. Bài giảng môn TCDN

  1.2.1. Tiền đề ra đời
  • Đặc trƣng của quan hệ tài chính
   Phân phối dƣới hình thức giá trị
   Gắn liền với việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ
  tiền tệ của doanh nghiệp

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 21

  1.2.2. Khái niệm
  • Tài chính doanh nghiệp (TCDN): hoạt động có
  liên quan đến việc huy động vốn, sử dụng vốn để
  đầu tƣ nhằm đạt đƣợc mục tiêu của doanh nghiệp
  • TCDN có liên quan đến các hoạt động chủ yếu
   Lựa chọn cơ hội đầu tư
   Sử dụng nguồn tài trợ
   Phân chia lợi nhuận

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 22

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 11

 12. Bài giảng môn TCDN

  1.2.2. Khái niệm
  • Quản trị tài chính: tổng hợp, phân tích, đánh giá
  thực trạng về tài chính để đƣa ra các quyết định
  tài chính, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát
  nhằm đạt mục tiêu
  • Quản trị tài chính có quan hệ chặt chẽ và giữ vị
  trí quan trọng trong quản trị doanh nghiệp

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 23

  1.3. Vai trò của quản trị tài chính
  1.3.1. Huy động vốn
  • Tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả
   Đánh giá lựa chọn dự án đầu tư
   Quản lý các tài sản

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 24

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 12

 13. Bài giảng môn TCDN

  1.3.2. Sử dụng vốn
  • Huy động đầy đủ và kịp thời vốn
   Xác định nhu cầu vốn hoạt động
   Lựa chọn các hình thức huy động vốn thích
  hợp

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 25

  1.3.3. Kiểm tra và giám sát
  • Giám sát và kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của
  doanh nghiệp
   Thu thập số liệu, xử lý và phân tích các chỉ số
  tài chính
   Đánh giá mức độ thực hiện
   Đề xuất biện pháp điều chỉnh

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 26

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 13

 14. Bài giảng môn TCDN

  II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CHỦ YẾU
  2.1. Quyết định đầu tƣ
  2.2. Quyết định các nguồn tài trợ
  2.3. Quyết định về chính sách cổ tức

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 27

  2.1. Quyết định đầu tư: liên quan đến tổng giá trị tài
  sản, giá trị từng bộ phận tài sản và mối quan hệ cân
  đối giữa các bộ phận tài sản
  • Tài sản lƣu động
  • Tài sản cố định
  • Quan hệ cơ cấu giữa các bộ phận tài sản

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 28

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 14

 15. Bài giảng môn TCDN

  2.2. Quyết định nguồn tài trợ: liên quan đến việc
  lựa chọn nguồn tài trợ
  • Huy động vốn ngắn hạn:
   Vay ngắn hạn
   Tín dụng thương mại
   Phát hành tín phiếu

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 29

  2.2. Quyết định nguồn tài trợ
  • Huy động vốn dài hạn
   Vốn cổ phần
   Vay dài hạn
   Phát hành trái phiếu
  • Quan hệ cơ cấu giữa nợ và vốn chủ
  • Vay hay thuê tài sản

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 30

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 15

 16. Bài giảng môn TCDN

  2.3. Quyết định chia cổ tức: lựa chọn cách thức
  phân phối & sử dụng lợi nhuận sau thuế
  • Chia cổ tức
  • Tăng vốn
  • Tái đầu tƣ

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 31

  III. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
  3.1. Môi trƣờng thuế
  3.2. Môi trƣờng tài chính

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 32

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 16

 17. Bài giảng môn TCDN

  * Các nhân tố ảnh hưởng
  • Hình thức pháp lý của tổ chức doanh nghiệp
  • Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành
   Tính chất ngành kinh doanh
   Tính thời vụ và chu kỳ SXKD

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 33

  * Các nhân tố ảnh hưởng
  • Môi trƣờng kinh doanh
   Sự ổn định của nền kinh tế
   Giá cả thị trường, lãi suất
   Tính cạnh tranh, sự tiến bộ KHKT
   Chính sách kinh tế tài chính của quốc gia
   Hoạt động của thị trường tài chính

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 34

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 17

 18. Bài giảng môn TCDN

  3.1. Môi trường thuế
  • Mục tiêu của quản trị tài chính là tối đa hóa lợi
  nhuận -> tăng giá trị của doanh nghiệp – > nộp
  thuế TNDN
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thuế Thu nhập Thuế
  = *
  TNDN chịu thuế suất

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 35

  3.2. Môi trường tài chính
  • Thừa vốn -> đầu tƣ để sinh lợi, gia tăng hiệu quả
  sử dụng vốn
  • Thiếu vốn -> tìm nguồn tài trợ -> đảm bảo vốn
   gắn liền với hệ thống tài chính

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 36

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 18

 19. Bài giảng môn TCDN

  Thị trƣờng
  Vốn
  tài chính Vốn

  Đơn vị Đơn vị
  thừa vốn Huy động Phân bổ
  thiếu vốn
  Vốn
  Định
  Vốn chế tài chính
  trung gian
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 37

  3.2.1. Thị trường tài chính
  • Nơi giao dịch các loại tài sản tài chính
  • Chủ thể: các nguồn cung, cầu về tài sản tài chính

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 38

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 19

 20. Bài giảng môn TCDN

  3.2.1. Thị trường tài chính
  • Phân loại
   Căn cứ hàng hóa giao dịch
   Thị trƣờng tiền tệ
  o Chứng khoán ngắn hạn
  o Tài trợ vốn gián tiếp
   Thị trƣờng vốn
  o Chứng khoán dài hạn
  o Tài trợ vốn trực tiếp

  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 39

  3.2.1. Thị trường tài chính
  • Phân loại
   Căn cứ quá trình vận động của vốn
   Thị trƣờng sơ cấp
  o Chứng khoán mới phát hành
  o Cung cấp vốn
   Thị trƣờng thứ cấp
  o Chứng khoán đã phát hành
  o Tạo ra tính thanh khoản
  TCDN-C.1-Tổng quan về TCDN 40

  ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 20

Download tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Chương 1: Tổng quan tài chính doanh nghiệp File Word, PDF về máy