[Download] Tải Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang

Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang
Nội dung Text: Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang

Download


Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang có nội dung trình bày về khái niệm bảo lãnh ngân hàng, các hình thức bảo lãnh, các rủi ro phát sinh từ nghiệp vụ bảo lãnh,… Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang File Word, PDF về máy

Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang

 1. 10-May-11

  Tài li u tham kh o
  Giáo trình tín d ng ngân hàng
  S N PH M
  Q s 26/2006/Q -NHNN
  B O LÃNH NGÂN HÀNG
  N 88/1999/N -CP
  Ngh nh s 66/2003/N -CP s a
  GV:NGUY N TH THU TRANG i, b sung Quy ch u th u ban
  hành kèm theo Ngh nh
  88/1999/N -CP

  KHÁI NI M
  N I DUNG B o lãnh ngân hàng là m t hình th c tín
  KHÁI NI M d ng c th c hi n thông qua cam k t
  b ng v n b n c a ngân hàng/t ch c tín
  CÁC HÌNH TH C B O LÃNH d ng (Bên b o lãnh) v i bên có quy n
  CÁC R I RO PHÁT SINH T (Bên nh n b o lãnh) v vi c th c hi n
  NGHI P V B O LÃNH ngh a v tài chính thay cho khách hàng
  (Bên c b o lãnh) khi ng i này không
  th c hi n ho c không th c hi n úng
  ngh a v ã cam k t v i bên nh n b o
  lãnh. Bên nh n b o lãnh ph i nh n n và
  hoàn tr cho ngân hàng/t ch c tín d ng
  s ti n ã tr thay.

  M I QUAN H N I DUNG

  Ngân hàng phát
  KHÁI NI M
  hành b o lãnh CÁC HÌNH TH C B O LÃNH
  Ng i b o lãnh CÁC R I RO PHÁT SINH T
  NGHI P V B O LÃNH

  Ng i c Ng i th h ng
  b o lãnh b o lãnh

  1

 2. 10-May-11

  CÁC HÌNH TH C B O LÃNH Phân lo i d a trên m c ích c a b o lãnh
  + B o lãnh th c hi n h p ng (Performance
  Phân lo i d a trên m c ích c a Guarantee)
  b o lãnh + B o lãnh hoàn thanh toán/ B o lãnh hoàn
  ti n ng tr c (Repayment Guarantee)
  Phân lo i c n c vào ph ng th c + B o lãnh thanh toán (Deferred Payment
  phát hành b o lãnh Guarantee)
  Phân lo i theo i u ki n thanh toán +B o lãnh b o m ch t l ng s n ph m
  + B o lãnh d th u (Tender Guarantee- Bid
  Bond)
  +Các lo i b o lãnh tài chính khác (Financial
  Guarantee)

  B o lãnh hoàn thanh toán/ B o
  B o lãnh th c hi n h p ng
  lãnh hoàn ti n ng tr c
  Th ng c áp d ng v i h p ng xây
  d ng, h p ng cung ng thi t b công – S d ng trong h p ng th ng m!i d ch
  nghê… và s d ng thay th yêu c u ký qu v khi mà ng i mua ã ng tr c ti n cho
  c a ng i th h ng ng i bán
  – M c ích: gi m r i ro cho ng th h ng – M c ích: NHPH cam k t s” tr l!i s
  khi bên bán hàng không th c hi n y ti n ã ng tr c cho ng i mua-> giúp
  ngh a v h p ng ng i bán thoát kh#i khó kh n v ngân qu
  – Giá tr b o lãnh t ng ng toàn b s
  – Giá tr b o lãnh t ng ng m c b i
  th ng khi vi ph!m h p ng ti n ã ng tr c
  – B o lãnh vay n là d!ng ph bi n c a b o
  lãnh hoàn thanh toán

