[Download] Tải Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế Luật – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế Luật

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế Luật
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế Luật

Download


Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại; Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; Quản trị vốn của ngân hàng; Quản lý thanh khoản và dự trữ;…Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế Luật – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế Luật File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế Luật

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế Luật

 1. 9/1/2012

  Bài giảng môn

  QUẢN TRỊ
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  Khoa Tài chính Ngân hàng
  Trường ĐH Kinh tế – Luật
  Tháng 9/2012
  1

  Chương 1
  TỔNG QUAN VỀ QUẢN
  TRỊ NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI

  2

  1

 2. 9/1/2012

  Các khái niệm
  Ngân hàng thương mại
  • Theo luật pháp Mỹ: Bất kỳ một tổ chức nào cung
  cấp tài khoản tiền gửi chho phép khách hàng rút
  tiền theo yêu cầu (như bằng cách viết séc hay rút
  tiền điện tử) và cho vay đối với các tổ chức kinh
  doanh hay cho vay thương mại
  • Là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh
  mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt
  là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và
  thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với
  bất kỳ một tổ chức kinh doanh naoftrong nền
  kinh tế (Peter S.Rose)
  3

  • Tại Pháp: Ngân hàng là các pháp nhân
  thực hiện một cách thường xuyên, chuyên
  nghiệp các hoạt động bao gồm nhận tiền
  gửi công chúng, các hoạt động tín dụng,
  cũng như cung ứng hoặc quản lý các
  phương tiện thanh toán cho khách hàng.

  4

  2

 3. 9/1/2012

  World Bank
  • “Ngân hàng là tổ chức tài chính nhận tiền gửi chủ yếu ở
  dưới dạng không kỳ hạn hoặc tiền gửi được rút ra với
  một thông báo ngắn hạn (tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ
  hạn và các khoản tiết kiệm). Dưới tiêu đề “các ngân
  hàng” gồm có: Các Ngân hàng thương mại, chỉ tham
  gia vào các hoạt động nhận tiền gửi, cho vay ngắn hạn
  và trung dài hạn; Các ngân hàng đầu tư hoạt động
  buôn bán chứng khoán và bảo lãnh phát hành; Các
  Ngân hàng nhà ở cung cấp tài chính cho lĩnh vực phát
  triển nhà ở và nhiều loại khác nữa. Tại một số nước còn
  có các ngân hàng tổng hợp kết hợp hoạt động ngân
  hàng thương mại với hoạt động ngân hàng đầu tư và
  đôi khi thực hiện cả dịch vụ bảo hiểm”.

  5

  Việt Nam
  • Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có
  thể được thực hiện tất cả các hoạt động
  ngân hàng theo quy định của Luật Các Tổ
  chức tín dụng.
  • Ngân hàng thương mại là loại hình ngân
  hàng được thực hiện tất cả các hoạt động
  ngân hàng và các hoạt động kinh doanh
  khác theo quy định của Luật Các Tổ chức tín
  dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận.
  6

  3

 4. 9/1/2012

  Khái niệm về quản trị
  • Quản trị là sự tác động của các chủ thể quản
  trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được các
  mục tiêu nhất định đã đặt ra trong điều kiện
  biến động của môi trường kinh doanh
  – Là một quá trình chứ không là hành vi nhất
  thời
  – Đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất
  – Gắn liền với môi trường kinh doanh

  7

  Khái niệm về quản trị kinh doanh ngân hàng

  • Là việc thiết lập một chương trình hoạt động kinh
  doanh dài hạn và ngắn hạn cho một doanh
  nghiệp ngân hàng, xác định các nguồn tài nguyên
  sẵn có từ đó lãnh đạo nhân viên ngân hàng thực
  hiện các mục tiêu đã đề ra
  – Thiết lập các mục tiêu kinh doanh của ngân
  hàng và thời hạn để thực hiện các mục tiêu
  – Đề cập đến việc xác định các nguồn tài nguyên
  và việc bố trí, phân bổ các nguồn tài nguyên
  – Đề cập đến hoạt động lãnh đạo của các cấp
  quản trị
  – Được xem là những chương trình hành động

  8

  4

 5. 9/1/2012

  Đặc điểm kinh doanh NH
  • Sản phẩm NH mang tính vô hình
  • Quan hệ khách hàng thường dựa trên cơ sở
  quen biết
  • Chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước
  • Tổ chức cung cấp sản phẩm mang tính trực
  tiếp là chủ yếu.
  • Chịu sự tác động lớn và nhạy cảm với Kinh tế
  vĩ mô.
  • Hoạt động NH chứa đựng nhiều rủi ro.

  9

  Những khuynh hướng ảnh hưởng
  đến hoạt động kinh doanh NH
  • Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục dịch vụ
  • Sự gia tăng chi phí vốn
  • Sự gia tăng các nguồn vay nhạy cảm với lãi suất
  • Cách mạng trong công nghệ ngân hàng
  • Sự củng cố và mở rộng hoạt động về mặt địa lý
  • Quá trình toàn cầu hóa ngân hàng
  • Rủi ro vỡ nợ gia tăng
  • Sự hiểu biết của khách hàng gia tăng
  10

  5

 6. 9/1/2012

  Sự cần thiết quản trị Kinh doanh NH

  –Do mục tiêu hoạt động của NH.

  –Do đặc điểm kinh doanh NH.

  –Do nhu cầu thị trường sản phẩm

  11

  Nội dung của quản trị ngân hàng thương mại

  • Quản trị nguồn vốn huy động
  • Quản trị vốn tự có
  • Quản trị tín dụng
  • Quản trị đầu tư
  • Quản trị thanh khoản
  • Quản trị tài sản Có -Tài sản Nợ
  • Quản trị hoạt động sáp nhập

  12

  6

 7. 9/1/2012

  Thảo luận và Bài tập nhóm
  • Giới thiệu về Ngân hàng mà bạn chọn lựa.
  • Yêu cầu:
  – Sự hình thành và phát triển
  – Tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng
  – Kết quả hoạt động của ngân hàng trong 3 năm vừa
  qua
  – Trình bày bằng power point

  13

  Chương 2

  PHÂN TÍCH
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  NGÂN HÀNG

  14

  7

 8. 9/1/2012

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN
  HÀNG

  15

  Báo cáo tài chính của ngân hàng

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo thu nhập – Báo cáo kết quả hoạt
  động kinh doanh
  • Các báo cáo khác

  16

  8

 9. 9/1/2012

  Bảng cân đối kế toán

  Bảng cân đối kế toán của ngân hàng là
  bảng liệt kê tài sản, nợ phải trả và vốn sở
  hữu do ngân hàng nắm giữ hoặc đầu tư
  tại một thời điểm

  17

  Các khoản mục chính

  C + S + L + MA = D + NDB + EC

  C = Khoản mục tiền D = Tiền gửi của khách
  S = Chứng khoán hàng
  L = Cho vay và cho thuê NDB = Tiền vay
  MA = Tài sản khác EC = Vốn chủ sở hữu

  18

  9

 10. 9/1/2012

  Tài sản bằng tiền
  Bao gồm:
  – Tiền mặt và kim loại quý
  – Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: DTBB,
  TGTT
  – Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các
  TCTD khác: TGTT, TGCKH, CV
  • Được gọi là dự trữ sơ cấp
  ⇒Quy mô của tài sản bằng tiền bao nhiêu là
  hợp lý?
  ⇒Quy mô tài sản bằng tiền phụ thuộc những
  yếu tố nào?
  19

  Phụ thuộc
  • Hệ thống thanh toán KDTM
  • Sự phát triển của TTTC
  • Quy mô và tính chất hoạt động của NH
  • Thời vụ

  20

  10

 11. 9/1/2012

  Chứng khoán: Bộ phận thanh khoản

  • Dự trữ thứ cấp
  • Bao gồm:
  – Chứng khoán chính phủ ngắn hạn
  – Chứng khoán trên thị trường tiền tệ

  21

  Chứng khoán đầu tư
  • Bộ phận chứng khoán tạo thu nhập
  • Chứng khoán chịu thuế
  – Chứng khoán chính phủ
  – Chứng khoán của các tổ chức khác
  – Trái phiếu công ty
  • Chứng khoán miễn thuế
  – Chứng khoán của chính quyền địa phương

  22

  11

 12. 9/1/2012

  Quy định của Việt Nam
  • Chứng khoán kinh doanh
  • Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
  • Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
  • Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư

  23

  Cho vay quỹ Liên bang và mua CK theo
  hợp đồng bán lại
  • Một loại hình cho vay
  • Cho vay qua đêm
  • Cho vay quỹ liên bang – Nguồn vốn cho khoản
  này lấy từ dự trữ tại quỹ dự trữ liên bang
  • Mua CK theo hợp đồng bán lại– Ngân hàng
  nhận quyền sở hữu tạm thời đối với những
  chứng khoán do người vay sở hữu

  24

  12

 13. 9/1/2012

  Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng

  • Dư nợ cho vay
  • Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính
  khách hàng (tổn thất tín dụng)
  – Giảm tài khoản tài sản
  – Cho khả năng tổn thất trong tương lai
  • Cho vay ròng