  B o lãnh b o m ch t l ng s n
  B o lãnh thanh toán
  ph m
  – NH cam k t v i ng i th h ng v
  vi c thanh toán ti n theo tho thu n h p – Có ý ngh a t ng t nh b o lãnh th c
  hi n h p ng.
  ng c s c a ng c b o lãnh
  – Khi ng i c b o lãnh ko thanh toán – B o v quy n l i cho ng i mua/ng i t
  ho c thanh toán ko y giá tr h p hàng trong tr ng h p ng i bán/ng i
  ng thì ngân hàng b o lãnh s” ch u cung c p vi ph!m nh$ng th#a thu n v
  ch t l ng s n ph%m trong th i gian b o
  trách nhi m tr thay cho ng i cb o hành/b o m ch t l ng s n ph%m.
  lãnh.
  – Giá tr b o lãnh c qui nh phù h p – S d ng ph bi n trong l nh v c xây d ng
  v i tên g&i là b o lãnh b o hành ch t
  v i tho thu n trong h p ng gi$a 2
  l ng công trình xây d ng.
  bên mua bán

  2

 3. 10-May-11

  B o lãnh d th u Các lo i b o lãnh tài chính khác
  – Là ph ng ti n thay th vi c ký qu cho – M c ích: m b o thanh toán nh$ng
  ng i tham gia d th u nghãi v TC c a khách hàng trong
  – M c ích: bù ‘p nh$ng thi t h!i v th i tr ng h p vi ph!m
  gian và chi phí cho ng i t ch c u th u – Có nhi u lo!i khác nhau: b o lãnh v
  do nh$ng vi ph!m c a các i tác liên quan thu h i quan, thu môn b i, thu thu
  – Giá tr c a b o lãnh c qui nh theo nh p trong th i gian khi u n!i….
  m c ký qu chu%n do ng i t ch c u th u – Giúp khách hàng mi(n tr ti n ngay,
  a ra thoát kh#i khó kh n v ngân qu t!m
  – B o lãnh này m t hi u l c khi ng yêu c u th i
  b o lãnh ko trúng th u-> gi m chi phí cho
  KH khi d th u

  CÁC HÌNH TH C B O LÃNH Phân lo i c n c vào ph ng th c
  phát hành b o lãnh
  Phân lo i d a trên m c ích c a + B o lãnh tr c ti p (Direct Guarantee)
  b o lãnh
  + B o lãnh gián ti p (Indirect
  Phân lo i c n c vào ph ng th c Guarantee)
  phát hành b o lãnh + ng b o lãnh (Syndicated Guarantee)
  Phân lo i theo i u ki n thanh toán
  +B o lãnh có xác nh n

  B o lãnh tr c ti p B o lãnh gián ti p
  Ngân hàng (3b) Ngân hàng
  phát hành thông báo Ngân hàng • (4b) Ngân hàng
  phát hành thông báo
  (3)
  (3a) (2) (3b)
  (4a) (4b)
  Ngân hàng
  ch th

  Ng i c Ng i th (2)
  b o lãnh h ng BL Ng i c Ng i th
  (1)
  b o lãnh. (1) h ng BL

  3

 4. 10-May-11

  ng b o lãnh +B o lãnh có xác nh n
  NH 1 Ngân hàng (3a) Ngân hàng
  Ngân hàng (4a) Ngân hàng
  (3) phát hành xác nh n
  NH 2 phát hành thông báo

  NH 3
  (2) (3b)
  (2) (4a) (4b)

  Ng i Ng i th Ng i (1) Ng i th
  (1)
  c BL h ng BL c BL h ng BL

  CÁC HÌNH TH C B O LÃNH Phân lo i theo i u ki n thanh toán
  + B o lãnh theo yêu c u
  Phân lo i d a trên m c ích c a + B o lãnh kèm ch ng t
  b o lãnh
  + B o lãnh kèm phán quy t c a tr ng
  Phân lo i c n c vào ph ng th c tài ho c toà án
  phát hành b o lãnh
  Phân lo i theo i u ki n thanh toán

  B o lãnh theo yêu c u B o lãnh kèm ch ng t
  i u ki n thanh toán: ng i th i u ki n b o lãnh: Ph i có ch ng t* xác
  nh n c a bên th 3
  h ng b o lãnh ch) c n xu t trình yêu
  Cách th c xu t trình ch ng t*
  c u thanh tóan cho ngân hàng phát
  . Ng i th h ng xu t trình các ch ng t*
  hành xác nh n hành vi vi ph!m c a ng i c
  Hình th c yêu c u b o lãnh
  . Ng i th h ng xu t trình yêu c u thanh
  V n b n yêu c u thanh toán
  toán. Nh ng quy n nh n thanh toán s” b
  V n b n yêu c u thanh toán kèm t d*ng n u ng i c b o lãnh xu t trình
  trình v s viph!m h p ng c a bên ch ng t* c a bên th 3 c l p xác nh n
  vi c hoàn thành h p ng
  c b o lãnh