  25

  Các loại cho vay và cho thuê
  • Cho vay thương mại
  • Nông lâm nghiệp
  • Sản xuất và gia công chế biến
  • Xây dựng
  • Dịch vụ cá nhân và cộng đồng
  • Kho bãi, giao thông vận tải và thông tin liên lạc
  • Giáo dục và đào tạo
  • Tư vấn, kinh doanh bất động sản
  • Tài trợ xuất nhập khẩu
  • Nhà hàng và khách sạn
  • Cho vay chứng khoán
  • Các ngành nghề khác
  26

  13

 14. 9/1/2012

  Các loại cho vay và cho thuê
  (theo loại hình cho vay)
  • Các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
  • Chiết khấu thương phiếu và các GTCG
  • Cho thuê tài chính
  • Các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài
  • Cho vay theo chỉ định của Chính phủ
  • Nợ khoanh và nợ chờ xử lý

  27

  Các loại cho vay và cho thuê
  (theo nhóm)
  • Nợ đủ tiêu chuẩn
  • Nợ cần chú ý
  • Nợ dưới tiêu chuẩn
  • Nợ nghi ngờ
  • Nợ có khả năng mất vốn

  28

  14

 15. 9/1/2012

  Các loại cho vay và cho thuê
  (theo kỳ hạn)
  • Ngắn hạn
  • Trung hạn
  • Dài hạn

  29

  Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài
  chính khách hàng

  Dự phòng rủi ro tín dụng (kỳ trước)
  + Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (trích lập
  trong kỳ)
  = Dự phòng rủi ro tín dụng điều chỉnh
  – Nợ tổn thất (xử lý rủi ro)
  +/- Các khoản thu từ nợ tổn thất trong thời gian
  theo dõi / hoàn nhập trong năm
  = Dự phòng rủi ro tín dụng còn lại
  30

  15

 16. 9/1/2012

  Thảo luận
  Sự khác biệt trong việc thể hiện
  khoản mục dự phòng rủi ro cho vay
  và cho thuê tài chính khách hàng
  giữa BCTC của Mỹ và BCTC của Việt
  Nam?

  31

  Dự phòng chung và dự phòng cụ thể
  • Dự phòng cụ thể
  – Dự phòng để bảo vệ các khoản vay cụ thể
  – Trích lập ALL hoặc
  – Dự trữ thêm cho ALL
  • Dự phòng chung
  – Duy trì ALL
  • Do nhà quản lý quyết định nhưng chịu ảnh
  hưởng của thuế và quy định của pháp luật

  32

  16

 17. 9/1/2012

  Góp vốn, đầu tư dài hạn
  • Vốn góp liên doanh
  • Đầu tư vào công ty liên kết
  • Đầu tư dài hạn khác
  • (Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)

  33

  Tài sản khác

  Tài sản cố định
  – Tài sản cố định hữu hình
  – Tài sản cố định thuê tài chính
  – Tài sản cố định vô hình
  Tài sản khác

  34

  17

 18. 9/1/2012

  • Tài sản khác
  – Chi phí XDCB dở dang và mua TSCĐ
  – Lãi dự thu
  – Phải thu khách hàng
  – Các khoản tạm ứng và phải thu nội bộ
  – Chi phí chờ phân bổ
  – Khác

  35

  Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
  • Nợ phải trả
  • Vốn chủ sở hữu

  36

  18

 19. 9/1/2012

  Nợ phải trả
  • Các khoản nợ Chính phủ và NHNN
  • Tiền gửi và vay các TCTD khác
  • Tiền gửi của khách hàng
  • Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay các TCTD
  chịu rủi ro
  • Chứng chỉ tiền gửi và phát hành trái phiếu
  • Các khoản nợ khác

  37

  Tài khoản tiền gửi

  • Tiền gửi giao dịch
  • Tiền gửi có kỳ hạn
  • Tiền gửi tiết kiệm
  • Tiền ký quỹ
  • Tài khoản Nows
  • Tiền gửi trên thị trường tiền tệ

  38

  19

 20. 9/1/2012

  Các khoản vay
  • Vay NHNN
  • Bán chứng khoán theo hợp đồng mua lại
  • Các khoản nợ chấp nhận thanh toán
  • Vay mượn trên thị trường tiền tệ Châu Âu
  • Cổ phiếu ưu đãi xác định thời hạn
  • Nợ phải trả khác

  39

  Các khoản nợ khác
  • Lãi dự chi
  • Chuyển tiền phải trả
  • Các khoản thuế khác phải nộp
  • Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
  • Phải trả đối tác
  • Cổ tức phải trả
  • Dự phòng trợ cấp thôi việc
  • Dự phòng chung cho nợ tiềm tàng và các cam kết

  40

  20

Download tài liệu Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại – Trường ĐH Kinh tế Luật File Word, PDF về máy