  4

 5. 10-May-11

  B o lãnh kèm phán quy t c a tr ng
  tài ho c toà án N I DUNG
  i u ki n thanh toán: ng i th KHÁI NI M
  h ng ph i cung c p 1 ph n phán CÁC HÌNH TH C B O LÃNH
  quy t c a toà án ho c tr&ng tài kinh CÁC R I RO PHÁT SINH T
  t kh+ng nh s vi ph!m h p ng NGHI P V B O LÃNH
  c a ng i c thanh toán
  -> R t ít khi c s d ng

  CÁC R I RO PHÁT SINH T CÁC R I RO PHÁT SINH T
  NGHI P V B O LÃNH NGHI P V B O LÃNH
  V i ngân hàng phát hành V i ng i th h ng
  Ngân hàng phát hành không c NHPH có hành vi gian l n khi n ng i
  b i hoàn th h ng b thi t h!i v kinh t
  trong tr ng h p nào? nh th nào?
  NHPH m t chi phí ki,m tra, xác
  minh h p ng g c, truy òi n NHPH b phá s n, ko còn kh n ng th c
  hi n ngh a v b o lãnh, trong khi ng i
  trong tr ng h p nào?
  c b o lãnh c-ng không có kh n ng
  thanh toán

  CÁC R I RO PHÁT SINH T
  Câu h i
  NGHI P V B O LÃNH
  V i ng i c b o lãnh Nêu nh$ng i,m gi ng nhau
  Xu t hi n kh n ng l*a o t* và khác nhau gi$a b o lãnh và
  ng i th h ng cho vay?
  nh th nào?

  5

 6. 10-May-11

  Bài t p tình hu ng Bài t p tình hu ng
  1. Ngân hàng A cho công ty B vay v n , 2. .y ban nhân dân t)nh H có nhu c u
  kinh doanh, th i h!n vay t* tháng 1 n
  xây d ng m t công trình v n hóa ph c
  tháng 6 n m 2009. Ngân hàng C phát hành
  bào lãnh cho giao d ch nói trên. cu i tháng v nhân dân trong t)nh. Hãy cho bi t
  12 n m 2009, ngân hàng C c yêu c u nh$ng r i ro có th, g p ph i khi Ngân
  th c hi n b o lãnh t* phía ngân hàng A. hàng cung c p s n ph%m b o lãnh và
  Anh ch hãy cho bi t:
  nh$ng lo!i b o lãnh ngân hàng nên áp
  a- Các thành ph n trong quan h b o lãnh
  nói trên. d ng trong su t quá trình th c hi n t*
  b- Cách x lý c a ngân hàng C tr c yêu khi ch&n i tác cho n khi công
  c u c a ngân hàng A. trình hoàn thành a vào s d ng.

  4. Công ty C trúng th u th c hi n m t d
  Bài t p tình hu ng án t m c qu c gia. Phía ch ut
  3.Doanh nghi p A h p ng xây nhà cho yêu c u ph i có m t b o lãnh ngân
  công ty B. Ngân hàng C phát hành b o hàng nh m h!n ch r i ro v ch t
  lãnh th c hi n h p ng nói trên. Do A l ng và th i h!n hoàn thành d án.
  ch m tr( trong thi công nên công ty B Theo yêu c u c a Công ty C, ngân
  yêu c u ngân hàng C th c hi n cam k t hàng công th ng phát hành b o lãnh,
  b o lãnh. Theo anh/ch , ngân hàng C s” nh ng giá tr quá l n nên h& ngh ba
  x lý th nào sau khi tìm hi,u lý do c a ngân hàng khác cùng tham gia.
  s ch m tr( là do B không cung c p Hãy cho bi t tên lo!i b o lãnh c
  úng th i h!n m t s v t li u nh ã phát hành, các thành ph n tham gia;
  th#a thu n trong h p ng và ây là ph ng th c phát hành, quá trình x lý
  d!ng b o lãnh ng ngh a v . khi Công ty C vi ph!m h p ng.

  6

Download tài liệu Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng – Nguyễn Thị Thu Trang File Word, PDF về máy